Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. D ERRI E. jfa den slag. öj) den <trlj«rdt« weg. oV«r di ganschc linie. No. 2792. Zaterdag 14 Juli 1917. 28e Jaargang. Aanwijzing verkrijgbaar- stelling Levensmiddelen. Uitreiking Broodkaarten. ABONNEMENTSPRIJS: Per B maanden 76 cent voor binnen en buiteö Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaardere en den Uitgever. Telef. latere, No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 sent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Groctere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorge n bij den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in de week van 16-22 Juli geldig zullen zijn voor Kak- en Braadvet bon no. 16 le serie Varkensvleesoh 16 le («roeue Erwten 11 le Havermout ,t 4 le Hijst 10 le N.B. Op bon No. 16 voor Varkensvleesch mag 0.400 K.l*. worden afgegeven. Op bon No. 4 voor Havermout mag slechts 0.100 K.G. worden afgegeven. Ter Neuzen, 13 Juli 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUJZ1NGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat de uitreiking der nieuwe brood kaarten der 21e/24e week zal plaats hebben in het lokaal «BETHEL* 2de Verbindingstraat, en wel voor hen wier geslachtsnaam begint met de letters A D .Maandag 16 Juli van 912 v.m. EH 1 n.m. I—L Kinsdag 17 9-12 v.m. IR Q it n 1-5 n.m. R—T Woensdag 18 9—12 v.m. UZ ii ii i, ii 1 5 n.m. De ingezetenen worden er op attent ge maakt dat zij bij het in ontvangst nemen der broodkaarten zich moeten overtuigen dat het juiste aantal kaarten in bet pakje zit, daar na het verlaten van het lokaal geen reclames meer kunnen worden aangenomen. Voor de bewoners van wijk 0 nummers 1—186 en 202—224 zijn de broodkaarten te verkrijgen bij den heer J. C. Jansen Hoofd der School te Driewegen en- voor die van Sluiskil bij den heer 0. Meulbroek aldaar. De prijs per pakje bedraagt 2 cent. Ter Neuzen, 13 Juli 1917. De Burgemeester voornoemd, - J. HUIZINGA. Alle personen die in de gemeente TER NEUZEN handel drjjven in DERRIE, moeten daarvan opgave doen aan de Brandstojfen- Commissie vóór Woensdag 18 Juli Namens de Brandstollen-Commissie, De Voorzitter, J. HUIZINGA. De Secretaris, J. C. JANSEN. Ter Neuzen, 11 Ju[j 1917. De stemming in Ter Neuzen is ineens af- geloopen. Als wij na volbrachten arbeid van zoovelen onzer den u-itslag der stemming nagaan, dan mogen wij, hoewel niet voldaan, toch dank baar zijn. ii, Hoevelen, juist van de vrijzinnige partij werkten ver van hier. Hoeveel trouwe stemmers moesten wij mis sen Waaraan niets te doen viel 1 Anders waren de 3 aftredende liberale leden met nog grooter meerderheid herkozen en ook onze vierde candidaat, de heer Harte, ware een eind boven de 500 gekomen, had het hoogst waarschijnlijk tot eene herstemming gebracht en dan ja, we weten nu reeds, dat zijne kansen dan zeer groot zouden ge weest zijn. Sluiskil was deze maal werkelijk schitterend voor ons. Hierin heeft de uitslag van de vorige stem ming voorzeker geen gering aandeel. Zelfs ware het effect hier nog grooter ge weest, zoo geene besluiten genomen waren in strijd met onze ideeën van jaren her, zoo de liberale meerderheid niet soms minderheid was, doordat een paar partijgenooten, waar onder een der aftredenden steun voor onb'ra den voorstellen bad moeten zoeken en vinden juist bjj de anti-rev. leden. Dit bracht zelfs voor alle vier eenige daling te weeg en maakte, dat vooral de eerste dagen te veel voor dit gemeenteraadslid op de bres moest worden gestaan. Java, waarvan wij eene kleine verwachting hadden, omdat zoovelen onzer daar afwezig waren, gaf eene goede uitkomst. Het aantal stemmers, dat alle vier onze candidaten stemde, was hier naar verhouding bijzonder groot. De raadzaal hield zich minder goed. Ver schillende persoonlijke antecedenten werkten hiertoe mede. De tegenstand der gelegenheids-liberalen concentreerde zich op den heer Harte. Ons kwam dit niet vreemd voor. Wij kennen zoetjes aan onze Pappenheimers. De heer Harte is iemand, die niet gewoon is een blad voor den mond te nemen. Zelf een harde werker op ieder gebied, waarop hij zich beweegt, durft hij, waar noodig zijne critiek uitoefenen. En al klaagt men in het publiek dikwijls over menschen die weinig zeggen, en weihig doen, eene krachtige werker wordt door meni geen gevreesd Over het algemeen dobbert men in onze kom het liefst langs stille, onbewogen water vlakten. Ziedaar de hoofdreden,* die Harte deed ach terblijven. Dit achterblijven is geen oneer voor hem integendeel, het is een bewijs, dat men zijn invloed, zijn aanpakken besefte. Natuurlijk kwamen nog kleine personaliteiten hierbij. Dit alles in het oog gehouden, blijkt het, dat onze partij sterker wordt. Steeds meerderen beseffen, dat het vrijzin nig beginsel ons land en volk ten zegen is. Ook deze maal was de strooming in onze gemeente beslist links. Luctor et Emergo heeft op zijne niet na der aan te duiden wijze ook eenig commen taar over de laatste stemming in onze plaats. Het blad schrijft in teen artikeltje: >Het lid op de neus* »Het opslokkingssysteem ran de liberalen, die nog immer op hun politieke vaandel de drie H 's (eene geniale vinding Red.) voeren Halen, Hebben en Houden, heeft fiasco geleden Den zetel van den heer Dees'konden ze onmogelijk aan een geestverwant van den af getreden wethouder openlaten Van opslokkingssy steen gesproken, pro beerden ze niet in Zaamslag en Axel zitten de leden te wippen Dat het hun niet gelukte, lag niet aan hen. De bedoeling was er. Maar wij willen even op zijde laten of de heer Van den Ouden werkelijk een geestver want van den heer Dees is, of hjj werkeljjk diens onafhankelijk standpunt inneemt. Doet hij dit werkelijk, dan zal hij in de toekomst nog wel eens van het anti rev. blad op zjjn brood krjjgen, zooals de heer Dees zoo dikwjjls die eer genoot. Wij wenschen erop te wijzen, dat de lieer V. d. Ouden geene candidatuur begeerde, maar pas op het allerlaatste oogenblik werd over gehaald, toen de heer Van Strien reeds ge accepteerd had. In dien val is de liberale kiesvereeniging Diet geloopen. Verder schrijft het anti-rev. orgaan-: »De liberale candidaat viel als een baksteen* en daarna, dat het stemmencijfer van den heer Van Strien niet teleurstellend was. Hoe rijmt men dat te zaam Nog een paar zinsneden «Misschien wel, dat sommige geestverwan ten de handelwijze van de liberale kiesvereeni ging niet geheel konden goedkeuren.* De geestverwanten van Luctor et Emergo zeker niét, de onze wel, althans toch vast wat het stellen van vier candidaten betreft. Wellicht, dat men den redactuur van een immers neutrale krant als vertegenwoordiger van de meest geavanceerde liberale beginse len niet den meest geschikten candidaat vond.* Waar we het ons tot eene eer rekenen, dat zelfs de redactie van Luctor et Emergo meent, dat wij de meest geavanceerde liberale beginselen voorstaan, moeten wij tegen de eerste uitdrukking, als zjjnde onwaardig, ten sterkste opkomen. Het ambt, de betrekking van onzen candi daat tracht men te verwarren met het beginsel. Zoo trachtte men ook steeds van anti-rev. zjjde de neutrale school in discrediet te brengen. Zoo had men het in dat blad bij den strijd over de H. B. S. over de mooie winterjas van den Heer Drost. Al was dit ook werkelijk naar onze over tuiging een flink kleedingstuk, wat had dit met de H. B. S. te maken Zooals de Luctor vroeger schreef, zoo doet (iet blad nog. De uitwendige mensch veranderde, de in wendige bleef. Van redactie is het blad gewisseld, de geest bleef dezelfde. Genoeg wij zijn niet ontevreden over den laatsten stembusstrijd, al hadden wij ook den vierden candidaat, juist door,dat hij in het publieke leven zich een man van wil en durf heeft betoond, gaarne zien slagen. Reden tot juichen hebben de anti-rev. niet dan alleen in zooverre, dat hunne coalitie- candidaten, ook de heer Van Strien, het veel verder brachten dan de heer P. de Bakker bij eene vorige gelegenheid. Maar ook die juichtoon heeft zijne bezwaren. De herstemming te Zaamslag bracht den heer Koopman van het Zaamslagsche Veer op het kussen. Bij eerste stemming werden de 3 liberale candidaten gekozen, terwijl 1 aftredend anti- rev. in herstemming kwam. Deze was de candidaat der anti-rev. kies vereeniging. Die over hem kwam te staan was ook anti-rev., maar door een groep kiezers gesteld. Bij de herstemming behaalde deze «wilde* candidaat de overwinning op den ofBcieelen candidaat A. Dieleman. De liberale kiesvereeniging te Zaamslag onthield zich bij dezen strijd tusschen »broeders«. Toch gelooven wij er niet ver al te wezen, als we zeggen, dat meer dan een vrijzinnige zijne stem gaf aan den protestcandidaat, al was het ook, dat men van anti-rev. zijde niet sprak van den anti-rev. candidaat A. Dieleman, maar van den man, die de »Groote kerk* bezocht. Deze onzuivere politiek heeft nochtans den offieieelen can Jidaat'niet kunnen redden. «Zaamslag rechtsblyft de leus lazen wij in een blad, toen Van Hoeve gekozen werd tegenover den liberalen P. de Vos. Ook nu weer kan het blad deze leus neer schrijven, want inderdaad, ook de heer Koop man staat als anti-rev. te boek. Maar er zal een tikje galgenhumor inzitten. Ook dachten wij aan »den energieken boer van 't Veer«. Ook dit mag door dat blad wel eens her zien worden. In ieder geval, het' leek ons toe of de wind op Zaamslag een beétje links woei. Er zat tenminste frischhpid in. In Axel is de strijd nog niet afgeloopen. De eerste stemming verliep evenwel mooi. De beide aftredende liberale leden onmiddel lijk gekozen Thans herstemming tussehen twee liberalen en twee anti-rev. voor de twee overige zetels. Ook daar begrijpt men, dat een vrijzinnig bestuur wenschelijk, ja noodig is. Axel vooruit, zij de leus. Bij de herstemming nog eens flink opge werkt. Hoe meer vrijzinnigen in onze streek, hoe beter met het oog op de naaste toekomst. Bij de onzekere vraag over wat gebeuren kan, drijve toch dit besef boven, dat uitge schakeld dient te worden al wat coalitie is. Die biedt ons in deze omstandigheden niet de minste waarborgen noch, voor ons land in zijn geheel, maar zeker allerminst voor dit deel ten Zuiden van de Schelde. Daarom te meer verheugt ons ook de uit slag van de stemming te Hulst. Als het oogenblik komt, moeten wij kunnen zeggen: deze streek is niet clericaal, hier zjjn wij van welken rang of godsdienst ook, vrij zinnig. Dit wordt gelukkig reeds hier en daar ingezien. Het besef moet nog meer algemeen door dringen. Daarom, werkt voort met dubbele kracht. Zondag a. s. wordt de R.-K. school te Sluis kil ingewijd. Vele kinderen namen reeds afscheid van da openbare schoei. Een treurig oogenblik, al ging het afscheid ook netjes eq zonder wanklanken. De splijtzwam, werkt voort, in alle richtin gen, op alle manieren. Het voorbeeld der aoti-rev. wordt door da R.-K. meer en meer gevolgd. Er is hier op het oogenblik weinig aan te doen. Het is als eene ziekte, die moet uitwoeden. Alleen, dit kan nu reeds vastgesteld worden Tot heil van de natie is het niet. De wereld wordt er niet door verbeterd. Het tegendeel is waar. Maar wel willen wjj naar aanleiding van de millioenen en nog eens miliioenen, die het bij zonder ouderwjjs eischt, op eene treffende uit spraak van prof. Strujjcken wijzen, een R.-K. en volbloed coalitieman. Hij wenscht, dat de wijziging van art. 192 (Onderwijsartikel) loyaal wordt uitgevoerd. Maar dan zegt bjj «Zij (le coalitie) moge zich dan evenwel herinneren, dat het beginsel van de gajjjke waardeering der Overheid van ieder onderwijs, op grond waarvan de recbterzjjde thans in bet gelijk red.) is gesteld, niet is dan eeD vrij zinnig beginsel, waaromtrent de rechterzijde nimmer zich mag beijveren het in zijn uiterste consequenties door te voeren. Een regeling, waarbij het oprichten en in stand houden van bijzondere scholen, die ge heel uit de publieke kassen worden bekostigd, geen offirs dus vergen van degenen, wier richting bij het onderwjjs aldaar zal worden gevolgd al te gemakkeljjk wordt gemaakt,, TEE VOLKSBLAD.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1