Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Vroege Aardappelen. Distributieregeling van Huiden en Leder. Ris hit in de ((raam te pas Ijoiiit. Zaamslag. Stemming te Axel op 10 Juli. Axel. Yan Cadsand, Lz. Jacs. Dekker, Fz. F. Dieleman, F. De Feijter, Lz. J. De Kraker, Rz. J. Lamaitre, L. De Ruijter, Adr. Zegers, fl. GEMEENTERAAD. No. 2790. Zaterdag 7 Juli 1917. 28e Jaargang. Aanwijzing verkrijgbaar- stelling Levensmiddelen. Uitkeeririg toeslag rijst. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen b\j alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 oent;.elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in de week van 915 Juli geldig zullen zijn voor: Bak- en Braadvet bon no. 15 le serie Var kens vleesch 15 le «roene Erwten 10 le N.B. Op bon No. 15 voor Varkensvleesch mag 0.400 K.G. worden afgegeven. Ter Neuzen, 6 Juli 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUJZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat de uitkeering van den toeslag voor rijst, welke in de week van 411 Juni op aardappelbons is afgeleverd zal plaats hebben op Maandag 9 Juli des voormiddag van 9 12 uur ten kantore van het Levens middelenbureau. Ter Neuzen, 6 Juli 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZ1NGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat met ingang van 5 dezer door Z.Ex. den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel een maximum-kleinhandelprijs voor vroege aardappelen is vastgesteld van II cent per K.G. Ter Neuzen, 6 Juli 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat iedere slachter verplicht is wekelijks aan het Bestuur der gemper.te, waarin zijne slachterjj is gevestigd, gespecificeerde opgave te doen van het aantal stuks vee dat door hem werd geslacht en van de aflevering der door zijn toedoen gevallen huiden onler bijvoeging der ontvangstbewjjzen. De inzending behoort te geschieden ten kantore van het Levensmiddelenbureau iederen Maandag over de afgeloopen week en zijn formulieren aldaar verkrjjgbaar. Ter Neuzen, 6 Juli 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HL1Z1NGA, Burgemeester. L. W AJ3EKE, Secretaris. De anti rev. kiesvereeniging te Ter Neuzen slaakt eene jammerklacht in haar strooibi'let, omdat onze partij in de vacature Dees een candidaat heeft gezet. Dat is ons recht, dat dubbel weegt, als we bedenken, dat deze vacatuie volkomen vrij is, daar we voor zes jaren door geen candidaat tegen over den heer Dees te stellen, zjjne overwinning mogelijk maakten. Het is zelfs aan gegronden twjjfel onder hevig, of de heer Deés de noodige anti-rev. stemmen toen heeft verkregen. Kan men in ernst den heer Van Striën of den heer Van den Ouden, als een opvolger van den heer Dees aanbevelen Is er geen diepgaand verschil tusschen de principes van den heer Dees en die- van deze beide anti-rev. mannen Maar ook, en daarop mag gewezen worden, passen de anti-rev. het standpunt laat zitten, wat zit, ook toe te Zaamslag of te Axel We hebben het anders gezien. Daar meenden de anti-rev. kans te zien li berale zittende leden te wippen en ze stelden volop tegencandidaten. Maar dan moet men in Ter Neuzen niet zoo'n jammerlied aanheffen, vooral niet, waar het eene vrije vacature betreft. Ziedaar dus weer verschillende uitingen bij één richtsnoer. Een gansch verschillend optreden, alleen veroorzaakt door de meening, ot ergens al of niet winst te behalen is. Men zal dus wjjs doen, zich niet door dat dubbele spel te laten misleiden. De jongste stemming te Zaamslag is een verrassend succes geworden. Van de vier aftredenden zijn juist gekozen de 3 candidaten der liberale kiesvereeniging, t.w. de heeren A. de Feijter, M. de Jonge en W. de Klerk. De liberale kiesvereeniging had slechts deze 3 gesteld. De anti-rev. kiesvereeniging had behalve het aftredende anti-rev. raadslid A. Dieleman nog gesteld de heeren de Kraker en J. Kaijser, waarvar. de eene sinds eenigen tijd in politiek opzicht een dwalende is en de andere een patrimoniumman. Het getuigt voor de Zaamslagsche kiezers in het algemeen, dat ze een goeden kijk op de antecedenten van sommige candidaten hadden. De heeren De Kraker en J, Kaijser bleven belangrijk achter. Dit is een verheugend feit. Ook is het opmerkelijk dat de anti-rev. candidaat A. Dieleman het niet kon halen, maar in herstemming komt met den vrjjen anti-rev. D. Koopman, die door een groep kiezers was gesteld. We mogen hierbij niet vergete!^ dat het liberale raadslid Js. Dees niet herkozen werd, juist doordat de heer A. Dieleman voor zes jaar de meerderheid behaalde. De anti-rev. heer A. Dieleman is dus in de plaats getreden van het, liberale aftredende lid Dees. Wie de wijze weet, waarop Dees viel en de juichkreten, waarmede zijn val door sommigen werd begroet, die zal zich niet geroepen achten om voor de overwinning van den heer A. Dieleman te werken, Dat is nog geen leer om leer, het is slechts de goede toepassing van de les, die het ver leden aan de liberale kiezers voorlegt. Wjj zeggen dit, omdat er alle kans bestaat, dat men de kerk te hulp roept om A. Diele man te steunen. De liberalen van Zaamslag, of ze kerksch zijn of niet, zullen den /godsdienst er buiten laten en vrij en zelfstandig hunne keuze be palen. En hetzij ze thuisblijven of naar eigen in zicht den candidaat stemmen, die hun het minst kwaad lijkt, ze zullen zich niet laten beïnvloeden, De uitslag der stemming te Zaamslag, waar de vrijzinnigen zoo flink streden en zoo'n mooie overwinning behaalden, ofschoon van Zaamslag de verwachtingen niet hoog gespan nen waren, moge een prikkel zijn voor de Axelsche kiezers om onverzwakt op te komen en krachtig te ijveren voor de liberale candi daten. Want in Axel staat veel op het spel. Axel is een verkeerscentrum. Daar zouden dwang maatregelen, zooals te Zaamslag we ze hebben leeren kennen, nog oneindig meer kwaad doen. Juist omdat bet vreemdelingenverkeer in Axel grooter is dan te Zaamslag en omdat de bevolking er meer gemengd is, moet er ge zorgd worden, dat de anti-revolutionairen niet de meerderheid krijgen. Het publiek leven zou bedeukeljjk gedrukt worden. Die druk zou in Axel met zijn levendig verkeer ieder oogenblik gevoeld worden. Axel is, we zeiden het reeds, eene eigen aardige gemeente. Daar waren anti rev. raadsleden, die minder voor dwang waren dan in Ter Neuzen of Zaamslag. Het waren van die ouderwetsche menschen, die de koorden niet te nauw aansnoerden, die toch ook eenig begrip van de persoonlijke vrijheid toonden. Maar ieder weet, dat de anti-rev. candidaten, die tegenover ons staan een ander idee van de persoonlijke vrijheid hebben. Zij zullen hun zoogenaamd beginsel ten strengste willen doorvoeren tot schade van inwoners en nering doenden. In het belang van onze gansche gemeente roepen wij de kiezers op, dat te verhoeden. Stemt dus als éên man de liberale candi daten. Zij zjjn de mensehen, die we in Axel hebben moeten. Kiezers, doet uw uiterste best Laat Dinsdag a.s. een goede dag zijn voor Axel. Hier moeten a. s. Dinsdag vier leden voor den gemeenteraad gekozen worden, door het aftreden van de heeren Lamaitre, F. Dekker en J. de Feijter en het overlijden van den liter P. Dregmans, die ook aan de beurt van aftreding zou geweest zijn. Nu zou men denken, dat de strijd hier enkel en alleen zou loopen over den zetel van den heer Dregmans, gezien den thans vrij algemeen gevolgden regel om te laten zitten wat zit. Maar dat zal niet gaan. De liberale kiesvereeniging Algemeen Belang had eerst het voornemen om den heer de Feijter niet te bestrijden, maar toen men ver nam, dat de (anti-)revolutionnaireu de onheb belijkheid hadden om vier candidaten te stellen en dus de heeren LAMAITRE en DEKKER wilden laten vallen, ja, toen moest het dan maar hard tegen hard en werden van vrijzin nige zijde ook vier candidaten gesteld. Natuurlijk werden de heeren DEKKER en LAMAITRE, die beiden reeds jaren zitting hebben in onze raad, wederom candidaat ge steld, omdat zjj al dien tjjd toonden, dat zjj het algemeen belang behartigen en ieder de gepaste vrijheid gunnen, die voor een ge regeld en vreedzaam leven onontbeerlijk is. Ook in de keuze der beide andere candidaten was men bijzonder gelukkig. De heer J. DE KRAKER Hz., een man van algemeene ont wikkeling en een ruim standpunt innemende wat betreft het bevorderen van nijverheid en de algemeene welvaart, is iemand waarmede men flink voor den dag kan komen. Hetzelfde kan weer op ander gebied gezegd worden van den heer JAC. VAN CADSAND. Beide mannen, in "de volle kracht des levens, met open oog voor de stoffelijke belangen van de gansche bevolking, waarom het in den raad toch maar gaat, en bezield met den oprechten wil om al datgene te helpen bevorderen en tot stand brengen wat kan strekken om onze plaats in bloei en welvaart te doen toenemen en den goeden naam van Axel in eere te houden, deze mannen vormen met de heeren DEKKER en LAMAITRE een waardig vier tal om den strijd aan te binden, waarvan de uitslag naar wjj hopen a.s. Dinsdag niet twijfel achtig zal zijn, als elk zijn plicht doet. Wij vinden het niet noodig aan deze aan beveling nog iets toe te voegen, alleen willen wij er op wijzen wat de gevolgen zouden zjjn voor onze gemeente, wanneer de meerderheid van den gemeenteraad eens kwam te bestaan uit mannen als die wij op de lijst der tegen partij aantreffen. Dat wil daar allemaal raads lid zijn, zou men zeggen. Dat raag voor sommige luidjes een geliefde sport wezen, maar de belangen onzer gemeente, die ons lief en dierbaar is, mogen niet aan dergeljjke liefhebberij'jes opgeofferd worden. De kiezers mogen wel goed bedenken wat er bij deze stemming weder op het spel staat. Twee jaren geleden is het plan om den raad om te zetten mislukt en ditmaal gaat het er weer op los. We moeten Diet alleen hard werken om te behouden wat we hebben, maar ook vooral om, als het kan, winst te behalen. En dat kan als niemand achterbljjft. Het is verkeerd om het op een herstem ming te laten aankomen. Weuschelijk is het dat reeds bij eerste stemming de beslissing valt. Wie er dus prijs op stelt, dat we ons beetje vrijheid mogen behouden, wie met ons van oordeel is, dat belemmering van dit en verdrukking van weer wat anders een ramp voor onze gemeente zjjn, zal niet aarzelen de heeren VAN CADSAND, DEKKER, DE KRAKER en LAMAITRE te stemmen. Want, bedenkt het goed: Wordt de raad omgezet, danarm, beklagenswaardig Axel Een goed verstaander heeft maar een hall woord noodig. Stemt dus allen zoo vroeg mogelijk en wel no. 1, 2, 5 en 6, aldus TER MIMISCH VOLKSBLAD. Dg Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad zal worden gehouden op Maandag den 9 Juli 1917 des namiddags ten 5 ure. Ter Neuzen, den 5 Juli 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZING A <iort 5 le W«8t 9 le

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1