Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, istributiewet Pc stemming op a.s. Vrijdag. Van Borssum Waalkes M. Eijke ET. J. Harte en A. Visser. Kiezers. Van Borssum Waalkes (aftr.) M. Eijke (aftr.) N. J. Harte. A. Visser (aftr.) Vrijzinnigen, sluit u aaneen! No. 2789. Woensdag 4 Juli 1917. 28e Jaargang. Disfribufie-varkensvleesch. Maximumprijzen gezouten varkenschvleesch. Distributie hondenbrood. V. Borssum Waalkes E. II. T. Eijke M. V. (I. Ouden II. J V. Strien P. Visser A. Harte N. J. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere, No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 eent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen JJeze_Courajit versehynt eiken Woensdagen Zaterdagmorgen by den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat P. W. CRINCE en P. M. MAAT wegens het verkoopen van brood zonder bons voor een tijdvak van 9 dagen zijn uitge sloten van het betrekken en verwerken van Re- geeringsmeel en Bloem, te beginnen met 1 Juli en eindigende Maandag 9 Juli e.k. middernacht, tengevolge waarvan geen brood door deze bakkers kan worden afgeleverd. Ter Neuzen, 30 Juni 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat op bon No. 14, le serie, voor varkensvleesch deze week mag worden afge leverd 0.400 K.6. Ter Neuzen, 2 Juli 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat de maximumprijzen voor het gezouten varkensvleesch dezelfde zijn alsdie voor het verscb varkensvleesch. Ter Neuzen, 2 Juli 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat op Dinsdag 3 en Woensdag 4 Juli, beide dagen van «—12 v.m., houders van honden een broodkaart kunnen bekomen op het Levensmiddelenbureau. De prijs der kaarten bedraagt 10 cent per stuk en moeten bij de aanvrager de hondenbelastingbiljetten 1917 worden overgelegd. Als wederverkooper van dit brood is aan gesteld A. de Witte, Dijkstraat. Ter Neuzen, 2 Juli 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Wat we in het vorig nummer van ons blad betoogden, herhalen wij. Ter Neuzen heeft ondubbelzinnig bljjk ge geven, dat eene vrijzinnige meerderheid het best voldoet aan de behoeften onzer plaats Die meening kan moeiljjk veranderd wezen, daar de positie dezelfde is gebleven. Hadden wij de vorige malen te strijden tegen een vereen,gd optreden van anti-revolutionairen en katholieken, ook dezen keer gaat de kamp tegen twee fronten. F De R.-K. kiesvereeniging besloot Maandag avond j 1. de anti-rev. candidaten v. d. Ouden en v. Strien te steunen. Ook thans hebben we dus een zwaren strijd te voeren. Maar juist het besef van dien barden kamp moet ieder onzer er toe brengen trouw ter stembus te gaan en anderen op te wekken. Kleine persoonlijkheden moeten vergeten worden. Aller oog dient gevestigd op de overwin- ning, die alleen kan behaald worden, als wij allen eensgezind en gesterkt door het goede onzer zaak ten strijde gaan. Gewerkt moet er worden voor alle vier onze candidaten. Niet meer dan vier, maar in geen geval ook minder. Wij roepen dus ieder op om mede te strij den in onze gelederen, overtuigd van ons goed recht, trouw aau hSt vrijzinnig beginsel. Allen dus op Vrijdag ter stembus en ge stemd de vier liberale candidaten, de heeren Zijt ge met ons van meening dat de coalitie niet is geweest ten zegen vtin stad én land Beseft ge het zoo diep als wij, dat het een geluk is geweest, dat de vrijzinnigen zich wisten te bandhaven Voelt ge het vooral in deze bange tijden nietdubbel, datde vrijzinnige partij in Zeeuwsch- Vlaanderen, niet het minst in onze stad, eene taak te vervullen heeft Ziet ge het in, dat van haar iets te wachten is met het oog op de toekomst Als ge dat beseft, dan zult ge niet hebben te twijfelen, maar medehelpeu om Vrijdag gekozen te krijgen de heeren Dan zult ge medehelpen om het spel der coalitie te doen mislukken. Dan kan noch de heer Van den Ouden, noch de heer Van Strien uw man zijn. Dan zal na het volbrengen van uw burger plicht Uw stembillet er alsdus uitzien N.B. De stembus is open van 's morgens 8 tot s avonds 5 uur. (Zomertijd.) Dat dient onze leus voor de toekomst te zyn, ^dat is ook ons wachtwoord tegen Vrjjdag Waar wjj ook nu weder de geheele coalitie tegenover ons vinden, daar is het meer dan ooit noodig, dat we onze saamhoorigheid dui delijk voelen. Zeker, we weten het dat er onder de katho lieken en onder de anti-revolutionairen en vooral onder de christelijk-historischen hoe langer hoe meer komen, die van de coalitie niet gediend zijn en de woorden van Dr. Kuijper in de Standaard naar aanleiding van de evenredige vertegenwoordiging deden meer deren hoopvol naar het einde verzuchten. Maar wij hebben rekening met de toestanden te houden. We zien in Ter Neuzen het accoord tusschen anti-rev. en katholieken voortzetten. Daarom moeten wij daartegenover eensge zind pal staan. W e moeten doen, wat in ons vermogen is, om de beide candidaten der ^coalitie te be strijden. Dit doen we alleen afdoende door alle vier de vrijzinnige candidaten te stemmen. IJet zijn candidaten, waarmede wij voor den dag mogen komen. De 3 aftredende liberale candidaten WAAL KES, EIJKE en VISSER, dienen met flinke meerderheid herkozen te worden. De heer IIARTE is een plaats in ons stedelijk college] ten volle waard. Van hem mag iets, mag veel verwacht worden. Deze vier candidaten zijn èn om hun be ginsel èn om hun capaciteiten hun zetel waard. Al schijnt de tegenpartij, waar ze verbon den optrekt, ook machtig, als we werkelijk eensgezind strijden, zal ons ook thans de zege zjjn. Ieder beschouwe het als een eer, die hem zelf raakt, de vier vrijzinnige candidaten te doen zegevieren. Daarom geene lauwheid of onverschilligheid, geene persoonlijkheden; geene kleinzieligheid, maar gewerkt met man en macht voor het slagen der vrijzinnigen. l'en einde het werk voor de vereeniging niet te moeilijk te maken, raden wij ieder aan zoo vroeg mogelijk zijne stem uit te brehgen. DE OORLOG. De algemeene toestand. Aan het Russische front is de strijd hervat. Onder den drang der Entente, 'zegt het Duitscbe legerbericht. Dit is niet alleen mogeljjk, maar waarschijn lijk. De gezanten en mi.litaire attachés te Pe- trograd zitten daar toch niet, om de revoluti- 'onnaire beweging aan te kijken, maar ook om al hun invloed aan te wenden, opdat de Rus sische legers, zoolang het bondgenootschap voortduurt, hun bondgenootschappel jjken plicht te doen. En zoo zou het dan ook niets te verwonderen zijn wanneer, nu de eerste revo- lutionnaire beweging wat bedaard is en de pas gewonnen vrijheid met veel toespraken is bezegeld, er op wordt aangedrongen, dat de Russen bij al die toespraken over »Vrjjheid, Geljjkheid en Broederschap* den strjjd tegen de centralen niet zullen vergeten. De desorganisaties van het leger heeft wel is waar op de aanvalskracht der Russen een nadeeligen invloed gehad, maar de toespraken en aansporingen van Kerensky hebben het succes gehad dat er aan de Boven-Strypa en de Narajoefka eeD Russisch leger is bijeenge bracht,, dat een offensieve beweging tegen de Duitsch-Oostenrjjksche stellingen heeft onder nomen. De aanval had plaats in Oost-Galicië, voor namelijk aan het Oostenrjjksche legertront van generaal von Boehm. Over een frontbreedte van 30 K.M. gingen de Russen, na hevige artillerie-beschieting tot den aanval over, maar zonder groot succes. De Duitscbe en Oostenrjjksche legerberichten zeggen, dat de Russische aanvallen overal werden afgeslagen, slechts op aan enkel punt, waar de Russen een mijn hadden doen sprin gen, konden zjj voorbijgaand in de Duitsch- Oostenrjjksche linie doordringen doch bjj een tegenaanval werden zjj daaruit weder verdreven. Het Russische legerberieht spreekt slechts van belangrjjke artillerie-actie aan het Gali- cische tront. Wanneer men in Petersburg in de meening heeft verkeerd, dat voor den hevigen strjjd aan het wesleljjk front de Duitsch-Oostenrjjk sche stellingen in Ruslaud van tróepen waren ontbloot, dan is dit een geduchte tegenaanval- Ier gebleken. De mededeelingen in de Duit sche en Oostenrjjksche berichten laten geen twijfel over aar. de mislukking der over een groote froDtbreedte en met inzetting van veel kracht ondernomen aanvallen op dit deel van het Russische front. De Parjjsche berichtgever van het fJoarnal de Genèvet betoogt, dat thans voor den oorlog het critieke en beslissende oogeoblik nadert. De geallieerden zjjn bezig alle reserves op de been te brengen. In dit verband wordt ook melding gemaakt van een groote volledige vergadering der En- tente-mogendheden te Parjjs of Londen, die in den loop dezer maand zal plaats hebben. Aan het westfront gingen de gevechten aan den Chemin des Dames, aan Aisne en Maas, voort; ondanks regen en wind, en slecht weer voor artillerie-vuur, werd nog hevig gevoch ten door Duitsche aanvalstroepen werd eenig succes behaald en werden de gewonnen loop graven uitgebreid. Het Fransche legerbericht poogt deze voordeelen der Duitschers als wei nig belangrijk voor te stellen. Ook de Engelschen behaalden weder eenig succes bjj Leus, dat gedeelteljjk ingesloten is, en ten Z.W. en ten W. reeds nauwer de Eu- gelsche linies ziet naderen, om den daar nog bestaanden Duitschen saillant weg te nemen. De berichten uit Rusland zeggen, dat de datum van bjjeenkomst der Constitueerende vergadering is vastgesteld op 13 October (13 September Russische stjjl) en dat de verkie zingen zullen plaats hebben omstreeks half September. Dan zal tenminste in Rusland een onder het nieuwe systeem gekozen volksvertegen woordiging kunnen optreden, om haar meening te zeggen over den toestand, die door den oorlog en de revolutie is ontstaan. Inmiddels is door de motie, die door het cougres van afgevaardigden van alle Raden vau Arbeiders en Soldaten in Rusland is aan genomen, eenig licht verspreid over de bedoe lingen- van deze zeer belangrjjke vergadering. Want vooropstellende, dat het meest belang rjjke vraagstuk waarvoor de Russische demo cratie zich geplaatst ziet, het einde van den Oorlog is, en dat er maatregelen moeten wor den genomen, om dit einde zooveel mogeljjk te bespoedigen, zegt de motie, dat daarvoor geen der partijen de algeheele overwinning mag behalen, omdat de nederlaag van een der partgen voor het stichten van een duur- zamen vrede evenmin bevorderljjk zou zjjn, als een algeheele overwinning, die de macht van een der partjjen te belangrjjk zou ver sterken. Het congres wil daarom de democratiën van alle landen tot een gemeenschappelijke actie voor den vrede vereenigen. Zoodat Rusland, om aan den wensch van het congres te vol- doeD, den oorlog zal voortzetten en een af- zonderljjken vrede vermjjden, om de algeheele Duitsche overwinning onmogeljjk te maken, maar binnen de entente zal werkeD, om den vrede te bespoedigen. In China is een contra-revolutie ontstaan, die geleid heeft tot de uitroeping van den Mantkjoe-keizer Hsoean-Toeng tot keizer van China. In Sjanghai is deze mededeeling be- kend gemaaktin een telegram uit Peking wordt medegedeeld, dat de leider der tuilitajra 1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1