Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, De stemmingen voor den Gemeenteraad. Stemming op 6 Juli te Ter Reuzen. E. H. T. yan Borssum Waalkes M. Eijke N. J. Harte A, Yisser. L ij n z a a d. Gemeenteraadsstemmitigeti. No. 2788. Zaterdag 30 Juni 1917. 28e Jaargang. aankondigingen van den Provincialen Stoombootdienst op de Westar-Schelde, Aanwijzing verkrijgbaar- stelling Levensmiddelen. Uitreiking Zeepkaarfen. Levering van petroleum aan particulieren. E. H. T. v. Borssum Waalkes (aftr. 1.) N. J. Harte A. Visser (aftr. lid) Jacs. van Cadzand Fr. Dekker Fz. (aftr. iid) J. de Kraker Pz. L. Lamaitre (aftr. nd) A. de Feijter M. de Jonge (aftr. mi) W. de Klerk (aitr. mi) ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 oent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 sent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken W O e n 8 d a g- en Z aterdagmorgen bjj den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. von 1 Juli 1917 tot nadere'aankondiging. Ter Neuzen, den 27 Juni 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De burgemeester der gemeente TER NEU ZEN brengt ter openbare kennis, dat de be schikking van Zijne Exellente den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel van 21 Mei 1917, houdende verbod tot vervoeren, verkoopen afleveren van LIJNZAAD bij be schikking van genoemden Minister van 23 Juni 1917 wordt ingetrokken. Ter Neuzen, 25 Juni 1917. De Burgemeester, van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEÜZEN maken bekend dat in de week van 28 Juli geldig zullen zijn voor Bak- en Braadvet bon no. 14 le serie Varkensvleesch 14 le Groene Erwten 9 le Gort 4 le Rijst 8 le N.B. Op bon No. 14 voor Varkensvleesch mag 0.300 K.G. worden afgegeven. Op bon No. 4 voor Gort mag 0.500 K.G. worden afgegeven. Ter Neuzen, 29 Juni 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUJZ1NGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Hoofdcontroleur-Boekbouder van het Levensmiddelenbureau maakt bekend, dat uit reiking van zeepkaarten voor de maand Juli zal plaats hebben in het lokaal Betbei, 2de "Verbindingsstraat, uitsluitend tegen inleve ring der oude kaarten en tegen betaling van 1 cent per kaart en wel voor hen, wier geslachtsnaam begint met de letters A G Maandag 4 Juni-van 911 uur v.m. Tér Neuzen, 29 Juni 1917. De Hoofdcontroleur-Boekhouder, voornoemd, L. W. RIJNBERG. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat volgens ontvangen circulaire met ingang van 2 Juli a.s. zal worden begonnen met de aflevering van petroleum voor u j i"? i0ok(*oeIeiuden ten behoeve van huis- ïou e y gebruik door de distribueerende maatschapen tot eene hoeveelheid van ten hoogste 5O°/0 van hetgeen in dezelfde perioue van 1916 werd afgeleverd. Deze aflevering zal zoo mogelijk tot 2 Sept. a.S. plaats kunnen hebben en kan ook geschieden aan particulieren die vroeger geen petroleum be trokken, doch deze thans noodig hebben in verband met de rantsoeneering van gas, elec- triciteit en steenkolen. In verband hiermede heeft de Minister be paald dat de verkoop, de aflevering en het vervoer van petroleum (in het bijzonder ook per vat verboden is, behalve le. wanneer deze uitsluitend is bestemd voor een direct huishoudelijk gebruik, 2e. de verkoop en de aflevering geschieden rechtstreeks aan verbruikers of aan wederverkoopers, 3e. het vervoer plaats vindt öf in bussen, flesschen of andere ver pakking inhoudende niet meer dan 5 Liter, öf in wagentjes inhoudende ten hoogste 200 L., in gebruik bij venters, öf in straattankwagens, doch alleen voor zoover de zich daarin bevindende petroleum bestemd is ter aflevering aan wederverkoopers. De maximumprijs voor verkoop voor huis houdelijk gebruik in den kleinhandel bedraagt f 0,25 per Liter. Ter Neuzen, 29 Juni 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Bij de stemming voor den Gemeenteraad op Vrijdag 6 Juli bevelen wij voor TER NEUZEN aan de heeren M. Eijke (aftr. lid) Bij die op Dinsdag 10 Juli voor AXEL de heeren Bij die op Diusdag 3 Juli voor ZAAM- SLAG de heeren Gaan wjj de verkiezingen na, die Dinsdag j.l. in het O. D. van Zeeuwsch-Vlaanderen plaats hadden, dan zien wjj, dat in verschil lende gemeenten de leden by enkele candi- daats'elling zijn gekozen verklaard, terwijl te Overslag aan de verkiezing heelemaal niet gedaan werd. Hoek behoort tot de gemeenten, waar geene stemming noodig is. In Sas van Gent en Hulst, in Axel, Ter Neuzen en Zaamslag gaat men ten strjjde. Sas van Gent en Hulst zijn gemeenten, waar de kiezers zich niet gauw gewonnen geven en waar men in den kamp gehard is. in Axel, Ter Neuzen en Zaamslag gebeurt het nimmer, dat eene verkiezing zonder strijd afloopt. Daar hebben de vrjjzinnigen steeds te kam pen voor recht en vryheid. Zaamslag behoort wel tot de moeilijkste gemeenten voor de vrijzinnigheid. Men doet daar evenwel steeds zijn best om verbetering te verkrijgen. Zaamslag is het eerst aan de beurt. Daar zal 3 Juli de stemming plaats hebbea. Dan volgt Ter Neuzen, waar de stemming op 6 Jirii gehouden wordt. Het laatste komt Axel, waar men pas 10 Juli voor de eerste maal op de kampplaats verschijnt. Wij willen hier de hoop uitspreken, dat in al deze gemeenten door onze mannen krachtig wordt gewerkt en dat de zege wordt weggedragen door die candidaten, welke ons het naast staan. Men zou zich kunnen afvragen na de stem mingen voor den Gemeenteraad van December 1916 af, of het nog noodig is eene aanbeveling te schrijven voor de candidaten door de liberale kiesvereeniging »De Vryheid* gesteld. Inderdaad heeft telkenmale het kiezerscorps bjj verschillende stemmingen getuigd, dat een vrijzinnige bestuur in den geest is van de groote meerderheid der Neuzenaren. Zelfs, als velen onzer uitstedig waren en niet hun burgerplicht konden vervullen, sprak eene aanzienlijke meerderheid zich onverholen voor den liberalen candidaat uit. Voor hem, die het politieke leven in Ter Neuzen 10 tot 15 jaren medtleeft, kan en mag dit niet vreemd zijn. En juist in de geweldige tydsperiode, die wij thans doorleven, waarbij dag en nacht dreunend de klank van het geschut over Zeeuwsch-Vlaanderen trilt, nu voelt mepr dan vroeger nog, menigeen zich aangetrokken tot een vrijzinnige regeering. Zooals het ic het groot voor ons land is, zoo ia het in het klein voor Ter Neuzen. Al kan men het niet uitdrukken, men voelt het, dat het vrijzinnig beginsel in zijne ge matigdheid en zjjue verdraagzaamheid, in zij n aanpassingsvermogen aan nieuwe toestanden hulp en bate brengt waar een anti-rev. begin sel hopeloos faalt. In alle klassen der bevolking, onder werk man, burger of neringdoende heeft men onder den drang der omstandigheden leeren inzien, dat regeeren geen heerschen mag zijn en dat een vrijzinnig bestuur het best in overeen stemming is met de behoeften en belangen en nu ook met de nooden onzer plaats. Wie dit recht inziet, zal het ten zeerste waardeeren, dat de liberale kiesvereeniging naast de aftredende leden de heeren v. Borssum Waalkes, Ejjke en Visser ook candideerde den heer N. J. Harte in de vacatureDees. Wij zijn er van overtuigd, dat, zoo de heer Dees ware aangebleven, de liberale kiesver eeniging geen candidaat tegenover hem zou gesteld hebben, al behoort de heer Dees niet tot de onzen. Zoo deed ze zes jaren terug, zoo zou ze ook nu gedaan hebben. De heer Dees bedankte en deed dit onder erkenteljjkheid voor de houding der liberale kiesvereeniging van zes jaren terug. De kiesvereeniging ging niet over één nacht ijs. In hare eerste vergadering herkoos ze de drie aftredende liberale leden. In hare laatste vergadering op den vooravond der ver kiezing voorzag zjj in de vacature door te candideeren den heer N. J. Harte. Van anti-rev. zjjde zjjn gesteld de heeren H. J. v. d. Ouden en P. J. v. Strien. Van deze lijkt ons de laatste de meest onafhanke lijke en politiek het zuiverste. Wjj wenschen hier vooralsnog niet diep op in te gaan, maar alleen te verklaren, dat ze geen van beiden voor ons aanbevelenswaar dig kannen zijn. Wjj volstaan dus met naar voren te bren gen onze vier liberale candidaten, die we mei gepaste fierheid mogen aanbevelen. De heer Waalkes behoort tot de meest krachtige figuren en heeft door zjjn beslist en kundig optreden bjj verschillende gelegenheden een' goeden indruk gemaakt. Was hy wegens drukke bezigheden eerst van zin te bedanken, hy is ter wille van het groote belang op zjjn besluit teruggekomen. Waar hy steeds zoo groote werkzaamheid ontwikkelde en nimmer zjjn beginsel ontrouw werd, is het de plicht van ons allen, hem met groote meerderheid te herkiezen. De heer Ejjke is een waardig burger onzer stad en heeft zoo in zjjne vroegere betrekking als tjjdens zjjn lidmaatschap de sympathie van velen genoten. Met liefde hangt hy de stad onzer inwoning aan. Ook hem zjj onze steun. Tal van jaren heeft de heer A. Visser zjjne beste krachten geschonken ten bate onzer gemeente. Weinigen, die Ter Neuzen en zijne inwoners kennen, zooals hij, weinigen die zoo gezien zijn. Ook hy meende den tjjd tot heen gaan gekomen. Gelukkig heeft hy nogmaals zich ter beschikking gesteld. Ook hjj wil werken, zoo lang het dag is. Kiezers, stemt eenparig op Vrjjdag den ouden strijder, den heer A. Visser. Een nieuwe candidaat, maar geen onbekende is de heer N. J. Harte. Wie kent hem niet? Waar heeft de heer Harte zjjne werkzaam heid niet ontplooid Vraag naar onze vroegere wielerfeesten, vraag bjj ons bloeiend muziekgezelschap. En ieder zal moeten zeggenHarte is een werkerwaar hjj ook voorgespannen wordt, hjj geeft zich geheel, hjj benut ieder oogenblik. Jaren lang is hy de gewaardeerde secretaris van Schuttevaer. Zjjne intrede in de raadszaal zou hem on middellijk voorbereid vinden. Jaren lang levert hjj immers de raadsver- slagen. Hjj kent de geschiedenis van onze Raad als zper weinigen, als niemand zouden wjj haast zeggen. Kiezers, we mogen met ons klaverblad van vieren voor den dag komen. Het zal een eer ,zjjn voor de wakkere kiesvereeniging, de mooiste kroon op haar 20-jarig bestaan, als deze vier gekozen worden. En ook een belang en eene eere tevens voor onze plaats Daarom met moed aan den arbeid Kiest als één man de heeren Veel arbeid wacht den Raad. Veel arbeid vooral bjj den vrede. Laat ons dan gereed zjjn. Dat kunnen wjj door af te vaardigen man nen van willen en kannen, mannen van energie. Stemt de vier liberale candidaten. Vrjjdag a.s. zjj een goede, kan het zjjn een schitterende dag voor ons mooi beginsel \El SBLAD. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van logement-, koffie- en iier- huishouders en verdere ondernemers van voor het publiek toegankelijke bedrijven, dat van af heden op het Gemeentehuis op de gewone kantooruren GRATIS verkrijgbaar zijn t J1"* 11—12 n ii ii 2—4 n.m. J ii ii n 46

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1