Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Onteigening Domeingrond Jn eenheid onze Kracht. No. 2787. Woensdag 27 Juni 1917. 28e Jaargang. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend Ter visie-ligging opgaven van Candidates STEMMING voor den Gemeenteraad. liberale Knie. ABONNEMENTSPRIJS: ^yjj||^ ADVERTENTIEPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiteD Ter Neuzen. I Van 0D me* r98e^s ^0 oent; elke regel meer Voor België 96 cent bij rooruitbetaling. I ^ÊBLS 10 oent' abonnement ^nmerkelyk Ter Abonnementen worden aangenomen by allë minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant rerschijnt eiken Woeusdag- en Zaterdagmorgen bij den. Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. DE OORLOG. De algemeene toestand. TER NEl'ZEm VOLKSBLAD. jfc Te[ef"Interc No ,s- Azijn van tenminste 4 °/0 tot en met 6 °/0 watervrjj azijnzuur (z.g. wijnazijn). Azijn van tenminste 6°/0 watervrjj azjjn- zuur (z.g. bier azijn). a. b. lo. vast te stellen de volgende maximum-prijzen voor azijn, al dan niet gepasteuriseerd, te weten, voor («root- en tusschenliandelprijs bi) afname per '/i anker van 40 L. ot minder 13 ets perL. bij afname per 1/1 H.L.-fust 121/, ets. per L. bjj afname per 1/1 oxhoofd- fust van minstens 220 L. 12 ets. per L. bij afname per anker van 40 L. of minder 10 ets. per L. bi) afname per 1I1 H.L.-fust 9'/a ets. per L. bij afname per 1/1 oxhoofd- fust van minstens 220 L. 9 ets. per L. 2o. Te bepalen a. dat de sub lo. vermelde maximum-prijzen zullen gelden exclusief fust, of flescb, of verpakking, doch zonder dat eenige kosten mogen worden in rekening gebracht. b. dat de sub lo. genoemde maximum-prijzen ook zullen gelden voor azijn van booger gehalte, onverschillig onuer welken naam die azijn wordt in den handel gebracht, doch alleen gedurende den termijn, dat door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in de Nederlandsche Staatscourant zal zijn bekend gemaakt, dat bier- en wijn azijn niet in voldoende hoeveelheid ter beschikking van het biunenlandsch verbruik staat; c. dat de groot- en tusschenhandelprijzen zjjn te verstaan franco station van bestemming, spoor, boot of laatste veer. Ter Neuzen, 25 Juni 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HU1ZINGA. Kleiiihandelprijs 16 ets. per flesch eener in houdsmaat van minstens 7.5 d.L. 12 ets. per flesch eener in houdsmaat van minstens 7.5 d.L.; 2 ets. per d.L. bij verkoop bjj mindere hoeveelheid dan per flesch van minstens 7.5 d.L. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, maakt bekend dat de bij hem ingeleverde opgaven van Candidaten voor de op heden gebonden verkiezing, ter vervulling van vier plaatsen in den Gemeenteraad evenals bet door bem opgemaakte proces-verbaal van slniting der candidatenlijst, ter Gemeontc-Secretarie voor een ieder ter iDzage liegen; dat afschriften dier stokken aangeplakt en tegen betaling der kosten verkrijgbaar zij-. Ter Neuzen, 26 Juni 1917. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZ1NGA. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, brengt ter openbare kennis, dat op Vrijdag den 6 Juli a. s. van des morgens acht tot des namiddag vijf uren, de stemming zal geschieden ter vervulling van vier plaatsen in den Gemeenteraadwegens periodieke af treding van de heeren E. H.T. van Borssum Waalkes, D. J. Dees, M. Eijke en A. Visser. De candidaten, in alphabetische volgorde Zijn VAN BORSSUM WAALKES E. II. T. EIJKE AI. IIARTE IN. J. VAN DEN OUDEN II. J. VAN STIUEN P. J. VISSER A. Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht, luidende: ,,Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt wordt gestraft met gevans-enis- Btraf van ten hoogste EEN JAAR. Ter Neuzen, den 26 Juni 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen hierbij ter openbare kennis dat door den paaa dier gemeente het volgende besluit Is genomen i De gemeenteraad van Ter Neuzen, Overwegende, dat in het belang der Volkshuis vesting aanbouw van woningen dringend nood zakelijk is, Gezien zijn besluit dd. 30 April 1917 tot vast stelling van een bouwplan; Overwegende, dat ter uitvoering van het bouw plan de grond moet worden aangekocht van den Staat der Nederlanden, Overwegende, dat hiervoor, onteigening krachtens de Woningwet in de eerste plaats in aanmerking komt, Overwegende dat elders in de gemeente geen meer geschikte grend voor bouwdoeleinden en zeker niet voor het doel verbetering van Volks huisvesting in aanmerking komt, Overwegende, dat het plan van onteigening met bijbehoorende bescheiden van 31 Mei 1917 tot en met 2 Juni daaraanvolgende op de Secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage heeft gelegen en dat van die nederlegging naar wettelijk voor schrift is kennis gegeven, Overwegende, dat geen bezwaren te dien aan zien door belanghebbenden zijn ingebracht, Oezien het advies van de Gezondheidscommissie, wier zetel alhier is gevestigd, d.d. 7 Juni 1917, No. 84, Gelet op artikel 77, 4e lid der wet van 28 Au gustus 1851, Staatsblad No. 126, zooals dat artikel is gewijzigd bij artikel 26 der Woningwet, BESLUIT ten name der gemeente Ter Neuzen te onteigenen uen grond op de hierbij behoorende teekening in groene arceeriug aangegeven, bjj het kadaster be kend staande alles gemeente Ter Neuzen Sectie C no. 4562 (gedeeltelijk) ter oppervlakte van 2793 c A. Sectie D no. 470 (gedeeltelijk) ter oppervlakte D van 5821 cA. Sectie C no. 2678 (gedeeltelijk) ter oppervlakte van 95 c.A. Sectie C no. 2676 (gedeeltelijk) ter oppervlakte c. van 33 c.A. Sectie C no. 2675 (gedeeltelijk) ter oppervlakte van 7 c.A. Sectie D no. 472 (gedeeltelijk) ter oppervlakte van 421 cA. al welke perceelen in de registers vaD het kadaster staan ten name van „Staat" (de), Gewone domei nen (Departement van Financiën). Te Neuzen, 21 Juni 1917. De Gemeenteraad voornoemd, J. HUIZINGA, Voorzitter. L. WA BEK E, Secretaris. Ter Neuzen 27 Juni 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester, L. W ABEKE, Secretaris, Uit het Algemeen Handelsblad nemen wij over het verslag van de Algemeene Veigade- ring door de Liberale Unie Zaterdag j.l. te Amsterdam gehouden. De ochtendvergadering werd bijgewoond door de Tweede Kamerleden, tevens leden van het hoofdbestuur Rink, Roodhuyzen, Smeenge en Heeres, alsmede door de leden der Tweede Kamer van Raalte, de Jong, IJzerman, de Muralt, Eerdmans, Ofto, Hubrecht, van Hamel, Patijn, Sibinga, Mulder en Fock. Samenwerking der vrijzinnigen. Na heropening der openbare vergadering,, deelde de voorzitter mede, dat na intrekking van alle moties, daarop betrekking hebbend, door het hoofdbestuur de volgende motie werd ingediend »De algemeene vergadering van de Liberale Unie, gehouden op 23 Juni 1917 te Amsterdam, «overwegende dat de vrijzinnige beginselen den grondslag vormen van de drie bestaande vrijzinnige partgen, «overwegende, dat samenwerking van alle vrijzinnige» in den lande op een vastomlijnd democratisch program in de naaste toekomst mogelijk en noodig is, «overwegende, dat een afzonderlijke actie der drie vrijzinnige partijen in de toekomst, tot schade van 's lands belang, slechts nadeel zou toebrengen aan de kracht, waarmede het streven van de gemeenschappelijke tegenstan ders op politiek terrein most weerstaan en be streden worden «roept alle vrijzinnigen in en buiten de par- tjjen op hpn woreelen en waar mogelijk daad werkelijken steun aan bet tot stand brengen van deze samenwerking te verleenen, «besluit aan een commissie op te dragen in overleg te treden met de beide andere vrij zinnige partijen, teneinde zoo mogelijk tot de beoogde samenwerking van alle vrijzinnigen in deD lande te geraken.t Deze motie werd bij acclamatie aangeno men. Tot leden dezer commissie werden, naar de voorzitter mededeelde, door de algemeene vergadering benoemd de heeren P. Otto, Mr. Tj. Binnerts (Leeuwarden) en Mr. Dr. E. van Ketwich Verschuur. Door het hoofdbestuur werden in deze commissie benoemd Prof. Mr. J. E. Heeres en Mr. P. Rink. y Bestuursverkiezing. Meegedeeld werd, dat ter voorziening in de vacature-Fock waren uitgebracht op de heeren Prof. Dr. B. D. Eerdmans 30 stemmen, Mr. J. Kappeyne van de Copello 7, W. J. E. H. M. de Jong 8, Mr. J. W. de Kanter 20, Mevr. Van RielSmeenge 3 en blanco 1, zoodat herstemming moet plaats hebben tus- sehen de heeren Eerdmans en de Kanter. Gekozen werd de heer Eerdmans met 64 stemmen, de héér de Kanter kreeg 18 stem men. De periodiek aftredende bestuursleden, de heeren Heeres en Schim van der Loeff, werden met onderscheidenlijk 66 en 36 stemmen her kozen. De heer Roodhuyzen gehuldigd. De heer Van Raalte bracht onder applaus der vergadering hu'de aan den heer Rood- huyzeD, die als secretaris heeft bedankt, voor de toewjjding, .door hem in die hoedanigheid betoond. De voorzitter sloot zich hierbij aan. Met leedwezen ziet het bestuur den heer Rood huyzen gaan, aan wien de Liberale Unie groote verplichtingen heeft. Aplaus Statutenwijziging. In huishoudelijke vergadering werden hierna behandeld de wijziging van de statuten en de vaststelling van -.verschillende reglementen in verband met de invoering der Evenredige Ver tegenwoordiging. Tot bij middernacht is gisteravond de Libe rale Unie in huishoudelijke vergadering bijeen geweest ter behandeling van de voorgestelde wijziging der statuten en van de verschillen de voorgestelde reglementen. De behandeling der statutenwijziging kon niet ten einde worden gebracht. In een binnen enkele weken te"hou- den nieuwe vergadering der Unie zal zjj worden voortgezet. Wie deze motie, gericht tot alle vrijzinnigen in den lande, aandachtig beschouwt, zal be grijpen, dat de Liberale Unie, haar verleden en hare roeping getrouw, wil vereenigen,"wat niet gescheiden mag worden. Al heeft het Hoofdbestunr van den Vrjjz.- democratischen bond de vrijzinnige concentra tie met 1918 opgezegd, al heeft het de door het Hoofdbestuur der Liberale Unie toegesto ken hand geweigerd, toch heeft de Algemeene Vergadering in het belang van land en volk gemeend, nogmaals te moeten beproeven de vrijzinnigen ongedeeld en eensgezind ten strjjde te doen trekken. Ten bate van land en volk dat hebben toch zeker de jaren van 1913 tot 1917 vol doende bewezen En als men de stemming onder de vrijzin nigen door het geheele land beschouwt, dan is er een gerechtvaardigd vertrouwen, dat deze motie bjj alle vrijzinnigen met instemming zal begroet worden. Dan bestaat de kans, dat van onderop, van uit den boezem des volks, de drang naar eensgezindsheid zich zal doen gelden en dat het oude bondgenootschap zal worden her nieuwd. Wie in ons mooie beginsel gelooft, hij moet deze poging van heeler harte toejuichen. Wat ook de uitslag moge zjjn, het aannemen unaniem dezer beteekenisvolle motie zal eene eere zijn en bljjven voor deze jongste Alge meene Vergadering der Liberale Unie. Leder vrijzinnige in Noord of Zuid, in Oost of West van ons land werke naar zjjn ver mogen er toe mede om deze motie om te zetten in een daad. Wij herhalen: Tot heil van land en volk Op alle gevechtsterreinen is de toestand vrjj- wel ongewjjzigd gebleven. In Oostenrjjk is een zaken-ministerie tot stand gekomen, een overgangsmaatregel tot een concentratie- kabinet, dat de oplossing der na- tionalenkwestie met kracht ter hand zal nemen. Dit ministerie zal de voorloopige begrooting, de verlenging van het mandaat der afgevaardigden en de verkiezing voor de delegaties (lichamen, die de gemeenschappelijke Oostenrjjksche en Hongaarsche kwestie behandelen) afdoen. In Griekenland wordt'volgens de berichten Venizelos weer minister-president. De recente ontwikkeling der gebeurtenissen deed zulks verwachten. De Fransche muDitie-minister Albert Thomas heeft uit Rusland den indruk meegebracht, dat het wel gaan zal. Het gezag van de nieuwe regeering neemt toe en dat gezag heeft de uitwerking, dat de toestand in het leger ver betert. Men kan nog wel niet zeggen wanneer (de voorziening met oorlogsbehoeften aan het front is nog niet wat ze zijn moet), maar stel 1 !g zullen de Russen te gelegener tjjd weer tot het offensief overgaan. Deze opvatting van Thomas is een bevesti- ging van hetgeen reeds verschillende vroegere berichten waarschjjnljjk maakteD. Een belang wekkend vraagstuk is nu, of de centrale mogend*

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1