Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Aardappelen. lStriMIBt Bekendmaking. SCHOOL M. U. L 0. No. 2786. 28e Jaargang. Meer uitgebreid Lager Onderwijs. Aanwijzing verKrijgbaar- steiling Levensmiddelen. Distributie kaarsen, schemerlichten, e. d. Van het Westelijk ooriogstooneel. Per 3 ABONNEMENTSPRIJS: maanden 76 oent voor binnen en buiteD Ter Neuzen. Voor België 95 oent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen b\j alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 sent; elke regel meer 10 oent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken foenldl g- en Zaterdagmorgen bü den Uitgever M. DE JONQK. teJT^JljjJZ_en^ G. ECKHARDT DE OORLOG. De algemeene toestand. Officieele comtnuniqué's. Het Lagerhuis. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis, dat het primitief kohier van den Hoofdelijken Omslag in deze gemeente voor 1917, in afschrift, gedurende vfjf maanden op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, 19 Juni 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE. Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, maken bekend, dat op Dinsdag 26 Juni a. s. (van 's morgens 9,20—12 en van 's middags 1,30 B uur) de lessen aan genoemde school voor ouders van leerling toegankelijk zijn. Te Neuzen, 19 Juni 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Aanvragen om toelating tot de school voor m. u. 1. o. in te gemeente TER NEUZEN kunnen wor den gedaan vóór 1 Juli 1917, bij het hoofddier school (den heer W. Wiebekding.) Ter Neuzen 19 Juni 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester, L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in de week van 25 Juni—I Juli geldig zullen zijn voor: Aardappelen bon no. 5 6 en 7 3e serie Bak- en Braadvet „13 le Var kens vleesch 13 le Bruine Boauen 5 le Havermout 3 le NB. Op bon No. 18 voor Varkens vleesch mag 0.300 K.G. worden afgegeven. Op bon No. 3 voor Havermout mag slechts 0.100 K.G. worden afgegeven. Ter Neuzen, 22 Juni 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat de verkoop van kaarsen, schemer lichten e. d. verboden is, behalve tegen afgifte van een desbetreffenden bon. De bons ter verkrijging van kaarsen zijn uilsluitend verkrijgbaar voor die gezinnen, welke verstoken zijn van kunstverlichting in den vorm van electriciteit, terwijl die voor schemerlichten ook voor anderen beschikbaar zijn. De bons worden doorloopend uitgereikt ten kantore van het Levensmiddelenbureau iederen werkdag van 912 uur v.m. en zijn geldig voor ééne maand. De prijs der bons bedraag 1 cent per stuk. Ter Neuzen, 22 Juni 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN, maakt bekend, dat volgens ontvangen Circulaire No. 17526 zijn vastgesteld, ingevolge art. 8 der Distributiewet 1916 voor vroege Aardappelen van den oogst 1917 een maximum kleinhaodelprijs van 14 cent per K.G. gedurende den tjjd van 21-24 Juni 1917 en van 13 cent per K.G. voor den tjjd van 25 Juni 1917 tot nader aankondiging. Het vervoer van Aardappelen, oude zoowel als nieuwe, is thans geheel vrij. Ter Neuzen, 22 Juni 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. v Burgemeester en Wethouders van' TER NEUZEN maken bekend, dat wegens het verkoopen van brood zonder bons voor een tijdvak van 9 dagen uitgesloten is voor het betrekken en verwerken van Re- geeringsmeel en Bloem, te beginnen met beden 22 Juni en eindigende Zaterdag 30 Juni e.k., middernacht, tengevolge waarvan geen brood door dezen bakker kan worden afgeleverd. Ter Neuzen, 22 Juni 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Het is mogeljjk, dat de goed ingelichte eo zeer bezadigde bisschop van Namen, mgr. Heylen, gelijk heeft~en dat de vrede spoediger te wachten is dan men zou denken. Maar het ziet er nog niet naar uit. De klove is te wijd. Te Stockholm hebben de Duitscbe sociaal democraten hun standpunt uiteengezet, dat, a peu p'ès, wellicht Ook het standpunt van Belhmann-Hollweg zal zijn. Uit zijn ant woord in de »Nordd. Allg. Ztg.« aan president Wilson zou men afleiden, dat ook de Duitscbe verantwoordelijke staatsman naar de formule: »geen annexaties en geen schadeloostelling» neigt. Maar de klove tusscben deze opvatting en die van de Fransche regeering is nog te groot, De Fransche minister Tbomas heeft zich op de thuisreis van Petersburg te Stockholm op gehouden en zeide daar «Indien die formule moet beteekenen, dat de status quo ante bellum moet worden her steld, dan kunnen wij haar niet goedkeuren. De teruggave van Elzas-Lotharingen is geen annexatie, en zonder deze kunnen wij geen vrede sluiten. En Thomas zeide verder »Naar mjjn mee ning moet men het eerst eens zjjn over de opvatting dat zonder een gemeenschappelijk begê sel ook van een gemeenschappelijk samen gaan der socialisten geen sprake kan zjjat. De minister Thomas uitte zich wel zeer voorzichtig. Want het is niet alleen Eizas en Lotharingen, die Fiankrijk terugweoscht de imperialistische wenschen strekken zich nog veel verder uit. De aarzeliug van Ribot, om zijn gegeven woord gestand te doen, en de documenten te publiceeren betreffende de over eenkomsten tusschen de geallieerden, zou daar van het gevolg zijn. Berichten uit Petersburg te Bern ontvangen, zeggen, dat in Februari in een nota van Dourmergue mededeeling werd gedaan, dat Frankrjjk in overeenstemming met Engeland bij een vrede eischen zou Elzas- Lotharingen, het Saargebied, de deelen van de Rijnprovincie die het verlangt, en Syrië. Ook de Engelsche minister Barness heeft zich, in zijn gehouden redevoering, krachtig uit gesproken tegen het herstel van den status quo ante, omdat naar hij zeide, juist die toestand aanleiding tot den oorlog was, en het nood zakelijk is dezen zoodanig te wijzigen, dat een herhaling dezer afschuweljjke gebeurtenis niet kan plaats hebben. Of dit echter mogelijk zal zijn, wanneer thans opnieuw gebieden van een land bjj eeu ander worden gevoegd en dus opnieuw de aan leiding voor ooilog woidt geschapen, mag wel worden betwijfeld. Onder die omstandigheden is er echter van 66D »gemeenschappeljjk beginsel* samengaan bevorderen kan, geen sprake. En dan is er ook nog geen redep om aan te nemen, dat de meeoing van mgr. Heylen op eenigen vasten grond rust. Op de hoogvlakte der Zeven Gemeenten is de nieuwe slag tusschen Italianeu en Oosten rijkers al in vollen gang. De groote aanvul der Italianen is losgebro ken en heeft terstond eenig voordeel opgele verd. Dat -was te verwachten. De ondervinding heeft ons geleerd, dat groote aanvallen, be hoorlijk door artillerievuur voorbereid, in den aanvang altijd succes opleveren. Tevens heeft de ondervinding echter geleerd, dat dit aan vankelijk sncces nog piet uitsluit, dat uiettemin de slag onbeslist eindigt. Volgens het O jstenrjjksch bericht hebben de Italianeu niet anders dan een zeer onbetee- kenend plaatselijk voordeel kunnen behalen, dat hun vervolgens door een tegenaanval voor het grootste gedeelte wedsr werd ontrukt. De Italianeu melden echter de verovering van den berg Ortigara, waarbij een kleine dui zend cuan werden gevangen genomen. Dit is wel meer dan de Oostenrijkers toegeven, maar ook toch nog een plaatseljjk voordeel. De ge vechten zullen nog wel een tjjd lang worden voortgezet. In het Westen, waar de Duitschers tegen over de Fransche linie (die onlangs, gelyk bekend, is- verbreed, en dus vermoedelijk iets minder dicht bezet dan te voren) voortgaan plaatselijke ondernemingen ten uitvoer te bren gen en waar de Engelschen hetzelfde doen tegenover de Duitschers op het verder Noor delijk gelegen front is de toestand voorhands iug het ulgemeen onveranderd gebleven. De stooten, die de EngelscheD dan hier, dan daar toebrengen, dienen volgens Duitscbe bladen oin het front der Duitschers in onrust te houden en te verbergen werwaarts tot een nieuw groot otfeusief de Britsche artillerie wordt geconcentreerd. Dat uieu we groote offen sief is, volgens die bladen, eerstdaags te ver wachten. PARIJS, 21 Juni. (Havas.) OfficieelDe aanval, gisteren door de Duitschers op de gol ving van het terrein beoosten Vauxaillon en verder gedaan, was buitengewoon verwoed. Voorbereid door een machtig bombardement, werd hjj door bjjzondere aanvalstroepen uit gevoerd, die behooren tot een versche divisie, welke onlangs uit Rusland kwam. De aanval stiet op hardnekkigen tegenstand der Fransche troepen. Alle pogingen door de Duitschers in het werk gesteld om van eenige voordeelen, bij den eersten schok behaald, partij te trek ken door ze te verruimen, liepen door het vuur en de tegenaanvallen der Franschen mis. De Duitschers hebben ten slotte slechts op twee plaatsen in een Fransche schans van de eerste linie kunnen binnendringen, en wel bezuiden den berg Signes over een front van ongeveer 400 meter en benoorden de Moisy- hoeve over eeu afstand van 200 meter. Een krachtig retour-offensief van de Fransche troepen stelde hen vanochtend in staat het bezette schansstuk bezuiden den berg Signes te hernemen. Daar heeft men veel dooden gevonden, waaruit de hooge verliezen blijken, die de Duitschers hebben geleden. De Fran schen hebben een vijftigtal gevangenen ge maakt. In Champagne hebben de Franschen dank zij een beperkte, kordaat uitgevoerde beweging eenigen vooruitgang kunnen maken ten N.O. van den Cornilletberg. De Franschen maakten daarbjj gevangenen en vermeesterden vijf ma chinegeweren. BERLIJN, 21 Juni. (Wolff.) Officieel avondberichtVanochtend was de gevechtsac tie ten Z.W. van Lens, bij Vauxaillon enten Z.O. yan Nauroy levendig. Anders niets van belang. PARIJS, 21 Juni. (Havas.) Aan het front in Champagne heeft de vijand concentrische aanvallen gedaan op belangrjjke punten, die Franschen bezet houden. Na een heftig bom bardement werd Duitsche infanterie tusschen Ailetto en den molen van Laffaux teD aanval gezonden. De hoogst belangrijke afdeelingen, die in 't vuur werden gebracht, bereikten dit keer nog niet, waarop ze als de uitkomst daarvan hadden gerekend. Eenige vijandelijke afdeelingen alleen wisten voet te krijgen in een loopgraaf van de eerste linie beoosten Vauxaillon, waaruit ze waarschijnlijk spoedig zullen worden verdreven, gelijk dat geregeld gebeurt. Meer westwaarts is een aanvalsbeweging geheel in duigen gevallen. Over en weer ver dubbelde nog de bedrijvigheid van het geschut. Men verwacht een nieuwe krachtsontwikke ling van den vijand. Aan het front van Verdun blijkt de strjjd te herleven in tal van sectoren wordt van een artillerieslag .gewag gemaakt. LONDEN, 21 Juni. (Part.) Nadat het Lager huis ia beginsel had vastgesteld dat de vrouwen het kiesrecht zullen hebben, is beraadslaagd over de eischen, waaraan de vrouw moet vol doen om op de kiezerslijst te wordeD gebracht. Hat eenige punt, dat Dog diende te worden gp- regeld was de leeftijdgrens. Het ontwerp had dit op 20 jaar bepaaldPeto die tegen het beginsel der wet had gestemd, trachtte thans afschaffing van de leeftijdgrens te verkrijgen. Dickenson wees er op, dat het voorstel om aan de vrouwen het kiesrecht te geven evengoed eeD compromis was als een der overige bepa lingen tot welker aanbeveling de conferentie had besloten. De conferentie was overeengekomen, dat zoowat 5 a 6,000,000 vrouwen dadelijk het kiesrecht zouden krijgen, en dat alle klassen van vrouwen daarin zouden vertegenwoordigd zijn. Maar de thans getroffen schikking zou de meeste vrouwen buitensluiten die werkzaam waren geweest in verband met den oorlog. Hjj wees er op dat haar moeders het kiesrecht zouden hebben. Cave bestreed het amendement. Hjj wekte alle voorstanders van vrouwenkiesrecht en van het ontwerp in zijn geheel op, het amendement te verwerpen. Ronduit verklaarde hij, dat indien het amendement werd aanvaard, hij niet verantwoordelijk kon zijn voor de ver dere verdediging van het ontwerp. Verscheiden tegenstanders van het ontwerp klaagden, dat de regeering ten slotte niet toe stond, dat er een vrjje stemming over de quaëstie zou worden genomen. Ook Cecil en Snowden spraken de laatste pleitte voor kiesrecht bij meerderjarigheid. Nadat Ronald M. Neill er op had gewezen, dat het amendement bjjna uitsluitend was ge-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1