Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Brooddistribiitie. Opvallende djfers. GEM EENTER A A D. No. 2785. Woensdag 20 Juni 1917. 28e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Por 3 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaardere en den Uitgever. Telef. Intere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 sent; elke regel meer 10 cönt. Bij abormement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Za t er dag a O r g e n bij den Uitgever M. Dij JONttS. je Ter Heuzon. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat bij de op 12 dezer gêhouden controle gebleken is, dat enkele personen brood hebben gekocht op bons, welke nog niet geldig waren, en zijn deze mitsdien gestraft. Naar'aanleiding hiervan wordt er nogmaals nadrukkelijk op gewezen, dat het verboden is brood te koopen of te verkoopen op bons, welke niet geldig zijn. Ter Neuzen, 19 Juni 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De algemeene uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer heeft, zooals te ver wachten was, geen verrassingen opgeleverd. Alle aftredende leden, op één na, zijn thans gekozen en het is te voorzien, dat het eenig aftredend lid dat in herstemming komt, name lijk in Amsterdam II, het met glans zal halen. Toch hebben de candidaten van de »Anti- Grondwetpartij* in enkele districten meer stemmen gehaald dan vefwacht werd. De verschillende uitslagen leeren ons echter nog iets meer, dat, vooral voor de toekomst, van belang is. Velen verkeereD in de meening, of hebber! althans tot 5 Juni j 1. in de meening verkeerd, dat de Vrijzinnig democraten in kracht toe namen. In de Vrijzinnig democraat, kan men telkens lezen over successen met oprichting van kiesvereenigingen die zich bij de V. D. aansluiten. Herhaaldelijk hebben wij er op gewezen, dat het niet zit in het „roeren van de groote trom". Alleen in Z.-Vlaanderen hebben zich in het voorjaar van 1917 circa 20 kiesvereenigingen bij de Liberale Unie aangesloten. Wij hadden hierover wel twintig berichtjes de pers in kunnen sturen en met nog wel 10 er bij uil het overige Zeeland. De uitslag van de stemming van 5 Juni toont intusschen overduidelijk aan hoe groot de tegenstand is tegen de Vrijzinnig democraten. Dat zal in 1918 niet lusven. Het is op vallend, dat de heer MARCIIANT in het district Deventer, nog niet eens tweemaal zooveel stemmen heeft gekregen als zijr, tegencandidaat de heer Stoffel. Een tweede leider, de heer LIMKURG, verkreeg te Groningen 3803 stemmen, terwijl de tegenpartijen te zamen ruim 2000 stemmen kregen. Ook *de heer OUD, Vrijz. Dem te tien Helder, haalde het ternauwernood tegen over den heer STAALMAN. De heer DE MEESTER zou zeker een ander figuur ge slagen hebben Deze uitslagen toonen aan, dat wij goed zagen, toen wjj vooropstelden, dat de Vrijzin nig democraten vormen een leger van officieren zonder soldaten. Al mogen er een aantal kiesvereenigingen worden opgericht door enkele propagandisten, de partij heeft geen invloed onder het volk. Teekenend is de tegenstand tegen MARCIIANT, die nog kortelings zoo optrad tegenover den Minister Bosboom, met het treurig gevolg, dat wij nu „een burgerminister" krijgen en dat de opperbevelhebber, dat is het Mili tarisme in den waren zin van het woord, hoogtij zei gaan vieren. Wanneer het nu zal gaan over encadreeren of over aflossingen zal zeer zeker de Minister DE JONGE bij de debatten verwijzen naar den »onzieDbaren Opperbevelhebber achter de schermen.* Meer en meer zal blijken, dat de heer De Jong, het kamerlid dat onlangs hier een uit muntende redevoering hield, recht heeft met de V. D. als spelbrekers uit te maken, waar zij onnoodig de vereeniging van alle vrijzin nigen onmogelijk maakten door ruwweg de concentratie te verbreken. De Zeeuwen zul len bet 't volgend jaar bij de verkiezingen niet vergeten hebben, dat mannen als DEMUR ALT tot het laatst toe hebben willen medewerken om de concentratie in stand te houden. De concentratie heeft prachtig werk gele verd in de vier jaren die achter ons liggen. .Waarom is de verbreking ervan noodig ge weest? Heel Zeeuwsch-Vlaanderen, d.w z. de bestaande kiesvereenigingen, hebben zich bij de L U. aangesloten. Ilulst schijnt nog geen besluit te heboen genomen. Het spijt ons, als het bij de V. D. aansluiting zoekt en de vrijzinnigen in Zeeuwsch-Vlaanderen daarmede den oorlog verklaart, die zeer scherp zal moeten worden gevoerd. Wij hopen nog dat de leiders, om de eenheid te bevorderen, alsnog zullen besluiten bij de L. -U. te komen, of desnoods neutraal te blijven. Mannen als POPPE en DE MURALT moeten elkaar in het zwarte land niet' bestrijden. Wij voor spellen ook voor de Prov. Staten niet veel succes aan de V. D. lijsten bij de a.s. verkieziugen volgens de Evenredige'Yertegen- woordiging. Dan zal Hulst althans het deel van Zeeuwsch-Vlaanderen behoorende tot de V. D., handlangersdiensten kunnen verrichten, om enkele V. D.' candidaten te Vlissingen een zetel in de Prov. Staten te bezorgen met het gevolg dat Zeeuwsch-Vlaanderen dat zoo hoog noodig eigen menschen in de Staten moet hebben, achter het net vischt. Of meent men, dat de candidaat van de V. D. een voldoende aantal stemmen zal krijgen in Zeeuwsch-Vlaanderen zelf om gekozen te wor den verklaard Het zou n'aïf zijn zoo iets te denken Of verwacht men steun van uit Walcheren, bijv. de vrijzinnig democratische heeren N1FTHIK en STA VERMAN en der gelijke heeren te verlaten en de- Zeeuwsch- Vlaamsche .candidaat te steunen Die ver onderstelling zou nog naïver zijn Heel Zeeuwsch-Vlaanderep onder ééne vlag dat zou een gezonde toestand zijn. Wij geven de hoop nog niet op, dat op practische grond Hulst nog medewerkt. De uitslag der jongste verkiezingen wijzen er voldoende op, dat de »spelbrekers* geen succes zullen hebben en »spelbreken« niet de weg is, in het bij zonder in onze streken, om de vrijzinnigen te doen zegevieren. Met dank voor de plaatsing, Uw dw. dn., E. F. VAN H. (Wij hebben de uitslagen van de verkiezingen ook eens nagegaan. Ook ons is de groote tegenstand tegen de leiders der V. D. de heeren MARCIIANT en LIMRURG opgevallen. Van de zijde van de L. U. hebben de heeren OfTO en JANSEN ook vele stemmen „tegen" gekregen. Deze beide heeren vormen intusschen niet mede de leiding van de L,-U. partij. De eerste is zelfs opposant. Ook het aantal stemmen tegen den Vrijzinnig Democraat de heer KETELAAR is groot en opvallend. Redactie,) DE OÖRLOQ. De algemeene toestand. De Duitsche sociaal-democraten te Stockholm verklaren, dat Duitschland vrede wil door vergelijk, omdat een dergelijke vrede de waar borg van duurzaamheid in zich draagt, een vrede zonder annexatie en schkdeloostelling. De Duitsche officieele »Norddeutsche Allge- meine Ztg.« heeft in haar polemiek met Wilson eveneens de formule »keine Annexion oder Schadenvergütung* geijkt. Een tnededeeling uit Weenen zegt: dat die formule reeds indertijd door de regeering te Weenen tegenover Rusland werd aangenomen. Duitschland heeft klaarblijkelijk nog geaarzeld zich dadelijk die Oostenrijksche opvattingaan te sluiten, maar thans is uit het artikel van de »Nordd. Alig. Ztg.« duidelijk gebleken, dat ook Duitschland zich bij die Oostenrijksche formule heeft aangesloten. En de Pester Lloyd* schrijft in een be spreking over de jongste uiting van het offi- cieuse Duitsche orgaan L)e neutralen en voor alles ook Rusland moeten thans erkennen, dat de oorlogvoerende mogendheden in twee tot nog toe helaas niet te verzoenen groepen tegenover elkaar staan. Tot de eene groep behoort Rusland, en of schoon door loopgraven daarvan gescheiden, Oostenrijk-Hongarije en Duitschland, die vrede willen zonder annexaties en jzonder schade vergoeding aan de andere zijde de groep der regeeringen, die na alle vreesdijke offers welke reeds gebracht zijn, nog steeds droomen van wijzigingen op de landkaart, van verplettering en vernedering hunner vij anden.* Het blad zegt, dat tusschen Rusland en de centralen onderhandelingen mogelijk zijn en dat zij, zoo zij maar eerst begonnen zijn, kans geven op een spoedig einde van den oorlog. Het is daarom dan ook zeker, dat, naar de Stockholmsche »Sozialdemokraten« mededeelt, Duitschland de hulp der Zwitscrsche regeering heeft ingeroepen, om bemiddeling tusschen Duitschland, en Oostenrijk-Hongarije, en Rus land. De regeering te Bern heeft 'een cijfer telegram gezonden aan haar gezant te Petro- grad, waarin deze gemachtigd wordt te ver klaren, dat Duitschland geen offensief tegen Rusland zal beginnen, zoolang een overeen komst met Rusland mogelijk blijft. Een tweede bericht meldt, dat de 'Duitsche socialistische afgevaardigde Hoffmann den Zwitserschen sociaal-democraat Grimm mach tigde eenige verklaringen af te leggen, even eens over de vredes-mogelijkheid tusschen Rusland en Duitschland. Daarin staat dan, dat Duitschland »streeft naar een voor beide partijen eervollen vrede met Rusland en commercieele betrekkingen met fiuancieelen steuu om Rusland er verder bovenop te helpen en geen inmenging in de betrekkingen van Rusland. Voorts een vriend schappelijke overeenkomst betreffende Polen, Litthauen, Koerland en teruggave van de ver overde provincies. Ik ben overtuigd, dat Duitschland en zijn bondgenooten zoo spoedig mogelijk vrede wilfen sluiten.* Het woord is dus thans aan Rusland. De berichten uit Rusland van officieele zijde zijn nog steeds beslist tegen den vrede. Zoo seint Reuter, dat in de Doema in een geheime ziiting een motie werd aangenomen, waarin »een afzonderlijke vrede of voortduring van de werkloosheid aan het front als' verraad jegens de geallieerden wordt gekenmerkt, en waarin een onmiddellijk aan te vangen offen sief wordt geeischt, als zijnde noodzakelijk voor de veiligheid van Rusland en de hand having van de verkregen vrijheden.* Wel wil de regeering onderhandelen met de geallieerden, maar niet over het sluiten van vrede, wel over de oorlogsdoeleinden. De voorloopige regeering heeft bpeenroeping eener conferentie tusschen de geallieerden in overweging gegeven, ten einde de overeenkom sten aangaande de oorlogsdoeleinden te herzien, met uitzondering echter van het verdrag van Londen, betreffende het sluiten van afzonder lijken vrede. Doch de Raad van Arbeiders en Soldaten te Petrograd verklaart, naar de Daily Chro nicle* verneemt, dat de wenscheljjkheid van een internationale socialistische conferentie niet vreemd, is, en dat de leuze»geen an nexaties en geen schadeloostellingen* allerminst vaag is. De Russische arbeiders wenschen een een vrede op den grondslag van solidariteit ten opzichte van de belangen der arbeiders klasse. Dit is het antwoord van de socialisten in Rusland aan Ribot, die meende, dat de door Duitschland voorgestelde Stockholmsche conferentie een schandelijke valstrik is. Nu is de conferentie te Stockholm niet door Duitschland voorgesteld, gelijk uit de geheele voorgeschiedenis bekend kan worden geacht, maar door het Nederlandsch Bureau van de Internationaleen de Russische Raad van Arbeideiders en Soldaten zegt bovendien, niet in te zieü, dat het voor »de socialisten der verschillende landen doelloos en nutteloos zou zijn om bij elkander te komen, om een op lossing voor den vrede te vinden. Al ligt het dan niet in hunne macht om vrede te sluiten, zij kunnen toch zeer nuttigen arbeid verrichten wanneer zij op verschillende regeeringen in vloed uitoefenen. De socialistische politiek kan de methodes der diplomatie niet overnemen of gebruiken zij zal open en eerlijk handelen.* Mogen de Fransche gedelegeerden te Stock holm nog niet zijn aangekomen daar Ribot de gelegenheid tot bespreking ongeweuscht acht de Engelsche en Amerikaansche dele gaties zijn wel aangekomen de bespreking met de Engelschen, onder wie Ramsay Mac Donald, Jowet en Fairchild zijn, begonnen Maandag, die met de Amerikanen Dinsdag. Uit wat een Zweedsch koopman uit Peters- burg in »Stockholm's Dagblad* vertelt zou blijken, dat onda»ks de pogingen van de Doe ma, van Kerenski en enkele generaals de oorlogspsychose in Rusland aan het dalen is, en dat men er slechts naar vrede verlangt, omdat voortzetting van den oorlog voor Rus land slechts tot de meest noodlottige toestan den voeren kan. Reeds nu kan de regeering haar gezag slechts handhaven, evenals de Tsaristische, door de kozakken te laten op treden. »Van oorlog spreekt men niet meer,* zeide de zegmans van *Stockholms Dagblad*. Ke renski is overspannen, bijna gebroken, en valt na zijn groote redevoeringen herhaaldelijk in onmacht. Rusland verlangt een dictator, die door vrede te sluiten Rusland van den onder gang kan redden.* De strijd aan de fronten heeft bij de beer- schende tropische temperatuur niet veel te beteekenen. Aau het westen zetten de Engel schen hunne aanvallen op de Duitsche stel lingen bij Bullecourt vooit en werden tijde lijk enkele loopgraven bezet.maar bjj tegen aanvallen der Duitschers werden zij hernomen. Aan den Chemin des Dames gingen de Beieren tot den aanval over en werden eenige Fransche stellingen ten n.w. van Hurtebise bezet; het Fransche bericht meldt, dat de Duitschers, na in den saillant te zijn door gedrongen, bij een tegenaanval weder werden verdreven, doch een klein gedeelte der stel lingen konden behouden. Het Duitsche leger- bericht, dat de .bergtop bij de hoeve Hurte bise werd genomen en tegen drie krachtige tegenaanvallen werd behoudeD. Aan de andere fronten bleef de strjjd be paald tot eenige artillerie-actie. Do Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van don Gemeenteraad zal worden gehouden op Donderdag den 21 Juni 1917 de» voormiddag» ten 10 ure. Ter Neuzen, den 18 Juni 3917. Do Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. o O

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1