Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. jfet fast Van Jc Vrijheid". jViactit of invloed 1 Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2783. Woensdag 13 Juni 1917. 28e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per B maanden 75 eent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling, Abonnementen worden aangenomen by alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Intere No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. Zondag 10 Juni heeft de liberale kiesver- eeniging »De Vrijheid* haar 20jarig bestaan herdacht en ze heeft dat gedaan op waarlijke schitterende wijze. Daarover is iedereen het eens, die dezen dag medemaakte. Voormiddags hield het Bestuur in het ge wone vergaderlokaal receptie, liet het be stuur zat mede aan de afgevaardigde Jhr. De Muralt. Een flink aantal leden maakte van de ge legenheid gebruik om den Voorzitter en de overige bestuursleden met dezen dag te com plimenteeren. Een goed orkest deed zich hooren en deed dit receptieuur op de aangenaamste wijze voorbijgaan. De gelegenheid was gunstig om de prachtig versierde bovenzaal op te nemen. Eene mooie versiering van vlaggen straalde uit de hoogte den binnentredende tegen. Een schat van groen en bloemen was smaak vol in de hoeken bij de piano en de bestuurs tafel en verder langs de wanden aangebracht. Bloemen boven den ingang en boven het buffet. Zeldzaam zal het in onze stad voorgekomen zijn, dat eene zaal zoo getooid was. Op verschillende plaatsen ifraren opschriften gehangen, alle betrekking hebbend op het streven der vereeniging. Ook naar buiten wapperden vlaggen. Afgevaardigde en bestuursleden waren in offciëel costuum, hetgeen aan de receptie en aan de Verdere bijeenkomsten een deftig aan zien gaf. Om 12 uur werd de receptie beëindigd,opdat ieder op tijd in de Buitensocieteit kon wezen, waar om 2 uur de openbare vergadering begon. Onder eene stralende zon stroomde tegen dien tijd het volk naar den lommerrijken tuin. Daar luisterde het muziekgezelschap >De Vereenigde Werklieden* de bijeenkomst op. Het deed weer eens te meer zien, dat zoo'n gezelschap in onze plaats onmisbaar is. Wat eene belangstelling! Niet alleen uit Ter Neuzen, maar ook uit Hoek, Zaamslag, Axel, Sas v. Gent enz. waren velen gekomen cm de redenaars te hooren en het was eene verrassing voor die allen, dat er drie in plaats van twee sprekers zouden zijn. Behalve Jhr. De Muralt en de heer de Jong was ook aanwezig de heer A ment, adjunct secretaris van de Liberale Unie. Nadat de muziek zich had doen hooren opende de heer J. de Feijter, de voorzitter de vergadering, met blijdschap constateerende, dat het bezoek zoo druk was. De secretaris van »De Vrijheid* deelde mede, dat behalve de vele mondelinge felici- tatie's ook was ingekomen eene schriftelijke gelukwensch van de jonge vrijzinnige kiesver- eeniging uit Hulst en eene telegiafische uit Biervliet. Hierna hield Jhr. De Muralt eene politieke inleiding. Daarna sprak de heer Ament, in het bijzonder tot de jongeren en na hem de heer De Jong, afgevaardigde voor Hoorn, die in het algemeen de politiek der laatste jaren behandelde, in het bijzonder de buitenlandscbe Cn w"DOra'SC'le V8n C'e ^e8enwoordige regeering Wij komen op deze redevoeringen, die met de grootste aandacht werden gevolgd, teruc. Tusschen door liet de muziekvereeniging zich hooren. Niet het minst viel in den smaak een lied, door een bestuurslid der vereeniging vervaardigd, dat door de muziek werd gespeeld door de aanwezigen gezongen. De voorzitter sloot onder dank aan den militairen commandant, den burgemeester, het bestuur der Buiten-Societeit, de sprekers en het publiek deze welgeslaagde landdag en wekte de aanwezigen op als lid tot de kies vereniging toe te treden. Met een blik op den mooien tuin en de vlaggenversiering, die ook hier was aange bracht, verliet men de buiten-societeit. 's Avonds had de feestelijke bijeenkomst voor de leden in het vergaderlokaal plaats. Ook die bijeenkomst was schoon en zal on vergetelijk blijven. De opening, het verslag over de 20 jaren, die de vereeniging bestaat, de muziek, de lie deren, de voordrachten, de huldiging van den voorzitter, de toosten en redevoeringen van de sprekers en enkele bestuursleden, dat alles ging, als het maar gaan kon. Ook hierop komen wij terug. Na de oflicieele sluiting bleef men nog een tijd bijeen. Toen was men reeds een goed eind in den Maandag. Het is in alle deelen een prachtig geslaagde dag geweest. De kiesvereeniging heeft haar 20 jarig be staan op waardige wijze weten te vieren. Mr. S. van Houten tracht bij de kiezers de rneening ingang ta doen vinden, dat door de Evenredige Vertegenwoordiging de Par tijbesturen, die vroeger slechts invloed op het stellen der candidaten konden oefenen, de macht zullen krijgen dezen aan te wijzeD. Wij zullen daarover geen strijd met hem aanbinden, om dat deze wijsgeer buiten alle werkelijkheid des levens staande, van deze dingen niets weet of begrjjpt, en wijzen er alleen op, dat deze zeilde man zich juist altijd beklaagd heelt, dat het onder het tegenwoordige régime door den grooten invloed van de partijbesturen gelukt is hem buiten de Kamer te houden. Toch is het de moeite waard deze zaak even onder de oogen te zien, speciaal voor onze partij. In de L. U. sprak het Partijbe stuur nooit ongevraagd een woord mee in het stellen van een candidaatde autonomie van de aangesloten k.esvereenigingen is .steeds zonder eeuige restrictie hooggehouden, en eene candidatuur behoefde nooit, zooals b.v. in de S. D. A. P., de santje van het Party bestuur, loch, want wij zouden de zaken niet gaarne anders voorstellen dan ze zjio, was de invloed van het Partijbestuur op de kenze van den candidaat vaak zeer groot, omdat zoo dikwijls uit een distiict de vraag kwam Wjj hebben in eigen omgeving geen geschikter, man voor de Kamer kunt gij er ons geen aan wijzen, en dan werd dat ad vies meestal gevolgd. Mseital zeggen wij want ook het tegenover gestelde is voorgekomen, wat wel eens dit on aangename gevolg had voor het Partijbestuur, dat de teleurstelling van den aanbevolene zoo groot was, dat hij het verwijt niet binnen kon houden, dat hjj niet genoeg gepousseerd was. Wat van de gansch verkeerde voorstelling dat bet Partijbestuur ooit meer kon doen dan adviseeren, waarbij vergeten werd, dat het, zoodia als dit advies niet werd opge- volgd, zich bij de zaak had neer te leggen. liet Partijbestuur had dus op de aanwijzing der candidaten, eej invloed, die natuurlijk samenhing met vertrouwen, dat men stelde in de mannen, die het uitmaakte. Wordt nu die invloed vermeerderd onder het stelsel van de Evenredige Vertegenwoi r- diging, wordt die ook soms tot macht om te decreteren uitgebreid? Allerminst, die invloed wordt verminderd, omdat de kiezers zeiven nu hun invloed zullen moeten oefenen, en omdat de vertegenwoordiging van het Partij bestuur in den Verkiezingsraad slechts eene kleine minderheid zal uitmaken. Het tegenwoordige Party bestuur heeft er zoo ernstig naar gestreefd in deze de macht te leggeu in de handen der party, dat er zelfs amendementen zijn (ingediend, om da iuvloed van het Partijbestuur in deze te versterken. Waarop natuurijjk niet kan worden ingegaan men heelt thans, al zal misschien de onder vinding, die men met de Evenredige Verte genwoordiging opdoet, veranderingen in de thans voorgestelde organisatie de overweging waard doen worden, er in de eerste plaats er voor te waken, dat de partijgeuooten niet in den waan zullen komen, dat het Partijbestuur groot-kiezer zal worden of zou willen worden. Want niet alleen bij ons, maar in alle partijen, heerscht nu eenmaal de vrees, dat door de Evenredige Vertegenwoordiging de besturen te veel macht zullen krijgen. Wij verstaan dat; bet nieuwe instituut, dat in 1918 voor het eerst zal werken, is er eeu van zoo gecompliceerd samenstel, dat de juiste kijk op de werking daarvan eerst zal komen, als het een paar maal gefunctioneerd heeft. En dan, de menschelyke natuur is er altyd eerder toe geneigd het kwade dan het goede van zijn medemensch te gelooven, en zoo viel het giftige zaad, door Mr S. van Houten met kwis tige hand uitgestrooid, maar al te vaak op vruchtbaren bodem. Toch zal men goed doen één ding niet te vergeten, en wel dit. Aan wie men by Even redige vertegenwoordiging ten slotte het eind woord laathet zal moeten gegeven worden aan mannen, die de wtrking daarvan zoo klaar mogelijk voor oogen hebbe want er behoort veel kennis toe, om uit dat stelsel te halen wat er voor een partij te balen is. Maar dat alles komt terecht, omdat de Holiandsche land aard er du eenmaal op uit is, te krjjgeD wat te krijgen is, en men zal er des te meer toe geneigd zijn de organisatie te verbeteren als men mocht ondervinden, dat ze niet zoo kan werken, als men had gehoopt. DE OORLOG. De algemeene toestand. Op het nieuwe slagfront ten Zuiden van Yperen hebben de troepen van beide partijen een betrekkelijk rustigen Zaterdag en Zondag gehad. Alleen melden beide partijen eenige vergeefsche aanvallen van de tegenpartij. Op eenige, punten wisten de Engelschen hun linie te verbeteren, maar de acties, die daartoe leidden, waren niet van grooten omvang. Ook elders in het Westen Diets dan kleine operaties. Aan het Italiaanseh-Oostenrijksehe front is wellicht weer een worsteling te verwachten. De Oostenrijkers melden althans groote be drijvigheid van de Italianen aan het Tiroolsche front. Aan de lsonzo bleef het intusschen rustig. Tegenover de Oostenrijkers en in Armenië (tegenover de Turken) ontwikkelen de Russen levendige patrouillewerkzaamheid. Er is een gerucht geweest, dat een Oosten- rijkscbe legerafvaardiging het Russische front had overschreden (Russische soldaten zoude.n een pas hebben verstrekt) om in Petersburg over vredesvoorwaarden te spreken. Dit ge rucht leed aan innerlijke onwaarschijnlijkheid, maar heeft nu aan belang gewonnen door de wijze waarop het van Oostenrijksche zijde is tegengesproken. In de van hooger hand inge blazen tegenspraak van het Korrespondenzbu- reau staat dat de voorstelling, zooals die in het gerucht wordt weergegeven »niet met de feiten in overeenstemming is*. Men zal erken nen, dat dit voor een officiceuse tegenspraak nog slechts een zeer vage uitdrukking is. De voorstelling van het gerucht kan wel niet met de feiten in overeenstemming z'yn en toch een kerm van waarheid bevatten. Want als dat niet het geval is, heet het gewoonlijk in de tegenspraak: »van A. tot Z. verzonnen* of zoo iets. Maar nu komt hetiDe bewering van het Engelsche blad, dat een deputatie van het Oostenrijksch-Hongaarsche leger het Rus sische front overschieden heeft is eenvoudig een puur verzinsel*. Hier wordt dus de tegenspraak beperkt op een wijze die het vermoeden opwekt, dat wel is waar zooals al te verwachten was, niet een partijtje Oostenrijksche generaals enz. met een pas van Russische soldaten* op weg naar St. Petersburg was, maar dat er toch wel iets waar is van vertegenwoordigers van de centrale legers, die met de Russische legerleiding, op welke wijze dan ook, in onderhandeling willen treden. En dat klopt goed met het bericht van Reuter uit St. Petersburg, dat de Duitsche opperbevelhebber aan het Oostelijk front draad loos de Russische troepen heeft uitgenoodigd over een wapenstilstand te onderhandelen »zonder verraad aan de bondgenooten*. De bedreiging, waarvan aan het slot de bevelheb ber zijn uitnoodiging vergezeld laat gaan, zoo iets als »Wilt gij geen wapenstilstand, pas dan op«, klinkt ook nogal »echt«. Tot nog toe is van dit bericht noch een volstrekte, noch een gedeeltelijke tegenspraak van Duitsche zijde verschenen. In verband met deze uitnoodiging tracht de Raad van Arbeiders en Soldaten de troepen aan het front aan het verstand te brengen, dat zij, tot nog voor den Tsaar en het inperiallsme tegen Düitschland gestreden hebbende, nu verder tegen Düitschland moeten strijden en wel met precies het tegen overgestelde doel, namelijk voor de vernietiging van het impe rialisme en voor de democratie. In hoeverre het gelukken zal bij het geheele leger het juiste begrip voor deze stabiliteit in het ver anderlijke, te weten de voortgezette noodzake lijkheid tot opoffering van het leven by alge- heele verwisseling van het beginsel waarom den strijd wordt gevoerd, is wellicht nog de vraag, maar de oproep van den Raad van Arbeiders en Soldaten is toch al als een be wijs te beschouwen, dat het Duitsche voor stel bij degenen, die op het moment Rusland naar buiten vertegenwoordigen, geen succes zal hebben. En misschien wacht de Duitsche tegenspraak er op, tot zulks definitief zal zijn gebleken. Trouwens, dat het voorstel van den vijand komt zal de strooming die in Rusland zelf voor het daarin ontvouwde denk beeld bestaat geen goed doen. Officieele communiqué's. PARIJS, 11 Juni. (Havas.) Officieel: Tame lijk drukke vuurwisseling benoorden de Somme en in de streek van Cerny. Bewesten dit dorp trachtten de Duitschers opnieuw een overval te doen, die werd afgeslagen. Patroelje-botsingen in de streek van hoogte 304 en in Woevre. Overigens verliep de nacht i rustig, LONDEN, 11 Juni. (Reuter.) OfficieelVeel bedrijvigheid^ van ons geschut en dat van den vijand ten Z. van Yperen. Onze linie schoof bezuiden Meessen weer wat vooruit. BERLIJN, 11 Juni. (Wolff.) Officieel avond- bericht Aan het Vlaamsche front bij vlagen hevig vuur zonder bijzondere gevechtswerk- zaambeid. Anders niets nieuws. BERLIJN, 11 Juni. (^Wolff.) In het vak van Wytschaete is er geen beweging meer in den Engelschen aanval. Daarentegen breidde de werkzaamheid van het geschut zich over geheel het Vlaamsche front tot in de duinen uit. De Duitsche artillerie boud overal krach tig den strijd aan. Ze'deed vijandelijke batte rijen bij Yperen verstommen. De Engelschen bleven de plaatsen Wervicq, Warneton en Deulemont met stukken van zwaar kaliber verwoesten. Waar de Engelschen met patroel- jes of verkenningsafdeelingen ter sterkte van een compagnie probeerden op te breken, werden ze overal afgeweerd, b. v. ten Z.W. van Hollebeke, ten Wvan Wambeke en aan weerszjjden van de Douve. De aanval op de

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1