Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. PUBLICATIE. Jtct 20-jarig bestaan Van de liberale JJiesVereeniging „De Vrijheid" te Ter flenzen. partijen genoeg. No. 2782. Zaterdag 9 Juni 1917, 28e Jaargang. Aanwijzing verKrijgbaar- stelling Levensmiddelen. Van bet Westeljjk oorlogstooneel. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 cent yoor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- J Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NENZEN, brengen hij deze ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat tusschen den 17 en 24 Juni 1917 binnen deze gemeente de jaarlijksche coilecte zal plaats hebben, ten behoeve van het Fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den Gewapen- dienst in de Nederlanden, welk Fonds uitsluitend strekt tot ondersteuning van al de verminkten in eenigerlei strijd, waaronder ook die in Nederlands Overzeesche Koloniën of bezittingen, en noodigen mitsdien een ieder uit, om door milde bijdrage, dat Fonds tot vervulling van het edele doel van deszelfs bestemming, te helpen in staat te stellen. Te Neuzen, 4 Juni 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Uitbetaling vergoeding wegens Kost winnerschap voor landweer herhalingsoefeningen. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de uitbe taling van vergoeding wegens kostwinnerschap aan betrekkingen van lardweerplichtigen die voor herhalingsoefeningen onder de wapenen zpn geweest, en die dit ter Secretarie hebben opgegeven, zal plaats hebben op Dinsdag 12 Juni 1917, des namiddags 1? uur op het Gemeentehuis. Ter Neuzen, 8 Juui 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in de week van II16 Juni geldig zullen zijn voor: Aardappelen bon no. 19 en 20 2e serie en bon no. 1 3e serie Hak- en llraadvet „11 Varkensvleesch Bruine Buonen Gort 11 4 3 le le le le N.B. Op bon No. 11 voor Varkensvleesch mag 0.300 K.G. worden afgegeven. Op bon No. 3 voor Gort mag slechts 0.200 K.G. worden afgegeven. Ter Neuzen, 9 Juni 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De liberale kiesvereniging zal Zondag 10 Juni haar 20-jarig bestaan herdenken. Zal 's avonds het feest voor de leden der vereeniging in meer intiemen kring gevierd worden, 's middags wordt eene propaganda- vergadering gehouden, waar twee bekende sprekers zich zullen doen hooren. De namen van De Muralt en de Jong zpn geene onbekende voor de bewoners onzer streek, Jhr De Muralt is in zoo wat alle plaatsen van ons district indertijd opgetreden u 4i e7aUoe,t'!ODS be,ft zich doe° hoore° yemomnbebbe° "mpalbie hMller goorder. Ongetwijfeld zullen velen ook uit de omge ving zich opmaken, om deze openbare ver gadering bij te wonen. Er is, naar wij vernemen, al was de tijd kort, daar eerst het optreden van sprekers niet moge'ijk was, toch eene flinke publiciteit aan dezen landdag gegeven. De gelegenheid om Ter Neuzen te bezoeken is door spoor, tram en boot heel gemakkelijk. De tuin van de Buiten-Societeit is bij een weder als we nu hebben, eene heerlijke plaats om toe te luisteren. De toegang tot de openbare vergadering is vrij voor allen, ook voor niet-geestverwanten. De advertentie in een paar bladen ook in ons blad, daar ze ons oorspronkelijk zoo opgegeven is spreekt van alle vrijzinnigen. Men onthoude dus, dat ieder tot de propa- ganda-vergadering wordt toegelaten, Natuurlijk wordt tegen het binnenloopen van de jeugd en ook tegen mogeljjke andere verstoringen gewaakt. Nu en dan zal tot afwisseling bet muziek gezelschap »De Verenigde Werklieden* zijne tonen doen klinken. Dat behalve op de mannen ook gerekend wordt op de aanwezigheid van belangstellende vrouwen, behoeft in deze dagen geen betoog. Des voormiddag8 houdt het Bestuur van 11 12 uur receptie tot het in ontvangst nemen der gelukwenschen van leden en andere belangstellenden. We spreken onze beste wenschen uit voor bet welslagen van deze herdenking. De vereeniging is het waard. Voor een vreemdeling moet bet werkeljjk vermakkelijk zijn het aantal partpen ia ons kleine land te zien. Dinsdag had de verkiezing voor de Tweede Kamer plaats. De politieke partpen, in Ka mer vertegenwoordigd waren overeengekomen, dat de zittende leden onbestreden zouden blijven. Die politieke partijen waren de vrij-liberalen, unie liberalen, vrijzinnig-democraten, de S. D. A. P., anti-revolutionairen, christelyk-histo- rischen en roomsch-katbolieken. In 50 districten zijn de candidaten bij en kele candidaatsstelling verkozen, in 50 waren tegencandidaten gesteld en moet dus eene stemming plaats hebben. Die tegencandidaten bebooren tot de vol gende partpen de S. D. A. P., de christen democraten, de algemeene staatspartp, bet comité van actie tegen de aanhangige grond wetsherziening, de plattelanders eD de christen socialisten. Ons dunkt, het moet iemand wel gaan duizelen, als bp al deze partijen de revue ziet passeeren. 0I1.tbreekt Qog maar aan, dat iedere partij zijne eigen scholen, fokvereenigingen, voetbalbonden enz. heeft, alles natuurlijk ge subsidieerd door de Staat. De splitsingszucbt is in ons volk gebracht en niet gemakkelpk te genezen. DE OORLOG. De algemeene toestand. Aan de Scarpa hebben de Engelschen weder een aanval ondernomen in de streek tusschen Gavrelle en Fampoux en bij Roeux. Hevig is hier gevochten, met het resultaat, dat bij Roeux, op de hellingen van den GroeniaDdheu- vel, eenige stellingen der Duitscbers door de Eogelschen werden bezet. Ook ten w. van Lens werd eenig terrein gewonnen. Doch tusschen Gavrelle en Fampoux werden de EDgelsche aanvallen door de Duitschers afgeslagen, Deze aanval op het noordelijk deel van het aanvalsfront tusschen Bapaume en Atrecht schjjnt slechts een diversie te zjjn, bedoeld om de Duitschers bezig te houden, terwjjl de groote beweging bp Wjtschaete en het kanaal van La Bassée wordt voorbereid. Daar wordt het ouzettende roffelvuur krachtig voortgezet en worden voortdurend verkenningen onder nomen, om de juiste opstelling eu de inrich ting der verdediging aan het Duitsche front nauwkeurig na te gaan. Daar schjjnt dus alles voor een grooten of fensieven aanval te worden in gereedbeid ge bracht en de Daitscbe legercommandanten, die met de plannen van den Eogelschen stat rekening moeten houden, versterken er de stel lingen en voeren er reservetroepen heen, om den aanval te kuoneo afwachten. Tegelijkertijd kan dan een nieuw Fransch offensief worden verwacht aan den Chemin des Dames en bij Braye in Champagne. Daar woedt de strjjdt thans bjjzonder hevig, vooral tusschen de AJette en den weg van Laon. De Duitsche legerberichteu maken meldiog van hevige Frausche aanvallen, die met ver liezen werden afgeslagen de Franschen spre ken van Duitsche aanvallen op de Frausche stellingen, bp Braye en den weg naar Laon, die echter door de Franschen werden afge slagen, behalve op een gedeelte van het front aan den Cbemin des Dames, waar de Duit schers in de Fransche linie wisten door te dringen en zich ook bp tegenaanvallen wisten te handhaven. Dit alles is echter slechts plaatselijke strjjd met locale successen. Het groote offensief dat nu weder wordt voorbereid, zal de nieuwe pogiog worden, ooi de Duitschers uit Frankrjjk en België te ver- drpven. De E gelachen zullen daarbjj de noordeljjke deelen van het Duitsche front on der handen nemen, de Franschen zullen waar schijnlijk huu doorbraakpoging bp Braye te hervatten. Maar bp het komende offensief zullen de geallieerden op het westeljjk front waarschjjn- ljjk niet kunnen rekenen „op den krachtigen steuu der Russische bondgenooteD. Uit de verduidelijking, die Harold Williams in de Daily Chronicle* geeft van het mani fest van den Raad van arbeiders en soldaten, bljjkt overtuigd, dat deze raad er den brui vau geeft, om nog langer te gaan vechten, doch een nieuwen toestand iu het leven wil roepen. Gebruik makend van de vijandige stemming tusschen de landen en van de ver warring die de oorlog iu Earopa heeft ge wekt, willen de Russische r'evolutionnaire so cialisten de sociale revolutie in Europa gaan bevorderen, door het mobiliseeren van het proletariaat tegen de regeeringen en d6 bezit tende klassen. Duidelijk zet de correspondent van de ♦Chro nicle* uiteen, dat de Russische arbeiders vrede willen, vrede tot eiken prys, om in plaats van den strjjd tusschen de volken te komen tot den strjjd tegen de regeeringan en de impe rialistische klassen die haar steunen pn die het tot stand komen van den vreJe tegenhouden*. In plaats van den strijd van chauvinistische en imperialistische bedoelingen willen de Rus sische socialisten dus brengen den gemeenschap- pelpken strjjd van de proletaiërs tegen de bourgeoisie, en daardoor pogen de idealen od wenschen van het internationale socialisme te bevorderen. Dat dit aanleiding moet geven tot nieuwe moeilijkheden is duidelijk, en zooals Harold Williams uiteenzet kan slechts bjjdragen om de verwarring nog grooter te maken. Te meer daar de geheele quaestie nog zuiver academisch is, en uit een practisch oogpunt nog heel wat fasen zal moeten doorloopen, voordat er een begin van vitvoering aan de plannen der Rus sische socialistische leiders kan worden ge geven. Uit al deze redeceeringen is dit echter wei duidelijk, dat de oorlogsmoeheid en de vredes- stemming in Rusland krachtig toenemen, en Hanotaux heelt dan ook in een hoofdartikel van den >Figaro« uiteengezetdat men in Frankrjjk zich duidelpk moet voorstellen dat men in Frai krjjk zich duidelpk moet voorstellen, dat een groot deel van het Russische volk en en van bet Russische leger ontmoedigd is en dat Rusland als actieve post voor de Entente niet meer in aanmerking komt. Hanotanx troost dan de Franschen met behulp van Amerika, en desnoods van China en Japan. En iStephen Pichon wjjst er in het »Petit Journal* op, dat op de vertrouwbaarheid van Rusland voor het streven naar de Fransche oorlogsbedoelingen niet meer te rekenen valt. En daardoor is dus de grondslag eenertwintig jaar lang door Frankrjjk gevolgde politiek verdwenen. Want het was in 1897, dat de Tsaar Niko- laas II voor het eerst, na alle Russisch-Fransche toenaderingsfeesten, de woorden »les nations amines et alliées* uitsprak en daardoor duidelpk het bondgenootschap met Frankrjjk vaststelde, dat door Ribot was tot stand gebracht. En waaraan nu, op het oogenblik dat het de meeste kans had om de bedoeling, waar voor het gesloten werd, te verwezelpken, voor den val van het Tsarisme en de Russische revolutie, de bodem wordt ingeslagen. In de lucht. LONDEN, 6 Juni (Reuter.) De admiraliteit meldtUit fotografische opnamen boven Osten- de bljjkt dat als gevolg van de beschieting uit zee van gister de werkplaatsen aan de haven of zwaar beschadigd, of geheel vernield zjjn. De sluizen die toegang geven tot het haven bekken waar de duikbooten liggen en een torpedojager werd hersteld, zpn erg bescha digd. Naar het schpnt zpn ook tal van schepen gezonken. Gisterennamiddag om half zes hebben 4 marine vliegers op patroelje bp Duinkerken oogeveer 18 vjjandelpke vliegers, die zich bp Ostende bevonden en in N.W. richting vlogen, aangevallen. Er volgden onbesliste gevechten de vjjand werd naar Engeland gejaagd. Op hun terugreis werden de vpand vervolgd en aanvallen door een zeevliegtuig van het lucht station op de kust van Kent. Onze vlieger wist t8r twee naar omlaag tedrpven. Hp zelf is te Duinkerken geland. Andere luchtgevechten tusschen onze in En geland gestationeerde zeevliegtuigen en den vpand zjjn boven de Theemsmond geleverd. Later ontmoetten 10 zeevliegtuigen uit Duinkerken by Ostende 15 vjjandelpke vlieg- tuigen die van de aanval op Engeland terug keerden. Talrijke gevechten ontspanden zich, waarin 2 vpandelijke toestellen geheel werden vernield en 4 andere stuurloos naar omlaag gedreven, van welke 2 waarschpnlpk ook ver nietigd zjjn. Ergister heeft een onzer zeevlietuigen een vpandelpk toestel bjj Duinkerken, 15 mpl van de kust, aangevallen en neergejaagd. Het buitelde in zee. In den nacht van 4/5 dezer hebben onze vliegers een bomaanval gedaan op de schepen in de haven van Zeebrugge. Er werd een groote ontploffing waargenomen en verscheidene kleine. Bjj het aanbreken van den dag volgde een tweede aanval, waarbij verscheidene tonnen bommen werden geworpen. Een vjjandeljjke vliegerballon is door een Engelsch vlieger neergeschoten. Van al deze tochten zpn onze vliegtuigen behouden teruggekeerd. De luchtaanval op Engeland. LONDEN, 6 Juni. (Reuter.) OfficieelTen gevolge van den .luchtaanval van gister zpn 12 menschen gedood en 36 gewond De aan* gerichte schade is niet groot.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1