Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. -MriMWfit. Sett succes- pc Concentratie. £cn zuiVer standpunt. GEMEENTERAAD. No. 2781. Woensdag 6 Juni 1917. 28e Jaargang. Uitreiking Aardappelbons. UitreiKing Broodkaarten. Wijziging ranfsoeneeriqg. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent by vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. VERKIEZING dat op Dinsdag 26 Juni aanstaande, VAN BORSSUM WAALKES, E. H. T. DEES, D. J. EIJKE, M. VISSER, A. opgave van randidaten, Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat J. TH. VAN AERDE wegens het verkoopen van brood zonder bons voor een tijdvak van 9 dagen uitgesloten is, voor het betrekken en verwerken van Re- geerings Bloem en Meel, te beginnen met heden 4 Juni en eindigende Dinsdag 12 Juni e.k., middernacht, tengevolge waarvan geen brood door dezen bakker kan worden afgeleverd. Ter Neuzen, 4 Juni 1917. Burgemeester en Wethoudeis voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. U. WABEKE, Secretaris, ,Q Dee u!tre,k;n8 der nieuwe Aardappelbons (3e Sme zal plaats hebben in het lokaal BETHEL* 2de Verbindingstraat op Woens dag 6 Juni a.s. en wel: voor hen wier geslachtsnamen begint met de letter: A - K voormiddag 9-12 uur. L-Z namiddag 1-5 AUe aanvragen worden attent gemaakt bn aanvrage op te de gezinsgrootte. Ier Neuzen, 4 Juni 1917. Levensmiddelenburean. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend dat de broodkaarten niet meer door tus- scbenkomst der bakkers zullen uitgereikt worden, doch dat de uitreiking der nieuwe broodkaarten der 17e, 18e, 19e en 20ste week zal plaats hebben in bet lokaalBETHEL» 2de Verbindingstraat, en wel: voor hen wier gelacbtsnaam begint met de letters A D Donderdag 7 Juni van 9-12 v.m. E—J 7 15 n.m. IC—N Vrijdag 8 9—12 v.m. OT 8 „1-5 n.m. U—Z Zaterdag 9 9—1 v.m. De ingezetenen worden er op attent gemaakt dat zij, bij het in ontvangst nemen der brood kaarten, zich er van moeten overtuigen dat bet juiste aantal kaarten zich in het pakje bevinden, daar na het verlaten van het lokaal geen reclames meer kunnen worden aangenomen. De prjjs per pakje is 2 cent. Ter Neuzen, 4 Juni 1917. De Burgemeester, J. HUIZ1NGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat volgens ontvangen circul. no. 42918, d.d. 2 Juni het rantsoen van Aardappelen voor de week van 4 tot 9 Juni is gewijzigd en terruggebracht op 1 K.G. pér week en per persoon. In verband daarmede zijn dus in afwjjking met het op 2 Juni bepaalde geldig voor de week van 4 tot 9 Juni voor Aardappelen bon no. 16, 2e serie, terwijl op bon no. 17 en 18 aardappelen moet worden verstrekt rijst welke verkocht moet worden a 10 cent per pond. Op deze aardappelbons no. 17 en 18 mag worden afgegeven 0.250 K.ti. per bon. De aandacht wordt er op gevestigd, dat ter verrekening der op deze wijze verkochte hoe veelheden rijst, daartoe strekkende bons af zonderlijk moet worden ingeleverd. De prijs der rijst op de gewone rfjstbons afgegeven blijft 14 cent per pond. Ter Neuzen, 4 Juni 1917. De Burgemeester, J. HUIZINGA. Zooals de lezers in het vorig nummer van ons blad gezien hebben, kon de vrijzinnige kiesvereeniging te Hulst een mooi succes boeken. Voor den Gemeenteraad werd haar candidaat tegenover den candidaat der R.-K. kiesver eeniging gekozen. De heer G. Vogelvanger haalde de meerder heid^ tegenover den heer Wilking, ofschoon de R.-K. kiesvereeniging geene moeite spaarde om den laatste gekozen te krijgen. De heer De Boy, die bij eerste stemming was uitgevallen, plaatste op royale wijze eene aanbeveling voor den heer Vogelvanger. Hem komt voor zijne flinke handelwijze een woord van hulde toe. We weten uit vroeger dagen, dat de kiezers van Hulst zich niet onbetuigd laten in den verkiezingsstrijd. Dat ze nu de overwinning bevochten voor een beslist Iinkschen candidaat getuigt van een beslister optreden en zal o.i. aan de po litiek in het algemeen ten goede komen. Natuurljjk heeft ook de persoonlijkheid van den candidaat de schaal ten gunste van den heer Vogelvanger doen overslaan. vToch blijft het een heugelijk feit, dat zoo kort na de geboorte der vrijzinnige kiesver eeniging in Hulst, haar optreden door een succes gekroond wordt. Het zal een spoorslag zijn om voort te ar beiden in deze moeilijke streek. Wij wenschen de kiesvereeniging te Hulst van harte geluk met het welslagen van haren candidaat. In een hoofdartikel, »Nieuwe Groepeering* getiteld, zegt »De Vaderlander», het officieel orgaan der »Liberale [Jnie* De Vrijzinnig-democraten wisten zeer goed wat ze deden, toen ze in hun brief, waarin ze de voortzetting der <g§acentratie afwezen, tevens een pleidooi hielden voor tweeërlei partjjgroepeering der vrijzinni gen, eene van den linkervleugel en eene van den rechtervleugel, of, wil men zeg gen van de vrijzinnige democraten en van de vrijzinnige behoudenden. Waar zou dit echter in de practjjk op uitloopen Natuurljjk nergens anders op dan op een verdwjjnen van de L. U., wat geljjk zou staan met de nederlaag van de vrijzinnige beginselen voor jaren. Wjj zouden krijgen eene versterking van den Vrjjzinnig-Democratischen Bond, die ze thans meer dan ooit behoeft, nu meer dan één van zjju invloedrjjke leden dien Bond om zjjn politiek den rug heeft toegekeerd, of de positie heeft ingenomen van iemand, die nog lid is en er niet meer aan doet en wjj zouden zeker tal van leden van de L. U. krjjgen, die, hoewel principieel de Vrjjzinnig-Democratische wenschen be amende, er niet toe zouden te bewegen zjjn zich bij die partjj aan te sluiten om haar optreden in de politiek, en die er evenmin aan denken zouden zich bjj de Vrjje Liberalen te laten inly ven. Daar gelaten, dat het doctrinarisme en de in quisitoriale geest van de V. D. hen het recht zouden doen opeischen te toetsen wie van de L. U. waardig zou zjjn de Vrijzinnig-Democratische party binnen te treden, en wie in de. termen zou vallen in de rjje Liberale gelederen zijne toe vlucht te zoeken. Eene fusie tusschen Unie-Liberalen en Vrjje Liberalen zou eveneens ten gevolge hebben, dat misschien een deel der Unie Liberalen daartegen geen bezwaar zou hebben, dat misschien een ander deel zich dientengevolge bjj de Vrijzinnig-Democraten zou aansluiten, maar ook dan zou het overgroote deel der L. U. op zich zelf bljjven staan. De nieuwe groepeering, die de Vrijzinnig- Democraten willen, en die in schjjn zoo mooi is, dat enkelen uit onzen kring daar door ook bekoord zjjn, zou facto dan ook nergens anders op neer komen, dan dat wjj in plaats van drie, vier vrjjzinnige partyen zouden krjjgen. Of wij dan de tegenwoordige partjjgroepee- ring logisch vinden vraagt het blad. Ziehier het antwoord Wjj moeten op den duur weer naar één groote, maar dan ook gezond democratische liberale party, en waar wjj zeiven wel inzien, dat fusie van de drie of zelfs fusie van twee alleen door tactiek gescheiden gioepen met buitengewoon groote moeiljjk- heden gepaard zon gaan, is en bljjft eene zeer krachtige L. U. onmisbaar om daar toe te geraken. Vandaar dat wjj reeds de Concentratie der drie fracties hebben voorgestaan, voorstaan en zullen voorstaan, omdat ieder gezamenljjk program nader tot fusie leidt, en omdat ieder stuk de mooratie, dat veroverd wordt, zooals door de Concentratie van 1913 is geschied, het zaad van nieuwe democratische over winningen in den schoot bergt. Maar zegt »De Vrjjzinnig-Demo- craat», dan zou men ook met de sociaal democraten moeten samengaan. Eilieve, zouden wij hierop willen antwoorden, wan neer met dezen, die iederen dag meer op den beganen grond komen, iets voor de gezonde democratie te bereiken is, waarom zouden de democratische vrijzinnigen dit afwjjzen, en nog wel zjj, die hun heil verwachten in de toekomst, zooals de Vrjj- zinnig-Democraten dat doen, van de de mocratische katholieken Wjj vreezen echter met groote vreeze, dat de conservatieve roede eerst heel bard over ons heen zal moeten gaan, om het juiste inzicht te geven. Maar als in 1918, waarin onze kansen slecht zullen staan, omdat, zooals Mr. Kolkman reeds zoo te recht opmerkte, de ontevredenheid altyd ten nadeele is van de meerderheid, die aan het roer is, de zaak ganscheljjk voor ons verknold wordt, dan zal men hier, zooals in België, aan den ljjve voelen wat het zeggen wil een langdurig tjjdperk van clericale regeering te hebben. Dan zullen wij, om maar één ding te noemen, een Tarief krijgen, dat onze uitvoer op alle gebied nekt, al zal het dan ook de be lastingbiljetten verlagen, en dan zullen de Vrijzinnigen, die daarvan de schuld dragen, elkaar kunnen toeroepen Vous l'avez voulu George Dandin. En daarom geven wy de hoop nog niet op, dat men nog tot beter inzicht zal ge raken men vergete niet, dat het Hoofd bestuur der Vrij zinnig democraten de Con centratie heeft opgezegd, zonder de party daarin te kennen. De heer Vliegen, de bekende soc wethouder van Amsterdam, is naar Frankrjjk geweest om de partijgenooten aldaar te bewegen zich in Stockholm te doen vertegenwoordigen. Hjj was uit Nederland wel de meest ge schikte man om er heen te gaan, daar het ook in het buitenland bekend is, dat hjj met zjjne sympathieën aan de zjjde der geallieer den staat. Thans heeft bjj op eene druk bezochte ver gadering te Amsterdam eene rede gehouden om zjjne bevindingen mede te deelen. Hjj heeft er ook thans geen doekjes omge wonden, maar zeer belist als zjjne meening uitgesproken, dat het uitbreken van den ver- schrikkeljjken, menschonteerenden wereld oor log veroorzaakt is door het Duitsch imperia lisme. Hjj grondde zjjn ernstige meening op drie feiten n.l. dat Duitschland reeds van vóór 1880 bezig is zich ieder jaar militair sterker te maken, dat op vredesconferentie's juist Duitschland telkens bezwaar maakte tegen internationale verdragen en ze vaak weigerde te onderteekenen en dat het daadwerkeljjk de aanvaller in dezen oorlog is geweest. Hjj meende, dat nu reeds vaststond, dat Duitschland zijn doel met dezen oorlog niet had bereikt, wat hjj een zegen achtte. Nu wenschte hij evenwel ook krachtig voor den vrede te jjveren en betreurde het daarom, dat de Fransche regeering geece passen afgaf voor de socialisten, die naar Stockholm zou den gaan. Hij sprak als zjjne meening uit, dat Bel gië, Servië, kortom alle bezette landen weer vrij moesten komen, terwijl over vragen als Elzas-Lotharingen door de bevolking zelve beslist diende te worden. Volgens ons oordeel een goed standpunt, als men werkeljjk een duurzamen vrede wil bereiken, NEUZEN VOOR DEN De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt hiermede ter openbare kennis, zal plaats hebben de verkiezing van vier leden van den Gemeenteraad, wegens periodieke aftreding van do hoeren dat op dien dag, van des voormiddags negen tot des namiddags vier uren ter Secretarie der gemeente bij den Burgemeester kunnen worden ingeleverd als bedoeld in artikel 51 der Kieswet en artikel 10 der Gemeentewet welke opgaven moeten inhouden den naam, de voorletters en de woonplaats van den candi- daat. Formulieren, voor de opgaven zijn van heden tot en met den dag der verkiezing, ter Secretarie koste loos verkrijgbaar. Op die formulieren is vermeld bet voor de candidaat- Btelling vereischte aantal handteekeningen van kiezers bevoegd tot deelneming aan deze verkiezing. De inlevering der opgavon moet geschieden persoon lijk door één of meer der personen, die de opgave heb ben onderteekend. De candidaat kan daarbij tegenwoor dig zijn. Van de inlevering wordt eon bewijs van ont vangst afgegeven. De Burgemeester brengt hierbij in herinnering arti kel 151 der Kieswet, luidende als volgt: Hij die eene opgave, als bedoeld in artikel 51 in levert, wetende dat zij is voorzien van handteekeningen van personen, die niet bevoegd zijn tot deelneming aan de verkiezing, waarvoor de inlevering geschiedt, terwijl zonder die handteekeningen geen voldoend aan tal voor eeno wettige opgave zou overblijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maan den of eene geldboete van ten hoogste honderd twintig gulden. Met geljjke straf wordt gestraft hij, die wetende dat hij niet bevoegd is tot deelnoming aan de verkiezing, eene voor die verkiezing ter inlevering bestemde opgave bedoeld bij art. 51 heeft onderteekend. Ter Neuzen, den 5 Juni 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINOA. t -

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1