Vrijzinnig Nieuws-en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Kit dt oude doos. Yan het Westelijk oerlogstooneel. No. 2780. Zaterdag 2 Juni 1917. 28e Jaargang. Aanwijzing verkrijgbaar- stelling Levensmiddelen. Uitreiking Zeepkaarten. Maximumprijzen brood. 'ZdTiï™ brZj/'" °°k het WOg°- Y Toch wc! Verklaarbaar ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bjj alle Boekhandelaren. Brievengaarders en den Uitgever. Telef. luiere, No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 oent; elke regel meer 10 cent. Bjj abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M- DE JONGE, te Ter Neuzen. De Burgemeester van TER NEU ZEN maakt ingevolge circulaire No. 40025 bekend: De maximum l$leinbandelprij8 voor thee-, nacht en dergelijke lichten (schemerlichten e. d.) bedraagt 50 cent per doos van minstens 200 gram en 10 cent per stuk voor de daarbij behoorende glaasjes. Ter Neuzen, 25 Mei 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEU ZEN maakt bekend De prijs voor Regeeriugs Java- en Siam- rijst (alle andere soorten van voorloop Rangoon en of Basseinrijst) is een maximum groothandelprijs van ƒ45, per 100 K.G. een maximum tusschenh pr. van 46, per 100 K.G. en een maximum kleiuhandelprijs van 0,28 per K.G. Ter Neuzen, 25 Mei 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in de week van 49 Juni geldig zullen zijn voor: Aardappelen bon no. 16, 17en 182e serie Hak- en llraadvet 10 le Varkensvleesch 10 le Groene Erwten 7 le Rijst le N.B. Op bon No. 10 voor Varkensvleesch mag 0.300 K.G. worden afgegeven. Op bon No. 6 voor Rijst mag slechts 0.300 K.G. worden afgegeven. Ter Neuzen, 2 Juni 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Hoofdcontroleur-Boekhouder van het Levensmiddelenbureau maakt bekend, dat uit reiking van zeepkaarten voor de maand Juni zal plaats hebben in het lokaal Bethel, 2de Verbindingsstraat, uitsluitend tegen inleve ring der oude kaarten en wel voor hen, wier geslachtsnaam begint met de letters A—D Maandag 4 Juni van 2—4 uur n.m. L-P Dinsdag 5 9-12 v.m. Ter Neuzen, 2 Juni 1917. De Hoofdcontroleur-Boekhouder, voornoemd, L. W. RIJNBERG. De Burgemeester van TER NEUZEN vestigt er nogmaals de aandacht op, dat ingevolge circulaire No. 56238/36 dato 23 Maart j 1 ivastgestelde maximumprijzen gelden voor Tprkoü/en er ,nog op dat het K 25 BreoSSXeX) treding hiervan strafbaaar is volgens de Distri- butiewet 1916. Ter Neuzen, 2 Juni 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Inderdaad, als wij op het oogenblik de po sitie, die de socialisten innemen (wij bedoelen natuurljjk van onze Nederlandsche natie) te Stockholm, in de Kamer en op hunne open bare vergaderingen, nagaan, dan maakt zich een lichtelijk gevoel van verbazing van ons meester. Wij zeggen zeer euphemistisch lichtelijk, omdat ons deze houding niet gansch vreemd voorkwam. En wel om een reden, die we later konden bevroeden, toen de socialistische kamerleden stemden voor de motieMarchant, maar blijkens verschillende hunner persuitlatingen toch spijt hadden, dat Marchant dusdanige motie had voorgesteld. Het blijft het eeuwige dilemna van verster king der partij of belang van het land. »Uit de oude doos* zetten wij boven ons artikel, maar zoo oud is inderdaad die doos nog niet en allerminst, wat er in besloten is. Wij wenschen even aan onze lezers voor te dienen eer. artikel uit Luctor et Emergo van 11 Augustus 1915, dat aldus luidt: Nu overal de verkiezingen voor den gemeen teraad zjjn afgeloopen, op een klein aantal plaatsen na, waar men door »dubbelec ver kiezing nogmaals ter stembus moet, mag om trent één punt zeker wel een opmerking ge maakt worden. Toen in Augustus verleden jaar de oorlogen losbarsten, waren er verscheidenen, die meen den, dat het met het socialisme ep een eind liep. Allerwegen zag men immers de socialisten hun lang en vurig gtpredikte en verdedigde idealen als met de voeten treden hun schoone theorieën werden door den corlogsstorm weg geblazen. Na zulk een verzaking van beginselen, zoo dacht men, zal het socialisme zijn vertrouwen bij de massa totaal hebben verbeurd. De feiten hebben het anders geleerd. Letten we een oogenblik op de dit jaar gehouden gemeenteraadsverkiezingen, dan be merken we bijna een nergens terugloopen van het socialistisch stem mental. V\ el een zich handhaven, ja, op vele plaatsen een boeken van winst. Want al is op enkele plaatsen een dadelijke vooruitgang in het aantal te bezetten zetels gestuit door samenwerking van liberalen en rechtschen, dit kan n auwelijks een nederlaag heeten. Op vele plaatsen waren de socialisten alleen op eigen klachten aangewezen en hebben zij desniettegenstaande geen slecht figuur gemaakt. Van waar dit verschijnsel Hoe het falen van berekeningen, als we zoo pas aanduidden, te verklaren 1 weeledig antwoord kan hierop gegeven worden. In de eerste plaats, dat het socialisme niet slechts schijnbaar, maar werkelijk een gevoeli- gen klap heeft gekregen dat metterdaad de voosheid van het stelsel duideljjk aan het licht is getreden. Is hiermee het raadsel opgelost Eer moei- 1 ijker geworden, naar het schjjnt. Toch is dat niet zoo. Om deze reden, dat de massa bij de stem bus zich over het algemeen weinig bekreunt om al die schoone beginselen van het socia lisme, die by zulk eeu gelegenheid dan ook meestijds zoo handig mogeljjk worden wegge moffeld. Wat de massa trekt, we spreken in het algemeen, is het klatergoud van de socialisti sche "beloften en toezeggingen. Gelijk men weet, zijn de socialisten als het "op beloven aankomt, steeds aan het hoogste bod. En wanneer dan de hooge, ideëele goederen veracht worden, de maag de hoogste eischen stelt, kan het niet anders of de groote menigte loopt op de politieke markt ook den grooten schreeuwer na. Dit bedrijf is ook nu weer vertoond.] Vooral de »nood der tijden*, hoe treurig op zich zelf, kon uitmuntende diensten bewijzen. Wie kon 't hardst afgeven op de kapitalis tische ongerechtigheden wie kon met schooner beloften de menschen paaien Van een principieelen strijd was bijna nergens sprake, hoe de schijn daarvan door een ge heel-alleen staan ook werd gewekt. In dit opzicht is de positie van »hei socia lisme niet versterkt. Z. Zeker zijn we het niet met ieder gedeelte uit dit artikel van Luctor et Emergo eens. Toch daebt het ons niet kwaad het aan te halen in verband met de positie, door de S. D. A. P. in het begin van den oorlog aangeno men en die, welke ze op dit oogenblik inueemt. Wij wenscben goed verstaan te worden. Wij geDoven, dat ze ten opzichtte van den vrede, die toch komen moet, haar uiterste best zal doen. Eu wij ook zijn voorstanders van den vredp. Er is eene zee van bloed gevloeid. Er is een tijdsperiode over ons heengegaan, waarnaar wij niet verlangen, waarnaar niemand in de toekomst mper begeren zal. Maar zeker is het, dat de socialisten in het begin van den oorlog de meest verraste partij waren ei met de handen in 't haar zaten. Eu zeker heeft ook het Christelijk blad ge- lyk, als het eene verklaring tracht te zoeken, als na de getoonde onmaakt in 1914 de soci alisten toch in 1915 geen verlies hadden te boeken. Voor ons is die verklarir g na de 2 jaren, die sindsdien verliepen, niet moeilijk. Bij meerdere ontwikkeling des volks, bij meer algemeens kennis der historie, had zich die weerslag niet doen gevoelen. MeD krjjgt nimmer een zuiver beeld van politieke ol maatschappelijke toestanden bjj gerir ge ontwikkeling des volks. E i nu is wel het eigenaardigste, dat de socialisten naar meerdere ontwikkeling streven, evenals de vrijzinnigen, maar dat de anti-rev. en hunne coalitiegenooten de goeden niet te na gesproken daarvan bet minst gediend zjjn. Dit oude artikel van Luctor et Emergo blijft vooral nu een merkwaardig stuk. DE OORLOG. De algemeene toestand. Van de oorlogstooneelen is er geen belang rijk nieuws, dat speciale bespreking verdient en het belangrijkste feit van den dag is dan ook eigenlijk de opening van den Oostenryk- schen Ryksraad, die eindeljjk na drie jaren weer tot nieuw leven is gewekt. Op 13 Maart 1914 hield het Oostenrijksch Huis van Afge vaardigden zijn laatste zitting, thans op 30 Mei 1917 is de Ryksraad weer bijeengekomen. De geweldigste beslissing welke ooit een re geering had te nemen, geschiedde in Oosten zonder eenige medewerking van de vertegen woordiging des volks. Voor een volk van 39 millioenen zielen was elk medezeggenschap bij deze groote beslissing over leven en welzijn der natie uitgesloten. En bijna drie jaren lang heeft Oostenrjjk nu den oorlog gevoerd zonder eenige medewerking van het parlement aan de gewichtige besluiten, welke daardoor noodig werden. Zeer juist merkt dhr. Leo Lederer in het »Berl. Tagebl.* op: Men ga eens even, achter waarts ziend, na wat het beteekenteen Rijk van negen en dertig millioenen is in hel meest gewichtige tijdvak van zijn leven zonder ver tegenwoordiging en zonder zelfbestemming, is volkomen afhankelijk geweest van den wil en het kunnen van eenige weinigen. Het heeft een milliarden-schuld op zich genomen, het heeft de besten van zijn zonen geofferd, en het heeft niet de mogelijkheid gehad, zijn wenschen, zijn voelen en zijn denken in het parlement of door de pers uitdrukking te geven.Thans is dan toch de jonge keizer Karl heeft een beter begrip van de tee kenen der tijden dan de oude Frans Joseph het Oostenrijksche parlement weer bijeen. Maar het zal r.u moeten blijken of de oude party- twisten zullen blijven rusten en deze volks vertegenwoordiging, diezoovele volken vertegen woordigt, tot een waarlijk nationaal werkend parlement zich zal kunnen opwerken. Reeds de eerste daad van het Huis van afgevaardigden schijnt in het teeken van den partijstrijd te staan. Tot voorzitter van het Huis is n.l. ge kozen dr. Gross, den candidaat van het Duitsche nationale verbond, de sterkste der parlemen taire groepen, op wien zich blijkbaar alle Duitsche stemmen, met uitzondering van de sociaal-democratische hebben vereenigd. Dr. Gross, van wien dr. Lederer zegt, dat hy een wereldberoemd gemis aan omgangsvormen door een zekere rauwheid van toon tracht te ver gangen, was niet voor allen de gewenschte voorzitter. Tsjechen en Polen, en sociaal-de mocraten protesteerden tegen zijn candidatuur. Maar bij de geweldige verdeeldheid der par tyen heeft het Duitsche nationale verbond zijn voornemen kunnen doorzetten. Van de her vatting der parlementaire werkzaamheid in Oostenrijk mag men voorloopig echter niet al te veel verwachten. Bovendien, de minister wiens werkzaamheid thans tot de allervoor naamste behoort, de minister van buitenlandsche zaken verschijnt in de parlementen der monar chie niet. De gemeenschappelijke ministers immers verschijnen slechts in delegatiën en blijven onttrokken aan de beraadslagingen in de volksvertegenwoordigingen. Intusschen is de hervatting van den parlementairen arbeid in Oostenrijk na drie jaren van zuiverambtenaars bestuur, een feit van beteekenis, waarop wel even de aandacht diende te worden gevestigd. Het is moeilijk, bij de tegenstrijdige berich ten uit Rusland, zich een oordeel te vormen omtrent den toestand aldaar. Tegen de berichten, die vooral van Duitsche zijde worden verspreid en die ons heel Rusland voorstellen als vrij wel in staat van anarchie, staan het blijkt uu weer uit het telegram van den correspon dent van de Daily Chronicle* de mede- deeling der Engelsche correspondenten, die een verbetering in den toestand meenen waar te nemen. Echter ook deze correspondenten erken nen dat de toestand nog vol gevaren is en zeer onzeker, en de groote voorzichtigheid, die zij bij hun optimistische mededeelingen be trachten, het vele voorbehoud dat ze hierbij maken, geeft wel reden tot de veronderstelling, dat zij die den toestand als ongunstig schilderen hoe zeer ook de wensch dat zoo moge zijn invloed op de berichtgeving zal hebben toch nog dichtst bij de waarheid zijn. Officieele communiqué's. PARIJS, 31 Mei. (Havas.) Officieel: Sterke vuurwisseling bezuiden Saint Quentin en op den Chemin des Dames benoorden de kam in de richting van Cerny en Heurtebise, waar veel patroeljes bovendien zijn slaags geweest. In Champagne hebben de Duitschers in den loop van den nacht tegen verschillende punten van het F ransche front levendige aanvallen beproefd, ten N.W. van Auberive en op den Mont j Blond na verwoede bombardementen met giftgas verspreidende bommen en grana ten van groot kaliber. Het vuiu van do TER NEUZEN8CH VOLKSBLAD tt 4-£-(i ii ii 26 tf

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1