i Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Vordering van WOL Broodkaarten. VerHiezing op 5 3utii. #crsteittiin|. Van het 'Westelijk oorlogstooneel. No. 2779. Zaterdag 26 Mei 1917. 28e Jaargang. Aanwijzing verKrijgbaar- sfelling Levensmiddelen. ABONNEMENTSPRIJS: Per B maanden 76 cent voor binnen en buiteD Ter Neuzen Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bjj alle Boekbandelaren, Brievengaardere en den Uitgever. Telef. Interc, No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 sent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief, öroctere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. DE OORLOG. Oe algemeene toestand. Uit de hervatting van den strjjd op het Offficieele communiqué's. Luchtaanval op Engeland. Uit Noord-Frankrijk. W egens Pinksteren zal het „Ter Neuzeuseh Volksblad" a.s. Woensdag niet verschijnen. ten behoeve van het leger. De Burgemeester van TER NEUZEN - Gezien de artt. 4, 5 en 32 der Inkwartierings- wet van 14 September 1866 (Staatsblad no. 138), gewijzigd b(j de wetten van 29 Maart 1877 (Staats blad no. 53), 15 April 1886 (Staatsblad no. 64), 10 Mei 1890 (Staatsblad no. 83) en 22 Juli 1899 (Staats blad no 175); GELAST aan de in deze gemeente wonende houders van schapen, ten behoeve van het leger te leveren alle Inlandsche wol, welke bij de scheer van dit jaar is of wordt verkregen, welke levering moet geschiedeQ op een nader bekend te maken tydstip en plaats, en zulks tegen de schadeloosstelling, krachtens de wet toegekend. Door deze vordering is de vrye handel iD inland sche wol uitgesloten. Wordt in strijd hiermede gehandeld, dan zal niettemin bij het bepalen van de schadeloosstelling geen rekening kunnen worden gehouden met den prijs, door de opkoopers voor de wol betaald. Bezwaren tegen het bedrag der schadeloosstelling, dat in verband met de kwaliteit de wol wordt be paald, kunnen worden inged end bij den Commis saris der Koningin in de provincie. Voor de afgeleverde wol wordt een bon afgegeven- Die eigendunkelijk nalaat of weigert geheel of gedeeltelijk te voldoen aan de vorderingen, hem krachtens de wet op de inkwartieringen enz. ge daan, of deze voldoening verhindert of belemmert, wordt gestraft met een geldboete van ten minste vijftig cents, en ten hoogste vijf en zeventig gulden (art 41 der Inkwartieringswet) Onder belemme ring van de vordering wordt ook verstaan het in zoodanigen toestand der levering aanbieden van de wol, dat deze niet kan worden aangenomen. Daarom zij men indachtig, dat de wol droog en ln goede conditie moet zijn. Houders van slechts enkole schapen, die gewoon zijn de wol zelf te verwerken tot goederen voor eigen gebruik en dit thans ook wenschen te doen, kunnen aan den Burgemeester schriftelijk aan vragen om de wol van ten hoogste twee schapen voor dat doel te behouden. Van den uitslag van het te houden onderzoek zal afhangen, of daartoe vergunning zal worden verleend. Houders van schapen worden verzocht vóór 31 Mei 1917 opgave te doen ter Gemeente-Secretarie van het aantal schapen dat door hen wordt ge houden. Ter Neuzen, 24 Mei 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester eu Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in de week van 28 Nlei2 Juni geldig zullen zijn voor: Aardappelen bon no. 13, 14en 152e serie Bak- en Braadvet 9 le arkensvlccsch 9 le Bruine Boonen 3 le Ri-»st 5 le N.B. Op bon No. 9 voor Varkensvlecsch mag 0.300 K.(«. worden afgegeven. Op bon No. 5 voor Rijst mag slechts O.-100 K.Ci. worden afgegeveiz. Ter Neuzen, 25 Mei 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester, van TER NEUZEN maakt bekend, dat, wanneer de laatste dag van een sweek* waarvoor een broodkaart onder de tegenwoordige bepalingen geldt, voorafgaat aan een algemeen erkenden Cristelyken feest dag;, de bons der broodkaarten van de volgen de »week« door de bakkers op dien dag kun nen worden ingenomen. Ter Neuzen, 23 Mei 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Woensdagavond 30 Mei vergadert hier de Liberale kiesvereeniging, dit met het oog op de eandidaatstelling voor de Tweede Kamer, die 5 Juni plaats heeft. Ongetwijfeld zal hier dit jaar de verkiezing wel bij enkele eandidaatstelling afloopen. De kiesvereeniging te Oostburg heeft be reids den heer De Muralt tot candidaat ge proclameerd en natuurlijk zal ook de liberale kiesvereeniging te Ter Neuzen dit voorbeeld volgen, zoo goed als de andere vrijzinnige vereenigingen in deze streek. Behalve dat deze candidatuur dit jaar iets is, dat vanzelf spreekt, is bet in deze bijna vierjarige periode, dat Jhr. De Muralt ons district vertegenwoordigt, duidelijk gebleken, welk eene gelukkige keuze de kiesvereenigingen in 1913 hebben gedaan. Dit wordt ook door velen van onze tegen standers erkend. Behalve dat zijn optreden in de politieke sfeer veel instemming vond, heeft hij vooral veel vrienden verworven door zijn krachtig werken in het belang van ons district. Hij heeft zich getoond een kundig, een ijverig en volhardend volksvertegenwoordiger. Zjjne woorden in 1913 na zyne verkiezing gesproken, heeft hij tot waarheid gemaakt Waar zijn politiek beginsel niet in het gedrang kwam, zou hij voor ieder van welke party of stand ook, doen, wat hij doen kon. En hjj is voor ieder toegankelijk geweest en heeft velen aan zich verplicht. Dat wordt dankbaar erkend. De herstemming in Den Helder tusschen den vrijzinnig-democraat P. Oud en. den so cialist Thomassen heeft tot uitslag gehad, dat de eerste met een fiinken voorsprong won. Na de verwarring eu verdeeldheid, die onder de vrijzinnigen heeft geheersebt geeft dit dubbele stof tot heugenis. Er is van weerszijden hard geweikt met billetten en op vergaderingen. De vrijzinnige candidaat ging meer dan 1000 stemmen vooruit, terwijl de socialist ruim 600 stemmen meer behaalde dan bij de eerste stemming. We zijn benieuwd of na deze kersversche verkiezing bjj de algemeene verkiezing op 5 Juni meerdere candidaten zullen gesteld worden, zoodat weer eene stemming noodig wordt. Er schijnt in Den Helder kans op te zyn. De rustpoos aan het Italiaansche front is niet van langen duur geweestblijkens een bericht uit het Oostenrijksche perskwartier is weer een nieuwe slag op het Karstplateau begonnen. Bijzonderheden ontbreken hierover tot dusver. Uit het Italiaansche legerbericht blijkt dat de Oostenrijkers met kracht hun diverse pogingen aan het front vaü Tren- ^'no..ea Tirol voortzetten. Vooral hevig schynt te zijn gevochten aan het Tirolerfront, in het Iraviguolodal, waar echter de Italianen hun stellingen wisten te handhaven en den vyand duchtige bloedige verliezen toebrachten. Karstplateau bljjkt, de Italianen hun poging om het Oostenrijksche front te doorbreken en zich een weg te banen naar Triest, nog niet opgaven, want dal de vermeestering van Triest het eerste en voornaamste strategische doel der Italianen is, valt niet te betwijfelen. De kortste weg naar Triest voert natuurlijk langs de kust, maar hier verspert de duchtige Hermadastelling, een hoogtestelling ten zuid oosten van Monfalcone den weg en blijkbaar geeft dus generaal Cadorne er de voorkeur aan, zich een weg te banen door het Wip- pachdan ten zuiden van Görz in de richting van Dornberg ten zuidoosten van de genoemde, thans in Italiaansch bezit zijnde stad. Ter be scherming echter van den opmarsch hier is het bezit der hoogtestellingen aan den noor delijken en oostelijken rand van hei bekken van Görz noodzakelijk vandaar de geduchte aanvallen op de hoogtenreeks die zich ten zuiden van Plava uitstrekt, waardoor Cardorna in het bezit zou komen van de stellingen, die de noordeljjke flank van het bekken van Görz beveiligen. Een bezit, dat hem' een doorbraak in zuidoostelijke richting naar Dornberg toe zou mogeljjk maken. Voorloopig bepaalde het succes der Italianen zich tot de verovering van den Kuk, de noordelijkste van de toppen van den hoogteketen langs de Isonzo van Plava naar het zuiden en tot eenige vorderin gen aan den zuidelijker gelegen Monte Santo, ihans schijnen de Italianen weer zuidoostelijk van Görz een nieuwen aanval te hebben ingezet Aan het westelijk front blijft het nog by plaatselijke acties, die bovendien ten gevolge van het ongunstige weder, nog zeer beperkt zijn. Belangrijke vorderingen worden hierin den laatsten tijd door de geallieerde legers niet gemaakt, hetgeen te begrijpen is, nu wy uit de brieven van onzen Berlynschen bericht gever hebben vernomen, welk een geweldig netwerk van versterkingen door de Duitschers hier is aangelegd, zoodat ze telkens weer van een door de vijandelijke artillerie stukgescho ten linie op even krachtige linie kunDen terugtrekken en men hier dus werkelijk kan spreken van een voet voor voet betwis ten van het terrein. Ongetwijfeld lijden de Duitschers hierbij zware verliezen, -r- in de Times* zegt bijv. de militaire medewerker kolonel Repington »wij blijven de Duitschers onafgebroken verontrusten, dooden hen, ver nietigen hun verdediginswerken en drijven hen steeds een beetje verder terug* maar ook aan de zijde der geallieerden zijn de verliezen natuurlijk buitengewoon zwaar. Er bij het tempo der krijgsverrichtingen, thans aan het westen waar te nemen, schijnt een beslissing aan dit front weer verder af dan ooit. PARIJS, 24 Mei. (Huvas.) Officieel Op de hoogvlakte van Vanclejc is een aanval gisterenavond tegen half negen na een razend bombardement ondernomen, aanstonds gestuit en naar de schansen teruggeworpen, vanwaar bij was losgekomen. De Duitschers leden ernstige verliezen. De gevangenen, die de Fmnschen in dezestreek maakten bij de krijgs verrichtingen van 22 dezer, behooren tot zes regimenten uit vier divisies. Van 1 Mei tot vandaag hebben de Fransche troepen 8600 Duitschers, gezond van lijf en ledeD, tusschen Soisson en Auberive gevangen genomen. In Champagne was de geschutslag tameljjk krachtig in het gebergte van Moronvilliers. Botsingen tusschen patroeljes en tusschen- poozend kanonvuur aan het overige Iront. LONDEN* 24 Mei. (Reuter.) Officieel avondberichtWy hebben een overvalspoging by Armentières met verliezen voor den vyand Gisteren hebben wij 11 Duitsche vliegtuigen geveld 3 der onze zyn zoek. BERLIJN, 24 Mei. (Wolff.) Officieel avondberichtSlechts uit Westeljjk Cham pagne wordt verhoogde artillerie-actie gemeld. BERLIJN, 24 Mei. (Wolff.) Aan het heele Engelsche front was de stryd gisteren flauw. Toen het weer 's middags opklaarde, maakten de Engelschen daarvan gebruik om een zwaar vuur op -eenige frontvakken en vooral op Fran sche plaatsen achter het Duitsche front te leggen. Behalve het gewone vuur op St. Quen- tin,'dat meer en meer in een puinhoop veran- dere hadden in de eerste plaats Courcelette en Douai, propvol wegens daarheen gebrachte in woners uit het ontruimde gebied er ouder te lijden. Het ligt ongeveer 15 K.M. achter het Duitsche front. Ook deze stad schijnen de Em- gelscheu het lot vao Bapaume, Péronne en St. Quentiu te hebben toegedacht. Aan het Aisnefrout is een poging van de Franscheom destelling in destreek va>- Braye,12 dezer hun door regimenten uit Posen ontrukt, te herovereo, grondig mislukt, voordat de aan- valsgolveu tegen de Duitsche schansen ge- stooten waren. Verder Oostwaarts zwol aan den Chemin des Dames benoorden Craonnelle het bombarde ment tot tommelvuur aan. EeD aanval, daarna ingezet, hebben de Duitschers geheel af afge slagen. Samentrekking van troepen in da Fransche loograven benoorden Prosnes werd onder ver- nietigingsvuur genomen. LONDEN, 21 Mei. (Reuter.) Officieel: Vier of vyf luchtschepen zijn in den afgeloopen nachk de kust van Oost-Engeland genaderd. Een dikke bank aan regenwolken bemoeilykte de waarneming. Vier bewogen zich naar het Oosten en vervolgden daar hun zwerftochten. Een anntal bommen werd boven plattelands districten geworpen. Klaarblijkelijk waren de luchtschepen niet in staat zich te orienteeren. Onze vliegtuigen achtervolgden de vijandelijke luchtschepen. De wolken maakten het den aanvallers echter mogelijk te ontvluchten. Eén man werd gedood. Men gelooft, dat de schade niet veel om het lijf heeft. LONDEN, 24 Mei. (Reuter, partDe aan val der Zeppelins heeft ongeveer vier uur ge duurd, waarbij de luchtschepen in den blinde boven hetjand zweefden. Ze wierpen tal van bommen, die feitelijk geen schade hebben aan gericht. Slechts in één geval, op den keper beschouwd, is een luchtschip over een stad heen gekoerst, blijkbaar zonder te weten, welke stad dat was. Aanvankelijk was het weer 's nachts erg kalm, maar plotseling stak een harde wind op, die een snelheid van 40 mijl in het uur bereikte, zoodat de luchtschepen het op hun terugreis hard te verantwoorden moeten heb ben gehad. Behalve de man, die in het offi- cieele bericht werd opgegeven, zyn twee paar den gedood. Plunderingen. »Ja ik heb veel van den terugtocht gezien* vertelde de uit Nooid-Frankrijk gevluchte. »By Valenciennes zag ik wagens vol huis raad en landbouwwerktuigen, alles onder de hoede van Duitsche soldaten. We begrepen hoe de ontruimde streek systematisch geplun derd was. Deze troepen kwamen uit de richting van Atrecht. Hoe ze het terrein zelf verwoestten, konden we allen nagaan, 's avonds vooral, uit felle branden. En ook zag ik scheepjes re- quireeren, die met zand geladen werden en bestemd waren, om in 't prijsgegeven gewest voor sluisdeuren van kanalen tot sinken ge<

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1