Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Van het Westelijk oorlogstooneel. Op Zee No. 2776. Woensdag 16 Mei 1917. 28e Jaargang. BINNENLAND. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 eent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 oent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bjj alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15 ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels "50 eent; elke regel meer 10 oent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken W O e n 8 d a g- en Zaterdagmorgen b\j den Uitgever M, DE JONGE, te Ter Neuzen. DE OORLOG. De algemeene toestand. Een hevige strijd woedt thans weder aan het gevechtsfront bij Atrecht zonder dat echter tot dusver, hier belangrijke wijzigin gen zijn verkregen. Wel zijn de Engelschen er in ges'aagd eenige voordeden te behalen, o. a. bij Rouex en verder zuideljjk by Bulle- court, maar de Duitsche troepen betwisten den vijand het terrein op scherpe wijze en in verwoede tegenaanvallen weten zij nu en dan weer de vorderingen van den tegenstander te niet te doen. De strijd hier herinnert thans aan de vervlogen dagen van den strijd bij Loos en La Bassée. Men strijdt thans verwoed om huizen en terreinvoorwerpen en zooals we vroeger wekenlang hebben gehoord van de verwoede gevechten bijv. om de suikerfabriek van Souchez, zoo vernemen we nu al weer geruimen tijd van hevigen strijd om gedeelten van de dorpen Roeux en Bullecourt, waar de gevechten heen en weergolven en dan de eene dan de andere party zich weer enkele huizen verder weet te nestelen. De bloedige worste ling duurt hier voort, maar voorloopig schij nen beide tegenstanders tegen elkaar opge wassen. Merkwaardig is het zeker dat intusschen aan het Cbampagne-front de gevechtsactie weer eenigzints is verflauwd, blijkbaar be reiden de Frauschen zich hier weer op een grooteren aanval voor. De aandacht verdient het bericht van Ita- liaansche zijde, dat van Oostenrijkscne zyde worde bevestigd, dat aan het Italiaansche front en dan in het bijzonder in de streek van Tolmein tot de kust dus in den sector van Görz de artilleriestrjjd heviger is geworden. Zal men hierin de voorbode mogen zien van het groote Italiaansche voorjaarsoffensief, da! een nieuwe poging zal brengen óm den weg naar Triest voor de Italiaansche troepen te openen Zoo ja, dan zou hieruit blijken, dat in de samenwerking der geallieerden ver betering is gekomen en zou men van een algemeen offensief der geallieerden kunnen spreken. Immers dan zou tegelijkertijd in het Westen, aan het Italiaansche front en aan het Macedonische front de strijd zijn ingezet en zou dus van drie zijden de aanval op de centrale vesting zijn geopend. Een tegen slag is het dan echter voor de geallieerden, dat aan het vierde, het Russische, Iront, de strijd tot staan is gekomen en de legers hier vrijwel werkloos tegenover elkaar liggen. Waarschijnlijk zal de Duitsche rijkskanselier heden in den Rijksdag de interpellation over het oorlogsdoel beantwoorden. Met deze beantwoording zal wel de reis van den kan selier naar Weenen in verband staan, waar de heer v. Bethmannen Hollweg even een bespre- king geeft gehouden met graaf Czernin. Officieele communiqué's. PARIJb, 14 Mei. (Havas.) OfficieelOp het geheele froüt de gewone vuurwisseling. Vanochtend hebben wij sterke Duitsche ver- kenningsafdeelingen afgeslagen, die onze linies ten N. W. van Vauxaillon, ten westen van Craonne, op hoogte 108, bij Sapigneul en in Champagne ten Z W. van Nauroy trachtten te naderen. Al deze pogingen zijn door ons vuur volslagen mislukt. De Duitschers hebben aan zienlijke verliezen geleden en gevangenen in onze handen gelaten. LONDEN, 14 Mei. (Reuter.) Officieel Een vyandelijke overval is in den afgeloopen nacht ten noordoosten van Epetry ten noorden van Yperen afgeslagen. Wy maakten enkele ge vangenen en vorderden des nachts in Roeux. HERLIJN, H Mei. (Wolff.) Officieel avond- bericht Geschutvuur van wisselende kracht op de gevechtsfronten in het westen. Bij Craonelle, Corbény en Berry au Baczjjn gedeeltelijke aanvallen van de Franschen mis lukt. LONDEN, 14 Mei. (Reuter.) Reuter's bij zondere correspondent bij de Fransche krijgs macht telegrafeert dd, heden De Britten en Franschen hebben van het begin van het huidige offensief af tot 12 Mei de volgende aantallen vijanden gevangen genomen en buit gemaakt49,579 Duitsche officieren en manschappen, onder wie 976 officieren, 444 kanonnen van verschillend kaliber van de 77 m.m. en 943 machinegeweren. Deze buit is gemaakt in het tijdvak van 9 April tot 12 Mei, zoodat gedurende deze vijf weken het wekelijkscu gemiddelde 10000 gevangenen en ongeveer 90 kanonnen is. Men mag gerust aannemen, dat bovendien een aanmerkelijk aantal kanonnen van den vijand in dien tijd vernield zijn en dat het aantal buiten gevecht gestelde machinegeweren vele malen grooterisdan het aantal vermeesterde. Een aanval op Zeebrugge. Van Duitsche zijde Eenige vijandelijke monitors beschoten in den ochtend van Zaterdag op grooten afstand Zeebrugge. Zij verwijderden zich, toen onze batterjjen het vuur openden. De schade is ge ring, terwijl er geen slachtoffers vielen. Er werden twee vjjandeljjke vliegtuigen neerge schoten. De »Td.« meldt Zaterdagmorgen, om half zes is de haven van Zeebrugge ook geweldig door Engelsche schepen gebombardeerd geworden. Zware gra naten vlogen huilend over het water en barst ten met vervaarlijke slagen aan land. De Duitsche kustbatterjjen antwoordden krachtig. Het bombardement duurde bijna een uur. Alles, tot ver in Zeeland, schudde eD de Breskensche overzetboot, die haar eerste reis depd, trilde van de beweging in 't water. Vrijdagnamiddag kwam vag uit zee een es kader van een tiental geallieerde vliegtuigen. Het streek ook over een hoekje van Zeeuwsch- V laanderen, waar Nederlandsche militairen er op schoten. Dadelijk wendden de machines zich af en namen koers over zee naar Zeebrugge, waar ze een geweldig vuur van 't afweergeschut trotseerden. Soms was geen enkel toestel zicht baar wegens de witte shrapnellwolken. Er werden bommen geworpen, waarna het eskader vertrok. Eenigen tjjd was het toen stil boven Vlaanderens duinen, maar in den nacht en vooral tegsn den morgen, brak weer 't ontzet tend oorlogsgeweld los, waarvan wij boven reeds spraken. Nu zagen we de kust in zon en licht, verlaten en stil, als lag daar niet een basis voor torpedobooten en onderzeeërs. Twee Duitsche vliegtuigen hielden hoog in de lucht de wacht en aan de Zeeuwsch-Vlaamsche grens gaan velen tegenwoordig den nacht met be zorgdheid tegemoet. Hoe de neef vaii den Duiftschen keizer werd gewond. Prins Friedrich Karl van Pruisen, die onlangs in krijgsgevangenschap is overleden, heeft uit het hospitaal aan zjjn ouders een brief geschreven, met interessante bijzonderheden over het lucht gevecht, waarin hjj werd gekwetst. De brief luidt«Barakken, lazeret by Albert, 30 3 17... Ik wil u snel het een en ander over den stryd vertellen. Zooals ti weet, ben ik met het escadrielle-Walz opgestegen. Wy zyn voort durend laDgs het front gevlogen en hebben niets gezien. Wy zyn op onzen vliegtocht tamelyk ver naar het Noorden gekomen, ten N. van Atrecht en tot op zeer geringe hoogte gedaald. Daarop vlogen wy weer Daar het Zuiden, richting Bapaume-Péronne. Toen wjj weer omgekeerd waren, zag ik plotseling op ongeveer geljjke hoogte zjjdelings, op 900 tot 1000 M. 6 tot 8 Vickers eendekkers. Ons leidend vliegtuig ging op hen af, ik natuurlijk met passie ook, want alleen kon ik hem niet laten met den vijand. Het viel mjj op, dat onze andere vliegtuigen niet mede vlogen, zy scheneu in laag hangende wolken den tegen stander niet te hebben ontdekt. By mij stond het besluit vast, in geen geral ons vliegtuig alleen te laten. Nu giug het er op los, ik ver loor ons vliegtuig menigmaal uit het oog, maar vond steeds weer aansluiting. Plotseling had ik een tegenstander in gunstige positie, ik dus op hem los en, hy moest in kringen er vau door, ik steeds achter hem aan. Nu wist ik natuurlijk niet meer, waar ons vliegtuig was. Daarentegen zag ik meer vliegtuigen in mjjn buurt, welke ongetwijfeld den toestand van den tegenstander hadden ontdekt. Langzamerhand had ik mijn tegenstander tamelijk diep naar beneden gekregen, toen kwam het groote oogen- blik. Plotseling het tak-tak in mijn rug en reeds stond de motor stil. Dus bleef mjj niets anders over dan om in scherpe kringen snel weg te komen. Natuurljjk was de ander mij den baas door zyn motor welke werkte. Het duurde dan ook niet lang, of ik had een schot in den rechtervoet, aan de binnenzijde van de hiel, een schot, dat den geheelen voet ter breedte van 10 c M. openreet, tot kort voor den grooten teen. God zjj dank bleven de han dels voor het zydestuur en de andere stuur- organen van de machine intact. Het gelukte my over in elkaargeschoten dorpen, loopgraven, niet ver, naar mjj later de Australiërs, die mjj gevangen namen zeiden, van onze linies, in een kom goed te landen. Ik had gaarne de machine vernield, maar werd door machinegeweer en geweervuur daarin verhinderd. Nu was natuur- Ijjk mjjn tweede gedachte te beproeven ODze linies te bereiken ik werd natuurljjk van alle zjjden acherp met geweren bestookt, geljjk u zich denken kunt. Een poos ging het goed tot ik een schot links van den ruggegraat kreeg, dat rechts aan de buik er uit kwam. Ik viel om als een blok, werd nu nog een weinig beschoten, daarop zeer vriendelijk en voor zichtig door Australiërs behandeld. Ik had, geljjk u zich denken kunt zeer veel bloed ver loren en het ellendig koud maar twee soldaten gaven mjj hun mantels en dekten mjj daarmede toe. Ik werd een eindeloozen afstand wegge dragen naar den dokter, maar steeds zeer voorzichtig*. Deportaties in België. Een correspondent te Havre meldt, dat volgens bij de Belgische regeering ontvangen bericht, de manneljjke bevolking in de Belgi sche provincie Limburg, van 15 tot 65 jaar oud, door de Duitschers is weggevoerd om in de grensstreken te arbeiden. Vandervelde en de conferentie te Stockholm. HAVRE, 14 Mei. (Part.) Minister Vander velde, voorzitter van het internationale bureau van de socialistische party, is van Londen naar St. Petersburg vertrokken en te Bergen aangekomen. Hjj heeft ons vergunning ver leend mede te deeleu, dat hjj niet naar Stock holm gaat en elke pacifistische conferentie verwerpt. Hjj gaat naar St. Petersburg en naar het front, waar hjj uit naam der Bel gische socialisten de Rusische soldaten en ar beiders aan zal sporen den oorlog voort te zetten, met de bedoeling hun vrjjheid en de vrjjheid der beschaafde wereld te verzekeren. Hef congres fe Stockholm. Hyndman, voorzitter der Britsche socialis tische party, memoreert in een artikel in de «Observer* het verraad, door de Duitsche so ciaal-democraten van het begin van den oorlog af gepleegd aan bet internationale socialisme. Hjj wjjst op het pro-Duitsche karakter van het vredescongres, beschouwt het als een val strik, om een Duitschen vrede voor te berei den en weigert daarom aan de bjjeenkomst te Stockholm deel te nemen. De Belgische minister van Staat Vandervelde, leider der Belgische sociaal-democraten is Maandag te Stockholm aangekomen. Hjj had een langdurige bespreking met Branting en verklaarde, dat, daar het Internationale Burean door den Duitschen inval in België was op geheven, het thans ook niet het initiatief tot een conferentie kon nemen. Het zou eenvoudig rechtsaanmatiging zjjn, als de Nederlandsche delegatie uit naam van het Internationale Bureau handelde. Hjj ontkende dan ook, dat de conferentie eenig nut zou kunnen afwerpen. De Belgische sociaal democraten, aldus Van dervelde, konden wel is waar met de Duitsche minderheid onderhandelen, maar deze heeftin Duitschland niets te beteekeuen. En wat de meerderheid in de Duitsche party aangaat, zoo zou het onmogeljjk zjjn, haar de hand te reiken, terwjjl zjj den keizer de andere hand toesteekt. Tegen een afzonderlijken vrede. Skobolef, lid van het uitvoerend comité vaD den Raad van Russische arbeiders- en soldatenafgevaardigden verklaard, dat het ge heele Russische proletariaat met verontwaar diging de gedachte aan een afzonderlijke vrede verwerpt. Iedere soldaat, die, om bet zoo uit te drukken, een afzonderljjken vredesluit met de Duitschers, schaadt de algemeene zaak der Russische democratie. Het leger moet krachtig en strijdvaardig gemaakt wordenhet mag zich niet demo- biliseeren in de loopgraven maar moet tot het offensief over gaan. De commandant van het Amerikaansche expeditiecorps. LA ON, 13 Mei. Volgens een telegram uit Washington aan de «Daily News* is het uit goede bron bekend geworden, dat president Wilson generaal-majoor Pershing zal benoemen tot commandant van de troepen, die door de Vereenigde Staten naar Frankrjjk zuilen worden gezonden. Generaal-majoor Pershing is op het depar tement van Oorlog ontboden, waar hij een on derhoud heeft gehad met Wilson en Baker. Deze benoeming, die waarschjjnljjk binnenkort officieel zal worden bekend gemaakt, zal alge meen instemming vinden. Roosevelt's divisie. WASHINGTON, 12 Mei. Na een storm achtig debat heeft het Huis van Afgevaardigden met 215 tegen 178 stemmen besloten, afge vaardigden naar de interparlementaire confe rentie te zenden en het door den Senaat ge schrapte ammeudement op de Iegerwet, waarbjj Roosevelt gemachtigd wordt, met een divisie naar Frankrijk te gaan, te herstellen. (Reuter.) De jacht op de duikboot* Naar de Fransche bladen melden, worden de middelen om duikbooten te bestrijden, bljj- kens de statistieken, dagelijks verbeterd. Het aantal der schepen, die bjj aanvallen door duikbooten niet beschadigd kunnen worden, stjjgt op een zeer bevredigende wjjze. De Schelde-monding. Het Zwitsersche Perstelegraaf Agentschap verneemt uit betrouwbare Belgische diploma* TER MIZENSCH VOLKSBLAD.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1