Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, In eenheid onze Kracht. Imperialistisch oorlogsdoel. LANDWEER. Schorsing ran onbepaald (klein) rerlof. No. 2774. Woensdag 9 Mei 1917. 28e Jaargang. Tijdelijke wijziging bon VarKensvleesch. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 eent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bjj alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 oent; elke regel meer 10 eent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. DE OORLOG. De algemeene toestand. TER \EIZE\SI H VOLKSBLAD. Telef. latere. No 15 De Burgemeester van TEK NEUZEN brengt het navolgende ter algemeene kennis. Het onbepaald (klein) verlof der landweerlichtingen 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912 en 1913 zal in den loop van dit jaar voor den tijd van 1 tot 4 dagen worden geschorst Voor de land weerplichtigen der landweerlichtingen 1909, 1910, 1911, 1912 en 1913, die behooren tot de Infanterie, de hospitaalsoldaten en de ziekendragers en deel uitmaken van de bataljons en reservebatal jons landweerinfanterie, zal die schorsing plaats hebben voor den tijd van vier dagen heen- en terugreis van en naar de woonplaatsen inbegrepen terwijl hun tijdelijk verblijf onder de wapenen zal geschieden in de tijdperken en op de standplaatsen, vermeld in onderstaanden.staat. Nummer van het bataljon of reserve bataljon landweer infanterie 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Tijdperk van tijdelijk verblijf onder de wapenen. 23 9 11 9 21 2 18 16 4 21 18 11 4 2 2 23 11 23 21 9 4 11 18 2- 11 18 9 30 Juli 11 18 4 4 4 2 2 11- 21- 4- 2- 18- 9- 2- 21- 4- 11- 30 Juli- 18- Standplaats. 1917. 4— 7 Juni -26 Juli •12 juli 14 Juni 12 Juli 24 Mei 5 Juli 21 Juni 19 Juli 7 Juni -24 Mei -21 Junil -14 Juni' - 7 Juni I - 5 Juli - 5 Juli I -26 Juli -14 Junil -26 Juli -24 Mei 1 -12 Juli - 7 Juni -14 Juni -21 Juni - 5 Juli -14 Juni -21 Juni -12 Juli - 2 Aug. J -14 Juni -21 Juni - 7 Juni - 7 Juni - 7 Juni - 5 Juli - 5 Juli ■14 Juni •24 Mei - 7 Juni 5 Juli 21 Junir 12 Juli 5 Juli 24 Mei 7 Juni 14 Juni 2 Aug. 21 Juni nabij Assen, nabij Utrecht. nabij Assen. nabij Zwolle. nabij Arnhem of Nijmegen. nabij Naarden. nabij Arnhem of Nijmegen. nabij Utrecht. nabij Vel8en. nabij den Helder, nabij Utrecht. Eiland Voorne en Putten. nabij Utrecht. Eiland Voorne en Putten. nabij Utrecht. Eiland Voorne en Putten. Eiland Walcheren, nabij Willemstad. natjij Roermond, nabij Utrecht, nabij Roermond. ^i^weetThchtigen der lichtingen 1909 tot en met ïyid, die deel uitmaken van de landweer grens- en kustwacht, zullen op plaatsen, welke nader zullen ,gerna:ikt' moeten opkomen voor he.zelfde tijdperk als dat, waarvoor het bataljon, waartoe zy behooren, onder de wapenen komt. De tydelyke opkomst onder de wapenen van de la^ !r |er\ r li(:btingen 1909 tot en met 1913, die geen deel uitmaken van de bataljons en reserve-bataljons landweer infanterie noch van de land weer-grens- en-kustwacht, alsmede de tijdelijke opkomst van de landweerlichtingen 1907 en 1908 (deze laatste opkomst zal vermoedelijk slechts voor één dag zijn) zullen eveneens nader ter kennis worden gebracht. Verlofgangers, die met toestemming van den Minister van Oorlog in het buitenland verblijven of de buitenlandsche zeevaart uitoefenen, zijn vrijge steld van deze opkomst indien hun verblijf buitens lands samenvalt met het tijdperk, waarin zij onder de wapenen zouden moeten komen. Ieder landweerpllchtlge, wiens verlof In verband met oeze bekendmaking zal worden geschorst, zal daartoe «n persoonlijke oproeping ontvangen van iUn militairen (•«mmarnlan VERGOEDING KOSTWINNERS. Tijdens bovenbedoelde schorsing van verlof zijn van toepassing de voor de mobilisatietijd geldende bepalingen nopens vergoeding wegens kostwinner schap. Zij, die aanspraak op zoodanige vergoeding ver- meenen te hebben, kunnen zich vervoegen ter ge meente-secretarie. Ter Neuzen, 4 Mei 1917 De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HÜIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend dat op bon No. 6 der le serie voor vai*- kensvleesch, welke deze week geldig is, mag worden afgegeven, 300 Gram (inplaats van 250 G.) Ter Neuzen, 7 Mei .1917. De vrijzinnige kiesvereenigingen te Ter Neuzen, Hoek, Zaamslag en Axel hebben zich alle aangesloten bij de Liberale Unie. Ook in Oostburg werd in denzelfden geest eene beslissing genomen. Al de kiesvereenigingen uit. bet Kamerdis trict Oostburg hebben zich dus op hetzelfde standpunt geplaatst. Begrijpelijk, waar ze steeds eensgezind met elkaar hadden op te trekken bjj iedere ver kiezing voor de Tweede Kamer. En niet minder toe te juichen, waar ze het verstaan, dat in eenheid onze kracht ligt. Wat in de vergadering van »De Vrijheide te Ter Neuzen gezegd werd, het werd ook in de groote vereeniging te Oostburg met hare tal rijke afdeelingen zoo duidelijk gevoeld. Daar werd zelfs de idee in eene motie be lichaamd. De idee, dat het verkeerd is in de vrijzin nige partij zoo talrijke nuanceeringen te hebben. Het begrip, dat, waar de eertijds machtige liberale partij in drie groote groepen is ge splitst, het noodig is, dat die groepen zich verstaan, eensgezind ten strijde trekken. Misschien is dit wel de hoofdreden, dat men in Goes zich nog niet aansloot bij een der drie groepen, maar dat men voorloopig nog op zichzelve bleef. De aansluiting van de kiesvereenigingen in het district Oostburg bij de Liberale Unie verschaft de grootste kans, dat bijeengehouden wordt, wat nimmer had mogen gescheiden zijn. Op eensgezindheid en samenwerking, op het gebruik van alle vrijzinnige krachten voor één gemeenschappelijk doel zij voortaan ons aller streven gericht. Dan zal van Oostburg een werking ten goede uitgaan, die ten dienste kan komen van ons heele land. Vóór alles de waarheid willende benaderen, hebben we reeds verschillende malen er op moeten wijzen, dat het ten eenenmale onge- rjjmd is te beweren, dat Duitschland voor zjjn bestaan vecht, zooals men van Duitsche of Duitscbgezinde zijde sinds ruim een jaar zoo graag volhoudt. Opnieuw wordt die ongeremdheid ten over vloede bewezen door een oproep van verschil lende Duitsche vereenigingen van groot-indu- en' C0DCervatieven, agrariërs enz. Zy hebben dien oproep noodig geacht, om dat in verschillende landen de idee zich baan- breekt dat een duurzame vrede slechts moge lijk is bij afstand van annexatie en schadeloos stelling. Wij willen een paar zinsneden uit dezen oproep aanhalen, om onze lezers te doen zien, hoe de lust tot gebiedsuitbreiding er bij onze Oosteljjke naburen nog diep inziet. Deze zinsleden luiden «Slechts een vrede met .schadeloosstelling, met machts- en gebiedsuitbreiding kan duurzame waarborgen opleveren voor het nationale be staan van ons volk, voor zijn positie in de wereld en voor zijn economische ontwikkelings- vryheid. De weg tot dezen Duitschen vrede kan ons alleen door de Duitsche overwinning geopend worden. De Keizer en de aanvoerders van leger en vloot beloven hem en zijn er ons waar borg voor. Het komt erop aan hen te ver trouwen en vol te houden tot de overwinning den Duitsche vrede brengt,* Meen niet, dat deze verstrekkende eischen slechts bij enkele leven. Tot de onderteekenaars van dezen oproep behooren de Duitsche landbouwraad, de bond van groot-grondbezitters Bund der Landwirte), de Duitsche boerenbond, de bond van Duitsche industrieelen, de middenstandsvereeniging, de kerkelijk sociale conferentie, de Ostmar» kenverein, de Alldeutscher Verband* enz. Het zijn dus zeer sterke groepen in Duitsch land, die met kracht aansturen op veroverin gen en schadeloosstelling. Of de Duitsche regeering op het oogenblik met zulke veroveringsplannen accoord gaat? Wij weten het niet. Wij weten .alleen, dat deze regeering zoo in haar binnenlandsche als in haar buitenland sche politiek eene zeer onvaste en weifelende houding aanneemt. Ons komt het voor, dat de regeering zwijgt, om naar omstandigheden te kunnen handelen. Op het oogenblik is bet optreden der so cialisten haar ten zeerste welkom mocht als gevolg van de Russische revolutie de wind in haar zeiltjes waaien, dan zullen ook haar eischen in overeenstemming met dit verove ringsmanifest zijn. Thans wordt evenwel zoo van conservatieve als van socialistische zijde in Duitschland er op aangedrongen dat de rjjkskanselier zal spre ken over het oorlogsdoel en precies zal zeggen, wat de regeering wil. Of ze klaren wijn zal schenken We zullen afwachten, maar groot is onze hoop niet. De meest belangrijke berichten komen heden uit Rusland. Zooals we Zaterdag opmerk ten is de toestand hier verre van duidelijk, maar het blykt toch meer en meer, dat ernstige gebeurtenissen aanstaande zijn, die over het lot van de voorloopige regeering zullen beslis sen en ook over de aanhouding van Rusland ten aanzien van den oorlog. Er zijn te dezen opzichte twee uiterste groepen. Daar is in de eerste plaats de groep van Miljoekof, die een krachtige voortzetting wil van den oorlog ter verzekering van een beslissende overwinning, daar is aan [den anderen kant de partij van Lenin, den leider der revolutionaire socialisten, die, in het kapitalisme den grootsten vjjand ziende, een onmiddellijken vrede verlangt, op dat het proletariaat van alle landen zich tegen dezen gemeenschappeljjken vijand zal kunnen richten. Daartusscheu staat dan de meer ge matigde groep, als welker leider de minister van justitie Kerensky moet worden beschouwd, welke van geen onmiddellyken, geen afzon derleken vrede, wil weten, maar met de ge allieerden door vaststelling van een vredes- program, zonder annexaties of overheersching naar een duurzamen vrede wil streven, en de totstandkoming van zulk een vrede wil in leiden, De beslissing over de verdere houding van Rusland hangt dus eigenlijk van de mid dengroep af. De geallieerden doen dus hun uiterste best onder de aanhangers van deze groep {stemming te maken Dat blijkt uit de toespraak van den Britschen ambassadeur tot een voor zijn ambassade betoogende menigte, dat blijkt uit het voornemen van den Ameri- kaanschen arbeidersbond om den Raad van arbeiders en soldaten tot steun aan de voor loopige regeering op te wekken, dat bljjkt ook den oproep van het lid der Belgische le gatie, Escaille. Intusschen heeft echter de voorloopige re geering, na de ongeregeldheden waartoe de nota van Miljoekof aan de geallieerden ten gevolge van Lenin's agitatie aanleiding heeft gegeven, een verklaring in het licht gegeven, waarin ze zegt, dat deze nota uitdrukkelijk door haar was goedgekeurd, maar waarin ze tevens een interpretatie geeft van deze nota, geheel in den geest van de opvattingen van Kerensky en van den Raad van arbeiders en soldaten. Dit toont zeker wel, dat op het oogenblik in de voorloopige regeering Kerens ky de sterke man is. Van beteekenia is daarom wat Kerensky dezer dagen aan Farbman, den Londenschen correspondent van de »Birsjewya Wjedomosti*, die thans tijdelijk in Rusland vertoeft, verklaarde, Kerensky dan zeide tot dén journalist, dat Miljokofs verklaringen niet de opvatting weergeven van de Russische re geering. En verder drong Kerensky er op aan, dat de democratiën der geallieerden op den grondslag van Rusland oorlogbedoelingen, uit gedrukt in het manifeet van 10 April, er in zullen slagen dat de middelen te vinden om die bedoelingen te verwezenlijken door een afdoend vredesprogram. Blijkbaar is het de hoop van Kerensky, dat de verklaring van de Russische regeering tot een herziening van het oorlogsdoel der Entente zal leiden. In verband hiermede is het van beteekenis, dat een blad als de «Westminster Gazette* als zijn oordeel uitspreekt, dat voor de geal lieerden thans de tijd is gekomen om ronduit te spreken. Het blad meent, dat de Entente niet kan volstaan met een verwijzing naar de in het begin van dit jaar afgelegde verklaring over de vredesvoorwaarden. In die verklaring immers waren ook opgenomen eischen van de toenmalige Russische regeering, die thans niet meer worden gehandhaafd en de toenmalige omstandigheden noopten bovendien tot vage uitlatingen. Thans echter kan men de puntjes op de i zetten, dat zou het wantrouwen weg nemen van de Russische arbeiders, die anders, aldus de «Westminster*, ten offer zouden kunnen vallen aan «Duitsche kuiperyen*. Met die «Duitsche kuiperyen* is dan na* tuurljjk voornamelijk bedoeld de agitatie van Lenin, maar het is dunkt ons een dwaling deze agitatie aldus te bestempelen. Lenius bedoeling is immers hoe zeer zijn agitatie ook in het voordeel van Duitschland is volstrekt niet anders dan om de politieke re volutie in Rusland in een revolutionair-sociale revolutie te doen overgaan, Hoe zich nu de gebeurtenissen in Rusland zullen ontwikkelen, zullen de komende dagen wellicht reeds spoedig leeren. Dat ze echter al ware het dan alleen maar doordat ze zullen kunnen leiden tot een eindelijk wel omschreven verklaring van de oorlogsbedoe lingen der Entente de kansen op mogelyke, beter dan tot dusver gefundeerde, vredesbe sprekingen verhoogen, valt nauwelijks te be- twyfelen. Intusschen in afwachting hiervan wordt de strijd op het westelyk front met groote ver woedheid voortgezet. Zoowel de Engelschen als de Franschen melden in hun legeiberichten successen. De belangrijkste van deze werden door de Franschen behaald, die aan de Aisne een nieuwen geweldigen aanval hebben inge zet en daarby in de richting van den Chenain

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1