2 Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. MAXIMUMPRIJZEN. Groote tijden, ijleiae zielen. gen goed besluit. Weer ten stertj mtjoittststttlj. Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2773. Zaterdag 5 Mei 1917. 28e Jaargang. Voorjaarsschouwing. Verkoop Politiebureau. Aanwijzing verkrijgbaar- stelling Levensmiddelen. ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Örootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M. DE JONGF, te Ter Neuzea Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN brengen ter kennis van belanghebbenden, dat te beginnen op 16 Mei 1917 vanwege de ge meente eene algemeene opneming zal worden ge houden van de wegen en voetpaden met de kunst werken. Ter Neuzen, 30 April 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen hierbij ter openbare kennis, dat zij het voornemen hebben den raad voor te stellen, het politiebureau met annex gelegenheid tot verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten, aan den open baren dienst te onttrekken. Bezwaren tegen deze onttrekking kunnen bij hun college binnen 14 dagen worden ingediond. Ter Neuzen, 30 April 1917. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, (get.) J. HUIZINGA. Bugemeester. (get.) L. WABEKE, Secretaris. ning komt, heel wat formaliteiten te vervullen. We meenen, dat bij overeenkomsten, zooals bier met het Domein moeten gesloten worden, eer men tot het volvoeren der formaliteiten overgaat, officieus zoo goed als vast staat wat men wil, en dat dan de Latere besluiten niet meer dan een formaliteit zijn. De Voorzitter draait het hier, zooals gemeld, om. Zeker, verbonden is de Raad nog niet hij moet later nog officieel besluiten. Dat is evenzoo als iemand die vast goed verkoopt, zoolang hij bij den notaris de akte niet heeft geteekend, is hij niet verbonden, kan dan nog terug, maar als men zoover is, dat men de akte door den Dotaris heeft later, gereed maken, is men toch voornemens te koopen eenerzijds en te ver- koopen anderzijds, en is men zedelijk gebonden. Het komt ons voor, dat thans reeds de zaak beter in zijn vollen omvang ware be handeld geweest, en dat men nu reeds den Raad ruiterlijk, zonder omhaal van woorden bad gezegd waar het op stoDd, wat nu eigen lijk de gevolgen zullen zijn van het voorstel zooals het daar ligt. Dhr. Dees ziet in het verschiet bouwen Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Aardappelen bon no. 2, 3,4,5 en62eserie Hak- en Braadvet 6 le Vnrkensvleese.il 6 le Groene Erwten 5 le Rijst le 8 De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend de volgende maximumkleinhandelprij- zen Beste zwarte Siroop 0,23'/a per 1/i K.G. Zwarte Siroop No. 2 0,20 Sago 10,23 p. pakje van Aardappelmeel (Pakmeel) „0,11»/*,, Voor belanghebbenden inlichtingen omtrent groothandelprijzen te bekomen op het Levens middelenbureau. Ter Neuzen, 1 Mei 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in de week van «—12 Mei geldig zullen zjjn voor N.B. Op bon No. 4 voor Hijst mag slechts 0 200 K.G. worden afgegeven. Ter Neuzen, 4 Mei 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUJZ1NGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Er is in de Tweede Kamer comité-generaal gehouden naar aanleiding van de 127 millioen gulden buitengewoon oorlogscrediet. De anti-rev. heer Scheurer stelde nu in de Kamer de volgende motie voor: »De Kamer, gehoord het verhandelde in comité-generaal, van oordeel, dat er onderdeelen in 's lands weerbaarheid zijn, die meer afdoende verzor ging vragen, gaat over tot de orde van den dag*. Wat bedoeld de voorsteller met die onder deelen Hoe moet hij die motie verdedigen, als hij niet spreken kan over bet verhandelde in de geheime vergadering? Onzinniger motie hebben we nimmer gezien. De anti-rev. willen het beleid van den Mi nister van Oorlog afkeuren, maar ze durven niet zeggen, wat ze willen. Het is reeds uit eene vorige motie van de anti-rev. gebleken, dat ze den Minister van Oorlog kwijt willen zijn. Maar om het ronduit te zeggen, daartoe ontbreekt hun de moed. Ook wij dweepen niet met minister Bosboom. Maar aan deze kleinzielige struisvogelpoli tiek zouden we niet gaarne mededoeD. Daarom deed het ons genoegen, dat de vorige maal de anti-rev. motie verworpen werd. De Kamer doorzag het spel. Dat ze ook nu niet aan het kleine gepeuter meedoe. De heer Schaper riep reeds Intrekken. Inderdaad, intrekken of klare wijn schenken, waarde heer Scheurer. Een andere weg kan geen eerlijk mensch behagen. De anti-rev. partij heeft het bij alle moge lijke gelegenheden over de geweldige tijden, die wjj doorleven. En toch kunnen ze zich niet boven het kleine verheffen. Zoo kwam de heer Duymaar van Twist weer eens zeuren over subsidie van regeerings- wege voor Christelijke militaire kranten. »Maar, dan wij ook subsidie,* riep de heer Ter Laan. En hij had recht. Als de landsgelden moeten besteed worden voor Christelijke militaire kranten, dan hebben de socialisten ook recht op subsidie voor de hunne. Die anti-rev. willen alles apart hebben en voor al die bijzondere genoegens eiscben ze telkens maar geld uit de staatskas. Ze jammeren voortdurend over te hooge kosten voor alle zaken, die voor het algemeen bestemd zijnmaar als ze wat los kunnen peuteren voor hun partijliefhebberijen, dan schjjnt het er op geld niet aan te komen. We hebben het meermalen gezegd en de juistheid blijkt telkens opnieuw ze praten en schrijven graag over ernstige tjjden, om gepaste ontspanning, nuttige of noodige in richtingen tegen te houden, maar hunne han delingen in elk regeeringscollege bewjjzen, dat ze al heel weinig van den ernst der tjjden voelen. Het is treurig, maar waar. Het landsbelang zien zjj niet, het party belang houdt ben immer gekneld. Niet alle motie's gelukkig zijn zoo onbe nullig als die van den heer Scheurer. De motie, die wij bedoelen, is die van Dr. Van Leeuwen en zal Dinsdag a s. behandeld worden ondanks het argument van den voor zitter, dat er geen tijd is en het bezwaar van Dr. Nolens, die tot voorzichtigheid maande. De motie, reeds vroeger ingediend, maar destijds niet behandeld ook z.g. omdat er geen tijd zou zijn, luidt „De Kamer, van oordeel, dat bet algemeen belang ver langt, dat haar aandeel in het bestuur der buitenlandsche betrekkingen wordt vergroot van oordeel, dat daartoe in verbaDd met de bepalingen van de artikelen 57, 58 en 59 der Grondwet de toepassing van art. 119 der Grondwet noodig is besluit een commissi te benoemen als be doeld in art. 96 van het Reglement van Orde der Kamer.* De bedoeling der motie is den invloed der Kamer op het buitenlandsch beleid te ver sterken. 'Schaper steunde krachtig zijn partijgenoot en vooral de unie-liberaal prof. v. Hamel deed zich flink gelden. We worden de Pruisen van Europa, riep de heer Duys, doelende op de voortdurende ont houding van wetenswaardige zaken aan het parlement. Wij hopen, nu de behandeling der motie is aangenomen, dat de geheimzinnigheid, waarin zich de regeering somwijlen gaarne hult, een weinig zal verminderen. De Kamer heeft o i. recht op meer mede deelzaamheid der regeering, ook in de buiten landsche betrekkingen. De Toekomst, het bekende pro-Duitsch or gaan in ons land, heeft weer,eens een blunder gemaakt. Er waren eenige ambtenaren in Amsterdam bij de posteryen op vermoeden van spionage ontslagen. Nu had de Toekomst uit Duitsche bron een bericht, dat een tweetal hoofdambtenaren gevolgd waren. Aanstonds zond de Toeko nst dit bericht zonder de juistheid te controleeren (wat kan haar Nederlandsche ambtenaren schelen, als ze haar Duitsche opdracht maar kan vervullen) naar verschillende Hollandscbe dagbladen. Deze plaatsten het niet en terecht. Men kan dit_ in de N. R. Crt. lezen, want dit met zekere tendenz gelanceerde bericht is onjuist. Wat doet nu de Toekomst? Zij verwijt de Nederlandsche bladen de en tente-plannen te begunstigen, omdat ze dit onware bericht niet plaatsten. Het mooiste is, dat onder die door de Toe komst aangevallen bladen er verscheidene zijn, die pro-Duitsch zjjn, al willen ze hun Neder- land-ch gevoel niet verloochenen, zooals de Toekomst, terwijl de andere bladen een neutraal standpunt innemen. Men ziet, het is weer eens echt iets van de Toekomst, verloochening van eigen vaderland ter wille van den vreemdeling. De Toekomst heeft in haar kort bestaan reeds heel wat grove blunders begaan. Dit komt ervan, als men door een verkeer den bril kjjkt ten dienste van bepaalde doel einden. DE OORLOG. □e algemeene toestand, De strijd tusschen de Aisne en den Che- min-des-Dames wordt nog voortgezet door voortdureude artillerie-beschieting, door par- tieele aanvallen en door vliegersactie. Op en kele plaatsen, voornamelijk in Champagne, in het gebied van den Mont Corniller en den Mont Haut hebben de Franschen eenig terrein gewonnen. Maar de algemeene indruk, dien de berichten geven is, dat er, ondanks kleine plaatselijke wijzigingen, in den algemeenen loop den linies geen verandering meer is ge komen, en dus de toestand, voor het oogen- blik, vast staat. Ook aan het Engelsche tront is de toestand niet noemenswaard veranderd. De krachtige ve'rdediging tegen de hevige aan vallen op het westelijke front is zooverre ge slaagd, dat de doorbraak nergens is gelukt, al hebben de Duitsche legers ook op verschil lende plaatsen hun stellingen moeten achter uitbrengen, gevangenen verloren eu groote verliezen aan dooden en gewonden geleden. Over de verliezen beerscht, zooals gewoonlijk, verschil van meening tusschen de beide par tyen, veel doet het er niet toe, ten slotte, slechts het resultaat van den strijd kan eenig belang inboezemen. Het resultaat is, de vooruitgang der Fran schen tot op sommige punten 10 kilometers diepte, over een front breedte van 30 tot 40 K.M., voor de Engelschen eveneens een vooruitging, vooral in het dal van de Scarpe, en het buiten gevecht stelleu aan bijde zijden, van een groot aantal combattanten. Terwijl de internationale sociaal-democra tische partijleiders te Stockholm bijeenkomen om over den vrede te spreken, komen er uit Zweden, uit Stockholm, verontrustende berich ten over revolutionaire woelingen. De politie, die niet tegen de sociaal-democraten opkon, had een burgerwacht opgericht, en daartegen over hebben nu ook de sociaal-democraten zich gewapend, >ter verdediging van de orde in het land en van het volk tegen reactionaire bandieten*, zooals »Politiken« dat noemde. In den Rijksdag heeft dit aanleiding gegeven tot heftige woordenwisseling tusschen den Mi nister president Swartz en den sociaal-demo- catischen afgevaardigde Branting, die tot het resultaat leidde, dat minister Swartz last zal geven de burgerwachten te ontbinden, zoo Bran ting verzekeren wilde, dat dan de orde niet door de socialisten zou worden verstoord. Het zijn vooral de hooge prijzen, door han delaars en producenten van levensmiddelen voor hunDe waren gevraagd die aanleiding geven tot ongenoegen. In sommige streken hebben de werklieden zelf de maximum-prij zen vastgesteld, en dwingen zij verkoopers daarmede rekening te houden. Op tal van an dere plaatsen worden betoogiugen gehouden, hongeroptochten. En de geest in het leger is niet zoo, dat de regeering op de troepen kan re kenen, om betoogingen of ongeregeldheden te onderdrukken. De onmiddellijke aanleiding tot deze betoo gingen is slechts gelegen in de economische toestanden, maar de oorzaak van het verzet in Zweden tegen de regeering zit dieper. Er heerscht ontevredenheid over de slechte rege ling van het kiesrecht over de mogelijkheid dat partyen, die in het land een minderheid vormen, in het parlement en in de gemeente raden een meerderheid kunnen krijgen. En daartegen heeft Branting reeds lang geleden gewaarschuwd. De regeering in Zweden echter heeft die waarschuwing in den wind geslagen. Nu dringt Branting in de Kamer opnieuw aan op medewerking van de regeering tot in voering van een democratische grondwetsher ziening met invoering van algemeen, gelijk, en direct geheim kiesrecht voor de Tweede Kam er. De democratische storm, die door Europa gaat, laat ook Zweden niet ongemoeid. Officieele communïqué's- PARIJS, 3 Mei. (Haras). Officieel middag»

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1