1 Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Melkprijzen. DrocVigc tijden. Gcneigflluiil lot Vrede Maximumprijzen VISCH. Yan het Westelijk oorlogstooneel. No. 2772. Woensdag 2 Mei 1917. 28e Jaargang. Jacht en Visscherij. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent yooj binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere, No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt ter kennis van belanghebbenden in deze gemeente dat op de werkdagen in Mei 1917 behalve des Zater dags van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 ure, op de gemeente-secretarie alhier voor een ieder verkrijgbaar zijn gesteld blanco verzoekschrif ten, t6r bekoming van Jacht-, Visch- en Hengel- akten voor het aanstaande seizoen 1917/1918 Ter Neuzen, den SO April 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgomeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat met ingang van l Mei a. s. de verkoopprijs der consumptie-melk aan de ver bruikers wordt 13 cent per Liter. Ter Neuzen, 30 April 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat alle ondergenoemde viscbsoorten moeten worden verkocht tot de daarin aangegeven maximumprijzen, waar de visch ook vandaan komt en verzoekt het publiek hierop nauwkeurig te willen toezien alle SCHELVISCII tot de lengte van 37 c.M. (z. g. Kleine Schelvisch) 14 cent p. p. alle GUL tot de lengte van 55 c.M. .14 cent p. p. alle WYTING (van iedere grootte) 131/, ct. p. p. alle POON (z. g. kleine Poon, niet de Roode Poon) 13 cent p. p. alle SCHOL van de lengte van 20 tot 35 c.M. (z. g. kleine Schol)14 cent p. p. alle ENGELSCHE BOK KING .5 cent p. st. alle PEKELHARING 4 alle GEMARINEERDE HA RING 6 alle ZUI DERZEE-BOK KING (zacht) zonder staartvin 2 alle ZUIDERZEE-BOK KING (hard) zonder staartvin 2iL alle SPIERING .11 cent p. d. Ter Neuzen, 30 April 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Hoe langer de oorlog duurt, hoe meer ook wjj in den knel geraken. Op menig gebied ondervinden wij de weeën van den oorlog reeds aan den lijve. Wij merken het aan onze rantsoeneering, dat de tijden hoe langer hoe meer prangen. De duikbootmanie vergt hare offers, ook van neutralen. Zelfs de vrije vaargeul is niet veilig. Onschuldige handels- en visschersschepen worden daar den grond ingejaagd. Behalve verlies van schepen en lading zjjn ook reeds een aantal menschenlevens verloren gegaan. Wij protesteeren, met kracht, met klem. Wat kunnen wij als kleine natie meer doen En waar we zoo ter zee meedoogenloos aan gerand worden, schijnt ook de dreiging uit de lucht ernstiger te worden. Hoevele luchtschepen en vliegmachines zjjn niet reeds, over ons grondgebeid gegaan 1 Hoe onrechtmatig ook, betrekkelijk is dat immer goed afgeloopen. Met zekeren wellust zagen de menschen die vliegtuigen door de lucht zweven. Het vreeseljjk voorval te Zierikzen heeft de aandacht sterk op de gevaren dezer machines gevestigd. De schade daar aangericht aan gebouwen, bovenal het onherstelbaar verlies van drie menschenlevens heeft ieder doen huiveren. Wie is die verderfbrengende nachtelijke bezoeker geweest Het onderzoek moet hebben aangetoond, dat de geworpen bommen van Engelsch maaksel waren. Daarmede is de identiteit van den vlieger nog niet vastgesteld. Wij hopen, dat eene royale verklaring van de betrokken mogendheid alle onzekerheid zal wegnemen en vooral, dat met grooter verant woordelijkheid zal opgetreden worden bij het gebruik van dit verschrikkelijk oorlogsmiddel, opdat althans in neutrale landen niet meerdere slachtoffers vallen. Vergissingen van duikbooten, vergissingen van vliegtuigen er nog bij het wordt wer kelijk te kras. Oostenrijk heeft verklaard, dat het geen Russisch grondgebied wil annexeeren. Nu zegt die verklaring weinig, omdat Oos tenrijk weinig Russisch gebied bezet houdt en Rusland zelf een groot stuk van Galicië en de Boekowina in handen heeft. Het zou van meer belang zjjn te weten, hoe het denkt over den toestand op den Balkan. Mr. Troelstra heeft beweerd, dat Oostenrijk Servië vrij wil laten en zelfs een uitweg naar zee geven. De Oostenrjjkscha regeering laat zich even wel hierover niet uit. Nu is het eigenaardig op deze eenvoudige, weinig beteekenende verklaring van Oosten rijk de Duitsche bladen te zien reageeren. Niet alleen conservatieve, maar zelfs gema tigde bladen, zijn ontevreden over deze ver klaring van Oostenrijk. Sommige gaan zelfs zoover te beweren, dat Oostenrijk die verkla ring heeft gepubliceerd zonder voorkennis^van Duitschland en spreken hunne sterke afkeu ring hierover uit. Oostenrijk mag geen Russisch gebied ver langen, met Duitschland is het een ander ge val, zeggen zij. Eene sterke partij in Duitschland wil gron- gebied annexeeren en nog schadeloosstelling bovendien. Het is goed op deze talrijke uitingen te letten, om werkelijk een zuiver oordeel te vormen. Daardoor laat men zich niet van de wijs brengen, als Duitsche regeringspersonen maar uit den treure volhouden, dat Duitsch- land om zijn bestaan vecht. Dat is en blijft onweersprekelijk eene groote onwaarheid. Moge de tjjd spoedig komen, dat de lust naar veroveringen in verschillende Duitsche kringen gedoofd is. Dan zal de vrede een groote stap nader gekomen zjjn. In ieder geval schjjnt üostenrjjk handel baarder te zjjn dan zjjn machtige bondgenoot. DE OORLOG. De algemeene toestand. Op het Fransche offensief bjj Soissons-Reims, volgt nu weer het Engelsche bjj Atrecht. Het schjjnt het plan te zijn van de generaie staven der geallieerden in Frankrjjk, om beurtelings nu den eene en dan den anderen vleugel der Hindenburg-linie aan te vallen, daardoor te pogen den tegenstander at te matten en voort durend in spanning te houden, hem te nood zaken zjjn troepen zonder rust van het zuiden naar het noorden en van het noorden naar het zuiden te vervoeren, en zoo te pogen om tot een doorbraak te komen. En dus is nu, na het Fransche offensief bjj Soissons-Reims, in het gebied van de Aisne, het Engelsche offensief aan den noordeljjken hoek van het aanvalsfront begonnen, en wordt er bjj Atrecht weder ontzettend gevochten. Het Duitsche legerbericht spreekt van een derde poging der Engelscben om door te bre ken, die met een zware nederlaag voor de En- gelschen is geëindigd. Het Engelsche legerbe richt zegt, dat de Duitsehers, vreezend |de sluitsteen hunner stelling te verliezen, voort durend nieuwe versterkingen aanvoeren, die pogen den Engelschen tegenstand te bieden. De strjjd wordt nu voornaraeljjk gevoerd in het dal van de Scarpe, tusschen Acheville en Roeux, waar de Engelschen de Duitsche stel lingen bjj Arleux, Oppy, Gavralle Roèux bezetten, doch bjj een tegenaanval daaruit weder werden verdreven, en zelfs ook uit ge deelten der oude linie, die tot Arleux weder in Duitsche handen viel. Het telegram van Sir Douglas Haig maakt wel melding van het nemen der Duitsche stel lingen ten Z. van Oppy, waarbij 676 man en 16 officieren werden gevangen genomen. Hjj zegt verder, dat een vijandelijke tegenaanval werd afgeslagen. Doch de herneming van de ste'lingen, in het Duitsche legerbericht gemeld, wordt in het bericht van Sir Doug-las niet be vestigd. Ook ten zuiden van de Scarpe werd hevig gevochten, maar daarvan meldt Sir Douglas niets. Het Duitsche bericht zegt dat er ver schillende krachtige Engelsche aanvallen ge daan doch allen afgeslagen werden. Met ontzettende kracht worden aanval en verdediging door de beide partyen georgani seerd, groot zjjn de verliezen aan menschenle vens, die deze hevige strjjd vergt, maar het resultaat is er nog niet van te overzien, wjjl de gevechten in het dal" van de Scarpe ook nu nog worden voortgezet. Tusschen Som me er. Oise artillerie-actie, tusschen Soissons en Reims kleinere plaatse- ljjke gevechten, evenals in Champagne en in den Boven-Elzas. Op de overige fronten is de strjjd van weinig beteekenis. Terwjjl het officieuse Oostenrjjksche »Fram- denblatt*?1*' betoogt, dat Oostenrjjk-Hongarije en zjjn bondgenoote den vrede wenschen, om aan het noodsloos bloedvergieten een einde te maken, doch bereid zjjn om den oorlog voort te zetten, als dat noodig bljjken mocht, bevatten de moties der sociaal-democratische groepen, die morgen, op den Meidag, aan de bijeenkomsten in Oostenrjjk zullen worden voorgelegd, slechts den wensch dat er een einde aan komen zal, door een eervollen vrede zonder annexties. En de moties verwachten dien vrede meer van het herstel der Inter nationale*, werkend voor een nieuw Europeesch volkenrecht en voor een statengemeenschap, berustende op de vrjjheid en de broederljjke solidariteit der volken. Dat is ook het doel van de Socialistische conferentie te Stockholm, waarover Stauning het heeft in een gesprek met Van Kol, dat zjj zeker tot een resultaat zal leiden. De sociaal-democratische wenschen vinden echter weinig steun bjj de Duitsche conser vatieven, die nog steeds niet inzien, dat hun tijd voorbjj is met hun macht en hun eischen, en dat zjj in Europa en in Pruisen hebben afgedaan. Het centraal-bestuur der Duitsche conservatieve partjj heeft een besluit genomen, waarin geprotesteerd wordt tegen een vrede zonder annexatie of schadeloostelling, wsarin zjj den ondergang van Duitschland zouden zi n En toch is een andere oplossing onmogeljjk, wanneer wjj zullen komen tot een duurzamen vrededit is ook de meening der Duitsche Regeering, die echter uit vrees voor de con servatieven tot dusver niet duidelijk durfde uitspreken, als de Oostenrjjsch-Hongaarsche, wat zij verwacht verlangt Doch in de redevoering van de Rjjkskanse- lier zal nu wel spoedig ^klaren wijn* worden geschonken. Inmiddels neemt het aantal der openljjke vjjanden van Duitschland steeds meer toe. Thans heeft Guatemala zich solidair verklaart met de Ver. Staten en de diplomatieke betrek kingen met Duitschland afgebroken. A qui le tour Officieele communiqué's. LONDEN, 29 Apr 1. (Reuter.) Officieel avond- bericht: Wjj hebben vanochtend een loopgraaf stelsel van deu vjjaud ten Z. van Oppy over een front van 1600 M. genomen. Tegenaanvallen van den vjjand mislukten. Sedert gisterenochtend hebben wjj, 976, o. w. 16 officieren gevangen genomen. Gisterenavond overrompelden wij een Duitsche afdeeling ten Z.O. van Pontruet, doodden er verscheidenen en maakten anderen gevangen. Drie Duitsche vliegtvigen werden geveld, drie van de onzen worden vermist. PARIJS, 29 April. (Havas.) Officieel. (Mid- dagbericht.) Tusschen Somme en 0:sne tusschen- poozende artillerie-actie. Overvallen der Duit sehers in de streek van Laffaox en ten Noorden van Cemy-en-Laonnois zjjn tengevolge van het Fransche vuur mislukt. Er hebben gevechten tusschen patrouilles en gevechten met hand granaten plaats gehad in den sector van Craonne, ten Noordwesten van Reims. De Franschen hebben op kleine schaal operaties uitgevoerd in de streek ten Noorden en Zuiden van Courcy zjj wisten hunne stellingen aanmerkeljjk uit te breiden en maakten 150 gevangenen. In Champagne was de artilleriestrjjd tamelijk levendig tusschen Prunay en Auberive. Twee aanvallen der Duitsehers op kleine Fransche posten in de richting van Tahure— Naverrin leverden geen resultaat op. In den Boven-Elzas zjjn Fransche detache menten op verschillende punten tot in de tweede linies der Duitsehers gedrongen. Levendige ge vechten met handgranaten zjj in het voordeel der Franschen geëindigd de Duitsehers leden daarbij verliezen. De Fianschen brachten ge vangenen mede. PARIJS, 29 April. (Havas.) Officieel avond- bericht Levendige tweegevechten met artille rie en handgranaten in de streek van Heurte- bisse. Wjj onderhieldeu een geslaagd vernietigings- vuur ten N.W. Reims en Champagne. Bjj Courcy zjjn gisterenavond ruim 200 ge- vangenen gemaakt. BERLIJN, 29 April. (Wolff.) Officieel mid- dagberichti Legergroep kroonprins Rupprecht Een allerzwaast roffelvuur, dat voor het aan breken van den dag op den 28sten dezer op het geheele front van Loos tot Quéant begon, leidde den slag in waarvan de Engelschen nu voor de derde maal een doorbraak van de Duitsche lkies bjj Atrecht verwachtten. Des middags was de groote strijd beslist. Hij ein digde met een zware nederlaag voor Engeland. Toen het licht werd volgden de Engelschen 6tormcolones den sprongsgewjjze verplaatsten wand van staal, stof, gas en rook, over een front van ongeveer 30 kilometer breedte. De kracht van den vjjandeljjken aanval ten Noor den van de Scarpe richtte zich tegen onze stellingen van AcheviUe tot Roeux Daar werd de strjjd buitengewoon hevig. De Engelschen drongen het door ons als vooruitgeschoven stelling bezatte Arleux, Oppy, bjj Gavrelle en Roeux binnen. Toen ging onze infanterie tot den tegenaanval over. In e?n hevige wpisteling

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1