Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BROODKAARTEN Kolendistributie. Eerbied Voor dt Grondwet CinddijK begrepen? Voor zijn bestaan. Groote Veranderingen. No. 2771. Zaterdag 28 April 1917. 28e Jaargang. Aanwijzing verKrijgbaar- stelüng Levensmiddelen. Uitreiking ZEEPKAARTEN. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cënt voor binnen en buiteD Ter Neuzen. Voor België 96 oent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bjj alle Boekbandelaren, Brievengaardere en dën Uitgever. Telef. In tere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 oent; elke regel meer 10 oent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bjj den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in de week van 30 April5 Mei geldig zullen zjjn voor: Aardappelen bon no. 17,18,19,en201eserieen 1 der 2e serie llak- en Braadvet bon no. 5 le Varkensvleesch 5 le Groene Erwten 4 Rijst 3 N.B. Op bon No. 3 voor Rijst mag slechts 0.250 K.G. worden afgegeven. Ter Neuzen, 27 April 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZ1NGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Hoofdcontroleur-Boekhouder van het Levensmiddelenbureau maakt bekend, dat uit reiking van zeepkaarten voor de maand Mei zal plaats hebben in bet lokaal BETIIEL, 2e Verbindingstraat, uitsluitend tegen inlevering der oude kaarten, en wel voor hen, wier geslachtsnaam begint met de letters A—B Woensdag 2 Mei van 912 uur L—1' Douderdng 3 Mei 9—12 tó Z ii ii ii ii 1 5 Ter Neuzen, 27 April 1917. De Hoofdcontroleur-Boekhouder, voornoemd, L. W. RIJNBERG. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat, indien de laatste dag van het tijdvak, waarvoor een broodkaart onder de tegenwoordige bepalingen geldig is, op een Zaterdag valt. en op de dan geldende brood kaart niet voldoende bons meer voorkomen, de bons der broodkaarten van het daaropvol gende tijdvak, door de bakkers op dien dag zullen mogen worden ingenomen ter verstrek king aan het publiek van het voor den Zon dag bestemd brood. Het is dus geoorloofd om heden Zaterdag 28 April bons der 12e week af te geven voor bet voor den Zon dag benoodigde brood. Ter Neuzen, 27 April 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZ1NGA. De Commissie voor de Kolendistributie be richt, dat de kolenkaarten voor de maand Mei zullen worden uitgereikt a. S. Maandag 30 April en Dinsdag I Mei, in het lokaal „Bethel 2do Verbinding straat, 's namiddags van 2—6 uur, ttgen inruiling der groene kolenkaarten. Den eersten dag worden verwacht zij wier geslachtsnaam begint met de letters A—J en den tweeden dag It—Z. DE COMMISSIE. Noord-Brabant en Limburg zjjn in ons land bjj uitstek de provinciën, waar bet clericalisme bet meest driest den kop opsteekt. Daar beersebt geene vrjjheid, zooals men die in de overige deelen van ons vaderland kent, daar oefent de geesteljjkbeid ongebreideld bare macht om eigen oordeel en zelfstandig optreden te onderdrukken. Iedere vrije gedachte tracht men daar in de kiem te smoren. Geen moeilijker streken om zijne politieke of andere meening te uiten. In de kerk treedt men daar tegeD op, waar van men buiten de kerk natuurljjk de meest nadeelige gevolgen ondervindt. Wee de zelfstandige, karakter bezittende mensch, die zich waagt te verzetten tegen dit dwangsysteem, die zich niet gedwee in het gareel schikt, die zich verbeeldt, dat hjj in een vrij land leeft. i Men treft hem, waar men hem treffen kan, in zijn ambt, zijne woning, zijn brood. Zoo was bet, zoo is het nog in tal van het donkere Zuiden. Toch vertoonen zich ook hier teekenen van opleving. Ook .hier tracht het licht door de duister nis van domperij heen te breken. In de laatste jaren is het verzet tegen gee stelijke overheersching zelfs sterk geworden. Dat bleek reeds in 1909 en sterker nog in 1913. Ook thans komen ons weer een paar ge vallen onder de oogen, die moed geven voor de toekomst. Midden in Noord-Brabant ligt het nijvere Helmond. Daar had de eertijds oppermachtige R.-K. kiesvereeniging als caDdidaat voor de gemeen teraadsvacature gesteld den heer Kets. Een groep onafhankelijke kiezers stelde den heer G. J. J. M. Coovels. De verblijdende uitslag was, dat de laatste met 623 stemmen gekozen werd, terwijl de eerste candidaat slechts 470 stemmen behaalde. Was het hier een groep onafhankelijke kiezers, die zich weerde, in Woensel(niet yer van Eindhoven) stonden de kiezers voor een beslister uitspraak. Daar moest gestemd worden tusschen den R.-K. candidaat F. C. Buskens en den can didaat der S. D. A. P. Jansen. De eerste werd gekozen met 758 stemmen, maar de socialist bracht het toch tot 447 stemmen. Twee Zondagen achtereen verplichtte de geestelijkheid van*den kansel af op zonde den R.-K. candidaat te stemmen. De pastoor der parochie Pellenoord (ressor- teerende onder Woensel) las ook van den kansel af de namea. voor van hen, die de candidatenlijst van den socialist geteekend had den. In deze parochie had de socialist 27 stem men meer. Een welsprekend protest Al zijn se geen socialist, als vrjjzinnigen moeten wij dit krachtige werken tegen geeste lijken dwang op staat en maatschappij, met blijdschap begroeten. Want daar in N-Brabant en Limburg is het noodig, dat men de hand aan den ploeg slaat, om van overheersching bevrijd te worden. Daar gaat het nog echt Russisch (op het oogenblik zouden wij moeten zeggen echt Pruisisch) toe. Wij zagen het nog voor kort, toen men eene openbare school wilde weigeren te Wijk, (Maastricht) waar niet minder dan 200 ouders om vroegen. Zelfs een Kamerlid (Mr. J. Beckers) hielp dit tegenwerken. Ja. er is licht, meer licht noodig. Het is daarom goed, dat het vrijzinnig Ka merlid Mr. Marchant te Maastricht optrad voor de Onafhankelijke kiesvereeniging aldaar. De belangstelling voor zjjne rede was zeer groot. De Staarzaal was geheel gevuld. I wee debaters uit Kerkrade deelden mede, dat vier gezinnen (ook zjj zelf) uit hunne woning (van de Bouwvereeniging »Spekhol- zerheide*) waren gezet, omdat' zjj het blad de »Kerkradenaar« lazen, Die bouwvereeniging geniet n. b. subsidie van rjjk en gemeente. Is zulk machtsmisbruik niet verschrikkelijk Van dergelijke middelen wordt daar nog gebruik gemaakt. Maar gelukkig wast de tegenstand. Waar bljjven de vrijheidschreeuwende anti- rev. en andere coalitiemannen met hun pro test Zjj zwjjgen, doen of ze van niets weten. Ook hier zjjn het de onafhankeljjken, de vrjjen, de mannen der linksche partyen, die moedig hun strjjd voor de menschelijke vrij heid voeren. Daarom moeten wjj overal zorgen, dat steeds meerderen zich onder onze vanen scharen, opdat we overal in het land de vrjjheid kun nen brengen, waarop ieder burger volgens de grondwet recht heeft. De door de grondwet gewaarborgde vrijheden zjjn bij de coalitie niet veilig. Laat ons dit onthouden A Gedurig leest men in de bladen, dat gemeen ten of particulieren terreinen beschikbaar stellen, om te bebouwen met voedselplanten. Die terreinen worden in kleinere stukken verdeeld, zoodat velen van de gelegenUaid kun nen gebruik maken. Of er veel van die bouwerjj terecht zal komen Wjj durven niet te belissen. Waar de teelt oordeelkundig geschiedt, zal de verstrekte grond wel zjjne rente opleveren. Toch zullen er vele verbouwers zjjn, die niets van de teelt afweten en die dus niet zullen beloond worden voor hunne moeite. Uit alles bljjkt nochtans dat, hoewel laat, het besef doordringt dat zooveel mogelijk van onzen bodem moet benut worden voor de voeding van mensch en dier. Wel wat laat, als men zich wil herinneren, wat.wjj reeds het vorige jaar schreven over het verbouwen van maanzaad, mosterzaad enz. Nu schijnt men algemeen te begrijpen, dat meer in het eigen land kan gedaan worden voor de voedselvoorziening, waardoor wjj minder afhankeljjk worden van het buitenland. Als wen nu van het najaar maar niet gaat redeneeren, als zoovelen hunne eigen gewassen hebben geteeld, dat er ruimschoots kan uitge voerd worden. Anders staan we nog even ver. De tegenstand in Duitschland tegen een z.g. socialistischen vrede neemt toe. Tal van bladen verhelfen waarschuwend hun stem. Als de Duitsche regeering een vrede wil accepteeren in den geest, zooals de socialisten zich dien denken, dan moet ze afzien van ver overingen en van schadeloosstelling door ande ren rjjken. Dat mag niet, oordeelen verschillende pers stemmen in Duitschland. En onomwonden spreken die bladen het uit, dat ze wel veroveringen willen en groote schadeloosstellingen. Leest men over eene vergadering van groote fabrikanten, dan hoort men onmiddellijk, dat het groote kolenbekken van Briey niet aan Frankrijk mag teruggegeven worden, wantdat de Duitsche industrie het niet missen kan. Anderen spreken over het behouden van de Maaslinie in België. Zjj, die verder gaan, willen de Belgische zeekust bljjvend bezetten. Als men al die uitingen leest, dan staat men toch verbaasd, als men telkens in officiëele mededeelingen leest, dat Duitschland vecht voor zjjn bestaan, Zou er nog iemand naïef genoeg zjjn, om het te gelooven Bulgarjjb rekent op eene gemeenschappelijke grens met Oostenrijk. Het wil dus eveneens veroveringen. Zoodat we mogen zeggen, dat er nog een beetje moet veranderen, wil de vredesdroom verwezenlijkt worden. Hoe nauw de binnenlandsche politiek met den buitenlandschen toestand samenhangt, ziet men wel het best aan Duitschland. Als gevolg van de talrijke offers, die het volk daar wegens den oorlog heeft moeten brengen, is Ket gaan woelen en gisten. De Keizer heeft in zjjn Paascbboodschap verandering van het verouderde kiesrecht, vooral in Pruisen, beloofd. Ook de Rijkskanselier gaf reeds eenige malen te kennen, dat het volk meer aandeel aan het bestuur moet hebben. Natuurlijk zjjn talrjjke elementen in Pruisen fel tegen net toekennen van meerdere rechten, Maar wat in Rusland gebeurd is, zal velen in Duitschland als eene waarschuwing hebben tegengeklonken. Van regeeringswege wordt evenwel geen haast gemaakt, die meerdere rechten te ver- leenen. Men wil wachten, tot de vrede gekomen is. Ook op ander gebied tracht de regeering zich van den steun der partyen te verzekeren. Zoo is dadeljjk de Jezuïtenwet opgeheven, waartoe men vóór den oorlog niet genegen was. Dezen zullen zich dus weer volkomen vrjj kunnen bewegen, De opheffing der taalwetten maakt, dat men in de Poolsche provinciën van Pruisen weer het onderwjjs in de Poolsche taal kan geven. Wat een verschil met eenige maanden vóór den oorlog Toen werd al het mogeljjke en onmogelyke gedaan, om iedere Poolsche uiting te onder drukken. Iets schjjnt dus de Duitsche regeering door den oorlog geleerd te hebben. Dat bewijzen de opheffing der Jezuitenwet en die der taalwetten, terwjjl de Keizerlijke belofte van meerdere rechten aan het volk te meer komt aantoonen, hoe hier de drang der omstandigheden werkt. Doordat de oorlog niet brengt, wat men verwachtte, moet men concessie 's in het bin nenland doen ter voorkoming van erger. DE OORLOG. De algemeene toestand. Aan het front bjj Atrecht wordt de verwoede strjjd voorgezet, maar minder omvangrijk, op slechts een klein gedeelte van het front. Ten noorden van Atrecht, tusschen deze plaats en Lens werd slechts de artillerie in werking gezet. En ten zuiden, tusschen Croisilles en Bapaume werd de aanval niet hervat. Slechts in het gebied, waar de Engelschen een voor uitgang kunnen aanwijzen, aan beide oevers van de Scarpe, ten n. van Monchy-le-Preux werden hevige aanvallen gedaan, waarin vol gens het Engelsche bericht de [linie ten z. van de rivier eenigzins werd vooruitgebracht, doch volgens de Duitsche mededeeling de En gelschen driemaal met zware verliezen werden teruggeslagen. Ten n. van de Scarpe werd hevig gevoch ten om den straatweg Atrecht-Douai, waar het dorp Gavrelle een middenpunt van den zwaren strjjd was. Daar werd de eene aanval na de andere gedaan, totdat de puinhoopen van het dorp in handen der Engelsche waren gevallen, waarna de Duitschers die plek onder iterfe granaatvuur namen, TER YEimSI H VOLKSBLAD Ie le K II .1 11 i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1