n k Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Z,C d< "groentenT Een onschuldig offer. LANDSTORM. No. 2769. Zaterdag 21 April 1917. 28e Jaargang. Oproeping voor den werkelijken dienst. Kamer Yan Koophandel en Fabrieken. Aanwijzing verkrijgbaar- stelling Levensmiddelen. Levering van RIJST. I JAARKLASSE 1908. ABONNEMENTSPRIJS: Per B maanden 76 cent voor birin^r~en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 oent bij root-uitbetaling. Abonnementen worden aangenomen b\j alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. In tere. No 15 ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 eent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. h-~" ~dl" VERKIEZING Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in de week van 23—28 April geldig zullen zijn voor: Aardappelen bon no. 12,13,14,15enl61eserie Bak- en Braadvet bon no. 4 le Varkensvleesch 4 le Groene Erwten „3 le Rijst 2 vle N.B. Op bon No. 2 voor Rijst mag slechts 0.250 K.G. worden afgegeven. Ter Neuzen, 20 April 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat volgens ontvan gen circ. No. 47 dato 18 April j .l. met ingang van dien datum de distributie van kool zal worden gestaakt. Van uien, peen en knolrapen zijn nog kleine voorraden aanwezig, doch wegens bet vergevorderd seizoen mogen aan deze ar tikelen niet de gewone eiscben worden gesteld. Van vafgroenten is nog eene belang rijke hoeveelheid aanwezig, evenals van spi nazie, welke laatste geleverd wordt in 3 Liter blikken. Verder wordt nog beschikbaar gesteld Julienne (gedroogde soepgroente) welke zeer voedende bestanddeelen bevat en met rijst en erwten als Julienne-soep meer en meer wordt gewaardeerd. De prijs hiervan bedraagt 15 ct. per ons pakje. Ter Neuzen, 20 April 1917. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZINGA, Voorzitter. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat ingevolge circ. No. 30014 dato 14 April j.l., winkeliers ook bij levering van andere rijst dan voorloop Rangoon of Basseiu (gewone Regeeringsrjjst) de bepalingen omtrent de rantsoeneering heb ben na te komen en dus aanvulling van hunnen voorraad wegens distributie van andere rijst aan ons kunnen verzoeken. Er kan dus ook Regeerings Java- en (of) Siamrijst worden aangevraagd, waarvan de prijs later zal worden bekend gemaakt. Ter Neuzen, 20 April 1917. Burg. en Weth. voornoemd, J. HUIZINGA. De Secretaris, L. WABEKE. Het was te voorzien, dat ook het anti-rev. blad Luctor et Emergo enkele woorden zou wijden aan den afloop der gemeenteraadsver kiezing. En het artikel, waarin het blad zjjne teleur stelling uit over het bedroevend klein aantal stemmen van den r. k. candidaat, bevat heel wat meer regels, dan het tot aanbeveling meende te moeten schrijven. Het is iets, dat onmiddellijk opvalt. Het doet ons denker, aan iemand, die te weinig werk van eene zaak gemaakt heeft en na onbevredigende afwikkeling ervan, zich ge noopt voelt heel wat woorden te gebruiken, om zijne houding te rechtvaardigen. Het blad zoekt oorzaken en legt werkelijk de vinger op de wonde plek. Het noemt anti-papisme als voornaamste reden van den werkelijk grooten val. Na al wat wij gezien hebben, meenen wjj als onze overtuiging te mogen uitspreken, dat heel de zaak van deze politieke samenwerking door slechts enkele personen is bedisseld Het oprichten van eene R -K. kiesvereeni- ging (toegjuigd door Luetor et Emergo) en de onmiddelljjk gekozen richting, de daarna volgende gebeurtenisssn, alles wjjst in dezelfde richting. 0 f" J 11 1 i i De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter openbare kennis, dat de in de registers van den landstorm ingeschreven personen der jaarklasse 1908, tot een der hieronder vermelde groepen bij dezen worden opgeroepen om aanwezig te zijn op den tijd en do laats, mede hieronder genoemd, ten einde in werkelijked dienst te worden gesteld. GROEP. DAG VAN UUR VAN PLAATS VAN OPKOMST. OPKOMST. OPKOMST. 1917. De landstormplichtigen, toegewezen aan t Middelburg, kazerne in de de ZEEMACHT 30 Mei. in de Korte Noordstraat. De landstormplichtigen, toegewezen aan de INFANTERIE (bieronder begrepen GRENADIERS en JAGERS), en be stemd voor HOSPITAALSOLL)A IT of voor ZIEKENDRAGER De landstormplicbti?en, toegewezen aan de INFANTERIE (bierouder begrepen GRENADIERS en JAGERS), wier ge slachtsnamen beginnen met een der letters A tot en met Q en S De landstormplicbtigen, toegewezen aan de PONTONNIERS De landstormplicbtigen, toegewezen aan de GENIE De landstormpliehiitfen, toegewezen aan de INFANTERIE (bieronder begrepen GRENADIERS en JAGERS), wier ge slachtsnamen beginnen met een der letters R en T tot en met Z en die niet bestemd zijn voor HOSP TAAL- SOLDAAT of voor ZIEKENDRAGER De landstormplichtigen, toegewezen aan de PANTSERFORT-ARTILLERIE De landstormpliehtigen, toegewezen aan de TORPEDISTEN De landstormplicbtigen, toegewezen aan de VESTING-ARTILLERIE 1 Jnni. 1.30 nnr namiddags. Middelburg, in bet gym nastieklokaal aan de Groen markt. 10 Juli. 17 Jali. Voor zoover zich onder de groep van opgeroepenen, zooals die groep hierboven is omschreven, personen bevinden, die behooren tot hulppersoneel voor ziekénverzorging, deel uitmakende van een transportcoloune der Vereeniging tot Vrijwillige Hulp „Het Nederlandsche Roode Kruis", of van een andere erkende bij de vereeniging „Het Nederlandsche Roode Kruis" aangesloten vereeniging tot verzorging van zieke of gewonde militairen, moeten ook die personen op den aangegeven tijd in werkelijken dienst komen, met uitzondering alleen van ben, die per soonlijk tot nader order van opkomst zijn vrijgesteld. Ook de vrijwilligers van den landstorm der aangeduide troepenbehoorende tot landstormafdeelingen. voor zoover deze vrijwilligersf" zonder de aangegane verbintenis landstormplichtig zouden zijnzijn in deze oproeping begrepende door hen aangegane vrijwillige verbintenis zal vóór den vastgestelden datum van opkomst worden verbroken. Aan eiken landstormplichtige, die Ingevolge de bovenstaande oproeping ln werkelijken dienst moet komen en wiens adres ter gemeente-secretarie bekend ls, zal een briel van oproeping worden bezorgd, uitgereikt ol toegezonden. Aan de oproeping behoeven NIET of VOORLOOPIG NIET te voldoen zij, die gediend hebben bij de zeemacht het korps mariniers en de marine-reserve daaronder begrepen bij het leger hier te lande het reserve-personeel bij de landmacht hieronder be grepen bij do gouvernements-marine in Nederlandsch-Indië of bij de koloniale troepen zij die gevestigd zijn elders dan in Nederland, Duitschland of België zij, die van opkomfft uitdrukkelijk zijn vrijgesteld als dienende op particuliere stoomvaartuigen, welke wegens mobilisatie van de vloot ter be schikking zijn van het Departement van Marine, dan wel als behoorende tot een der groepen van personen, in dienst van den Staat, een provincie of gemeente enz. d. zij, die landstormplichtig zijn geworden ten ge volge van een hun als militiepliclitige verleende vrijstelling wegens kostwinnerschap, voor zoover de vrijstelling nog niet voorgoed is verleend en niet is gevolgd door vrijstelling wegens broeder- dienst e. zij, die landstormplichtig zijn geworden ten ge volge van een bun als militieplichtige verleende vrijstelling wegens persoonlijke onmisbaarheid, als bedoeld in art. 34, eerste lid der Militiewet, voor zoover de vrijstelling niet reeds vóór 1 Ja nuari 1917 voorgoed is verleend en niet is ge volgd door vrijstelling wegens broederdienst b. zjj die gevestigd zijn elders dan in Nederland. f- zlidie a's geestelijke, bedienaar van den gods dienst of student in de godsgeleerdheid, enz., ontslag van den dienstplicht hebben gevraagd, doch op wier aanvraag om ontslag nog niet is beslist g. zij, van wie bij den keuringsraad is gebleken dat zjj kleiner zijn dan 1,55 M', h. zij, die op grond van een verdrag met een vreemden Staat ontslag van den dienstplicht bij den landstorm hebben gevraagd doch op wier aanvraag om ontslag nog niet is beslist De landstormplichtige die vermeent te verkeeren in een der hiervoren onder ah ontschreven gevallenwelke aanspraak geven op vrijstelling of t'oorloopige vrijstel ling van opkomstkan zich desgewenscht om inlichting vervoegen ter gemeente secretarie op een werkdag tusschen 2 en 4 uur namiddags. Zij, die voornemens zijn zich in de Nederlandsche koloniën te vestigen en daarvan tijdig een deugdelijk be wijsstuk aan het Departement van Oorlog inzenden, zullèn door den Minister van Oorlog voorloopig worden ▼rygesteld van de verplichting om aan de oproeping te voldoen. Aan de opoeping moeten VOORLOOPIO NIET voldoen lo. 2o. VERVOER. De landstormpliobtige, die, ten einde aan deze oproeping te voldoen, gebruik moet maken van spoor, tram of stoomboot, dan wel óp zijn reis naar de plaats van opkomst van één of meer veren moet gebruik maken, kan, om voor Rijksrekening te worden vervoerd, op den laat- sten werkdag vóór liet vertrek zich vervoegen ter gemeente-secretarie. Alsdan zal hem inlichting aangaande de reis kunneti worden gegeven en desgewenBcht een daggeld van ƒ0,25 worden uit betaald, indien bij daarop recht heeft. ZIEKTE. Ingeval ziekte of gebreken de opkomst mochten verhinderen, dient de landstormplichtige hiervan zoodra doenlijk door overlegging van een gelegaliseerde geneeskundige verklaring ter gemeente-secretarie te doen blijken. DESERTIE. Hij die zonder geldige reden aan deze oproeping voor den werkelijken dienst niet vol doet, stelt er zich aan bloot als deserteur te worden behandeld. t Ter Neuzen, 11 April 1917. KOSTWINNERSCHAP. Indien ten gevolge van het verblijf in werkelijken dienst van den opge roepen landstormplichtige voldoende middelen tot levensonderhoud ontbreken of zouden komen te ontbreken aan zijn gezin of aan dat, waartoe hij behoort of waarin hij als pleegkind is opge nomen, dan wel aan personen, die hem in den eersten of den tw eden graad van bloed- of aan verwantschap bestaan, dan kunnen belanghebben den zich wenden tot den Burgemeester met een ongezegeld door den landstormplichtige mede- onderteekend verzoekschrift, tot het ontvangen eener gel del ij k e vergoeding. N1ET-OPKOMST. Wie wegens een geldige reden niet aan de oproeping voldoet, moet, zoodra deze reden ophoudt te nestaan, daarvan ter gemeente secretarie kennis geven. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN brengen hiermede ter openbare kennis dat op Dinsdag den 22 Mei 1917, van des voor- mddags elf tot des namiddags één ure, ten Raadhuize dezer gemeente, zal plaats hebben eene verkiezing van een ltd van de Kamer van Koophandel en Fa brieken te Ter Neuzen, en zulks ter vervulling der plaats van een lid afgetreden 1 Januari 1917. De stemming geschiedt bij ongeteekende briefjes, waartoe met het zegel der gemeente gewaarmerkte stembriefjes ten minste acht dugen voor den dag der verkiezing door den Burgemeester aan de kiesgerech tigden worden toegezonden. Den kiezer, die zijn stembriefje verloren of er geen ontvangen heeft, wordt gelegunheid verschaft, om er aan het stembureau een te bekomen. Het openen der stembriefjes geschiedt dadelijk na afloop der verkiezing. Yan ouwaardo zjjn briefjes, welke niet zijn gewaar merkt met het zegel der gemeente welke onderteekend zijn, welke niet duidelijk een persoon aanwijzen, of waarbij of waaraan andere stembriefjes zijn ingesloten of vastgesteld. Ter Neuzen 16 April 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1