Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Bekendmaking. gene treurige tttisluM'tig Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2768. Woensdag 18 April 1917, 28e Jaargang. UITSLAG VERKIEZING. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 oent bjj Tooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bjj alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. In tere, No 15 ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 sent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN maken bekend, dat een afschrift van het proi-es-verbaal, vermeldende den uitslag der op 13 dezer gehouden stemming ter verkiezing van een lid van den Gemeenteraad, aangeplakt en voor een ieder ter Gemeente-Secretarie ter inzage ligt. Ter Neuzen, den 13 April 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE. Secretaris. Burgemeester en Wethouders van Ter Neu zen, brengen ter algemeene kennis dat in de lijst der Maximumprijzen, voor komende in het vorig nummer van dit blad, eenige zetfouten zijn geslopen, en hieronder de desbetreffende verbeterde opgave volgt A. LEVENSMIDDELEN. 8. Varkensvlcescli a. Karbonaden max.prijs en kleinh.prijs 70 ct. p. Va K.G. b. Kluiven max.prijs en kleinh.prijs 15 ct. p. Vs K.G. c. Rollade max prjjs en kleinh prijs 75 ct. p. Va K.G. d. Frincandeau max.prjjs en kleinh.prijs 75 ct. p. Vs K.G. e. Vette lappen max.prijs en kleinh.prijs 50 ct. p. Vs K.G. f. Doorregen lappen max.prijs en kleinh. prijs 55 ct. p. 1/3 K.G. g. Magere lappen max.prjjs en kleinh.prjjs 70 ct. p. Va K.G. h. Gehakt max.prijs en kleinh.prjjs 60 ct. p. 1/» K.G. i. Versch vet spek max.prijs en kleinh.prijs 50 ct. per Vs K G. j. Versch doorregen spek max.prijs en kleinh.prijs 55 ct. per Vs K.G. k. Gerookt vet spek max.prijs en kleinh. prjjs 55 ct. per Vs K.G. 1. Gezouten vet spek max.prjjs en kleinh. prijs 50 ct. per Vs K.G. m. Gerookt mager spek max.prjjs en kleinh.- prjjs 60 ct. per 1/2 K.G. n. Gezouten mager spek max.prjjs en kleinh.prjjs 60 ct. per Yi K.G. o. Reuzel (varkensvet, al dan niet uitge smolten) max.prjjs en kleinh.prijs 50 ct. per Vs K.G. p. Krabbetjes max.prjjs en kleinh.prjjs 40 ct. per Vs K.G. q. Kruisschjjf 40 ct. per Vs K.G. r. Hamschjjf 45 ct. per Vs K.G. 14. Kaas. d. Volvette jonge, Gouda en Edarn zonder Rijksmerk max.prjjs en kleinh.prjjs 55 ct. p. Yi K.G. en 11 Vs ct. p. 0,1 K.G. grootn.prjjs ƒ41 p. 50 K.G. (2), tusschenh.prijs 44 p. 50 K.G. (2). V 16. Melk. Voor iedere gemeente afzonderlijk vast gesteld. C. HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN. 12. I arwewaterbrowd (gebakken van re- geeringsbloem) (6) (f) kleinh.prijs 14 ct. per 0,4 K.G. Ter Neuzen, 14 April 1917. Burg. en Weth. voornoemd, J. HUIZINGA. De Secretaris, L. WABEKE. (2) Franco station van afzending. (6) Hieronder valt ook z g. luxebrood, (t) De prijzen voor deze goederen treden eerst op een nader te bepalen datum in wer king tot zoolang bljjven gelden de groot- handelprjjs van 12l/j ct. vóór tarwewaterbrood en 13 ct. voor tarwewaterbrood, bereid onder rabbinaal toezicht. Dat de stemming voor den Gemeenteraad op Vrijdag 13 April de overwinning zou brengen aan den liberalen candidaat, was te voorzien. Dat het stemmenverschil zoo groot zou zijn, was buiten ieders verwachting. De heer J. de Fejjter bekwam 568 stemmen, de heer P. de Bakker, candidaat der vereenigde R.-K. en anti-rev. bracht het slechts tot 351. Vergeljjken we deze stemming met vroegere dan valt ons behalve het aanzienljjk verschil in stemmen het groot aantal thuisbljjvers op. Het is goed teneinde een juist oordeel te erlangen bjj het opmaken der partybalans, om naast elkaar te stellen de gemeenteraads verkiezing in December 1916 en die, welke nu pas plaats had. Immers, bij beide verkiezingen gingen anti revolutionairen en roomsch-katholieken offi cieel samen. De heer A. Wieland kwam tegenover den heer Geelhoedt een eind over de 500 stemmen, de beer P. de Bakker, in dezelfde positie als de heer A. Wieland verkeerend, kon er maar 351 halen. Duidelijker bewijs kon niet geleverd worden voor de wrakheid en onzuiverheid der coalitie. De liberale kiesvereeniging »De Vrijheid* heeft wjjs gedaan niet op het aanbod der anti- rev. in te gaan. Immers, nu werd de gelegenheid geboden, om te doen zien, wat de samenwerking van anti-rev. en R.-K. kon te weeg brengen voor het slagen van een R.-K. candidaat. Ongetwjjfeld hebben de R.-K. hard gewerkt voor het slagen van hun candidaat. Nog per strooibillet werkten ze dapper voor den heer P. de Bakker. Minder merkbaar was de hulp hunner anti-rev. broeders, ook bij de leiders. Het gemotiveerde antwoord der liberale kiesvereeniging werd niet aangevochten, eene aparte candidatenljjst door de anti-rev. kies vereeniging werd voor den heer P. de Bakker niet ingeleverd, de aanbeveling in Luctor et Emergo was weinig zeggend, energie werd ook op den stemmingsdag door de anti rev. leiders niet ten toon gespreid. Wij kregen den indruk, dat ze zich ge neerden, zich liefst niet te veel in het publiek uitlieten. De uitslag was dan ook bedroevend voor de coalitie. Bewaarheid werd, wat we zoo dikwijls schreven, dat velen onder de anti-rev. niet van een bondgenootschap met de R.-K. ge diend zijn. Wij hoorden reeds verschillende stemmen van Roomsch-Katholieken, die zich niet malsch uitlieten over den treurigen uitslag voor hun candidaat en zeer ontevreden waren over de weinige medewerking der anti-rev. Zij verklaarden, dat bij de liberalen bjj eene vroegere gelegenheid eene andere werking te zien was. Toen een der hunnen door de liberalen ge steund werd, ontwikkelden dezen eene groote werkzaamheid en traden openljjk en royaal in het krijt. De liberale katholieken hebben wjjs gedaan reeds in December op den liberalen candidaat te stemmen. Zjj hebben onmiddellijk getoond te begrjjpen, dat de R.-K. kiesvereeniging was opgericht om da liberalen tegen te werken en de anti- rev. te steunen. Leerzaam blijft voor ieder de harde les van j.l. Vrydag. Water en vuur verdragen zich eenmaal niet. DE OORLOG. De algemeene toestand. Hoewel het geen formeel vredesvoorstel is wat Qostenrjjk-Hongarjje aan Rusland doet, is het toc'u een poging tot toenadering die wel de aandacht verdient. Zich grondend op de jongste verklaring van de Voorloopigt Regeering in Rusland heeft de Oostenrijksch-Hongaarsche Regeering verklaard Het blijkt nu, dat wjj het volkomen eens zijn evenmin als Rusland willen wjj andere volken overheerschen, hen berooven van hun nationaal bezit, gewelddadig vreemde gebieden bezetten wij willen integendeel met onze na buren in vrede leven, op grond van het recht der volken, zelf hun lot te bepalen. Er bestaat dus iu bedoelingen en plannen, voor heden en toekomst, geen verschil van meening tusschen ons. Wjj zijn bereid om de aanbieding, die wij op 12 December 1916 hebben gedaan, te handhaven, en met elkaar te overleggen. Waarom zouden wjj den strijd voortzetten, elkaar verder uitmoorden en uit hongeren, wanneer wjj feitelijk geen geschil punten meer hebben En de Duitsche pers sluit zich onmiddelljjk hierbij aan. De »Norddeütsche Allgemeine Zeitung* in de eerste plaats, verklarende dat het vredesaanbod van Oostenrijk ook de Duitsche sympathie heeft, en daarna de »Vorwarts*, die betoogt, dat tusschen de Duitsche en de Russische regeeringen» geen verschillen meer bestaan, en die overtuigd is vau de eerlijke pogingen der Duitsche regeering om den oorlog tot een einde te brengen door onderhandelingen, waarbjj de mogendheden als volkomen geljjk gerechtigd tegenover elkander staan en waarbjj iedere gedachte aan gewelddagen gebiedsafstand zal zijn uitgeschakeld. En het socialistische blad zegt daarbij »De Duitsche regeering zou het niet wagen van een conferentie terug te komen, zonder vrede te hebben gesloten, met de mededeeling, dat zjj dezen of geDen annexatie-eisch niet had kunnen doorzetten*. Een dergel ij ke verklaring van de zjjde der Duitsche sociaal democraten is van zulk een gewicht, dat men mag aannemen, dat de meer derheid van het Duitsche volk zich tegen elke annexatie van grondgebied zou verzetten, wan neer daardaar de vrede in gevaar zou worden gebracht. Trouwens, de heer Scheidemann heeft dit dezer dagen in een onderhoud met een redac teur van het »Neues Wiener Journal* reeds gezegd »Men begint van alle kanten in te zien, dat er een einde aan 't bloedbad komen moet. Dat kan echter slechts gebeuren, als alle oor logvoerenden van veroveringsplannen afzien. Ik geloof, dat men dit nu ook algemeen in Duitschland, zelfs in Alduitsche kringen, gaat beseffen.* En Scheidemann zeide tevens »Uit hetgeen onder de Engelsche arbeiders omgaat, uit de berichten over de steeds sterker wordende pacifistische beweging in Engeland, de ge beurtenissen in Rusland, de verklaring van den O. H. minister van huitenlandsche zaken Czernin en de jongste redevoering van Bethmann- Hollweg leid ik af, dat de vrede op komst is.« Engelsche patrouilles zjjn Lens binnenge trokken. Dit is een succes voor de Engelschen en een uitbreiding van hun vooruitgangLens lag 4 K.M. voor de Engelsche stelling, zoo als die sedert geruimen tijd was ingenomen. Daardoor is ten N. van Atrecht de vooruit gang, die door het bezetten van Angres, Vimy, Givenchy-en-Gohelle, Farbus was gemaakt, in oostelijke richting bevestigd en uitgebreid. Heviger nog was het gevecht ten zuiden van Atrecht, tusschen de Scarpe en de ijjn AtrechtKomerrjjk. Daar golfde de strijd op en neer, dan weer ten voordeele van de eene dau van de andere party. De Engelsche be richten melden, dat de aanvallen er met groote hevigheid worden uitgevoerd, en dat daarbjj behalve de bloedige verliezen 300 Duiteohers werden gevangen genomen de Duitsche be richten, dat de hevige Engelsche aanvallen steeds met zware verliezen werden terugge worpen en dat de Engelschen 800 man aan gevangenen verloren. Ten N. en ten Z. van de Oise deden de Franschen krachtige aanvallen, na die door hevig artillerie-vuur te hebben voorbereid. Het Duitsche bericht zegt, dat die steeds wer den afgeslagenhet zelfde lot ondergingen Duitsche aanvallen op den rechter Maas-oever. Trouwens, in het geheele gebied tusschen Soissons en Verdun is op verschillende pun ten zeer hevig gevochten. Maar de merkbaarste vooruitgang is ge weest die der Engelschen in het kollenbekken van Lièvin en bij Lens terwjjl de Franschen reeds voor iSt. Quentin staan. Bjj dit alles vraagt men zich verbaasd af, wat nu toch wel de bedoeling van Hinden burg kan geweest zjjn, met zjjn terugtocht, zoo dit niet anders was dan het innemen van een andere stelling, niet aen »reculer pour mieux saute'r* zooals in Duitschland algemeen werd aangenomen. Een achteruitgang, zonder meereen ver wisseling van het stukgeschoten Niemands land met een beter gevechtsterrein, met een krachtiger linie Of een verrassing, die nog in petto gehou den wordt Officieele communiqué's. BERLIJN, 15 April. (Wolff.) Officieel avond- bericht Bij Atrecht geringe gevechtsactie. Aan de Aisne is de groote aanval der FraDschen, met het doel om een doorbraak op groote schaal te forceeren, na 10 dagen van roffelvuur begonnen. Op een 40 K.M. breed aanvalsfront is een verbitterde strijd om onze voorste stelling gaande. (Iu het oosten niets van belang.) PARIJS, 16 April. (Havas.) Officieel mid- dagberiebtTusschen St. Quentia en de Oise hebben wij de vernietiging van de Duitsche verdedigingswerken voortgezet. De Duitsche artillerie heeft ons vuur hevig beantwoord in de streek ten zuiden van St. Quentin. Ten zuiden van de Oise zjjn wjj op de hoog vlakte tusschen Barisis en Quiocy-Basse naar het oosten bljjven opschieteD en hebben nieuwe Duitsche steunpunten bezet. Fransche patrouiljes zjjn met Duitsche schan sen op den westelijken rand van het hooge boseh van üoucy in contact. Vannacht is de geschutstrjjd op het geheele front tusschen Soissons en Reims tot de uiter ste hevigheid gestegen. In Champagne hebben wjj twee Duitsche overvallen ten oosten van Auberive met gemak afgeslagen. Fransche verkenningsafdeelingen hebben ge vangenen meegebracht van het front in Lot haringen en Elzas, waar zjj tal van lijken van Duitschers in de door het hevige Fransche geschutvuur stukgeschoten vjjandeljjke schan sen hebben gevonden. In de Elzasser vlakte hebben Fransche af- deelingen op zes verschillende plaatsen de tweede Duitsche linie bereikt, den vjjand ge voelige verliezen toegebracht en zjjn met ge vangenen en buit teruggekeerd. LONDEN, 16 April. (Reuter.) Officieellu den afgeloopen nacht hebbeu de Britten Villeret genomen, ten Z.W. van Hargiconr. Ten N.W. van Hend zjjn we gevorderd. Lievin en Souchez innemend, vermeesterden wjj een 6-duims marinekanon, duizenden gra naten van alle kalibers, waaronder van acht duim, etteljjke loopgraafmortieren en een massa bommen en granaten van alle soorten, wagon ladingen nieuwe werktuigen, tramrichels met goederenwageus en twee groote bewaarplaatsen van bankwerkerstuig. IZEASCH

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1