Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Bekendmaking. No. 2767. Zaterdag 14 April 1917. 28e Jaarga» ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiteD Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15 ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. Bjj abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courapt verschijnt olker W oensdag- en Zaterdagmorgen bjj den Uitgever M DB JONGE, te Ter Nanzan Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter algemeene kennis dat door den Minister van Landbouw, Nij verheid en Handel; bij zijne beschikking van 3 April 1917 no. 2860b, afdeeling Handel en gezien zijne beschikkingen van 9 September 1916, no. 72235 afd. Handel (Nederl. Staatse, no. 213), 2 Januari 1917, no. 777 afd. Han del (Nederl. Staatse, no. 1), 10 Januari 1917, no. 3052 afd. Handel (Nederl. Staatse, no. 8), 22 Januari 1917, no. 6950 afd. Handel (Nederl. Staatse, no. 18), 3 Maart 1917, nos. 15874 en 15875 afd. Handel (Nederl. Staatse, no. 53), 14 Maart 1917, no. 54961-36 Rijksbureau voor de distributie van Graan en Meel (Nederl. Staatse, no. 62) en 3 April 1917, no. 28600 afd. Handel (Nederl. Staats, no. 79) betreffende aanwijzing van goederen ingevolge art. 1 der Distributiewet 1916 krachtens art. 2 en art. 8, 3de lid, der Distributiewet 1916, is goedgevonden: met betrekking van alle vorige beschikkin gen in zake maximum prijzen, voorzooverniet in deze beschikking sub 3o. vermeld, en be houdens bet bepaalde sub 5o, lo. tot nadere aankondiging vast te stellen voor de goederen, in deze beschikking sub. 3o. genoemd, de maximumprijzen achter ieder dier goederen vermeld, zijnde die vaststelling geschied ingevolge art. 2 en (of) ingevolge art. 8, 3de lid, der Distributiewet 1916 2o. ten aanzien van de sub maximumprijzen te bepalen a. dat de groothandel- en tusschenbandel- prjjzen zijn te verstaan franco station van be stemming, spoor, boot of laatste veer, tenzij bjj het betrokken artikel anders is bepaald b. dat de prijzen onder geen voorwaarde mogen worden verhoogd noch voor verpakking, r,och voor thuisbezorgen, noch voor vracht, noch voor eenige andere door den verkooper te verrichten werkzaamheden, kunnende iu- tusschen levering in verpakking en thuisbe- zorging slecbts worden verlangd voor zoover die gebruikelijk was C. dat de maximum-kleinbandelprijzen gel den voor elke aflevering, al dan niet ii contant, echter met dien verstande, dat bij levering op crediet een toeslag mag worden berekend van 3o. gestelde ten hoogste °L per maand, indien bet ere- diet wordt verleend op uitdrukkelijk verzoek van den kooper d. dat het niet geoorloofd is aan den ver koop eenige bijzondere voorwaarde te verbin den, met name niet die van bet bijkoopen van eenig ander artikel e. dat voor onderdeelen van de eenheden in de prijslijst bij de verschillende artikelen ge noemd geen verhoogde prijs in rekening mag worden gebracht, tenzij deze in de lijst ver meld staat, zullende intusschen de groothandel en de tusschenhandel niet verplicht zijn klei nere hoeveelheden te leveren dan de bij den maximumprijs vermelde eenheid; 3o. dat in verband met sub 5o. van voor noemde beschikking luidende: dat de speciale maximumprijzen door den Minister van Land bouw Nijverheid en Handel vastgesteld voor bepaalde gemeenten van kracht blijven, ook al wijken zij al van de sub. 3o genoemd, tot wederopzeggens vast te stellen de navolgende maximumprijzen voor deze gemeente: A. Levensmiddelen. 1. Regeeringsmeel, voor zoover dit dient voor het bakken van Regeeringsbruinbrood of voor verstrekking op broodkaart max.prijs en kleinhandelprjjs 14 ct. per 1 E.G. Aardappelen met uitzondering van even- S nadïï beukend te soorten*) max. /2 n»?i/ U ÏanlPlprlJ3 /3l9° P6t 1 L i Ü.L., 61/, ct, per 1 K.G., groot- volgende stapel- handelprijs 3 20 per 1 H.L., tusschenhan- delprijs ƒ3.45 per 1 H.L 4. Groenten, t.w. de groenten a. Roode kool max.prijs en kleinhandel- prijs 6 ct, per 1 K.G., tusschenbandelprijs 4'/a ct: per 1 K.G. b. per 1 Gele kool max.prijs en kleinh.prijs 6 ct. K.G. tusschenh.prijs 3"s ct. per 1 K.G. c. Uien max pjjs en kleinh.prijs 9 ct. per 1 K.G., tusschenh.prys 7 ct. per 1 K.G. d. Friesche en andere soorten fijne peen max.pijs en kleinh.prijs 7 ct. per 1 K.G.. tusschenh.prijs 5 ct: per 1 K G. e. 1'lakkeesche of Hillegomsche peen max. en kleinh. prijs 6 ct. per 1 K.G tusschenh. 4 ct. per 1 K G. Knolrapen max prijs en kleinh.prijs 3"s ct. per 1 K.G., tusschenh.prijs 2 ct per 1 K.G. en de volgende vatgroenten. g. Pronksnijboonen max prijs en kleinh. prijs 18 ct. per 1 K.G.tusschenh.prijs 8,25 per 100 KG. sperzieboonen max.prijs en ct per 1 K.G., tusschenh.prijs K.G. max.prijs en kleinh.prijs 10 ct. h. Dubbele kleinh.prijs 18 ƒ7.35 per 100 i. Zuurkool K.G., tusschenh.prijs 4.75 per 100 per 1 K.G. 5. Peulvruchten te weten a. Bruine boonen(l) max.prijs en kleinh. prijs 21 ct. p. K.G., en 11 ct. p. 1k K.G., grooth.prjjs 16 p 100 K.G., tusschenh.prijs J 17 p. 100 K. G.bij minder dan 50 K.G. 17,85 p. 100 K.G. b. Groene erwten(2) max prijs en kleinh. prijs 22 ct. p. K.G. en 11 ct'. p. V% K.G., grooth.prijs 17 p. 100 K.G., tusschenh.prijs f 18 p. 100 K.G bij minder dan 50 K.G. i 18.85 p. 100 K.G. 6. Bak- en braadvet (normaal) max prijs en kleinh.prijs 40 ct. p. Vs KG, grooth prijs 70 p. 100 K.G tusschenh.pr. ƒ71.50 p. 100 E.G.bij minder dan 25 K G. ƒ72 p. 100 K.G. 7. Gezouten varkensvleesch (ander dan- gezouten vet en mager spek) max prijs en kleinh prijs 55 ct. p. 's K.G., tusschenh.prijs ƒ0 85 p K.G. 8. Varkensvleesch a. Karbonaden max.prijs en kleinh nriis 55 ct. p. V, KG. b. Kluiven max.prijs en kleinh.prijs 15 ct. K.G. Rollade max prijs en kleinh prijs 65 ct. K.G. max prijs en kleinh.prijs 1 p. Va d. Frincandeau 65 ct. p. i/a K.G. e. Vette lappen max.prijs en kleinh. prijs 45 ct. p. Va K.G. f. Doorregen lappen max.prijs en kleinh. prijs 50 ct. p. i/a K.G g- Magere lappen max.prijs en kleinh.prijs 60 ct. p. Va K.G. h. Gehakt max.prijs en kleinh prijs 55 ct. p. Va K.G. Buiten de distributie worden gehouden de duinzandaardappelen, waarvoor vervoerver- gunningen kunnen worden afgegeven door de Rijkscommissie van Toezicht op de Aardappel- vereeniging te 's Graverfhage, onder voorwaarde, dat de verbouwer niet meer dan 0.10 per K G. berekent. De maximum-kleinhandelprjjs ingevolge art. 8, 3e lid, der Distributiewet 1916 bedraagt voor deze soort 7 per Va H.L (1) Hieronder te verstaan alle soorten, die, zich kenmerken, door eene bruinachtige kleur der schil, b.v. kogelboonen lange Noord Hol- landsche boonen, IJpolderboonen, kievits- boonen, strooboonen, citroenboonen chocolade- boonen enz. (2) Hieronder te verstaan alle soorten, die zich kenmerken door eene groene kleur der sc nl, alsmede de door bewerking van deze erwten verkregen soorten, b.v. groene erwten, schokkers, kroonerwten, Kaapsehe erwten, split- erwten, parelerwten enz, max.prys en spek K.G. max prijs en kleinh. i. Versch vet spek max.prijs en kleinh.prijs 50 ct. p. V» K.G. j. Versch doorregen kleinh prijs 55 ct. p. Va 1 k. Gerookt vet spek prijs 55 ct. p. Va K.G. I. Gezouten vet spek max.prijs en kleinh. prijs 50 ct. p. Va K.G. m. Gerookt mager spek max.prijs en kleinh. prijs 60 ct. p. Va K.G. n. Gezouten mager spek max.prijs en kleinh. prijs 60 ct. p. Va KG. o. Reuzel (varkensvet, al dan niet uitge smolten) max.prijs en kleinh.prijs 50 ct. p. Va K.G. p. Krabbetjes max.prijs en kleinh.prijs 40 ct. p. Va K.G. 9 Rijst (t.w. Voorloop Rangoon of Bassein) max.prijs en kleinh.prijs 14 ct. per V» K.G., grooth.prijs 21.25 per 100 K.G., tusschsnh. prijs 22.25 p. 100 K.G. 10. Gort (gewone soort) max.prijs en kleinh. prijs 13 ct. p. Va K.G grooth.prijs 21 p. 100 K.G., tusschenh prijs 22 p. 100 K.G. IIHavermout (inlandsche of A merikaansche) max.prijs en kleinh.prijs 16 ct. p. Va K.G. (3), grooth.pr. 26 p. 100 K.G., tusschenh.prijs 27 p. 100 K G. 12. Margarine (normaal) max.prijs en kleinh. prjjs 50 et. p. Va K.G., tusschenh.prijs 0.44 p. Va K.G. - J 13 -Boter max.prijs en kleinh.prijs 112Va ct. p K.G. Boter bij verpakking in wit fust v. 50 K.G. grooth prijs 2 p. 1 K.G. (4), tusschenh.prijs 2.05 p. 1 K.G. Boter bij verpakking in wit fust v. 25 K.G. grooth.prijs 2 01 p. K G. (4), tusschenh.prijs ƒ2.06 per K.G. Boter bij verpakking in wit fust v. 12A K.G. en 10 K.G. grooth.prijs j 2.02 p. K.G., tus schenh.prijs 2 07 p K.G. Boter bij verpakking in Delftsch of Leidsch fust v. 20 K.G'. grooth.prijs 2.05 p. K.G., tusschenh.prijs ƒ2.10 p. K.G. Boter bij verpakking (n Delftsch of Leidsch fust v. 10- K.G. grooth.prijs 2.06 p. K.G. tusschenh.prijs ƒ2 11 p. K.G. 14. Kaas, te weten a. Volvette Goudsche kaas, v.d. verplichten voorraad seizoen 1916 (1) met Rijksmerk max. prijs en kleinh prijs 61 p V, K.G. en 13 ct. p 0,1 K.G., grooth prijs ƒ46 p. 50 K.G. (2), tusschenh.prys 49 p. 50- K.G. (2) b. Volvette Goudsche kaas en Edam (40 v.d. verplichten voorraad seizoen 1916 (1) max prijs en kleinh.prjjs 59 ct. p. 44 K.G. en 12 ct. p. 0 1 KG., grooth.prijs f 44 p. K.G. (2), tusschenh.prijs 47 p. 50 K.G. (2) c. Volvette jonge, Gouda en Edam, met Rijksmerk max.prijs en kleinh.prijs 57 a ct. p. "j K G en 12 ct. p. 0 1 K.G., grooth.prijs 43 p 50 K.G. (2), tusschenh prijs /4ö p, 50 K.G. (2) d. Volvette jonge, Gouda en Edam zonder Rijksmerk max prijs en kleinh.prijs 55 ct. p. 44 K.G. en 11 "a ct. p. 0.1 K.G. grooth prijs y 41 p. 50 K.G. (2), tusschenh.prijs 44 p. 50 K.G. (2) F e. Jonge, Gouda en Edam (40 "F) max - prys en kleinh prys 52'a ct. p, Va K.G. en 11 K.G. ct. p. 0 1 K.G grooth prijs ƒ40 p. 50 (2), tusschenh prijs f43 p 50 K.G. (2) f. Jonge, Gouda en Edam (30 "F) max - prijs en kleinh.prjjs 45 ct. p. Vs K.G. en 9Va ct. p. 0.1 K.G, grooth prjjs f33 p 50 K.G. (2), tusschenh.prjjs f36 p 50 K.G. (2) g. Jonge, Gouda en Edam (20 -+■) max.- prjjs en kleinh.prijs 38 ct. p. Va K.G. en 8 (3) Prjjs geldt niet voor Quakers Oats en H. O. in origineele verpakking. (4) Franco station van afzending. (1) Deze kaas is te onderkennen door een aangebracht rond etiquet vermeldende: Ver plichte Voorraad 1916. (2) Iranco station van afzending. ct. p. 0 1 K.G grooth prijs f27 p. 50 K.G. (2), tusschenh.prijs f30 p. 50 KG. (2] h. Nagelkaas max.prjjs en kleinh prjjs 29 ct. p. Va K.G. en 6 ct p. 0.1 K.G., grooth.- piijs f21 p. 50 K.G. (2), tusschenh.prijs f24 p. 50 K.G. (2) F 15. Eieren max.prjjs en kleinh.prjjs 8 ct. p. stuk. Wordt voorts maandeljjks bekend gemaakt. 16. Melk max prijs en kleinh.prijs 10 ct. p. Liter. 17. Suiker, (Melis 1 of daarmede door den Minister gelijk te stellen soorten) max prjjs en kleinh.prjjs 28 ct. p. 44 K.G., grooth.pijjs f50 25 p. 100 K.G. (4) tusschenh.prijs 51,50 p. 100 K.G. (5) 18. Zeevisch a. Kleine scheivisch (lengte tot 37 cM.) max.prjjs en kleinh.prjjs 28 ct. p. K.G., grooth. prjjs 8 p. 50 K.G. (6), tusschenh.prijs ƒ10 p. 50 K.G. (7). b. Wjjting max.prijs en kleinh.prjjs 27 ct. p. K.G grooth.prjjs 7.50 p. 50 K.G. (6), tusschenh.prjjs 9.50 p. 50 K.G. (7). c. Kleine gul (lengte tot 55 cM max.prys en kleinh.prjjs 28 ct. p. K.G., grooth prys 8 p. 50 K.G. (6), tusschenh.prijs 10 p. 50 K.G. (7). F d. Kleine poon en pieterman max.pr. en klëinh.prjjs 26 ct. p. K.G. grooth.pr. 7 p. 50 K.G. (6), tusschenh prjjs 9 p. 50 K.G. (7). e. Horsmakreel max.pr. en kleinh.pr. 22 ct. p. K.G., grooth.prys 5 p. 50 K.G. (6), tusschenh.pr. 7 p. 50 K.G. (7). f. Makreel max.prijs en kleinh.prijs 32 ct. p. K.G., grooth.prjjs 10 p. 50 K.G. (6), tusschenh prjjs 12 p 50 K.G. (7). g. Kleine schol (lengte 20—35 cM.) max. prys en kleinh.prjjs 28 ct. p. K.G., grooth. PrÜs 8 p. 50 K.G. (6), tusschenh.prijs ƒ10 p. 50 K.G. (7). F J h. Gerookte kleine scheivisch max.prys en kleinh.prjjs 34 ct. p. K.G., tusschenh.prijs 12 p. 50 K.G. (8). i. Engelsche bokking max.prijs en kleinh. prjjs 5 ct. p. stuk, tusschenh.prijs. 3-s ct. p. stuk (9). F j. Volle haring (gezouten) max.prijs en kleinh prjjs 4 ct. p. stnk. k. Maatjesharing (gezouten) max.prijs en kleinh.prys 4 ct p. stuk. 1. Gemarineerde haring max.prjjs en kleinh. prjjs 6 ct. p. stuk., tusschenh.pr. 4"s ct p. stuk. m. Zuiderzeebokking, (bakbokking, zachte, zonder staartvin) max.prjjs en kleinh.prys 2 ct. p. stuk. grooth.prijs 2 50 per tal van 200 stuks (8), tusschenh.prys 3 per tal van 200 stuks. n. Zuiderzeebokking (harde, zonder staart vin) max prjjs en kleinh prjjs 21'* ct. p. stuk, grooth.prjjs ƒ3.25 per tal'van 200 stuks(8), tusschenh.prijs 3 75 per tal van 200 stuks. 18bis. Spiering max pr. en kleinh.pr. 22 ct. p. K.G., tusschenh pr. 8 per 50 K.G.(8) C. Huishoudelijke artikelen. 20. Zeep (zachte, groene of gele) max prjjs (2) Franco station van afzending. (3) Deze kaas is, wat de Goudsche soort betreft, te onderkenen door een aangebracht etiquet vermeldendeVerplichte Voorraad 1916; de Edammer kaas is gemerkt met een brandmerk B. (4) At fabriek. (5) Vracht van magazjjn af voor rekening van den kooper. (6) Deze prjjzen gelden aan de vischhal of afslag, plaats van aanvoerkosten van ver pakking, ijs e.d. niet inbegrepen. (7) Franco station van afzending; met in begrip van verpakking, jjs e.d. (8) Iranco station van afzending; prijs wordt bovendien met 4°/0 verhoogd voor dek king der administratie-kosten van het Centraal Bureau voor den afzet van Visscherjjproducten (9) Franco station van afzending. TER \ElZE\SOI VOLKSBLAD U in, i l V U IV,'UU1U11 UCl OIC" prijs prijs f. C.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1