Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. PETROLEUM. Levensmiddelenbureau Pc stemming. J. DE FEIJTEH Jacsz, pc Verkiezing tc Amsterdam (District 17) Aflti-reVolutionairen en roomseh-ljatholieHen. No. 2766. Zaterdag 7 April 1917. 28e Jaargang. Aanvraag om Mais. Aanwijzing verKrijgbaar- stelling Levensmiddelen. Inlevering BROODKAARTEN. Uitreiking bonboekjes MelK- ^fdeeling ZEEP. ABONNEMENTSPRIJS: Per B maanden 76 cent voor binnen en buiteD Ter NeuzeD. Voor België 96 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen b\j alle Boekhandelaren, Brievengaarders «n den Uitgever. Tclcf. InterrNo 15 ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 sent; elke regel meer 10 cent. Bjj abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen oij den Uitgever M DS JONGE, te Ter Neuzen. Met liet oog op «Ie Uaaschriagcn verschijnt het „Ter Neiizenscli Volksblad" a.s. Woensdagmorgen niet. «shbS|£»»' De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN1 brengt ter kennis van belang hebbenden het volgende door hen ontvangen schrijven van de Provinciale Broodcommissie in Zeeland. RUILING ROGGE TEGEN MAIS. De geldende regeling blyft ter dezer zake be staan. De landbouwer, die wenscht te ruilen moet eerst rogge leveren. Daarop vraagt de Burgemeester zijner woonplaats Mais aan bij de Provinciale Brood commissie, onder mtdedeeling, hoeveel Rogge ge leverd is en hoeveel Mais verlangd wordt en tevens onder opgaaf van de grootte van den veestapel, waarvoor de Mais dienen moet. RUILING TARWE TEGEN MAIS. (als bedoeld in de Min. circulaire van 15 Maart 1917 no. 12669 43.) Daarvan Is In Zeeland geen sprake, omdat de Minister van Landbouw uitdrukkelijk aan onze Commissie bericht heeft. Mocht reeds vroeger door U zijn bepaald, dat geen tarwe door de landbouwers als veevoeder mag worden gebruikt, dan dient de ruilmaisverstrekking achterwege te blijven''. Onze Commissie heeft, gelet op de door de re geering gegeven voorschriften, steeds het voeren San Tarwe aan vee verboden, zoodat hetgeen de Minister omtrent de ruilmaisverstrekking zegt dus voor Zeeland geldt. Tarwe kau dus niet voor mais geruild worden. Ter Neuzen, den 4 April 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgem'eester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in de week van 9 14 April geldig zullen zijn voor: Aardappelen bon No. 4, 5 en 6 le serie Rak en Braadvet,, 2 le Varkensvlecsch 2 le Bruine Booncn 1 le Havermout l le Ter Neuzen, 6 April 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN ves tigt er de aandacht' op, dat de inlevering van broodkaarten der 9e week moet geschie den op 11 April, die der 10e week op 20 April enzdus steeds 1 dag na dien der geldigheidsduur. Ter Neuzen, 6 April 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt, ingevolge ministerieële beschikking dato 29 Maart j.l. bekend dat, gezien art. 8 der Di- stributiewet 1916, le. het verboden is petroleum of, gasolie te vervoeren, te verkoopen of af te leveren, tenzij door den Minister van Landbouw, Nij verheid en Handel daartoe vergunning is verleend. 2e. dat de voorwaarden onder welke deze vergunning zal worden verleend, nader zullen worden vastgesteld. Ter Neuzen, 5 April 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De uitreiking van melkboekjes voor de maand April zal plaats hebben in het lokaal BETHEL, 2e Verbindingsstraat op Zaterdag 7 April en Dinsdag 10 April as., en wel voor hen wier geslachtsnaam begint met de letters A I) Zaterdag 7 April van 9 11 uur EG H-Ö 11-12 1 5 I* - Z Dinsdag 10 April 91 De aandacht wordt erop gevestigd dat de uitreiking zal plaats hebben uitsluitend volgens de aangegeven verdeeling. Ter Neuzen, 6 April 1917. LEVENSMIDDELENBUREAU. TER KEUZEN. De Kleinhandelaars worden opmerkzaam gemaakt, dat zij telkens vóór den Wen van iedtren maand opgaaf doen van de Zeep welke zij wenschen te betrekken, (Art. 8 Zeepreglement), met vermelding van den naam van den Grossier. Ter Neuzen, 4 April 1917. LEVENSMIDDELEN BUREAU. Het kan zijn nut hebben, nu wij voor de keuze van een gemeenteraadslid staan, nog eens in herrinnering te brengen de stemming in December j.l. doen was eene herstemming noodig, omdat onze candidaat bij 'eerste stemming enkele stemmen te kort kwam, om de volstrekte meer derheid te halen. Verschillende kiezers hadden toen hun burger plicht verzuimd omdat ze meenden, dat het toch wel herstemming zou vsezen. Dit gat dus onnoodig meer moeite, meer tijd, meer kosten. Laat ons aan dit voorbeeld indachtig blijven. In geen geval onzen burgerplicht verzuimd. Daar er slechts twee candidaten zijn, loopt de stemming in eens af. Herstel van lauwheid of verzuim is dus niet mogelijk. De kiesvereeniging maakt het voor ieder mogelijk zonder bezwaar voor hem of zijn huisgezin van zijn stemrecht gebruik te maken. Die geen kiezer is, begeert het te wezen. Laat dan ook niemand achter bljjven bij deze raadsverkiezing. Wie het wèl meent met de plaats zijner inwoning, mag met onverschillig blijven, als een vertegenwoordiger in het stedelijk college moet worden gekozen. Vrijdag a.s. dus allen op uw post en daad werkelijk getoond, dat ieder zjju stemrecht waard is. Wjen zal onze keuze gelden Wij zouden ons verre moeten vergissen, als bij de groote meerderheid onzer ingezete nen niet het bewustzijn is levendig geworden, dat eene vrijzinnige meerderheid in den Raad het meest aan de behoeften onzer plaats te gemoet komt. Reeds in 1915 bleek dit overduidelijk, al viel door een samenloop van omstandigheden een onzer besten. Duidelijker nog sprak de stembus in December 1916. Mogen we niet vertrouwen, dat ook thans de kiezers evenals te voren, ja meer nog dan vooiheeu, een uitspraak zullen doen in dezen geest Te meer nog, nu de liberale kiesvereeniging door hare keuze getoond heefteeneereschuld te willen aflossen Zij candideerde den heer J. de Peijter, die in 1915 buiten zijne schuld en ondanks het krachtige werken der kiesvereeniging met eenige stemmen te kort moest valleD. Ieder doe zijn uiterste best om dit oud-lid terug te brengen in den Raad. Hij is dit waard, om wat hij twintig jaren lang presteerde als een der eerlijkste en trouw ste voormannen, hij is het waard ook om de wijze, waarop hij zijn lidmaatschap van den Raad heeft vervuld. Niemand blij ve op Vrijdag tehuis. leder onzer doe zijn uiterste best om te doen slagen onzen caDdidaat. Zorgt dus met alle kracht, dat op 13 April gekozen wordt oud- lid van den Raad. Door het oveiljjden van een onzer eminentste volksvertegenwoordigers, professor Van Hamel, was er in district IV eene vacature voor de Tweede Kamer en eene voor de Provinciale Staten. De vrijzinnige kiesvereeniging koos als candidaat voor de Tweede Kamer prof. mr. J. A. v. Hamel (Unie-lib), zoon van het overleden Kamerlid en voor de jProvinciale Staten den heer Asscher, een der firmanten van de bekende diamantslijperij, beiden jonge en krachtige figuren, 36 jaren oud, mannen van wier werkkracht dus veel te verwachten is. De S. D. A. P. had gemeend tegencandi- daten te moeten stellen. Voor den Kamerzetel werd als candidaat aangewezen de heer Jos. Loopuit en voor den Staten zetel de heer P. Voogd. De S D. P. kwam eveneens uit en stelde voor beide vacatures candidaat haar bekende voorganger, den heer D. Wijnkoop. De vrijz.-democraten steunden ondanks de vrijz. concentratie niet den heer mr. J. A. v. Hamel. Op een schrijven van hen had mr. v. Hamel geantwoord Na bespreking van dit antwoord besloot de vrijz.-democr. kiesvereeniging vreemd genoeg hare kiezers vrij te laten. De heer Van Hamel had dit naar het schijnt te danken aan zijne energieke artikelen in het weekblad »De A nsterdammerc (de »Groene«), waarvan hij eenige jaren hoofdredacteur is. Tijdens dezen oorlog heeft hij in menig artikel zeer krachtig partij gekozen voor het goed recht van ons land, waarbij hij zeker het grootste deel van ons volk achter zich had. Maandagavond (vooravond van de stemming) werd door Vooruitgang (Unie-lib. kiesver.) eene vergadering uitgeschreven, waar de can didaten Asscher en mr. v. Hamel beiden het woord voerden. Vooral de woorden van mr. van Hamel. »0ns land moet vrijgehouden worden van vreemde invloeden, opdat wij ons nationaal Nederland behouden* vonden een warm onthaal. Zjjne mooie rede tot de kiezers is niet vergeefsch geweest.' Dinsdag had de stemming plaats. Mr. van Hamel werd gekozen met 1343 stem men, de heer Loopuit (S. D. A. P,) bekwam er 924, de heer D. Wijnkoop (S. D. P.) 74. Voor de Provinciale Staten werd gekozen de heer Asscher met 1572 stemmen, terwjjl de heer Voogd 778 stemmen verwierf en D. Wjjnhoop 93 stemmen. Prof. v. Hamel, bekend uit de Papendrecht- sche strafzaak (waarbij hij zich reeds van eene flinke zijde als advocaat deed kennen), is hoogleeraar aan de univêrsiteit te Amster dam Hij is plaatsvervangend lid van het scheids gerecht, plaatsvervangend kantonrechter, lid van de schoolcommissie, voorzitter der com missie van beheer van het museum voor de studie van gevangeniswezen, voorzitter van het comité van volkstuinen en lid van het algemeen college van toezicht op het rijkstucht- eu opvoedingswezen, bovendien voorzitter van het dagelijkseh bestuur van de Vaderlandsche Club.i Genoeg om te doen zien, dat hij geen man is, »die siille zit.« We mogen Amsterdam IV van harte geluk- wenschen met hare keuze. Nu we het over de houding der vrijz.- democr. in Amsterdam IV hadden, mogen wij er wel op wijzen, dat de vrijz. democr. bond de vrijz. concentratie maar in stand wil houden tot 1918, geheel anders dus dan de unie-libe ralen én vrij-liberalen. Wie het standpunt der Ter Neuzensche kiesvereeniging waardeert, zal thans nog te meer toejuichen hare aansluiting bij de Libe rale Uuie. Alle vrijzinnigen dienen vereenigd te zijn in den komenden strijd op straffe van groot verlies in de toekomst. Dat de vrijz. democr. bond dit niet schijnt te begrijpen, doet ons leed. De Vrijz. Kiesvereeniging te Ter Neuzen stretfde steeds om bijeen te houden, wat bijeen behoort. En daarom blijkt hare aansluiting de eenig goede te zijn geweost. Toen wij de vorige week schreven over de gerustgestelde Maasbode (R.-K. dagblad), die moed gekregen had, dat ook na de Grondwets herziening de coalitieband niet geslaakt zou wordeu, hadden we nog geëne kennisgenomen van de driestarren in De Standaard, driestarren, welke een geest ademen, die naar we vreezen opnieuw ongerustheid zal wekken bij de Maas bode en andere roomsche bladen. Ziehier, hoe dr. Kuijper in zijn blad schrijft onder het opschriit »0nze Kamerleden Is het niet in hooge mate teleurstellend, dat niet alleen hier en daar, een enkele kiezer amok tegèn onze Kamerleden maakt maar dat zelfs een enkel Persorgaan zich er toe leende, om aan dit geheel ongerechtvaardigd polititiek gehaspel steun te verleenen. Het feit, dat er alle kans is, om Stemplicht en Vrouwenkiesrecht, na anderhalf jaar, in de Grondwet en in de organieke wet te be groeten, is, behoeft dit nog gezegd kwetsend voor ons aller politiek gevoel. Dit zou niet zoo zijn, indien beide ons door liberale overmach werden opgedrongen. Maar het droeve is, dat ongewezen bondgenooten, zoowel de Roomsch-Katholieken als de Chris telijk- Historischen, thans met Liberalen accoord gaan, en niet zonder ijver zelfs, voor het in schakelen in onze wetgeving van deze, steeds door rechts bestreden, nieuwigheden zijn opge treden. En wat nog meer grieft is het feit, dat deze beide fracties van rechts zoo beden kelijke paden insloegen, zonder zelfs in overleg met onze partjj te zijn .getreden. Men wist met volkomen zerkerheid. dat de Anti revolutionaire party, niet nu pas maar steeds, zoowel Stemplicht als Vrouwenkiesrecht heeft bestreden, en besteden om des beginsels wille, en in weerwil van het onloochenbare feit, dat we uit de stembus van 1913 als bond* TER HEMl VOLKSBLAD.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1