Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Beter laat flaw «ooit. Verandering. MILITIE. fóti Van zin. No. 2765. Woensdag 4 April 1917. 28e Jaargang. Onderzoek betreffende ïoorgeoefendheid. Grondbelasting. Ter vïsie-ligiqg opgaven van Gandidaten. STEMMING voor den Gemeenteraad. Uitreiking Zeepl^aarten en Melkbons. Verkrijgbaarstelling Levens middelen bons. Inlevering Levensmiddelenbons. Broodkaarten voor Verlofgangers. Beschikbaarstelling Levensmiddelen. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maaiideia 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen b\j alle Boekbandelaren. Brievengaardere en den Uitgever^ Telef. Interc, No 15 ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tariet. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. De Burgemeester van T.ER NEUZEN maakt be kend, dat in Juni a. s. zal plaats hebben het on derzoek tot het verwerven van het bewijs be treffende het voldoen aan de eischen van voor geoefendheid, bedoeld in art. 70 der Militiewet. Het bezit van dat bewijs geefc ii^ geval van toe wijzing aan de Infanterie, de Vesting-Artillerie of de Genietroepen aanspraak op een twee maanden korteren eerste-oefeningstijdvoorst geeft het be wijs aanspraak op inleving bjj het korps en in het garnizoen rer keuze van de dienstplichtige, voor zoover hy voor zoodanige inlijving geschikt is en deze met de belangen van den dienst is overeen te brengen. Bedoelde eischen zijn vastgesteld by Koninklijk besluit van 17 Juni 1912 Staatsblad, no. 188) In lichtingen omtrent deze eischen zyn te verkrijgen ter secretarie dezer gemeente Het onderzoek wordt gehouden in de volgende gemeenten: AMSTERDAM, DEN HELDER.'s-GRA VENHAGE, GORINCHEM, BREDA, VENLO, ARNHEM, KAMPEN, LEEUWARDEN, ASSEN en UTRECHT. Het onderzoek wordt opgedragen aan vyf ecxa- men-com missiën, die worden benoemd door den Inspecteur der Infanterie. De eerste commissie stelt het onderzoek achtereenvolgens in te Den Helder. Amsterdam en Utrecht; de tweede te Gorinchem en te 's-Gravenhage de derde te Breda en Venlo; de vierde te Arnhem en Kampen; de vijfde te Leeuwarden en Assen met dien verstande, dat het onderzoek op Dinsdag 5 Juni 1917 aan vangt in de eerste der gemeenten, voor elke com missie aangewezen. Het onderzoek zai, zoo noodig, worden voortgezet op twee of meer dagen, volgende op den dag van aanvang. Aan het onderzoek kunnen deelnemen de mili tieplichtigen, die bestemd zijn om voor de lichting 1918 by de militie te worden ingelijfd. De militieplichtigen, die aan het onderzoek wen- schen deel te nemen, moeten zich vóór 1 Hei a.s. aanmelden bij den Burgemoester der gemeente, waar zij voor de militie zyn ingeschreven. Zy moeten bij de aanmelding opgeven in welke gemeente zij aan het onderzoek wenschen deel te nemen. Zy, die niet verblijf houden in de gemeente, waar zy aan het onderzoek wenschen deel te nemen, moeten bovendien te kennen geven, of zij gedu rende het onderzoek voor Rijksrekening legering en voeding wenschen te genieten. Aan de militieplichtigen, die zich voor het onder zoek aanmelden, wordt, voor zooveel zy ter inlij ving bestemd zyn, later bericht gezonden van de plaats (lokaliteit), waar en van het tijdstip, waarop zij zich voor deelneming aan het onderzoek moeten vervoegen. Tér Neuzen, 30 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN, Gelet op art 15 dor wet van 26 Mei 1870 (Staats, blad no. 82) tot regeling der Grondbelasting. Brengt ter kennis, dat de door hem ontvangen staten van de uitkomsten der meting en schatting enz. in bovengemeld artikel bedoeld, gedurende 30 dagen, op de secretarie der gemeente ter inzage zijn nedergelegd en dat aan ieder, wiens eigen dommen in die staten vermeld zijn, eene kennis geving zal worden gezonden. Ter Neuzen, den 2 April 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend: dat de by hem ingeleverde opgaven van Candida- ten voorde op heden gehouden verkiezing, ter vervul- ling van een plaats in den Gemeenteraad evenals het door hem opgemaakte proces-verbaal van sluiting der candidatenlyst, ter Gemeente-Secretarie voor een ieder ter inzage liggen dat afschriften dier stukken aangeplakt en tegen betaling der kosten verkrijgbaar zyn. Ter Neuzen, den 30 Maart 1917. De Burgemeester van Ter Neuzen, M. EIJKE, L, B. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, brengt ter openbare kennis, dat op Vrijdag d en 13 April a. s., van des morgens acht tot des namiddags vijf uren, de stemming zal geschieden ter vervulling van een plaats in den Gemeenteraad, wegens ontslagname van den heer H. B. van Nes. De candidaten, in alphabetische volgorde zyn; J DE HAKKER I». DE FEU TEH JAC.z. J. Tevens-wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht, luidende; „Hij die opzettelijk zich voor een andere uit gevende aan een krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste EEN JAAR. Ter Neuzen, den 30 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, M. EIJKE, L. B. De Hoofdcontroleur-Boekhouder van bet Levensmiddelenbureau maakt bekend, dat de Zeepkaarien voor de maand April zullen worden afgegeven op Woensdag en Don derdag 4 en 5 April a. s., beide dagen van 912 v.m. en l5 n.m. Afgifte van Melkbons voor de maand April heeft alleen plaats op Zaterdag 7 en Dinsdag 10 April beide dagen van 9 uur v.m.—I uur n.m. De wekelijksche uitreiking der Melkbons vervalt bierdoor. De uitreiking heeft plaats in het lokaal B titel, 2e Verbingstraat. Ter Neuzen, 2 April 1917. De Hoofdcontroleur-Boekhouder voornoemd, L. W. RIJNBERG. De floofdcontroleur-Boekhouder van het Levensmiddelenbureau maakt bekend, dat voor degenen, die hun bons nog niet hebben afge haald, hiervoor alsnog gelegenheid bestaat op Dinsdag 3 April a.s., van 912 v.m. en I —5 n.in. in hel lokaal Bethel, 2e Ver- bindingsfraat. Wa dien dag zullen voorloopig geen bons meer worden uitgereikt. Ter Neuzen, 2 April 1917. De Hoofdcontroleur-Boekhouder, voornoemd, L. W. RIJNBERG. De aandacht van winkeliers wordt erop ge vestigd, dat de levensmiddelenbons wekelijks behoorlijk gesorteerd, moeten wor den ingeleverd, vergezeld van eene lijst, aangevende het aantal van iedere sport. De inlevering moet plaats hebben uiterlijk den 4en dag na afloop van de week van geldigheid der bons ten kantore van het levens middelenbureau. Ter Neuzen, 2 April 1917. LEVENSMIDDELENBUREAU, In verband met den Feestdag van Goeden Vrijdag, op welken dag geen Kantoor wordt gehouden kunnen Militairen welke Donderdag a. s. na kantooruren in verlof komen hunne broödkaarten bekomen bij den Controleur van het L. M. B. Nieuwstraat 28, des voor middags van 19 11 uur. De Controleur van het Levensmiddelenbureau, s J. F. DE COOKER. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat verkoop van AARDAPPELEN, BAK- EN BRAADVET, VARKENSVLEESCII, BRUINE BOONEN, GROENE ERWTEN, RIJST, GORT, HAVERMOUT verboden is, zonder aflevering van daartoe strekkende bons, welke wekelijks worden be kend gemaakt. Verkoop dezer goederen zonder afgifte van bons of die welke niet zijn aangewezen, is verboden. Ter Neuzen, 2 April 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Het is voor de eerste maal, dat de anti-rev. partjj ten strijde trekt voor een R-K. candi- daat in onzen gemeenteraad. Vroeger schrok de anti-rev. kiesvereeniging er steeds voor terug met een katholieken can- didaat voor den dag te komen. Thans, nu dr. Kuyper de doodsklok" over de coalitie begint te luiden, acht de anti-rev. kiesver. in Ter Neuzen het oogenblik ge komen, om openlijk met de roon.sch-katho- Iieke partij arm in arm te gaan. 'Vreemd, niet waar? Is het, omdat de Evenredige Vertegen woordiging nabij is Maar waarom dan ook dit laatste jaar niet gewacht Zij, die gelooven, haasten niet Is het, omdat het toch een vrijzinnigen zetel betreft Hoopt men op winste voor de toekomst? Wij weten het niet, behoeven het ook niet te weten. Vreemd vinden we het samengaan van weerskanten. Juist met het oog op ontspanning en viering van feestelijkheden, juist met het oog op de Zondagsheiliging, die de anti-rev. zoo dikwijls bij gemeenteraadsstemmingen naar voren brachten. Gaapt er blijkens de artikelen van dr. Kuyper eene breede, onoverbrugbare klove tusschen anti-rev. en katholieken, grooter nog is die klove als men bij eene gemeenteraads-verkie- zing als in Ter Neuzen moet samengaan. Dat zien roomsch-katholieken in, dat zien ook anti revolutionairen in. Maar hoe hemelsbreed ze ook verschillen, de leiders hebben hun accoord getroffen, ze gaan voor het oog broederlijk samen. Moge het tjjdstip slecht gekozen zijn, nu de stem van Kuyper angstig en waarschuwend klinkt, wij hebben er rekening mede te hou den, dat we tégen een bondgenootschap moeten strijden. De stemming loopt ineens af. Er zijn slechts 2 candidaten. Laat niemand zeggen Het zal wel gaan, die ééne stem zal er niet op aan komen. Ieder, die wil, kan tijd vinden. Hij bedenke, dat de man, die candidaat staat voor de Liberale kiesvereeniging, jaren lang tijd en moeite veil had, om onze zaak te deten zegevieren. Het moet een eer zijn voor ieder vrijzinnige om dezen wakkeren en eerlijken strjjder de zege te bezorgen. Luctor et Emergo zegt »Van liberale zijde schijnt men zich thans te herinneren hoe eenigen tijd geleden een hunner vertegenwoordigers gewipt werd. Door hun eigen nalatigheid.* Wie wordt met dien vertegenwoordiger be doeld, kiezers Onze candidaat, de heer J. DE FEIJTER, die in 1915 met enkele stemmen viel. Laat dit nimmer meer met eenigen schijn van waarheid kunnen gezegd worden. Op Vrijdag 13 April dient gekozen de heer J. DE FEIJTER Jacsz. Niemand blij ve achter. Ieder wekke andere op. Ter wille van ons beginsel van onze partij en bovenal van onze plaats. Anders dan dr. Kuyper in de Standaard, schijnt de driestarschrijver uit Luctor et Emergo er over te denken. Volgens dit blad stond de anti-rev. partij reeds veel vroeger dan de liberale" het begin sel der Evenredige Vertegenwoordiging voor. Dat we er nu voor zijn, komt volgens dit blad, uit zelfbehoud. We willen Luctor et Emergo wel even mededeelen, dat wij hier in onze streek geen erg vurige voorstanders van dit stelsel zijn, evenmin als van de samenkoppeling van art. 192 aan art. 80. Als wij de Grondwetsherziening in zijn ge heel daarom niet afwijzen, komt, omdat we als practische menschen rekening houden met de^omstandigheden en het goede niet onvoor waardelijk opofferen aan het jjetere, dat op het oogenblik niet bereikbaar is. Wij hadden b.v. ook gaarne de troonsop volging geregeld gezien en meer invloed aan d^ volks vertegenwoordiging willen toegekend inzake de buitenlandsche politiek, beids o.i. broodnoodig. Het artikel van Luctor et Emergo doet vreemd aan, als men de Standaarddriestarren er naast legt. Gewis zal ieder zich de laatste tijden wel eens te binnen brengen die woorden van een onzer hooge legeraanvoerders, woorden, die door heel ons land gingen van oord tot oord Smokkelen is geen neutraliteitsschennis. Als een gevleugeld woord klonk die macht spreuk welhaast overal. Fan wat party of richting godsdienstig of niet-godsdienstig, ieder had ze in den mond, ieder nam ze op als eene geloofswaarheid. Neen, niet ieder, gelukkig. Maar helaas, toch de groote meerderheid, die ze telkens klakkeloos gebruikte. Wjj hebben ze indertijd formeel juist ge noemd, maar onmiddellijk op het groote, ge vaar van zoo'n uitspraak gewezen. Het deed ons destijds genoegen, dat ook het Kamerlid Schaper in eene vergadering te En schede deze uitspraak in het openbaar afkeurde,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1