Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Bekendmaking. ZAAI-BE WIJZEN. MELKBONS. Cent Vacatnre. Sen afgewezen Voorstel. No. 2764. Zaterdag 31 Maart 1917. 28e Jaargang. Kijk, de Provincie en de Gemeente, Uitbetaling Militievergoedingen. Wijziging geldigheidsduur Broodkaarten. De Burgemeester van TE it NEUZEN Levensmiddelen-bureau Ter Neuzen. AAN DE BAKKERS. Aanwijzing verKrijgbaar- stellirjg levensmiddelen. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij ▼ooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 «ent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken Woeusdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. bepaald Telef. latere. No 15 Burgemeester en "Wethouders der gemeente TER NEUZEN, gezien de circulaire van den heer Com missaris der Koningin in deze Provincie van 20 Maart 1917, A, no. 133, lste afdeeling'; herinneren by dezen de belanghebbenden aan de bepalingen, vervat in ds wet van 8 November 1815 (Staatsblad no 51), art. 125 der provinciale weten art 228 der gemeentewet, volgens welke alle SCHULDVORDERINGEN TEN LASTE VAN HET binnen zes maanden, volgende op het jaar waarvoor zij loopen, zullen moeten worden ingediend bij het bestuur, het college, de autoriteit of den ambtenaar, die tot de uitvoering van het werk of de levering last heeft gegeven, op straffe van te worden gehou den voor verjaaid en vernietigd; wordende mits dien een ieder uitgenoodigd, om de schuldvorderin gen welke hen ten laste van het Rijk, de Provincie of de Gemeente over 1915, mocht hebben, zoo spoedig mogeljjk in te dienen en daartoe den uiter sten termijn, bij de wet vastgesteld zijnde den taatsen Juni aanstaande, niet af wachten. De vorderingen ten laste van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel in te zenden vóór 15 April a.s. Gedaan te Ter Neuzen, den 27 Maart 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE. Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van belanghebbenden lo. dat de uitbelaling over de termijn 26 Maart— 5 April 1917 niet zal plaats hebben op Vrijdag 6 April doch op Zaterdag 7 April 1917. 2o. dat de uitbetalingen voortaan alleen zullen plaats hebben op de daarvoor gestelde termijn van des voormiddags 9 tot lO'/s uur op bet Gemeen tehuis. Ter Secretarie zullen geen betalingen meer geschieden. 3o. Betalingen aan huis zullen slechts bij uit zondering plaats hebben In geval van ziekte: Ter Neuzen, den 29 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Zij die hunne zaai-bewjjzen voor den ver bouw van cichorei, diverse zaaden, peen enz. nog niet hebben afgehaald worden uitgenoo digd deze ter Gemeente-Secretarie af te halen op werkdagen tusscben 9 en I ure. Ter Neuzen, 29 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN, maakt, ingevolge Ministriëele beschikking, no. 56165/36, dato 28 Maart j.l. bekend dat m t ingang van 2 At ril a. s., iedere broodkaart zal strekken tot het ver- krjjgen van brood gedurende 9 dagen inplaats van 7 dagen, niettegenstaands op de kaart vermeld staat, dat zij slechts geldig is voor een bepaalde week, en mitsdien de geldigheidsduur der brood kaarten, die thans zijn uitgereikt, bepaald als volgt die, waarop vermeld voor de 9e week van 2 t/m 10 April 10e 11 19 He 20 28 v. 12e 29 7 Mei enz. Ter Neuzen, 30 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Hoofdcontrolsur-Boekhouder van het Levensmiddelenbureau maakt be kend, dat de uitreiking van den toeslag over afgeleverde melk van 23 Oct.—31 Dec. 1916 zal plaats hebben voor hen, die nog niet hebben afgerekend, tot en met Zaterdag 31 Maart a. S., ten kantore van het Levens- middelenhureau, des voormiddags van 912' uur. Ter Neuzen, 26 Maart 1917. De Hoofdcontroleur-Boekhouder voornoemd, L. W. RIJNBERG. Op grond van ons medegedeelde feiten, worden de melkslijters ernstig gewaar schuwd tegen bet afscheuren of in ontvangst nemen van melkbons waarvoor door hen geen melk wordt geleverd. Bjj niet naleving van de voorschriften voor de melkvoorziening, zullen nalatige melkslijters van melkleverantie worden uitgesloten. Ter Neuzen, 28 Maart 1917. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZINGA, Voorzitter. L. WABEKE, Secretaris. lo voorzachteZuiderzee bokking [bikltokking] zonder Btaartvin GROOTHAN DELFRIJS 9,50pertal van 200sluks TUSSCHENILANDELPRIJI,, 3,— KLEINHANDELPRIJS 2 cents per stuk. 2o Voor harde Zniderzeebokking zonder staartvin GROOTHANDEL^RIJS ƒ3.25 per tal van 200 stuks. TUSSCHENHANDELPRIJS „3.75 KLEINHANDELPRIJS 21/, cents per sink. Dat bovenbedoelde inaximum-grootbandelprijzen zijn te verstaan franco station van afzending met een ver- hooging van 4 °/0 voor dekkiog der administratie kosten van bet Centraal Bureaa voor den afzet vao visscberijprodncten. Ter Neuzen, den 28 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Boofdcontroleur-Boekhouder maakt bekend dat dequitantiën voor de afgegeven broodkaarten uiterlijk Maandag 2 April a.s., zijn ingeleverd. Ter Neuzen, 29 Maart 1917. Levensmiddelenbureau. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend dat in de week van 27 April geldig zullen zijn voor Aardappelen bon No. 1, 2 en 3 le serie Bak- en Braadvet 1 ie Varkensvleesch 1 ie Groene erwten 1 ie RÜst 1 le Ter Neuzen, 30 Maart 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. In een tamelijk kort tijdsverloop de derde vacature in onzen Gemeenteraad. De eerste maal bracht de dood eene leege plaats, de tweede vacature ontstond wegens vertrek uit onze gemeente, de derde door het bedanken van Dr. v. Nes. De drukke practijk noopte dezen het lid maatschap van den Raad te laten varen. Niet lang heeft de heer Van Nes zijn man daat vervuld. In 1915 werd hij tot raadslid gekozen. Hij nam een gansch eenige positie in. In zijne denkbeelden vrijzinnig, is dit lid wars van politiek, zoo goed in een raadscollege als in de Tweede Kamer. De tijdsomstandigheden en de algemeene houding van ons parlement hebben hem nog in die opvatting versterkt. In den Raad was hij wat men noemt een «wilde*. Naar partij of politiek wenschte hij zich niet te richten. Bekend is zijn origineel optreden, als de vraag van het alcoholisme ter sprake kwam, waarbij hij met de vrager, van bet practisch leven te weinig rekening hield. Toch mag van hem getuigd worden, dat bjj zjjn taak ernstig opvatte en steeds sprak en handelde volgens zijne overtuiging. De heer Van Nes is dus opgetreden los van de politiek, nog links noch rechts ziende. Hij heeft zich daar anderhalf jaar aan ge houden. Zou hij het zjjn bljjven doen? Zou hij moedwillig de oogen gesloten heb ben, als zich de politiek klaar en duidelijk voor hem had geopenbaard Wij hebben er meerderen gekend die zich met politiek niet wenschten te bemoeien, tot zich de politiek met hen bemoeide. Hoe dit ook zij, eene ernstige opvatting zjjner taak kan men hem niet ontzeggen, een man van karakter heeft hjj zich getoond. De liberale kiesvereeniging heeft in de vacature tot candidaat gesteld den heer J. de Feijter, die bjj de raadsverkiezing van 1915 met enkele stemmen tekort, zjjn zetel verloor, als gevolg van de eigenaardige propaganda toen door enkelen gevoèrd. Dat men dit oud-raadslid tracht terug te brengen in ons stedeljjk college, verdient voor zeker door alle vrjjzinnigen te worden toege juicht. In de vele jaren, dat hjj zich in dienst ge steld heeft voor de vrjjzinnige beginselen, heeft hjj dit gedaan met een trouw en eene zuiverheid, die nimmer genoeg kunnen worden gewaardeerd. Beginselvastheid, eerl jjkheid en goede trouw hebben hem al die jaren geleid en hem nim mer van den weg, dien hjj zich eenmaal koos, doen afwjjken. Voor iemand, wars van politiek, een man in de plaats, die in de politiek grjjs geworden is. Bovenal waar een man van karakter heen ging iemand ten zetel verheven, die ruimschoots getoond heeft ook man van ka rakter te zjjn. Met volle vertouwen in de kiezers gaan wjj den komenden strjjd tegemoet. Door het bedanken als lid van den Raad der Gemeente Ter Neuzen door Dr. H. B. v. Nes moest eene nieuwe verkiezing plaats hebben. De Liberale Kiesvereeniging »De Vrijheid* wees in een flink bezochte vergadering op 23 Maart als haren candidaat aan den Heer J. de Fejjter Jacsz., oud-lid van den Raad. Zaterdag 24 Maart kwam bij de kiesver eeniging in een voorstel van de anti-rev. kies vereeniging «Nederland en Oranje* alhier, welk voorstel aldus luidde Ter Neuzen, 24 Maart 1917. Aan het Bestuur der Liberale Kiesvereeniging »De Vrijheid* alhier. Mijne Heer en, Het Bestuur der Anti-Revolutionaire Kies vereeniging «Nederland en Oranje* alhier, heeft de eer het volgende aan Uwe Kiesver eeniging ter overweging aan te bieden. Naar onze meening heeft dat deel van de inge zetenen onzer gemeente, dat behoort tot de Roomsch-Katholieke Staatspartjj, recht op vertegenwoordiging in den Raad door een eigen afgevaardigde. Komt het straks tot «evenredige vertegenwoordiging*, dan zal vanzelf aan dien billijken eisch voldaan wor den, doch naar onze meening behoeft hierop niet te worden gewacht om te doen, wat naar onze overtuiging en zeker ook die van Uwe Kiesvereeniging het goed recht onzer Roomsche mede-ingezetenen vraagt. Voorts zjjn wij van meening, dal bjj de aanstaande peiiodieke verkiezingen in Juni met het oog op de tjjdsomstandigheden de politieke strjjd zooveel mogelyk dient ver meden te worden. Op grond van een en ander hebben wjj de eer Uwe Vereeniging het volgende voorstel te doen 1. De Vrjjzinnige en Anti-Revolutionaire Kiesvereenigingen onthouden zich van het stellen van een candidaat op Vrijdag 30 Maart in de vacature Van Nes, ten einde den R.-K, candidaat zonder strjjd in den Raad te brengen. 2. Bjj de periodieke aftreding in Juni a.s. beschikt elke partij over de zetels, die zjj heeft verkregen, dat wil dus zeggen, dat de Vrjjzinnigen een lijst inleveren met drie candidaten, en de rechtsche partijen een ljjst met één candidaat. Wjj wenschen ons voorstel zoo opgevat te zien, dat beide deelen niet gescheiden worden, dat dus verwerping van het ééne deel, het andere deel van ons voorstel doet vervallen. Wjj geven aan de R.-K. Kiesvereeniging «Ons Recht* kennis van dit voorstel aan Uwe vereeniging met verzoek, U te willen mededeelen, of zjj al dan niet met ons voor stel accoord gaat. In de hoop, dat Uwe vereeniging ons tweeledig voorstel zal willen accepteeren en Uw antwoord gaarne ontvangend uiter- ljjk op Woensdag 28 dezer, hebben wjj de eer te zjjn. Uw dienstw. dienaren, Het Bestuur der Anti-Rev. Kiesv. «Nederland en Oranje* te Ter Neuzen, (w g.) H. KOELMANS, Voorzitter, (w.g.) D. SCHEELE Az., Secretaris. Namens de R -K. kiesvereeniging werd een schrjjven gezonden om adhaesie te betuigen met de voorstellen van «Nederland en Oranje*. Ook dit schrijven vinde hier eene plaats: Ter Neuzen, 27 Maart 1917. Aan het Bestuur der Liberale Kiesvereeniging «De Vrjjheid* Alhier. M. H. Vanwege de Anti-Rev. Kiesvereeniging «Nederland en Oranje* alhier, bereikte ons een verzoek om adhaesie te betuigen aan de voorstellen door bovengenoemde Kiesver eeniging aan Uw Bestuur gedaan, bedoelen de een overeenkomst te treffen tusscben de verschillende politieke partjjen bjj de a.s, verkiezing en bjj de periodieke aftreding in Juni a.s.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1