Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Ruilmaïs, Jtet dericalismi in feet land Van jtolst. Stoelend op denzelfden wortel. Xei Voortbestaan der coalitie. jKederlandsche politieK- KIEZERSLIJST. No. 2763. Woensdag 28 Maart 1917. 28e Jaargang. aankondigingen van den Provincialen Stoombootdiensl op de Wester-Schelde, (lijn Vlissingen-Breskens-Neuzen.) ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiteD Ter Neuzen. Voor België 95 oent by vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15 ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 oent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tariel. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres; Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiker Woeusdau- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. De aandacht van het Publiek wordt er op gevestigd dat de uitreiking d>r bons ter ver krijging van levensmiddelen plaats heeft in het lokaal „BETHEL" in de 2<le Verbindingstraat. van 2 April 1917 tot nadere aankondiging. Ter Neuzen, den 26 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. WIJZIGING Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN maken bekend, dat de op he den door hen, door afvoering en toevoeging ingevolge de wet van 30 December 1916 (St.bl. no. 581), tot tijdelijke afwijking van de Kieswet, gewijzigde kiezerslijst, benevens de alphabetische lijsten der namen en voorna men van hen, die met betrekking tot een of meer der verkiezingen van de kiezerslijst zijn afgevoerd en daarop zijn gebracht, van 23 Maart tot en met 21 April a.s. ter secre tarie der gemeente voor een ieder ter inzage worden nedergelegd en, tegen betaling der kosten, in afschrift of afdruk verkrijgbaar worden gesteld. Tot en met 15 April a.s. is een ieder be voegd bij het gemeentebestuur verbetering van de gewijzigde kiezerslijst te vragen, op grond dat hij zelf of een ander, in strjjd met de wet, daarop voorkomt, niet voorkomt of niet behoor lijk voorkomt. Het verzoekschrift kan op ongezegeld papier worden gesteld. Ter Neuzen, 22 Maart 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd. J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Hoofdcontroleur-Boekhouder van het Levensmiddelenbureau maakt be kend, dat de uitkeering van den toeslag over afgeleverde melk van 23 Oct.—31 Dec. 1916 zal plaats hebben op Woensdag 28 Maart a. s., ten kantore van het Levens middelenbureau, des voormiddags van f)12 uur. Ter Neuzen, 26 Maart 1917. De Hoofdcontroleur-Boekhouder voornoemd, L. W. RIJNBERG. Landbouwers welke voor de door hen afge leverde Tarwe Voedermaïs wenschen te bekomen, gelieven zich ter Gemeente-Secre tarie te vervoegen. Ter Neuzen, 26 Maart 1917. De Burgemeester, J. HUIZINGA. Er is weer iets verschrikkelijks gebeurd. Zijn er weer een aantal schepen getorpe deerd Dreigt er hongersnood in' ons land Neen het is veel erger Zelandia heeft er een zeer lang artikel over. Er is nameljjk in Hulst een departement gesticht van de maatschappij tot nut van het Algemeen. Anders niet, vraagt de lezer. Maar dat is iets, waar Hulst trotsch op mag wezen, zegt de verstandige, die weet, welk een zegenrijken arbeid deze maatschap pij gedurende haar langdurig bestaan heeft gesticht. Niet aldus de dweepziekte Zelandia. De maatschappij tot nut van het algemeen staat niet onder geestelijk toezicht. Zij plaatst zich en heeft zich steeds geplaatst op een ruim, menschelijk standpunt en mocht in den loop der jaren menschen van verschil lende geestesrichting, van alle godsdiensten onder hare leden tellen. Maar, o gruwel, de maatschappij is niet clericaal. Zelandia, die ijvert voor R.-K. geitenver- eenigingen en R.-K. voetbalclubs, acht dus deze vereenigiug uit den booze. Ze bestrijdt haar, roept den Paus erbij en den Bisschop van Breda, Het spook der vrijmetselarij moet weer dienst doen. Als dat niet helpt, helpt niemendal. Het is de schuld der vrijmetselarij, dat En- gelaud oorlog voert, dat Frankrijk strijdt, dat Italië zich weert (altijd volgens Zelandia.) Geven de koeien te weinig melk, gaart ge te weinig eieren van uwe kippen, onderzoek eerst of de vrijmetselarij mogelijk de oorzaak is. Zelandia noemt de Maatschappij tot nut van het Algemeen de dochter of beter de zuster der vrijmetselarij. Dien nonsens moeten de eenvoudigen uit het land van Hulst slikken. Op deze manier tracht Zelandia een corps van onverdraagzame en dweepzieke volgelin- gelingen te krijgen. Wij hopen, dat er in Hulst nog genoeg vrije en onafhankelijke menschen zijn, om zich te verheffen boven het hysterisch geschrijf van dit clericale blad. Zoo ergens, dan is in het land van Hulst nog heel wat licht noodig. Moge het nieuwe departement het zijne doen om meer licht te brengen tot zegen van allen, die zoo lang onder den domper gehou den zijn. Dan zal het een waardige loot zijn van ouden stam, die zooveel heerlijke vruchten voor ons land en volk heeft afgeworpen. Een woord van hulde aan hen, die het initiatief tot de stichting namen, aan de strij ders met kloeke harten en open vizier, die niet ophouden hun strijd te voeren tegen on derdrukking en domperjj. Het is reeds zoo dikwjjls aangetoond, hoe hemelsbreed de anti-rev. en roomschen van elkander verschillen, hoe hun samengaan in strijd is met hun geheele wezen, hoever hun uitgangspunten vaD elkaar staan. In één opzicht komen ze overeen, in het negatieve, in hun strjjd tegen het goede, dat bestaat, in hun furie tegen de openbare school. In haar artikel over de Maatschappjj tot nut Tan het Algemeen, deelt Zelandia even een veeg uit aan het Gemeentebestuur van Hulst. Deze hebben van de openbare school eene uitgebreid lagere school gemaakt. Dat was volgens Zelandia niet noodig. Op de R -K. scholen werd hiervoor voldoende ge zorgd. Voelt men de valsche redeneering? Protestantsche ouders en Katholieke ouders, die het openbare onderwijs (het onderwijs, ge schikt voor allen) begeeren, tellen bij Zelandia niet mede. Onmiddellijk dachten wij aan de anti-rev. in Ter Neuzen, die indertijd zoo lang het M. U. L O. aan school B wisten tegen te houden, tot ze zelf hun kerkelijke school daarvoor hadden ingericht, die later hun vinnigen strijd voerden tegen de H. B. Somdat ze geene confessioneele konden stichten. Ook Luctor kwam kortelings nog met een giftig artikel tegen de H. B. S. Wij dachten aan deu minderwaardigen strijd der anti-rev. te Oud-Beierland, een strijd, waarbij zelfs een Christelijk schoolopzieuer het van zijne partjjgenooten ontgelden moest. Wij dachten aan zoovele onchristelijke po gingen in calvinistische en clericale streken om het openbaar onderwijs te nekken. En het zal opnieuw voor ieder duideljjk zjjo, dat met de bevrediging op onderwijsge bied de strijd niet uit is, dat hij op het plat teland heviger zal oplaaien, als de Staat meer dere middelen voor deze unfaire bestrijding ter beschikking stelt. Daarom, vrijzinnigen, blijft waakzaam tegen over een niets outzienden vjjand. De R.-K. Maasbode had zich wel wat on gerust gemaakt over het voortbestaan der coalitie, als eenmaal de evenredige vertegen woordiging tot stand kwam. Dat zat hem in de redd van den anti-rev. oud-minister Colijn. Deze had in zijne rede gewezen op voor- deelen, die de coalitie had opgeleverd, maar ook meer dan één nadeel genoemd. Las men de verslagen in de bladen, dan moesten de broederen wel wat twijfelachtig gestemd worden over het heilzame der coalitie. Waar het vorige jaar in de Standaard en ook in andere anti-rev. bladen gezinspeeld werd op een optreden onder eigen vaan en voor eigen beginselen, is het geen wonder, dat de Maasbode (bet'meest clericale dagblad in ons land) lichtelijk ongerust werd. Immers, dit orgaan hoopt door een samen gaan met de anti rev. nog meerdere voordeelen* en macht voor het clericalisme te verkrijgen. De ongerustheid is geluwd. De anti-rev. Rotterdammer en andere bladen derzelfdp party zijn voor pen voortbestaan der coalitie. Ook blijkt oud-minister Colijn niet zoo straf gesproken te hebben als de Maasbode eerst dacht. Zoo mogen we er dus op rekenen, dat de coalitie zal worden voortgezet, de coalitie, die reeds zooveel jaren bestaat, maar zich nog nimmer een plaats heeft veroverd in de harten des volks. Ook in onze streek niet, waar reeds zoo dikwijls bleek, dat het bloed kruipt, waar het niet gaan kan. Misschien is het zelfs voor de leiders, ge makkelijker het bij evenredige vertegenwoor diging met elkaar op een accoordje te gooien, nu de kiezers het bondgenootschap niet bij stemming zullen behoeven te bezegelen. Want, zooals we daareven zeiden, het bond genootschap van Rome en Dordt vindt na zoovele jaren nog geene instemming bjj het volk en zal ook nimmer die instemming ver werven. Heft succes van minister Posthuma. Een zoo curieus verloop van het distributie debat in de Tweede Kamer had niemand ver wacht. Het Voorloopig Verslag over het 80- millioen-ontwerp was vol klachten geweest en iedereen was er op voorbereid, dat er wat veranderd zou worden in de levensmiddelen voorziening. Wat, dat wist men niet precies, want daarvoor waren de critici het onderling te zeer oneens. De socialisten, geprest door de in dergelijke aangelegenheden altijd machtige vrij-socialistische en anarchistische elementen, waren de dragers van de algemeene ontevre denheid over de duurte en de schaarschte. Verscheidene rechtsche leden waren niet aange naam gestemd over huns inziens te geringen uitvoer, waardoor de boeren werden benadeeld. En andere leden, waaronder een aantal vrij- zinnjgen, waren ongerust geworden over het hooge bedrag, dat werd aangevraagd, en meen den dat men een ander stelsel van distributie moest kiezen, waardoor minder millioenen werden besteed ten bate van personen, die het niet strikt noodig hadden. Deze laatste groe'p was in haar -ongerustheid Dog versterkt door het aftreden van minister Van Gijn teD gevolge van diens oordeel, dat er te wild met de geldmiddelen werd omgesprongen. Allerlei malcontentie dus. Men kon er op voorbereid zjjn, dat er voor minister Posthuma, bij de behandeling van het 80-millioen-ODtwerp, »eën zware wijs zou opgaan.* Maar het pakte heel anders uit. De critiek op den toevoer van levensmiddelen, schoon by enkele sprekers krachtig, bij een zeer enkelen (den heer Van Doorn) zelfs scherp, viel toch zeer mee. Die op de distributie was zelfs heel mak. En op dat punt trof het al heel gauw iedereen dat niemand een beter stelsel wist aan te wijzeD, Zelfs die afgevaar digden, die als de heer Patijn verklaarden, dat ze ernstig naar iets beters hadden gezocht en die ook wel een schets van hun denkbeelden aanduidden moesten tevens erkennen, dat ze steeds waren gestuit tegen bezwaren, nog grooter dan die van het bestaande stelsel, 'loen de minister dan ook zijne rede begon ter beantwoording van de vele sprekers, had hij op 't stuk der distributie het spel reeds gewonnen. Restte het gebied der productie. Of, beter gezegd, dat van den aanvoer. Want de moei lijkheden zitten voornamelijk in den gebrek- kigen aanvoer van artikelen die van buiten moeten komen. Waarom waren die artikelen er niet? Indien er nu moeilijkheden waren ontstaan door den verscherpten duikbooten oorlog, waaiom had de Regeering dan niet vroeger bijtijds gezorgd voor voorraden En waarom waren die voorraden er zelfs niet van artikelen, die hier te lande wordeD geproduceerd, zooals aardappelen Dat waren de vragen, die the man in the' street al lang met ongeduld en wrevel stelde en die de socialist Sannes en de liberaal Van Doorn nu in dit debat hadden herhaald. Welnu, de Minister leverde in dit deel zijner rede, dat zeker niet het minst krachtige en overtuigende was, het stellige bewijs dat hij allerminst »achter de feiten had aangeloopen*, zooals de heer Sannes hem had verweten, maar integendeel al lang vooraf maatregelen had beraamd, doch dat hjj nu eenmaal geen baas was over de natuur en over de Kabinetten van Berlyn en van Londen. Om een sprekend voorbeeld te nemenWat de aardappelen betreft, waren reeds verleden jaar, zoodra de oogst slecht dreigde te worden, maatregelen genomen om de houdbare soorten in het land te houden en die waren daarna, naar mate de toestand erger bleek, telkens verscherpt. Maar er waren niet genoeg aardappelen TER MMSCH VOLKSBLAD. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van logement-, koffie- en bier- huishouders en verdere ondernemers van voor het publiek toegankelijke bedrijven, dat van af heden op het Gemeentehuis op de gewone kantooruren GRATIS verkrijgbaar zijn DER

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1