Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, GeVarcn, die ons denHbeeldin lijijett. Behartigenswaardig woord. No. 2762. Zaterdag 24 Maart 1917. 28e Jaargang. Maximumprijzen Eieren. Uitreiking. Levensmiddelenbons. Gebruik van melK bij broodbereiding. OPGAVE ONGELOOIDE HUIDEN. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15 ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE ONGEL te 1 e r N e u z e n. De Burgemeester, van TER NEU ZEN maakt bekend, dat ingevolge circ. No. 20923 dato 20 Maart van Z.Exc. den MINISTER VAN LANDBOUW, NIJ VERHEID EN HANDEL, afd. Handel is bepaald, dat de door Z.Exc. voor den klein handel vastgestelde maximumprijzen gelden voor elke aflevering, al dan niet a contant, echter met dien verstande, dat bij levering op crediet een toeslag mag worden berekeud van ten hoogste Per maand, indien het crediet wordt verleend op uitdrukkelijk ver zoek van den kooper. Ter Neuzen, 22 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HU1ZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN, maakt bekend De MINISTER VAN LANDBOUW, NIJ VERHEID EN HANDEL. gezien de artikelen 2 en 8, derde lid, der Distributiewet 1916, HEEFT GOEDGEVONDEN, met ingang van heden vast te stellen een maximumprijs in den kleinhandel van versche. kipeieren van 8 cent per stuk. Ter Neuzen, 22 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd. J. HUIZINGA. De HoofLcóntroleur-Boekhouder van het Levensmiddelenbureau maakt bekend, dat uit reiking der bons ter verkrijging van levens middelen zal plaats hebben van Maandag 26 t/m Zaterdag 31 Maart a. n.alle dagen van 912 v.m. en 15 n.m., behalve op Zaterdag alleen van 912 uur v,.m. Op Maandag 26 Maart voor hen wier ge slachtsnaam begint met de letters A, D en C. Dinsdag 27 Maart D - G. Woensdag 28 II - K. Donderdag 26 L - P. Vrijdag 30 O V. Zaterdag 31 W—Z. De bons zullen worden uitgereikt in het lokaal »BETHEL« (Kandeelstraat.) Ter Neuzen, 23 Maart 1917. De Hoofdcontroleur-Boekhouder van het Levensmiddelenbureau, L. W. RIJNBERG. Het publiek wordt er op attent ge maakt dat de prijs der bonformulieren 1 cent per stuk is. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend De MINISTER VAN LANDBOUW, NIJ VERHEID EN HANDEL, HEEFT GOEDGEVONDEN, met .ingang van heden in te trekken zijne beschikking dd. 1 Feb. jl. No. 9866, afd. Handel, houdende verbod om melk, melkbe- standdeelen of melkproducten te bezigen bjj de bereiding van brood. Ter Neuzen, 22 Maart 1917. De Burgemeester, J. HUIZINGA. De Burgemeester der gemeente TER NEU ZEN, brengt ter openbare kennis de volgende ministriëele beschikking DE MINISTER VAN LANDBOUW, NIJ VERHEID EN HANDEL, brengt ter algemeene kennis, dat, ingevolge artikel 5 ,der Distributiewet 1916, een ieder, die ongelooide huiden en vellen der na te noemen soorten in voorraad heeft, gehouden is op 24 Maart a. s., aan den Burge meester der gemeente, waar de goederen zich bevinden, opgave te doen van de hoeveelheid en den aard dezer goederen t. w. lo. KALFSVELLEN beneden 9 K.G. 2o. KALFSVELLEN van en boven 9 K.G., PINKEVELLEN daaronder begrepen. 3o. SCHAPEBLOOTEN; 4o. INLANDSCHE RUNDERHUIDEN (vaar- ze-, osse-, koe- en stierhuiden) 5o. PAARDEHUIDEN 6o. INDISCHE BUFFEL- EN RUNDER HUIDEN en andere exotische huiden en vellen de hoeveelheden voor elke der zes bovenge noemde groepen afzonderlijk op te geven. De bedoelde opgaven. zullen moeten worden gedaan door hen die de goederen onder zich hebben onverschillig of zij al dan niet eige naar zijn. 's Gravenhage, 20 Maart 1917. De Minister voornoemd, POSTHUMA. Ter Neuzen, 23 Maart 1917. De Burgemeester voonoemrd, J. HUIZINGA. 't Is al eenige jaren geleden, dat in een blad alhier een stuk voorkwam van Ds. Tim merman. Het was een excerpt, getrokken uit een lezing, die, als wij ons niet vergissen, gehou den was op eene vergadering van gymnasium leeraars. In die lezing was er de aandacht op ge vestigd, hoe weinigen van het jongere geslacht eenige kennis van de Bijbelsche geschiedenis bezaten. Er werd op gewezen, dat ieder beschaafd mensch diende iets te weten van de leer van het Christendom, alleen daarom reeds, omdat dit een enormen invloed heeft uitgeoefend op de cultuur der Europeesche Staten en dus ook op de cultuur dier landen, welke van uit Europa gekoloniseerd zijn. Wij waren het met dit excerpt en met die lezing volkomen eens. Velen hebben zich, vaak om tastbare redenen, afgewend van den godsdienst. Maar de groote fout is, dat men met het waschwater ook het kind wegwierp. Zeker, wij weten, dat van den godsdienst vooral ook in onzen tjjd, na het tot stand komen der coalitie, een schromelijk misbruik gemaakt is. Wg weten ook, dat de tijdperken onzer Vaderlaudsche Geschiedenis, waarin goddienst twisten woedden, tot de treurigste van ons land behooren. Wij weten evenzeer, dat in ons kleine land de verdeeldheid op godsdienstig gebied zeer groot is en dat deze verdeeldheid, die zich meer dan eens uit in boycot van andersden kenden, dikwjjls is gebleken een gevaar voor onze natie te zjjn. Dat alles is ons bekend. Maar wij achten het van onmisbaar belang, cfïtt ieder, al is het dan maar elementaire, kennis van den Christelijken godsdienst op doet. v Wie zal door kunnen dringen in den rgk- dom onzer moedertaal, wie zoovele producten onzer mooie letterkunde kunnen genieten in dien hij op dat gebied een volslagen vreem deling is Wie ook zal een juist inzicht kunnen ver krijgen in de maatschappelijke en staatkundige verhoudingen van onze tijd, als hij dezen fac tor verwaarloost? Ook wat de kunst (beeldhouw-, schilder-, bouwkunst) betreft, zal de kennis van den Godsdienst vaak tot een beter begrip, dus tot een hooger genieten leiden. Wij gevoelen iets van de bezwaren, die do heer Nolson opperde. Hij vreesde, dat er een twist-appel geworpen werd. Maar, waar Ds. Timmerman juischt wenschte les te geven in de Bijbelsche Geschiedenis en de Kerkgeschiedenis, dus juist in de zakelijke, wetenschappelijke deelen, daar achten wij die vrees ongemotiveerd. Bovendien is het geen verplicht leervak, maar facultatief. Ook de persoon van den lesgever mag hier gerust als een degelijke waarborg gelden. En dan achten wij het belang voor meer gevorderde leerlingen als op de M. U. L. O. en H. B. S., om kennis op te doen van de Bijbelsche Geschiedenis wel zoo groot, dat we de hoop uitspreken, dat velen met vrucht de lessen zullen volgen. In eene rede, die de heer Treub kort vóór hij minister werd; voor de Dordtsche Winke- liersvereeniging hield, heeft hij o.a. het vol gende gezegd De winkeliers voelen nog veel te weinig het belang van onderlinge samenwerking en beseffen nog lang niet in voldoende mate dat zij achterop zullen geraken, als zjj zich niet organiseeren en niet willen begrijpen, dat zij met vereende krachten moeilijkheden te boven kunnen komen, die zij niet alleen kunnen trotseren. Zij kunnen samenwerken, wanneer degenen, die in eenzelfden tak van bedrijf werkzaam zijn, niet alleen denken aan de on derlinge concurrentie, maar tevens „beseffen dat zij door onderlinge samenwerking met hun mededingers agentschappen kunnen krijgen en samen kunnen koopen komen zij er toe a contant te koopen, dan zullen zij aanmer kelijk betere inkoopvoorwaarden verkrjjgen dan de meest geslepen winkelier verwerven kan, want coöperatie is voor den winkelstand van even groote beteekenis als voor den boer het aanschaffen van zaaizaad, meststof, enz. Welk een gezegenden invloed dit samen koo pen voor den landbouw heeft gehad, behoeft niet meer gezegd te worden. Niet alleen dat men op die manier betere condities kan be dingen, bovendien geeft deze wijze van han delen de absolute zekerheid tot verkrijging van waren, die voldoen aan de eischen, welke daaraan gesteld moeten worden." Ziedaar een zeer behartigenswaardig woord, onze winkeliers beschouwen elkander in den regel als vijanden, en meenen, dat ze hetbest ge holpen worden, als men hen tegen elkaar helpt. Vandaar hunne blijdschap met de wet op de oneerlijke concurentie, eene blijdschap, die thans misschien reeds in teleurstelling is verkeerd. Maar van eenig bewustzijn, dat zij ook een gemeenschappelijk belang hebben, en wel tegenover den groothandelaar, n.l. om van dezen de waren zoo goed en zoo goedkoop mogeljjk te verkregen, valt weinig of niets te bespeuren. Wjj hebben daarvan eens een treffend voorbeeld gehad. Een van onze groote comestiblewinkeliers, die een grooten omzet in chocolade had, kwam pp het zeer gezonde denkbeeld, dat bij met zijne medewinkeliers, die chocolade verkochten, deze gezamelijk zou inkoopen. Hij zou dan de bestelling doen, en aan de anderen doen toekomen wat ze noodig hadden. De korting, die op eene partij chocolade wordt verleend is progressief in verhouding tot de hoeveelheid, die men bestelt, en vermeerdert zich nog aanzienlijk als a con tant wordt gekocht. Toen hij echter het voor stel aan zijn medewinkeliars deed, werd hem direct de vfaag gesteld, wat hij als besteller namens allen aan het zaakje extra zou ver dienen, en zoo kwam er natuurlijk van het plan niets. Inderdaad, ook de winkeliers kan men niets anders toeroepen dan Vereenigt u! DE OORLOG. De algemeene toestand. Steeds onduidelijker worden de telegrammen en berichten uit Rusland. Wat er gebeurt, wat er gebeuren zal, wordt steeds minder zichtbaar. En de meening, dat de revolutie nog pas begonnen is, dat er nog heel andere dingen te wachten zijn, wint veld door de berichten. De mannen, die aan het hoofd van de nieuwe regeering staan, worden, wellicht buiten hunne bedoeling meegesleept door verder gaande groepen. En vandaar dat uit Stockholm wordt gemeld Het ministerie Lwof—-Miljoekof staat feitelijk geïsoleerd. En de meer links staande groepen, de arbeiders en hunne vertegenwoor digers, stellen eischen, die de regeering moei lijk zal kunnnen inwilligen. Daaronder toch vinden wij De afschaffing van de keizerlijke waardigheid, en het plebisciet over de voorzetting van den oorlog door de personen, die het algemeen directe kiesrecht hebben, ook de troepen aan het front. Waarschijulijk in verband met den eersten eisch staan besluiten, die volgens de »Times« door het voorloopig bewind zijn genomen, om aan de meeningen van de revolutionair gezinde groepen tegemoet te komen, en waarbij groot vorst Nikolaas van het opperbevel wordt ont zet, en de leden van het huis Romanof van de regeering worden uitgesloten. Dit besluit kan nu wel door de voorloopige regeering genomen zijn, maar of grootvorst Nikolaas Nikolajewitsj zich daaraan zal storen, is een nieuwe vraag? In een telegram uit Petersburg wordt gezegd, dat de grootvorst aan prins Lwof den ministerpresident, een te legram zond, waarvan de vrije vertaling eigen lijk luidt: Bemoei u maar niet met mijn za ken, doch zorg voor de orde in het binnenland voor de voorzetting van den strijd naar buiten zal ik wel zorgen. En nu komt plotseling het bericht, dat de Tsaar en de Tsaritsa gevangen genomen, en naar Tsjarskoje Selo gebracht zullen worden, onder bewaking van een viertal afgevaardigden, aan wie generaal Alexejef en een militaire wacht zijn toegevoegd. Is dit uit vrees, dat een contra-revolutio naire poging onder de auspiciën van den ont troonden Tsaar en met diens steun en mede werking wordt verwacht? Of gaat de Voor loopige Regeering in Petersburg den weg op, dien de revolutionaire regeering in Frankrijk in 1789 ook op moest, onder den voorduren- den druk van de linkerzijde, van de woeste revolutionaren Wij staan voor allerlei vragen en raadsels, die den goeden kjjk op den loop der gebeur tenissen belemmeren. Zooals wij reeds hebben gezegd is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat zoowel een reactionaire contrarevolutie wordt gevreesd, en dat daarom strenge maatregelen worden genomen tegen den ojitroouden Tsaar en zjjn geslaoht en, dat tevens voor de mee; 7

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1