Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Openbaar Lager Onderwijs. militie! GEMEETERAAD. DRANKWET. MILITIE. Vrijstelling yan Geestelijken eni. INDEELING M0T0RAFDEEL1NG. No. 2760. Zaterdag 17 Maart 1917. 28e Jaargang. Gemeenteraad van Ter Henzen. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 oent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 oent bjj vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bjj alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere. No 15 ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 cent; elke regel meer 10 oent. Bjj abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bjj den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. VERKIEZING (lat op Vrijdag 30 Maart aanstaande, H. B. VAN NES opr/five van randidaten, De burgemeester van TER NEUZEN brengt ter ennis van belanghebbenden ingeschrevenen voor be lichting 1918, dat vrijstelling van den dienst bij de militie wordt verleend „„i°,.aant den geestelijke, den bedienaar van den godsdienst, den zendeling-leeaar,den broeder-diakoon d een godsdienstige vereeniging en den Roomscb- Katholieken ordebroeder, die tot een binnen het Rijk gevestigde kloosterinlichting behoort; 2o. aan den student in de godgeleerdheid en den zendeling-kweekeling, die aan een bij algemeenen maatregel van bestuur aan te wijzen inrichting van ondeiwijs tot geestelijke, tot bedienaar van den godsdienst of tot zendeling-leeraar wordt op geleid. en aan den proef broeder; die tot broeder- diakoon van een godsdienstige vereeniging wordt opgeleid. Wie geacht worden een dezer hoedanigheden te bezitten, is omschreven in een tweetal tabellen, die door belanghebbenden ter secretarie dezer ge meente kunnen worden geraadpleegd. Door of vanwege degene die op grond van een dezer hoedanigheden vrijstelling verlangt, moet een verklaring waaruit bet bezit dezer boedanigheid blfjkt, worden ingeleverd bjj den burgemeester der gemeente, waar hij voor de militie is ingeschreven of voor welke bij heeft geloot. De verklaring moet z(jn ingericht overeenkom stig een model, waaromtrent ter secretarie der gemeente inlichtingen kunnen worden verkregen. De inlevering moet geschieden vóór 1 April a.s., ingeval de reden van vrijstelling aanwezig is op 21 Maart a. s Ontstaat de reden van vrijstelling eerst later, dan is het gewenscht de inlevering zoodra mogelijk te doen. Voor hem, die op 21 Maart een der voornoemde hoedanigheden bezit, moet de verklaring op ge noemden datum worden afgegeven of moet althans uit de verklaring blijken, dat de toestand, die grond tot vrijstelling oplevert, op dien datum aanwezig was. Voor hem, die eerst later een van bedoelde hoe danigheden verkrijgt, moet in de verklaring de toestand worden vermeld, gelijk die is op het oogenblik der afgifte. Wat geldt voor hen die voor het eerst zijn ingeschreven, geldt ook voor hen, die voor de lichting van het volgend jaar opnieuw zijn ingeschreven. Tot dezen behooren o. a. zij, die het vorig jaar tij delijk ziju vrijgesteld hij een uitspraak van Gedeputeerde Staten, die vóór I Sep tember onherroepelijk is geworden, of bij een Koninklijk besluit, dat vóór dien daiuin is genomen op een ingesteld be roep. Omtrent de vrijstelling van de hiervoren bedoelde personen wordt beslist door Gedepu teerde Staten, zoo de reden van vrijstelling aanwezig is op 21 Maart van hel jaar, waarin het inschrijvingsregister gesloten is; anders door de Koningin. Deze vrijstelling wordt aanvankelijk slechts TIJDELIJK en wel ten hoogste viermaal voor een jaar en daarna, zoo de grond voor de vrij stelling ook bij de ten vijfden male te nemen beslissing nog aanwezig blijkt VOORGOED verleend. Ter Neuzen, den 12 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. VOORKEUR OMTRENT DE INLIJVING. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat de militieplichtigen der lichting 1918 bun wenschen betrekking tot de inlij ving alsnog vóór 10 Mei e.k. kunnen ken baar maken bjj de Burgpmeester der gemeente waar zij voor de militie zijn ingeschreven. Wie zich opgeeft voor de zeemilitie, kan bo vendien opgeven wanneer hij bet liefst zou worden ingelijfd, in bet tijdvak van 3—5 September ot in het tijdvak van 10—12 De cember 1917. Ter Neuzen, 12 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. BIJ DE De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter algemeene kennis, dat de militieplichtinen der lich ting 1918, die voor indeeling als milicien bfj de Motoratdeehng in aanmerking wenschen te komen, het verlangen daartoe vóór 1 Mei a. s. schriftelijk moeten mededeelen aan den Commandant van de Motorafdeeling te DELFT. Het desbetreffende verzoekschrift behoeft niet gezegeld te zijn. In het verzoekschrift moeten worden vermeld de geslachts en voornamen van den dienstplichtige, voorts de gemeente, waar hfj voor de mil tie is ingeschreven, zijn lotingsnum mer of, zoo hij niet heeft geloot, de datum van geboorte. Het is wenschelijk, bij het schrijven ver klaringen over te leggen, waaruit de bekwaamheid in het chauffeursvak blijkt. Ter Neuzen, den 12 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. (Vervolg.) Vervolgens werd ter tafel gebracht een schrijven van den Directeur-generaal van den Arbeid, aan den Minister van Landbouw euz., betreffende het garnalen- en mosselenpellen als huisindustrie. Door de onbegrensde wijze waarop die mosselenkokerij op vele plaatsen wordt uigeoefend, waarbij personen van aller lei leeftijd helpen, en wat door oververmoeid heid enz, zeer nadeelig is voor de gezondheid vooral der kinderen, terwijl de Arbeidsinspectie daartegen ook machteloos staat, om voorschrif ten te geven tot bestrijding van het kwaad, door voorschriften te geven voor de werklokalen en begrenzing van den arbeidsduur, acht hij in grijpen noodig. De Minister van biunenlandsche zaken, via den Commissaris der Koningin dit schrijven toezendende, vraagt, indien dat be drijf hier wordt uitgeoefend, in huisindustrie, het te verbieden. De Gezondheidscommissie heeft ook reeds in 't eind van Januari gevraagd, inverband met het op uitgebreide schaal uitoefenen van die huis industrie alhier, dat te verbieden. Nu zou men, de meerderheid van ons Dag. Best. de laatste jaren kennende, verwacht hebben, (we zagen het nog even te voren) dat ze er als de kippen in den rantsoeneeriugstjjd bij zouden geweest zijn, om weer maar een strafverordening te ontwerpen en voor te stellen, op eentje meer of minder zal er bij hun toch wel niet op aankomen En dan, hoe gevaarlijk is bet uit oefenen van behandelen van eetwaren als buis industrie toch al niet afgeschilderd Niet al leen dat de lange werktijd bezwarend is voor hen die 't uitvoeren maar ook de lucht van de mosselen, en voor degenen die later de mosselen eten een gevaar van besmetting als misschien een minder gezonde, iemand die tuberculeus is b.v. aan het werk beeft medegeholpen. Op die wijze hebben we reeds over die (en dergelijke) zaken hooren spreken en beschrijvingen gelezen, waaruit men dan concludeert, dat het gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid in het algemeen, een gevaar dus is voor de samenleving. Trouwens, 't wordt aldus ongeveer officieel gezegd. Mo tieven dus voldoende aanwezig, voor ons gaarne verordenend college, om de collectie in onze een „model" wordende gemeente nog maar te verrijken. Maar jawel, wie dat gedacht heb ben, waren den bal mis. Burg. en Weth. deden geen voorstel. Oververmoeidheid, volks gezondheid bedreigd door mosselenkokerij in buis kom, larie, ja, die geleerden zeggen dat wel, maar.... ja, als men bet uitoefen de in herbergkasteelen dan, dan zou er geen oogenblik aan gedacht worden in te grijpen, maar al gebeurt het nu in de vun- zigste hokjes, er is geen kwaad bjj boor. Laat maar loopen Dbr. De Jager meende ook, dat het niet raadzaam was, maatregelen te nemen. Het is nu toch bijna al gedaan, want bet seizoen loopt ten einde, en er wordt daarmede door velen nog al wat verdiend Nu kwam de Voorz. vertellen, dat Burg. en Weth. toch eigenljjk om een andere reden geen voorstel doen. Zij zjjn van meening, dat het niet aangaat om dat hier voor onze plaats te verbieden, (terwjjl misschien audere plaatsen bet niet zouden doen en de bevolking laten voortgaan met verdienen) en als het dan noodig is,moeten Gedeputeerde Staten maar een algemeene verordening voor de ge- heele provincie aanbangig maken We moes ten onze oogen eens uitwrjjven, om te zien, of dat dezelfde Voorzitter was van zooeven, die, toen dhr. Visser betoogde dat verbod van berberg-bezoek voor jeugdige personen een rijkszaak was, die in alle gemeenten dan behoorde te werken, met kracht verdedigde, dat het in de Ijjn lag, dit hier op eigen houtje te doen? Ja, 'twas hem nog, maar vrage waar bljjft de consequentie? Als de houding die het Dag. Bestuur ten opzichte van die mosselenkwestie met algemeene stemmen was bepaald, dan is althans dhr. Visser consequent gebleven. Wjj hebben hier alleen willen wjjzen op een ongelijkmatige behandeling van zaken, op een verschil van standpunt van het Dag. Best., doch overigens kan het ons ook niet spjjten, dat geen desbetreffende verordening is vastge steld. In die zaak is overtuigend gebleken, dat, wanneer iets werkeljjk niet in orde is, bet vanzelf stop valt, en dat is allerwege te constateeren geweest voor wat betreft die al gemeene drukte bij het koken van mosselen in huis. De ervaring leerde reeds, dat par- tjjen mossels bedorven bleken, door die thuis- behandeling en de opkoopende tusschenper- sonen zorgen nu zelf wel dat het uit is met de in deze verkeerde toestanden. Toch kan het voorkomen dat er gezinnen zijn ruimschoots in de gelegenheid en goed vertrouwt met het werk. Kunnen deze afnemers krjjgen, dau is voor dezulken ook nu nog den weg niet op gedolven, die door een verbodsverordening totaal voor de toekomst zoude afgesneden ge weest zjjn. En, zeker, we zeggen het met den heer De Jagerer zjjn velen die er een duitje mee verdienden. Wat ook van zekere zjjde beproefd is, om op een of andere wjjze te geraken tusschen, of een woordje mee te praten over de dis ri- butie van levensmiddelen, de Voorz. weet dat alles kalmpjes af te pareeren. Toen van be langhebbende zjjde, en dat zjjn toch wel zjj, die het 't moeiljjkst kunnen betalen en daar door 't minder gemakkelijk een poging werd aangewend oen in een officieel ingestelde com missie te geraken, teneinde ook van de zijde der minder bedeelden het licht op de zaken te laten schjjnen, werd te kennen gegeven, dat het geld moest bjjgepast worden door de gemeente en dat bet dus niet aanging niet voor de kas verantwoordelijke personen in zoo'n commissie te benoemen, dat moest een raads commissie zjjn. Wilde men particulier een commissie van controle of van critiek, wat ze noodwendig worden zon, dan kon men die oprichten De commissie is door een aantal werklieden-organisaties alhier opgericht. Men maakte nu aanmerking dat reuzel met toe stemming van den burgemeester verkocht werd boven den maximumprijs, Verwachtte dat hier tekort zal komen, daar veel wordt uitgevoerd door naar België varende schippers, die hier hun levensbehoeften trachten in te slaan en vroeg ook maatregelen te nemen, om te voorkomen, dat zjj die er 't geld voor hebben opkoopen wat ze maar kunnen om voorraad te hebben, waardoor zou kunnen voortspruiten dat zjj die 't meest noodig heb ben ten slotte achter 't net zouden visschen en niets meer krjjgen kunnen. Ten slotte wordt den Raad ook gevraagd den Minister van Landbouw te verzoeken goedkoope schoe nen, klompen en sajet beschikbaar te stellen, daar de prijzen zoodanig zjjn, dat deze door de werklieden niet te betalen zjjo, dan ten koste van de toch reeds schrale voeding. Ze hebben dus op bescheiden wjjze critiek uitgeoefend en een vraag gesteld. Het re sultaat voorgesteld werd hun te erichten dat de eerste opmerkingen bjj den Raad aan een verkeerd adres zjjn, daar de distributie- regeling aan Burg. en Weth. is opgedragen VOOR DEN De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt hiermede ter openbare kennis, zal plaals hebben de verkiezing van een lid van den Gemeenteraad, wegens ontslagname van den heer dat op dien dag, van des voormiddags negen tot des namiddags vier uren ter Secretarie der gemeente bij den Burgemeester kunnen worden ingeleverd nis bedoeld in artikel 51 der Kieswet en artikel 10 der Gemeentewet welke opgaven moeten inhouden den naam, de voorletters en de woonplaats van den candi- daat. Formulieren, voor do opgaven zijn van heden tot en met den dag der verkiezing, ter Secretarie koste loos verkrijgbaar. Op die formulieren is vermeld liet voor de candidaat- stelling vereischte aantal handteekeningen van kiezers bevoegd tot deelneming aan deze verkiezing. De inlevering der opgaven moet geschieden persoon lijk door één of meer der personen, die de opgave heb ben onderteekend. De candidaat kan daarbij tegenwoor dig zijn. Yan de inlevering wordt een bewijs van ont vangst afgegeven. De Burgemeester brengt hierbij in herinnering arti kel 151 der Kioswet, luidende als volgt: Hij die eene opgave, als bedoeld in artikel 51 in levert, wetende dat zij is voorzien van handteekeningen van personen, die niet bevoegd zijn tot deelneming kan de verkiezing, waarvoor de inlevering geschiedt, terwjjl zonder die, handteekeningen geen voldoend aan tal voor eene wettige opgave zou overblijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maan den of eene geldboe'e van ten hoogste honderd twintig gulden. Met gelijke straf wordt geBtraft liij, die wetende dat liij niet bevoegd is tot deelneming aan do verkiezing, eene voor die verkiezing ter inlevering bestemde opgave bedoeld bij art. 51 heeft onderteekend. Ter Neuzen, den 13 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Aanvragen tot toelating tot do openbatre lacrere dagscholen in de gemeente TER NEUZEN kannen worden gedaan vóór 8 April 1917 voor wat de scholen A, B en C betreft ter gemeente-secretarie en voor wat school D to SLUISKIL betreft bij het boofd dier school. Alleen kannen worden toegelaten ki-deren minstens fi jaar oud zijnde of althans in den loop van dit jaar dien leeftijd bereikende. Ter Neuzen, 13 Maart 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Bugemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ingevolge artikel 37, in verband met artikel 12, le lid der Drankwet, ter openbare konnis dat bij lien is ingekomen een verzoekschrift om verlof tot den verkoop van alcoholhoudende!), anderen dan ster ken drank van VICTOR ADOLPH HEIJNTJES zon der beroep te Ter Neuzen, in het benedenlokaal van het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen sectie L no. 350 plaatselijk gemerkt 4 en gelegen aan de Westkolkstraat. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen liet verleenen van bet ver- lot schriftelijk bij Burgemeester en Wotbouders be zwaren inbrengen. Ter Neuzen, den 13 Maart 1917. Burgemeestor en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. V ABEKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1