Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. VEE-TELLING. MILITIE. MILITIE. MILITIE. No. 2759. Woensdag 14 Maart 1917. 28e Jaargang. Distrubutie van Pekelharing en Engelsche Bokking. Zitting van den Keuringsraad. VRIJSTELLING VAN DEN DIENST, ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen Voor België 95 cent by vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere. No 15 ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 sent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant versohynt eiken Woensdag- en Zaterdagmorge n by den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. De Burgemeester van TER NEU ZEN maakt bekend DE MINISTER VAN LANDBOUW, NIJ VERHEID EN HANDEL, HEEFT GOEDGEVOVDEN: Met intrekking van het terzake bepaalde in zjjne beschikking dd. 22 Januari 1917, No. 7610, Afdeeling Handel, ingevolge de artikelen 2 en 8 der Distributiewet 1916 den maximum- kleinhandelprjjs van normaal-margarine vast te stellen op 50 ets. per V, K.G., en ingevolge artikel 8 der Distributiewet 1916 den maxi- mumtussehenhandelprjjs op 44 ets. per 1/i K.G. Ter Neuzen, 9 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HU1ZINGA. De Burgemeester van TER NEU ZEN maakt bekend DE MINISTER VAN LANDBOUW, NIJ VERHEID EN HANDEL, gezien de artikelen 2 en 8 der Distributiewet 1916; IIEEFT GOEDGEVONDEN voor versche kipeieren met ingang van 5 Maart a. s. vast te stellen een maximumkleinhandel- prjjs van 9 cent per stuk. Ter Neuzen, 9 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HU1ZINGA. ÜHiy* Burgemeester van TER NEU- ZEN maakt bekend DE MINISTER VAN LANDBOU W, NIJ VERHEID EN HANDEL, gezien de artikelen 6, 1ste lid en 8, late lid, der Distributiewet 1916; HEEFT GOEDGEVONDEN TE BEPALEN: I. dat met ingang van heden zal zijn ver boden het gebruik van runderkoppenvleesch en runderbarten als grondstoffen voor de be reiding van andere levensmiddelen II. dat met ingang van 15 Maart 1917 zal zijn verboden het leveren, verkoopen of te koop aanbieden van levensmiddelen, bereid in strijd met het sub I bepaalde. Ter Neuzen, 9 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZ1NGA. De Burgemeester van TER NEU ZEN maakt bekend De MINISTER VAN LANDBOUW, NIJ VERHEID EN HANDEL, HEEFT GOEDGEVONDEN TE BEPALEN: dat de bij zijne beschikking d.d. 22 Januari j.1.1 No. 7610, Afd. Handel, vastgestelde ma ximumprijzen voor Noordzee-bokking zonder staart (Engelsche bokking, spekbokking), met ingang van heden zullen gelden voor alle bok king, al dan niet van bepaalde kenteekenen voorzien. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN, maakt bekend Wegens de verlaagde prjjzen in den vrjjen handel is de distributie van pekelharing en Engelsche bokking is tot nader order gestaakt. De gevestigde bandelaren kunnen zich vol doende voorzien de in de gemeente benoodigde behoeften. De prjjzen in den vrjjen handel zullen vol doende laag zjjn om de winkeliers in de ge legenheid fe stellen tegen de maximum-prjjzen of lager dan deze aan de consumenten te kunnen verkoopen. De leveringen door den groothandelaren ge schieden niet door tusschenkomst van het Leveusmiddelen-bedrjjf. doch slechts recht streeks aan den kleinhandel. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester der gemeente TER NEU ZEN brengt ter openbare kennis van de in gezetenen dat een ieder die in het bezit is van een of meer stuks Rundvee, Varkens en Schapen daarvan ingevolge artikel 9 der Distributiewet 1916" vóór of op 19 Haart 1917 aangifte moet doen ter Gemeente-Secretarie, alwaar aangifte formulieren tot het doen der aangiften verkrjjgbaar zjjn gesteld. Onder verwijzing naar artikel 9 der Distri butiewet 1916 wordt de bjjzondere aandacht van de belanghebbenden er op gevestigd dat ingevolge artikel 10 van genoemde wet, het niet doen der opgave of het onjuist opgeven strafbaar is. Ter Neuzen, den 10 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Taak van den Keuringsraad. Wie voor den Keuringsraad moeten verschijnen. W ic niet voor den Keuringsraad behoeven te verschijnen. lo. die doen blijken door ziekte of gebreken tot die TemWjniuy buiten staat te zijn Strafbepalingen. Herkeuring. Indccling bij de zeemilitie of bij een der korpsen van het leger. INSCHRIJVINGSREGISTER EN ALPHA BETISCH REGISTER. De Burgemeester der gemeente TER NEU ZEN maakt bekend dat het Inschrijvings register voor de lichting van 1918, met het daaruit opgemaakte Alphabetisch register, gedurende acht dagen, van 14 Maart tot en met 21 Maart a.s., ter gemeentesecretarie voor een ieder ter lezing ligt. Hjj vestigt er voorts de aandacht op lo. dat binnen den tijd, hierboven vermeld, tegen deze registers bezwaren kunnen worden ingebracht bjj den Commissaris der Koningin in de provincie 2o. dat het bezwaarschrift behoorljjk met redenen moet zjjn omkleed en op ongezegeld papier kan worden gesteld 3o. dat het bezwaarschrift eigenhandig moet zjjn onderteekend, doch dat onderteekening door een ander persoon is toegelaten, zoo bjj het bezwaarschrift eene behoorljjke volmacht wordt overgelegd 4o. dat het bezwaarschrift tegen bewjjs van ontvangst bjj den Burgemeester ter ge meentesecretarie moet worden ingeleverd 5o. dat een bezwaarschrift, dat niet voldoet aan de eischen, hierboven genoemd, of niet wordt ingeleverd binnen den tjjd en bjj de autoriteit, hierboven vermeld, geen gevolg kan hebben 6o. dat het bewjjs van ontvangst moet worden bewaard totdat hjj of zjj, die het be zwaarschrift indiende, in kennis is gesteld met de uitspraak van den Commissaris der Koningin. Ter Neuzen, 13 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Vplgens de wet van 22 Februari 1917 (Staats blad no. 224) wordt aan ingeschrevenen voor de lichting 1918 niet verleend vrjjstelling wegens eigen vrij willigen dienst vrjjstelling wegens broederdienst vrijstelling wegens aanwezigheid van in het zelfde jaar geboren broeders of halfbroeders vrjjstelling wegens kostwinnerschap vrjjstelling wegens toekomstige woonplaats in de koloniën of bezittingen des Rjjks in andere werelddeelen. Misschien wordt ter zake van deze vrijstellingen nog een nadere regeling getroffen. In dat geval zal nadere bekendmaking geschieden. Voor de lichting 1918 wordt wèl vrjjstel ling verleend a. aan personen, die een geesteljjk of een godsdienstig-menschlievend ambt bekleeden of daartoe worden opgeleid b. aan hen, die zoodanig persoonljjk on misbaar zjjn voor de instandhouding der mid delen van bestaan van hun gezin, dat hun aanwezigheid daarvoor dringend noodzakeljjk is. Ten aanzien van het onder^ vermelde wordt verwezen naar de afzonderljjke bekendmaking betreffende vrjjstelling van geestelijken enz. Wgar onder b gesproken wordt van hun gezin, vallen daaronder bok te verstaan het gezin, waartoe de militiepliehtige behoort of waarin bjj als pleegkind is opgenomen, zoo mede personen, die hem in den eersten of den tweeden graad van bloed- of aanverwantschap bestaan. Vrjjstelling om deze reden moet worden aangevraagd tusschen 21 en 31 Maart 1917, indien de grond tot vrjjstelling aanwezig is op 21 Maart 1917. Ontstaat die grond eerst later, dan is het gewenscht de aanvraag zoo spoedig mogelyk te doen, NEIMSC De Burgemeester der Gemeente TER NEUZEN maakt bekend dat de Keuringsraad voor de inge schrevenen voor de militie, lichting 1918, dezer Gemeente zitting zal houden te Ter Neuzen, in tiet gemeentehuis, op Woensdag den 28 Maart 1917 des voormiddags te 9.30 uur, voor de keuringsplichtigen voorkomende in het alphabetisch register onder de nos. 1 tot en met 30, des namiddags 1.30 uur voor de nos. 31 tot en met 50, op Donderdag den 29 Maart 1917 dos voormiddags 9.30 uur voor de nos. 51 tot en met 80, des namiddags 1.30 uur voor de nos. 81 tot en met 100 en op Vrijdag den 30 Maart 1917 voor de nos. 101 tot on met 110. Behalve in de hierna te noemen uitzonderingsgevallen geschieden voor den Keuringsraad de meting en liet geneeskundig onderzoek naar de geschiktheid voor den dienst. Ongeschikt voor den dienst gorden geacht lo. zjj, die kleiner zijn dan 1,55 M. 2o. zij, die lijden aan of behept zijn met oen der ziekten of gebreken, vermeld op een bij Koninklijk be sluit vastgestelde lijst. Alleen zij, die bij de meting blijken de veroischte lichaamslengte te bezitten, worden onderworpen aan het geneeskundig onderzoek. De uitspraken van den Keuringsraad worden in het openbaar medegedeeld. Voor den Keuringsraad moet in hot algemeen ver schijnen ieder ingeschrevene, die niet bij onherroepelijk geworden uitspraak van den dienst voorgoed of tijdelijk vrijgesteld dan wei voorgoed of voorloopig uitgesloten is. Onherroepelijk is een uitspraai tot vrijstelling of uitsluiting eerst, wanneer tegen de uitspraak geen be zwaar ingebracht of beroep ingesteld is binnen den daarvoor bij de wet gestelden termijn of wanneer de vrijstelling of de uitsluitend bij de eindbeslissing is ge handhaafd. Hij, die voor den Keuringsraad moet verschijnen, is verplicht zich aldaar aan een onderzoek naar zijg li chaamslengte en, zoo noodig aan een geneeskundig on derzoek te onderwerpen. Hij kan echter aan de Com missaris der Koningin in de provincie het verzoek doen om het onderzoek voor een anderen Keuringsraad te ondergaan. Dit verzoek moet door den ingeschre vene zelf worden gedaan. Het kan ongezegeld zjjn, doch moot gefrankeerd verzonden worden. Het staat den ingeschrevene vrij bij de keuring een geneeskundige verklaring omtrent lichaamsgesteld heid over te leggen, opdat de keurende geneesheeren daarmede rekening kunnen houden. "V oor den Keuringsraad behoeven niet te verschjjnen de ingeschrevenen, die in vrijwllligen militairen dienst ijn, en verder: De hier bedoelde ingeschrevenen worden onderzocht op de plaats, waar zij zich bevinden, mits deze binnen het Rijk gelegen is zij zijn verplicht zich aan dit onderzoek te onderwerpen. 2o. die zicii in verzekerde bewaring bevinden of die verpleegd wordeu »u eeu rijkswerkinrichting, een rijksopvoediug-ges icht of een tnchtschool; oor het onderzoek van deze categorie van inge schrevenen gelden dezelfde bepalingen als voor de ca tegorie onder lo. vermeld. 3o. die verpleegd worden In een krankzinnigen-, idioten-, doofstommen-, of blindengesticht Voor deze ingeschreveno wordt door de bestuurders der gestichten eene geneeskundige verklaringovergelegd. 4u die hun beroep maken van de buiten- laudsche zeevaart of van de zeevisscherij buiten slands Deze ingeschrevenen kunnen, zoo zij keuring wenschen, zich voor den Keuringsraad aan bet onderzoek onder werpen, voor zoover zij niet vóór 12 Maart 1917 hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om een dergelijk onderzoek te ondergaan vanwege den Plaatselijke- of Garnizoenscommandant in een garnizoen te hunner keuzo, waar een officier van gezondheid is, of vanwege den Commandant der Afdeeling Mariniers te Rotterdam. 5o. die woonplaats hebben of verblijf houden in het buitenland. Deze ingeschrevenen kunnen niettemin, zoo zij keuring wenschen, zich bij den Keuringsraad aan het onderzoek onderwerpen. Zij kunnen bovendien op de hiervoren aangegeven wijze verzoeken om het onderzoek voor een anderen Keuringsraad te ondergaan. Voor zooveel deze onder 5o. bedoelde Ingeschrevenen echter door ziekte of gebreken bulten staat zijn voor den keuringsraad te verschijnen, kunnen zij volstaan met bij den Keuringsraad vóór de sluiting zijner zitting in te zenden een na 1 Maart afgegeven verklaring, waaruit blijkt u. dat de ingeschrevene met geslachtsnaam, voornamen en leeftijd aan te duiden wegens ziekte of gebreken buiten staat is voor den Keuringsraad te verschijnen b. dat de ingeschrevene door hen, die de verklaring hebben afgegeven, ongeschikt voor den dienst wordt geoordeeld c. de aard en de graad van de ziekte of van het gebrek, op grond waarvan de ongeschiktheid aanwezig wordt geacht, zoomede de bezwaren, door de ziekte of het gebrek veroorzaakt. Deze verklaring moet de onderteekening dragen van twee geneeskundigen, die ter plaatse van afgifte bevoegd «zijn tot uitoefening van de genees- en heelkunde. In de Nedcrlandsche koloniën mag de verklaring door en kel dokters djawa echter alleen dan worden afgegeven, wanneer ter plaatse geen andere geneeskundige is en ma£ zij door een dokter-djawa met een ander genees kundige alleen dan worden afgegeven, wanneer ter plaatse niet meer dan één ander geneeskundige is. De handteekeningen van hen, die de verklaring hebben afgegeven, moeten behoorlijk voor echt zijn verklaard, onder bijvoeging, dat zij, door wie de handteekeningen zijn gesteld, ter plaatse bevoegd zijn tot uitoefening van de genees- en heelkunde, dan wel dokter djawa zijn. Zoo het stuk is onderteekend döor dokters djawa ot mede-onderteekend door een dokter-djawa, moet bovendien blijken welk van de hiervoren bedoelde ge vallen aanwezig isk De ingeschrevene, die verplicht is voor den Keurings raad te verschijnen en niet op de daarvoor aangewezen plaats of tijd verschynt, of die, aldaar verschenen zijnde, zich niet aan de meting of aan het geneeskundig onder zoek onderwerpt, alsmede de ingeschrevene, die moet worden onderzocht op de plaats, waar hij zich bevindt en zich niet onderwerpt aan de meting of het geneëfe- kundig onderzoek, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste honderd vijftig gulden. Pleegt hij het feit opzettelijk, dan wordt hij gestraft met gevan genisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden. Er bestaat geen gelegenheid tot het aanvragen van herkeuring. De Voorzitter van den Keuringsraad verzamelt tijdens de zitting gegevens omtrent de indeeling. In verband hiermede staat het den ingeschrevene vrij alsdan aan dien Voorzitter mede te deelen, of hij zou wenschen te worden bestemd voor de zeemilitie, voor een bereden korps of voor de administratietroepen en ook aan welk korps of garnizoen hij zich anders gaarne zou zien toegewezen. Ook kan de ingeschrevene den Voorzitter een schriftelijke verklaring ter hand stellen, ten bewijze, dat hij voor eenig vak of eenigen arbeid bijzondere geschiktheid bezit. Wie zich opgeeft voor de zeemilitie, kan bovendien opgeven wanneer hij liefst zou worden ingelijfd, in het tjjdvak van 3 5 September of in het tjjdvak van 10 12 December 1917, Ter Neuzen, den 12 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, J. EHJIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1