Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. MILITIE. MILITIE. Vrijstelling van Geestelijken enz. Van het Westelijk oorlogstooneel. Van het Oostelijk oorlogstooneel. Van het Italiaansch-Oostenrjjksche gevechtsterrein. Op Zee No. 2758. Zaterdag 10 Maart 1917. 28e Jaargang. Gemeenteraad van Ter Neuzen. ABONNEMENTSPRIJS Per 8 maanden 7 6 Gent voor binnen en buiteD Ter Neuzen. Voor België 96 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15 ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 oent; elke regel meer 10 oent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Groofcere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. Vrijstelling wegens woonplaats of toe komstige woonplaats in de Koloniën enz. De Burgemeester der gemeente TER NEU ZEN, brengt met betrekking tot bovengenoem de vrijstelling het volgende ter kennis van belanghebbenden Tot het verkrijgen van vrijstelling wegens woonplaats in de koloniën of bezittingen des Rijks in andere werelddeelen moet worden overgelegd eene verklaring, waaruit blijkt, dat de dienstplichtige, om een andere reden dan ter zake van krijgsdienst, zijne woonplaats in bedoelde koloniën of bezittingen heeft. Deze verklaring moet zijn afgegeven door bet hoofd van het plaatselijk bestuur der woon plaats van belanghebbende. Tot bet verkrijgen van vrijstelling wegens toekomstige woonr'laat in de koloniën of bezittingen des Rijks in andere werelddeelen moet worden overgelegd een stuk, waaruit overtuigend blijkt, dat bij den dienstplichtige het stellige voornemen bestaat, om een andere reden dan ter zake krijgsdienst, zijn woon plaats in bedoelde koloniën of bezittingen te vestigen. Deze bewijsstukken moeten door of vanwege den belanghebbende worden ingediend bij den burgemeester der gemeente voor welke bij heeft geloot lo. voor hem, die voor de eerste maal op vrijstelling aanspraak kan maken a. zooveel mogelijk in de maand Novem ber van bet jaar der loting, ingeval de reden tot vrijstelling reeds vóór die maand aanwezig was b. zooveel mogeljjk in de maand Novem ber van het jaar van iulijving, ingeval de belanghebbende uitstel van eerste- oefening heeft en de reden tot vrijstel ling reeds vóór die maand aanwezig was c. zoo spoedig mogelijk, indien bet onder a of b vermelde niet toepasselijk is 2o. voor hem, die reeds eenmaal vrijstelling heeft verkregen, in de maand, op één na voor afgaande aan die, waarin de loopende vrijstel ling eindigt. Het bewijsstuk voor hen, die reeds in de koloniën of bezittingen wonen, mag niet eer der zijn afgegeven dan twee maanden, en dat voor hen, die voornemens zijn daar te gaan wonen, niet eerder dan één maand voor de indiening er van bij den burgemeester. Omtrent het verleenen van de hierbedoel- de vrijstelling wordt beslist door de Konin gin. Deze vrijstelling wordt telken jare opnieuw verleend. Ter Neuzen, den 3 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt ter kennis van belanghebbenden, dat vrii- leend g Van dCn d'enSt bli de wordt ver- lo. aan den geestelijke, den bedienaar van den Gods dienst, den zendel ing-leeraar, den broeder-diakoon van een godsdienstige vereeniging en den Roomsch- Kathoheken ordebroeder die tot een binnen het Rjjk gevestigde kloosterinrichting behoort: 2o. aan den sudent in de godgeleerdheid en den zendeling-kweekeling, die aan een bij algemeenen maatregel van best uur.aan te wijzen inrichting van onderwijs tot geesteJuke,tot bedienaar van den gods- menst of tot zendeling-leeraar wordt opgeleid en aan den proefbroeder, die tot broeder-diakoon van een godsdienstige vereeniging wordt opgeleid Wie geacht worden een dezer hoedanigheden te bezitten, is omschreven in een tweetal tabellen, die door belanghebbenden ter secretarie dezer gemeente kunnen worden geraadpleegd. Door of vanwege dengene, die op grond van een dezer hoedanigheden vrijstelling verlangt, moet een verklaring, waaruit bet bezit dezer hoedanigheid blijkt, worden ingeleverd bij den burgemeester der gemeente, waar lijj voor de militie is ingeschreven of voor welke hjj heeft geloot. De verklaring moet zjjn ingericht overeenkomstig een model, waaromtrent ter secretarie der gemeente inlichtingen kunnen worden verkregen. De inlevering moet geschieden lo vóór 1 April van bet jaar, waarin het inschrij vingsregister is gesloten, ingeval de reden van vrij stelling aanwezig was op 21 Maart van bedoeld jaar 2o. in de maand November van het jaar vooraf gaande aan dat, waarin de belanghebbende zou moeten worden ingelijfd a. ingeval de reden van vrijstelling is ontstaan tusschen 21 Maart en 1 November van eerst bedoeld jaar b. ingeval hjj opnieuw vrijstelling vraagt en hij bjj de eerste maal verkeerde in het geval, omschreven onder a; 3o. binnen eene maand nadat de reden van vrij stelling is ontstaan, ingeval dit heeft plaats gehad op of n i 1 November van het jaar, waarin hjj is of zou moeten worden ingelijfd 4o. in de maand, op één na voorafgaande aan die, waarin de loopende vrijstelling vraagt en hij bij de eerste maal verkeérde in het geval, omschre ven onder 3oj. Voor hem, die vermeld is op het inschrijvings register voor de militie, dat laatstelijk gesloten is, en op 21 Maart na de sluiting een der voornoemde hoedanigheden bezit, moet de verklaring op ge noemden datum worden afgegeven of moet althans uit de verklaring blijken, dat de toestand, die grond tot vrijstelling oplevert, op dien datum aanwezig was. Voor hem, die eerst later een van bedoelde hoe danigheden verkrijgt, moet in de verklaring de toe stand worden vermeld, gelijk die is op het oogen- blik der afgifte en mag de afgifte niet geschieden vóór het tijdvak, binnen hetwelk de verklaring moet worden ingeleverd. Wat geldt voor lien, die voor eerst zijn ingeschreven, geldt ook voor hen, die voor de lichting van het volgend jaar opnieuw zijn ingeschreven. Tot dezen behooren o.a. zij, die het vorig jaar tijdelijk zijn vrij gesteld bij eene uitspraak van Gedepu teerde Staten, die vóór I September on herroepelijk is geworden, of bij een Ko ninklijk besluit, dat vóór die datum is genomen op een iugesteld beroep. Omtrent de vrijstelling van de hiervoren bedoelde personen wordt beslist door Gede puteerde Staten, zoo de reden van vrijstelling aanwezig js op 21 MAART van het jaar, waarin het inschrijvingsregister gesloten is anders door de Koningin. Deze vrijstelling wordt aanvankelijk slechts TIJDELIJK en wel ten hoogste viermaal voor een jaar en daarna, zoo de grond voor de vrijstelling ook bij de ten vijfden male te ne men beslissing nog aanwezig blijkt, VOOR GOED verleend. Ter Neuzen, den 3 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. DE OORLOG. Officieele communique's. PARIJS, 8 Maart. (Havas.) Officieel Aan de Aisne is het geschut nogal druk in touw geweest. Patroeljeschermutselingen in de streek van Msulin sous tout vent. In Lotharingen zijn Fransche afdeelingen ten N.O. van Embermesnil in üuitsche schan sen gedrongen. Ze baalden daar een vijftien tal gevangenen uit, na op tal van punten aan het vernielen te zijn geweest. In den Elzas ia een poging van de Duit- schers om Fransche stellingen bij Seppois le Haut te bestormen totaal mislukt. De Duit- schers lieten gevangenen in onze handen. Bjj de Hilsenfirst berokkenden Fransche verken- kenningen den Duitschers verliezen. Overigens is het 's nachts rustig gebleven. LONDEN, 8 Maart. (Reuter) OfficieelWij hebben onze linie aan weerzijden van het Ancre-dal een weinig vooruitgeschoven. Overigens is de toestand onveranderd. Vannacht hebben wij een geslaagden over val gedaan in de vijandelijke schansen bij Biaches en er eenige gevangenen gemaakt. Ten Z.O. van Chaulnes en ten Zuiden van Atrecht heeft de vijand na een hevige beschie ting onze frontlijn overompeld. Enkele onzer manschappen worden vermist. BERLIJN, 8 Maart (Wolff.) Op het wes telijk front zijn van 1 Maart af 333 Engei- schen en 370 Franscben gevangen geuomen, 32 machinegeweren en 25 snelvuurgeweren buitgemaakt. WEENEN, 8 Maart. (Korr. Bur.) Offici eel Iu de Bosch Karpathen hebben wjj den vjjand van een hoogte, ten noorden van den Tartarenpes verdreven. In Wolhynië schermutselingen io het voor terrein en versterkte vuurslrjjd. ST. PETERSBURG, 8 Maart. (P. T. A.) Officieel: Vuur wisseling en onderzoekings tochten van verkenners. WEENEN, 8 Maart. (Korr. Bur.) Officieel Over het algemeen is de gevechfsactie gering geweest. Stormpatroeljes van het 32e reg. honved infanterie hebben uit de Italiaansche stelling ten westen van Constanjevica 15 ge vangenen gebaald. ROME, 8 Maart. (Stefani.) Officieel Aan het front van Trentino is de artillerie gisteren, ondanks het slechte weer, druk aan den gang geweest, vooral in de streek van het dal der Adige. Men maakt gewag van infanterieschermut- selingen tusschen Lamone en Spera (dal vau Sugana), aan den bovenloop van de beek Peliz'in (boven Boite) en bjj den ingang van het Sextendal (Drava). De tegenstanders wer den overal teruggeslagen. Op bet Julische front niets van belang. Jacht op een Duitsch kaperschip. De Roeskoje Stowo" verneemt uit Dalny, dat thans 6 Japansche oorlogsschepen in den Stillen Oceaan op de jacht zjjn naar een Duit- schen kaper, die dtze ODveilig maakt. Tot dus ver is het nog niet mogen gelukken, dit ge heimzinnige vaartuig, dat op dezelfde wjjze als de „Emdeu" schijnt te opereeren, op te sporen. De verzekeringstarieven voor de vaart op de ljjn San-Francisco-Japan-Wladiwostok en Seattle-Dafny zjjn met 10 a 12°/0 verhoogd. Eenige transportschepen, die munitie vervoe ren, zjjn reeds eenige dagen over tjjd. Men gelooft echter dat d-ze kostbare schepen door in de Chineesche wateren heerschende orkanen, vertraging hebben ondervonden. Sedert eenige weken zijn ock reeds eenige bewapende Japan sche koopvaardjjscbepen uitgeloopen. Een torpedobootjager vernietigd. PARIJS, 7. Maart. (Reuter.) (Off.) De tor pedobootjager „Cansimt" werd den 28sten Febr. in de Middellandsche Zee getorpedeerd en zoDk na twee minuten. HondordzeveD man zjjn om het leven ge komen en vier-en-dertig gered. We waren langen tjjd met rust gelaten, het is geleden sedert 25 Januari, doch tegen j 1. Donderdag had de Voorz. van den gemeen teraad ons opgeroepen tot het behandelen van eene agenda, die men wel met de el kou uit meten. Het leek wel een vergaderbak. Toch gaf de lange rust geen aanleiding tot een verfrischt opkomen, waDt de vergadering kon maar net op 't kantje af doorgaan, slechts 7 vroede mannen waren aanwezig, dhrn. Visser, Dees, De Jager, R. Scheele, Ejjke, Nolson en Geelhoedt. Er is 1 vacature, tprwjjl zooals bekend dhr. Van Nes wegens beroepsbezighe den zich niet meer in staat zag de gemeente belangen te behartigen, dhrn. D. Scheele en Van Hasselt waren op reis en dhr.. Waalkes wegens huiseljjke omstandigheden verhinderd, terwjjl dhr. De Brujjne zonder bericht afwe zig bleef. Wanneer we even de vergadering overzien, kan gezegd worden, dat zij, niettegenstaande de lengte der agenda, niet zoo heel veel bij zonders opleverde, al moesten wij tot onzen spijt weder eene afwjjking constateeren onder onze afgevaardigden. Het is toch wel te be jammeren, dat, waar de stembus de laatste jaren steeds de overwinning brengt aan de vrijzinnige richting, dank zij de beginselen die sedert jaren werden voorgestaan en waarin steeds werd getracht te sturen, dat de party die dkardoor het vertrouwen van het grootste deel der kiezers verwierf, thans moet aanzien, dat er onder de gekozenen mannen blijken te zijn, van wie men uit hun uiterljjken wandel steeds meende te zien dat zjj onder het vaandel optrokken, dat zij dit zelfs hielpen hoog hou den, dat zjj nu als de meest starre anti-revo- lutionnair maatregelen helpen doordrijven, geheel in strjjd met alles wat in dit opzicht gold als een soort dogma onder de vrijzinni gen dat nl. de vrijheden der burgers niet meer dan hoog noodig is aan banden behooren te worden gelegd. Tot onzen spjjt hebben wjj dit thans voor de tweede maal binnen zeer korten tjjd moeten ervaren van dhr. Ejjke, iemand van wie we dit vóór de ver gadering van 25 Jan. 1.1. niet zouden hebben verwacht, van wien we het nu als het ware hebben gevreesd en van wie we ons dus eigen lijk moeten afvragen: waar is het eind? Dit ter inleiding. Er waren verschillende ingekomen stukken, houdende bericht van goedkeuring van geno- raadsbesluiten onder meer ook een kennisge- geviDg van Ged. Staten, dat de jaarwedde van den gemeente-ontvanger overeenkomstig het advies van den Raad met f100 is verhoogd. Van het Burgeljjk Armbestuur was een schrijven ingekomen waarbjj dit berichtte, ge noodzaakt te zjjn wegens den langdurigen win ter en de tijdsomstandigheden meer dan anders te moeten bedeelen. Ook kregen we nog een staartje van het ver bod tot het bekleeden van bjjbetrekkingen door gemeente-ambtenaren, dat, zonder zichtbaar voordeel op te ieveren «oor den dienst der gemeente, al heel wat geld aan de berooide gemeentekas kost en in de toekomst nog wel meer zal vergen, terwjjl wat de bepaling zelve aangaat de hoogste ambtenaren der gemeente met hunne bjjbetrekkingen niet door de door den Raad te dezer zake vastgestelde verbods verordening kunnen wordeD achterhaald. Thans geldt het hier een verzoek van den bouwmees ter, dhr. Doorenbos, die te kennen geeft, dat hjj door het verbod een bjj verdienste van f 200 's jaar moet derven en verzoekt zjjn jaarwedde, evenals zulks betreffende andere gemeenteamb tenaren geschied is, daarmede evenredig te ver- hoogen. Wat is de zaak? Toen de bouwmeester be noemd werd, is hjj benoemd met de verplich ting om in de wintermaanden les te geven in bouwkundig teekenen aan de gemeenteljjke TER MIZEISCH VOLKSBLAD.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1