Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. militie! (en niet-alledaagsch Verzuim. MILITIE. VACCINATIE. GEMEENTERAAD. Vrijstelling wegens kostwinnerschap. Kamer ?an Koophandel en Fabrieken. Kamer van Koophandel en Fabrieken. No. 2757. Woensdag 7 Maart 1917. 28e Jaargang. Ter visie-ligging opgaven van Candidateg. ABONNEMENTSPRIJS - Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 oent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bjj alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 oent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grooiere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken Woeusdag- en Zaterdagmorgen bij den - Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, maakt bekend dat de bjj hem ingeleverde opgaven van Candidaten voor de op heden gehouden verkiezing, ter vervul ling van een plaats in den Gemeenteraad evenals het door hem opgemaakte proces-verbaal van sluiting der cundidatenlijst ter Gemeente-Secretarie voor een ieder ter inzage liggen dat afschriften dier stukken aangeplakt en tegen betaling der kosten verkrijgbaar zijn. Ter Neuzen, den 5 Maart 1917. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. Vrijstelling van den dienst wegens eigen vrijwilligen dienst, broederdienst of aanwezigheid van in hetzelfde jaar geboren broeders of halfbroeders. Eigen vrijwilligen dienst. Broederdienst. Aanwezigheid van in hetzelfde jaar ge boren broeders of halfbroeders. Ter Neuzen, 3 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. vrijstelling wegens kostwinnerschap lo. tusschen 21 en 31 Maart van het jaar, waarin het inschrijvingsregister is gesloten, ingeval de reden van vrijstelling aanwezig was op eerstge- noemden datum 2o. in de maand November van het jaar, voor" afgaande aan dat, waarin hjj zou moeten worden ingelijfd o. ingeval de reden van vrijstelling is ontstaan tusschen 21 Maart en 1 November van eerstbe doeld jaar; b ingeval hij opnieuw viijstelling vraagt en hjj bij de eerste maal verkeerde in het geval, om schreven onder o 3o. binnen een maand nadat de reden van vrij stelling is ontstaan, ingeval dit heeft plaats gehad op of na 1 November van het jaar, voorafgaande aan dat, .waarin hjj is of zou moeten worden ingelijfd 4o. in de maand, op één na voorafgaande aan die, waarin de loopende vrijstelling eindigt, ingeval hij opnieuw vrijstelling vraagt en hij bij'de eerste maal verkeerde in het geval, omschreven onder 3o. Degene, die aanvraag doet tot het opmaken van zulk een staat van inlichtingen, dient zooveel mogelijk daarbij opgaven te verstrekken omtrent de omstandighoden, waarin de militiepiichtige en waarin het gezin of de naaste bloed- of aanver wanten verkeeren Bij voorkeur zal voor het opmaken van staten van inlichtingen ten behoeve Van het aanvragen van vrijstelling wegens kostwinnerschap, voor zoo ver dit tusschen 21 en 31. Maart moet geschieden, zitting worden gehouden op Dinsdag 13 Maart a.s., namiddags tusschen 2 en 4 uur. liet vorenstaande geldt niet alleen voor hen, die voor het eerst zijn ingeschreven, maar ook voor hen, die voor de lichting van het volgend jaar opnieuw zijn inge schreven. Tot deze belmoren o.a. zij, die het vorig jaar tijdelijk zijn vrijgesteld bij eene uitspraak van Gedeputeerde Staten, die vóór 1 September onherroepelijk is geworden, of' hij een Koninklijk besluit, dat vóór dien datum is genomen op een ingesteld beroep. Omtrent de vrijstelling wegens kostwinner schap wordt beslist door Gedeputeerde Staten, zoo de reden van vrijstelling aanwezig is op 21 Maart van het jaar, waarin het inschrij vingsregister gesloten isanders door de Koningin. Deze vrijstelling wordt aanvankelijk slechts tijdelijk en wel ten hoogste viermaal voor een jaar en daarna, zoo de grond voor de vrijstelling ook bij de ten vijfden male te nemen beslissing nog aanwezig blijkt, voorgoed verleend. Voorts wordt ook vrijstelling verleend, in het geval, dat een dienstplichtige, aan wien geen vrijstelling is verleend wegens kostwinnerschap, zoodanig per soonlijk onmisbaar is voor de instandhouding der middelen van bestaan van zijn gezin of van dat, waartoe hjj behoort of waarin hij als pleegkind is opgenomen, dan wel van personen, die hem in den eersten of den tweeden graad van bloed of aanverwantschap bestaan, dat zijn aanwezigheid daarvoor dringend noodzakelijk is. Tot het verkrijgen van vrijstelling op dezen grond moet worden gehandeld in overeenkomstigen zin als tot het verkrijgen van vrijstelling wegens kost winnerschap. Omtrent het verleenen van vrijstelling we gens aanwezigheid van het bedoeld geval wordt echter uitsluitend beslist door de Ko ningin. Ter Neuzen, 3 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TERNEUZEN maken bekend, dat gelegenheid tot gratis vaccinatie en revaccinatie door den heer A. SPRUITEN BURG, gemeente geneesheer, zal bestaan in de kom der gemeente op Vrijdag 9 Maart 1917, in het Veree- nigingsgebouw 's namiddags ten twee ure, en 'te Sluiskil op Zaterdag 10 Maart 1917, in een der lo kalen van de openbare school, 's namiddags ten drie ure. De zoogenaamde trouwboekjes moeten worden medegebracht. Ter Neuzen, den 6. Maart 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE. Secretaris. VAN DUKE C. N. VAN ROAIPU J. A. SCTIEEEE P. J. en DE VRIEZE A. Ter Neuzen, 5 Maart 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. HUIZINGA, Bugemee8ter. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN maken bekend, dat op Dinsdag, 27 Maart 1917 van des voormiddags 11 tot des namiddags 1 uur ten Gemeentehuize zal plaats hebben eene herstemming voor de verkiezing van [een lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (blauw briefje) tusschen de heeren: BEDET W. en VAN DIXHOORN M. J. Ter Neuzen, den 5 Maart 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Het menschelijk leven is vol met vergissin gen, kleine ejj groote. Vergissen is menschelijk. Een ieder doet het op zijn tijd. Meestal zijn de gevolgen zoo weinig scha delijk, dat ze gemakkelijk te vergeven, vaak niet van humor ontbloot zijn. Zoo ontbrak ook de humoristische kant niet aan de vergissing, die Maandag 5 Maart onze goede gemeente in beweging bracht. Maandag 5 Maart was er gelegenheid van 9 uur tot 4 uur voor het inleveren der can- didatenlijsten voor lid van den Gemeenteraad (vacature Lensen). Het was bekend, dat de heer G. de Ridder de candidaat der Liberale kiesvereeniging was, de heer P. de Bakker die der R.-K. en auti- rev. vereenigingen. Toen Maandagnamiddag de klok haar vier slagen deed hooren, bleek het, dat slechts ééne candidatenlijst was ingediend, die voor den heer G. de Ridder. De liberale candidaat werd dus gekozen verklaard en werd zonder stemming lid van den Raad. Het gerucht van deze ongedachte en ge makkelijke zege verspreidde zich als een loopend vuurtje door onze stad. Men verliet zjjne woning, de menscben hielden elkaar op straat staande. Zoo iets was in onze plaats nog niet ge baard, TER MMENSCH VOLKSBLAD. De Burgemeester der gemeento TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad zal worden gehouden op Donderdag den 8 Maart 1917 des voormiddag» ten 10 ure. Ter Neuzen, den 5 Maart 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt ter kennis van belanghebbenden, dat ten aanzien van vrijstelling van den dienst bij de militie om een der hierboven vermelde redenen bet volgende geldt Tot het verkrijgen van vrijstelling wegens eigen vrij willigen dienst moot worden overgelegd een bewijs van dienst of een uittreksel uit het Btamboek. Voor hen, die nog dienen of wier verbintenis nog loopende is, worden deze stukken door de zorg van de daarbij betrokken autoriteiten bij den Militieraad inge diend, zonder eenige bemoeienis van de zijde van be langhebbenden. Voor zooveel betreft ingeschrevenen voor de militie, die gediend hebben, maar niet meer in dienst zijn, moet het opgeven van de reden van vrijstelling, indien dit niet reeds bij de inschrijving heeft plaats gehad, door of vanwege hen geschieden ter Secretarie dezer gemeente, tusscben 21 en 31 Maart, bij voorkeur op Dinsdag 13 Maart a.s., des namiddags tusscben 2 en -4 uur. Aldaar wordt gezorgd voor het opvragen en het indie nen van de vereischte stukkeD. Medebrengen van zakboekje of paspoort is zeer ge- wenscht. Do aandacht wordt er op gevestigd, dat van een even getal broeders of halfbroeders de helft en van een oneven getal de grootere helft wordt vrijgesteld, en voorts, dat een broeder, die ter inlijving bestemd is, met betrekking tot vrijstelling wegens broederdienst ■wordt gelijkgesteld m«t een broeder die dient. De wet bepaald n.l., dat vrijstelling wegens broeder dienst wordt verleend aan den ingeschrevene, wiens wettige broeder of halfbroeder hetzij bestemd is ter inlijving of wel dient of gediend beeft bij de militie, hetzij als vrijwilliger dient of gediend 'heeft bij de zeemacht, bij het leger hier te lande of bij de koloni ale troepenwat liet eerste geval het bestemd zijn ter inlijving bij de militie betreft, tenzij het voor de inlijving bepaalde tijdstip reeds verstreken en bij niet ter inlijving opgekomen is. Tot het verkrijgen van vrijstelling wegens broeder dienst moet worden overgelegd lo. een bewijs van bestemming ter inlijving, een bewijs van dieost of een uittreksel uit bet stamboek van eiken wettigen broeder of halfbroeder, die ter in lijving bestemd is, dient ot gediend beeft, zoomede ten aanzien van eiken wettigen broeder of halfbroeder, voor wien een plaatsvervanger is gesteld, een bewijs van dienst of een uittreksel uit het stamboek van den plaatsvervanger 2o. een getuigschrift betreffende de wettige broe ders en halfbroeders van den ingeschrevene. De stukken, onder lo. bedoeld, worden, voor zoover de reden van vrijstelling reeds bij de inschrjjving is of binnen den hierna te noemen tjjd ter secretarie de zer gemeente alsnog wordt opzegeven, zonder verdere bemoeienis van de zjjde van den ingeschrevene opge vraagd en ingediend. Tot het opmaken van het getuigschrift, onder 2o. bedoeld, moet door of vanwege den ingeschrevene aan vraag worden gedaan ter Secretarie dezer gemeento, tusscben 21 en 31 Maart, bij voorkeur op Dindag 13 Maart a.s. des namiddags tusschen 2 en 4 uur Daarbij moet door of vanwege den ingeschrevene wor den gezorgd voor de tegenwoordigheid van twee ge tuigen, die meerderjarige mannelijke personen moeten zijn, van wie kan worden aangcuomen, dat zij met het gezin, waartoo .de ingeschrevene behoort, voldoende hekend zijn. Medebrengen van zakboekjes en paspoorten is zeer gewenscht. Het getuigschrift wordt in den regel opgemaakt door den Burgemeester der gemeente, waar de belangheb bende voor de militie is ingeschreven, doch kan ook door een anderen Burgemeester worden opgemaakt. Zijn er twee of moer broeders of halfbroeders in hetzelfde jaar geboren en moet aan een of meer vau hen vrijstelling wegens broederdienst worden verleend, dan wordt in de zitting van den Militieraad door loting uitgemaakt, aan wien of aan wie hunner de vrijstelling zal worden toegekend. Onder zekere voorwaarden kunnen zij echter^ met afwijking hiervan, bij onderlinge overeenkomst aan wijzen wie hunner om bedoelde reden zal of zullen worden vrjjgesteld. Minderjarigen moeten voor zulk een overeenkomst de toestemming hebben Van hem of haar, die de ouderlijke macht of de voogdij over hen uitoefent. Het aangaan van de overeenkomst en het verleenen van de toestemming kan gescheiden hetzij schriftelijk ten overstaan van den Burgemeester of van een door dezen aangewezen gemeente ambtenaar, bij voorkeur op den hiervoren bedoelden dag, hetzij mondeling in de zitting van den Militieraad. Deze aanwezigheid kan ook op zichzelf reden tot vrijstelling geven, zonder dat er reden tot vrijstelling wegens broederdienst bestaat. De wet bepaalt namelijk onder zekere voorwaarden Indien twee of meer broeders, dio geen recht op vrij stelling wegens broederdienst kunnen doen gelden, in hetzelfde jaar zjjn geboren, wordt de helft van bun getal of, zoo dit oneven is, d'e groote helft vrjjgesteld. Om voor vrijstelling om de hierbedoelde reden in aanmerking te komen, moet door of vanwege den in geschrevene tusschen 10 on 18 Juli ter Secretarie dezer gemeente aanvraag worden gedaan tot het opmaken van 'een daartoe vereischt getuigschrift. Wie van do broeders of halfbroeders zal of zullen worden vrijgesteld, wordt uitgemaakt door een loting of bij overeenkomst, op dezelfde wjjze als hiervoren omschreven is onder „Broederdienst", doch voor dit geval moet het opmaken van een schriftelijke over eenkomst en bet geven van een schriftelijke toestem ming geschieden in de maand Juli, bij voorkeur tegelijk met het opmaken van het voor vrijstelling vereischt getuigschrift. Om vrijgesteld te worden wegens eigen vrijwilligen dienst of wegens broederdienst, moet de reden van vrijstelling bestaan op 21 Maart van het jaar, waarin omtrent hem, voor wien vrijstelling wordt gevraagd; door den Militieraad uitspraak moet worden gedaan. Om vrijgesteld te worden wegens aanwezigheid van in hetzelfde jaar geboren broeders of halfbroeders moet de reden van vrijstelling bestaan op het oogonblik, waarop de Militieraad uitspraak doet. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt ter kennis van belanghebbenden, dat wordt verleend aan hem, door wiens verblijf in wer- kelijken dienst voidoende middelen tot levensonderhoud zouden komen te ontbreken aan zijn gezin of aan dat, waartoe bij b hoort of waarin hij als pleegkind is op genomen, dap wel aan personen, die hem in den eersten of den tweedtn graad van bl ed- of aanverwantschap bestaan. Geldt het iemand, die reeds is ingelijfd, dan wordt de vrijstelling niet verleend, zoo de belangen van den dienst het wenschelijk maken baar niet te verleenen en bij toekenning eener vergoeding van ten hoogste een gulden per dag voldoende in de middelen tot levens onderhoud van het gezin of van bedoelde personen zou worden voorzieD. Voor het kostwinnerschap in den zin van de Mili tiewet wordt niet vereischt, dat de eenige of voor naamste bron van inkomsten gplegen is in den arbeid van den militiepiichtige, doch is het voldoende, indien door zijne mogelijke dienstvervulling de gezamenlijke inkoms'en der betrokkenen met een zoodanig bedrag zouden worden verminderd, dal het overblijvende niet meer gezegd kan worden voor hen „voldoende raid» delen tot levensonderhoud" te vertegenwoordigen, Tta hét verkrijgen van vrijstelling wegens kost winnerschap moet worden overgelegd een staat van inlichtingen, opgemaakt door den burgemeester der gemeente, waar de belanghebbeden voor de militie is ingeschreven of voor welke hij heeft geloot. De staat kan eehler ook door een anderen burgemeester worden opgemaakt, als daarvoor een bijzondere reden bestaat. Indien het bezwaren oplevert, den staat van inlich tingen hier te lande doen opmaken, kan in de plaats van zulk een staat worden overgelegd hetzij een ge lijksoortig, hetzij een ander in het buitenland opge maakt sink, waarnit met genoegzame zekerheid de omstandigheden blijken, welker bekendheid voor de beoordeelinar van het recht op vrijstelling noodig is. Do r of vanwege dengene, die vrijstelling verlangt wegens kostwinnerschap, moet zooveel mogelijk ter secretarie der gemeente aanvraag worden gedaan tot het opmaken van bedoelden staat van inlichtingen en wel Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN maken bekend, dat op Dinsd.g, 27 Maart 1917 van des voormiddagB 11 tot des namiddags 1 uur ten Gemeentehuize zal plaats hebben eene herstemming voor de verkiezing van twee leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (wit briefje) ttHschen de beeren

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1