Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, pc beslissing. Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2756. Zaterdag 3 Maart 1917. 28e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS; Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent by vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere, No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 oent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verscfaynt eiken Woensdag- en Zaterdagmor g e 11 by den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. Wie in ons verslag gelezen heeft over de mooie vergadering van 21 Februari j.l., waar Jhr. De Muralt sprak over de evenredige ver tegenwoordiging, die bij de komende grond wetsherziening zal ingevoerd worden, zal be grepen hebben, dat de verschillende vrijzinnige kiesverenigingen in deze streek zich' dienen te herzien en dat nieuwe zullen moeten gesticht worden. De organisatie's in deze streek werkten buiten partijverband. Zij waren vrijzinnig en trachtten haar idee in den omtrek te propageeren. Zij wisten zich aan te passen bij de wenschen des volks, bij de behoeften der streek, ze ver oorloofden zich de weelde niet tot splitsing over te gaan, zooals in andere deelen des lands. Zoo hielden ze de vaan hoog en. wisten bij verkiezingen na krachtigen strijd tegen het clericalisme overwinnaar te blijven. Of de vrijzinnigen in het land zich concentreer den en vereenigd optrokken, of ze gescheiden den stryd tegen de coalitie aanbonden, hier vond de gemeenschappelijke vijand alle vrij zinnigen vereenigd. Zoo bleef, of de vrijzinnigen in het land de nederlaag leden of de overwinning behaal den het oogenschijnlgk zwakke district Oost burg daar jaren staan als een vrijzinnig bol werk, dat steeds de les der eenheid predikte voor de overige deelen des lands. Thans komt de evenredige vertegenwoordi ging, waardoor ook de minderheden zich zullen kunnen uiten, waardoor het mogelijk zal zijn, dat ook vrijzinnige afgevaardigden voor het land van Axel en Buist zullen kunnen op treden, maar waardoor de band tusschen af gevaardigde en district in de toekomst losser zal worden. Ook de zelfstandigheid der »wilde« kies verenigingen komt in het gedrang. Om iets te bereiken, zullen ze moeten worden een onderdeel van eene der groote politieke partijen. Dat heeft ook de liberale democratische kiesvereniging »De Vrijheid* ingezien. Ze heeft hare beslissing genomen. De liberale kiesvereniging »De Vrijheid* heelt plaats gekozen onder het vaandel der Unie-liberalen. Wij vinden, dat dit besluit met alge meens stemmen genomen moet toegejuicht worden. Voor onze streek achten wij die keus de beste, omdat zoo de meesten zullen vereenigd worden, die bij elkaar behooren. Zoo zal ook in de omgeving de propaganda met de meeste vrucht kunnen gevoerd worden. Tevens werd de hoop uitgesproken, dat steeds gestreefd zal worden door het geheele land de vrijzinnige partijen weer tot één machtige groep te vereenigen. Geene scheiding onder viijzinnigen De aloude leuze »Eendraeht maakt macht* blijve voor nu en de toekomst het richtsnoer voor alle vrijzinnigen aan de zuidgrens van .Nederland, kan het, voor geheel ons land. 1 °fj>en vele leden tot de kiesvereeniging toetreden en in andere plaatsen velen tot ver- eemging en aansluiting overgaan en werkzaam zyn in den geest der Ter Neuzensche kiesver eeniging. DE OORLOG. Oe algemeene toestand. Het is nog niet na te gaan, welke betee- kems de vooruitgang der Engelschen aan de Ancre heeft. Het loopgraven-stelsel, dat aan de beide oevers van de Ancre was aangelegd, is volgens de Duitsche berichten zoo volko men stukgeschoten, dat het door de regens la een modderpoel was veranderd Zoolang de vorst duurde kon met eenige moeite het stellinggebied nog worden bezet, maar toen de dooi intrad en de regen opnieuw begon te vallen moest dit gebied worden ontruimd. Inmiddels was achter deze loopgraven-stel lingen een nieuwe stelling ingericht, waarbeen de Duitschers terugtrokken. Bij den opmarsch der Engelschen in de richting van Bapaume konden zij in een concentrisch aanvalsfront vooruitgaan. Gommecourt, Puisieux-au-Mont, Miraumont, Pys, Warlencourt en le Barque bezetten, en zoodoende hun frontlijn van 30 191G vooruitbrengen tot de lijn, die op de kaart is aangegeven en die volgens de jongste berichten nog op enkele punten werd over schreden. Van hevige gevechten hij den vooruitgang tegen de opgegeven en ontruimde stellingen is geen sprake geweest. De Duitsche berichten, die aanvankelijk spraken van ontruiming van door modder onbewoonbare loopgraven, zeg gen nu, dat in het voorterrein voor hunne stellingen gevechten plaats hebben. Waar en hoe die nieuwe stellingen zgn aangelegd, is nog niet bekend. De Fransche en Engelsche berichten deelen alleen mede, dat de Duitschers in de richting van Bapaume zijn teruggegaan, waarschijnlijk loopt dus hunne nieuwe linie over Bucquoy, Achiet-le-Petit en le Grand, en Grévillers. De Duitsche minister van buitenlandsche zaken, Zimmermaun, beeft in den Rijksdag bij de bespreking van de torpedeering der Neder- landsche schepen de uitdrukking gebruikt: »dat de neutrale scheepvaart de schepen zal opleggen en het reizen voorloopig staken. Daardoor zou de scheepvaart dienen en het krachtig toe bijdragen dat de vryheid der zeeën spoedig wordt bereikt.* Een zonderlinge raad is dit zeker, vooral voor neutralen, die voor hun aanvulling van levensmiddelen en andere voorraden op het vervoer over zee aangewezen zijn. Het oude Latijnsche adagium, dat »vivere non necesse, navigare necesse est" is zeker het allermeest van toepassing op de lage landen aan zee, wier bewoners steeds de wateren moesten door ploegen, om van ellers te halen, wat zij zelf niet konden produceeren. De goede raad van minister Zimmermann is wel eenvoudig maar tevens niet uitvoerbaar. Voor ons leven is de scheepvaart even noodzakelijk, als de lucht die wij inademen. En ons af te sluiten van de koloniën en van de Amerikaansche landen, waaruit wij granen, veevoeder, mest- stoffen, rijst, koffie, thee, tabak en de vele grondstoffen voor onze industrie moeten halen, zou zijn het leven en den arbeid in Nederland eenvoudig ondoenlijk makeD. Dat ziet men in Duitschland zelf ook wel in. En het aanbod om tijdeus den duur van den oorlog Duitsche schepen aan Nederland af te staan is daarmede meer in overeenstem ming dan de goede raad van Zimmermann, die niet op te volgen is. Qfficieele communique's. BERLIJN, 1 Maart. (Wolff.) Officieel Op beide oevers van de Ancre is een aantal dagen geleden om bijzondere redenen een ge deelte van onze voorste stellingen vrijwillig en volgens het plan ontruimd. De verdedi ging is naar een andere voorbereide linie ver plaatst. Voor den vijand bleef onze beweging verborgen. Voorzichtig handelende achter- hoedeposten verhinderden zijn slechts aarzelend voorwaarts tastende troepen de door ons op gegeven stukgeschoten strooken van het ter rein zonder strijd in bezit te nemen. Bij een aanval van een overmacht volgens het bevel wijkende, voegden deze zwakke af- deelingen den vjjand aanmerkeljjke verliezen aan dooden en gewonden toe en hebben hem tot dusver 11 officieren en 174 man als ge vangenen en vier machinegeweren afgenomen. Zy beheerschen nu nog het terrein voor onze stellingen. Na krachtig vuur vielen in de ochtenduren van gisteren de Engelsehen bij Le Transloy en Sailly aan. De aanval mislukte bij Le Transloy voor de hindernissen, bij Sailly, waar hij ook 's nachts heibaald werd, in een ge vecht op korten afstand. De binnengedrongen vijand werd met verlies van 20 gevangenen bij een tegenaanval teruggeslagen. Op twee kleine plaatsen zijn Engelsche fuseliersnesten ontstaan. Op den Westelijken oever van de Maas bereidde zich 's ochtends een Fransche aanval voor. Ons vernietigingsvuur verijdelde de uitvoering ervan. PARIJS, 1 Maart, (Havas.) Officieel In den loop van den nacht schermutselingen tusschen patroeljes in de Argonne en beoosten Metzéral. De Fransehen maakten gevangenen. Tusschenpoozend geschutvuur op eenige pun ten van het front, met name in het midden tusicheo Oise en Aisne en in Champagne, in de richting van Auberive. PARIJS, 1 Maart. (Havas.) De Engelschen zijn gisteren weer opgeschoten op den weg der overwinning. De inneming van Gommecourt schuift het front een K.M. naar het N.O. op. De uiterste linkerzijde van het frontvak, waar beweging in gekomen is, is vooral de belang stelling waard. Sinds 7 Juli 1916 wa3 de linie daar niet gewjjzigd. Da vordering van gisteren breidt het gevechtfront een mooi stuk uit. De Pruisen hadden zich geweldig sterk ingegraven. Zeven loopgraaflinies en een volledig stelsel van dwarsga .gen verdedigden den toegang. De stellingen van Irles wordt nu erg bedreigd. Met hit bezetten van Thilloy zijn de gealli eerden pal in de buurt van de voorstad Pero me, op minder dan twee K.M. van Bapaume gekomen. Geen natuurljjke versperringen scheiden hen vandaar. Tengevolge van de bemachtiging van Puisieux, zal Achiet een belangrijk bevoorra- diDgscentrum der Duitschers, moeiljjk meer als zoodanig dienst kunnen doch. Vier en zestig dorpen zgn nu beviijd. Het is eigenaardig om op le merken, dat het Duitsche geschutvuur sinds het begin van den terugtocht tamelijk flauw is en dat de infanterie zich ongeveer niet te weer stelt. LON DEN, 28 Febr. (Reuter.) Haig bericht Hedenochtend deden wij een aanval op een gedeelte van een loopgraaf van den vijand ten noordoosten van Sailly-Sasllisel, waarbij wij 85 man, onder wie twee officieren, gevangen namen en een. mitrailleur buitmaakten. Onze vooruitgang ten noorden en ten zuiden van de Ancre houdt aan. Gedurende den nacht bezetten wij Gommecourt, heden namen wij de dorpen Thilloy en Puisieux-au-Mont en het aangrenzende loopgravennet en brachten onze linie 1000 yards vooruit ten N.O. van Gom mecourt. Bij den geslaagden overval in den afgeloopen nacht in de buurt van Clery maakten wij 22 gevangenen. Wij drongen ook de stelling van den vijand binnen ten noordoosten van Atrecht en ten zuidwesten en westen van Lens en bombar deerden een aantal bezette schuilplaatsen. Een aanval van den vijand ten N.O. van Armentières werd afgeslagen. Onze aëroplanes deden gisteren verscheiden nuttige verkenningen. Er werden een aantal gevechten geleverd. Drie onzer machines wer den naar beneden geschoten. De Duitsche terugtocht. Volgens een telegram van Reuters bijz. dienst, meldt de correspondent van de »Moruing Post* in het hoofdkwartier in Frankrjjk, dat van de buitenplaats Gommecourt, die de frontlijn vormde van de oorpronklijke Duitsche loop graafstelling, niets is overgebleven, dan alleen de fundamenten van het kasteel, waar ontzag lijke onderaardsche vertrekken zjja uitgegraven om halve bataljons onderdak te verschaffen, terwijl het park geheel en al is verdwenen in den doolhof van loopgraven. De hardnekkig heid van de achterhoedegevechten, die den ge leidelijken Duitschen terugtocht dekten, was een gevolg hiervan dat voor deze moeilijke taak alleen mannen van beproefd moreel waren uitgezocht. Het schijnt dat de verschillende uitverkoren regimenten - ook de garde afdeelingen beschikbaar stelden van dertig tot vijftig man, die last kregen tot het laatste toe stand te houden. Dat er op gerekend werd dat enkele van deze in de verwoeste huizen achtergelaten schutters het lang zouden moe ten uithouden, blijkt hieruit, dat zij van rantsoe nen voor drie a vier dagen waren voorzien. Enkele van die achterhoedeafdeelingen zooals die welke Gommecourt ontruimden, hadden zelfs voldoende voedsel voor eenige weken. Af zonderlijke scherpschutters waren verspreid in de mijnkraters of achter de gebroken muren. Zij hoopten blijkbaar op de nieuwe linie te kunnen terugtrekken als het onmogelijk zou zijn den oprukkenden Britten verder overlast te doen. De correspondent vertelt verder dat de kerk torens van Achiet le Petit en Bucquoi ver nield zgn. Ook hoorde hij dat de beroemde klokketoreu van Bapaume verwoest zou zgn, maar hiervan kon hij geen bevestiging krijgen. Elk gebouw, dat aan de Britsche infanterie onderdak zou kunnen geven, is verwoest en waarschijnlijk is deze methode van vernieling ook gevolgd in de dorpen rondom Bapaume, die tot dusver betrekkelijk ongedeerd waren. Er zijn pogingen gedaan om wegen te ondermij nen en overdekte gangen te doen springen, terwijl overal op geschikte plaatsen paketten ontplofbare stoffen waren neergelegd en bom- men waren geplaatst in metalen helmgn, met de bedoeling, dat de vijandelijke soldaten, welke deze zouden aanraken, zouden worden getroffen. In een zwaren, natten mist hebben de Britsche troepen het werk voortgezet om het terrein te consolideeren. Die mist onttrok den tegenstander aan het oog en bemoeilijkte het werk der vliegers. De vijand bombardeert krachtig het ontruimde terrein en zijn achter Bapaume opgestelde kanonnen werpen ontplof bare en gasverwekkende granaten in Gomme court, Serre, Irles en Puisieux. Nog meldt Reuter's correspondent, dat Maan dagnacht een sterke Britsche verkenningsafd. de ruines van Gommecourt naderde om zeker heid te krijgen of deze nog bezet waren, het geen uit het ontvangen van vuur het bleek. De Engelsche artillerie nam Gommecourt den geheelen nacht weder onder vuur waarop de vijand hevig antwoordde met zijn weinige ka nonnen trachtende den indruk te vestigen als of er veel meer waren. Verschillende branden en ontploffingen werden waargenomen, zonder dat kon worden vastgesteld of deze veroor zaakt werden door het Engelsche vuur of door den vijand zelf. Bij het aanbreken van den nacht bemerkte een patrouille, dat de vijand was afgetrokken, na aldus duchtig te hebben vernield, met de blijkbare bedoeling den Brit- schen opmarsch zooveel mogelijk hinderpalen in den weg te leggen. Gisteren werd er meer gevochten, daar de Engelschen van nabij druk oefenden op de terugtrekkende Duitschers om deze zooveel mogeijjk verliezen toe te brengen tijdens hun eenigszins gevaarlijke terugtochtsoperaties. Bij Armentières drongen Australiërs door tot de derde Duitsche liniën, vernielden vele onderkomens en keerden met ongeveer twintig gevangenen terug bij de gehe Je onderneming hebben de Duitschers een 150 verloren. Thans buigt de linie door het bosch ten noorden van Gommecourt via Puisieux-le-Mont- Achiet le-Petit, Iries en Ligny naar een punt by Le Transloy. Het is niet mogelijk zeker heid te krjjgen of wij werkelijk die verschil lende plaatsen reeds bezet hebben, maar zij laten den omvang van den Duitschen terug- tochtzien.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1