Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Wijzigingzaaiplan. Poor de nitkomst in het gelijH gesteld. Verwisseling Van Minister aan het departement Van ünantiën. Staal au? gthtlj U wachten Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2755. Woensdag 28 Februari 1917. 28e Jaargang. aankondigingen van den Provincialen Stoombootdienst op de Wester-Schelde, ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter NeuzeD. Voor Bolgië 95 cent by vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievongaardere en den Uitgever. Teief. latere. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 sent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters n&ar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. van 1 Alaart 11)17 tot nadere aankondiging. Ter Neuzen, den 26 Februari 1917. De Burgemeester voornoemd J. HUIZINGA. De Burgemeester der gemeente TER NEU ZEN, brengt ter kennis van belanghebbenden lo. dat den verbouw van een of meer der gewassen, geel mosterdzaad, bruin mosterdzaad, karwjjzaad, kanariezaad, blauw maanzaad, spi- naziezaad, zaai-uien bij beschikking van Z.E. den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel van den 17 Februari 1917, No. 4192, 6e Afdeeling B, wordt beperkt tot hoogstens 70 van het gemiddelde der oppervlakte welke in de jaren 1913, 1914 en 1915 in het bedrjjf met deze gewassen zjjn beteeld en den verbouw van suikerbieten wordt beperkt tot hoogstens 80 °/0 van het gemiddelde der op pervlakte welke in de jaren 1913, 1914 en 1915 in dat bedrjjf met dit gewas is beteeld 2o. dat alle afgegeven ver gun n i11<jsbe wijzen tot den verbouw van een of meer der bovengenoemde gewassen zjjn vervallen en vóór 5 Maart a. s. ter Gemeente secretarie moeten worden ingeleverd tot het verkrijgen van een nieuw vergunningsbewjjs. Ter Neuzen, den 26 Februari 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Toen eenigen tijd geleden bij de vorige stemming voor den Gemeenteraad de R.-K. kiesvereeniging werd samengeroepen om een actief aandeel in de gemeenteraadsverkiezingen te nemen, stelde zjj als candidaat den heer P. de Bakker. Dat was zeker haar goed recht. Verschillende leden beweerden tegenover ons, dat de kiesvereeniging zich bjj de her stemming zou onthouden. Wjj betwjjfelden dit eu spraken het onom wonden uit, dat ze zich bjj de herstemming zou uitspreken voor het steunen van den anti- rev. candidaat. Meer den één sprak ons dit ten krachtigste tegen. Maar bet gebeurde. Wij bleken goed gezien te hebben. De voorzitter, de heer Van Rompu wist te Ier Neuzen en te Sluiskil de R K. kiezers in die richting te drjjven en beweerde in beide vergaderingen,-dat de anti rev. bij de volgen de verkiezing een R-K, candidaat zouden steunen. Eene officieele tegenspraak van de bewering des heeren Van Rompu hebben wjj niet gezien noch vanwege de anti-rev. leiders, noch van- wege het anti-rev, blad Luctor et Emergo. Wel beweren verschillende anti-rev. dat zoo'n besluit niet genomen is, dat ook dat voornemen niet bestaat. Wat biervan aan is, weten wjj niet. Durft men van die zjjde niet openlijk- voor de zaak uitkomen Het zou de eerste maal niet zjjn. 5 Maart a. s. heeft de candidaat'stelling voor den gemeenteraad (vacature: Lensen) plaats, We zullen dus niet lang in het onzekere bljjven. Niemand zal het ons zeker euvel duiden, dat we wel een weinig belangstellen in de vraag of de heer Van Rompu meer gezegd heeft tegen zjjne volgelingen dan hjj verant woorden kan of dat de meeste anti-rev. zich van den domme houden. Op den gemeen8chappeljjken geloofswortel zjjn al wat vreemde planten gegroeid. Onze voorspelling gedaan vóór de eerste stemming is uitgekomen. Wjj wenschen daar nog eens de aandacht op te vestigen. De taak aan het ministerie van finantiën is nimmer eene gemakkeljjke, zeker niet in deze abnormale tjjdeu Na Bertling kwam Treub, hem volgde op van Van Gjjn, die door het votum der Eerste Kamer zich genoopt zag af te treden, op drin gend verzoek der Koningin op zjjn ontslag aanvrage terugkwam eu ttians vrij willig heen gaat. I hans is Treub weder in het ministerie teruggekeerd. Het Volk (sbc.) ziet thans zonder leedwezen Minister van Gjjn heengaan wegens zjjn ver schil van meening over de uitvoering der distributiewet. In dezen tjjd, waarin men niet zooveel man nen vindt, die naar eiscb een ministerszetel kunnen bezetten, ziet het met genoegen eene krachtige figuur als Treub lerugkeeren. Mits deze zjjn zucht tot dictatoriaal optreden in zjjnen rusltjjd buiten het departement, heeft verloren. Mocht die zucht nog aanwezig zjjn of zelfs grooter geworden, dan ziet sHet Volk«, omdat die zucht bjj meerdere bewindsmannen tot uiting komt, zjjne rentree met bezorgdheid tegemoet. Enkele bladen spreken de verwachting uit, dat Ireub juist wat de lev-ensmiddelenpoiitiek betreft, eene verandering ten goede kan brengen. Zjj gronden hunne meening vooj-al op de kalme, maar vernietigende critiek, die Treub in zjjne geschriften op Landbouw heeft uitgeoefend. Volgens de verklaring van Minister Cort van der Linden zal het heengaan van Minister van Gjjn en de komst van Treub geene ver- verandering in de tot heden gevoerde politiek brengen.' Al vvas ons indertjjd het samenkoppelen door Treub van zjjue pensioen belasting met het ouderdomspensioen niet sympathiek, toch zien we gaarne zjjn terugkeer tegemoet, juist omdat eene krachtige persoonljjkheid in dezen benarden tjjd eene behoefte is. Het N. v. d. D. stelt tegenover elkaar het pessimistische stuk vaD een inzender in de N. R. 0. en het optimisme, waarvan Minister Postbuma bjj het indienen van zjjn 80 tuilli- oen voor de levensmiddelenvoorziening blijk gaf. De inzender is bevreesd voor hongersnood in geheel Europa, niet het minst in ons land, zoo de toestand niet spoedig verandert. Minister 1 meent, dat we wel onze levens- wjjze zullen dienen te wjjzigen, maar meent, dat we wel zullen toekomen. Het stuk van den inzender in de N. R .0. is misschien te zwaartillend, maar het N. v. d. D, meent, dat het optimisme van Minister P. allerminst gerechtvaardigd is. Het vermoedt, dat deze zoo luchthartig sprak, omdat niet genoeg gedaan is, om vol doende reserves voedsel in ons land te houden. Het blad erkent, dat we sommige noodige artikelen niet van Duitschland konden krj]gen, zonder andere van ons uit te voeren. Maar we hebben te veel uitgevoerd. We hebben te veel oorlogswinst laten maken. Er is zoodoende veel geld in ons land ge komen. Maar wie, vraagt bet blad, kan met een rjjksdaalder zjjn maal doen Geld is geen voedsel en wee ons, als geen voedsel voor geld te koop is. W jj dachten aan den hongerigen reiziger in de woestjjn, die éen zak vond en dacht dadels erin te vinden. Hoe groot was zjjne teleurstelling, toen de zak slechts edelgesteenten bleek te bevatten. Het N. v. d D. klaagt er over, dat ook nu nog niet voldoende wordt toegepakt, om alleen die gewassen te doen verbouwen, die tot voed sel kunnen verstrekken. Ed wat den uitvoer betreft, begrjjpt het niet, dat nu zelfs tegen 100 eieren, die in het land bljjven, nog 100 mogen worden uit gevoerd. Met begrjjpeljjke voldoening hebben' wjj het stuk in bet IN*, v. d. D. gelezen. Immers reeds in 1915 en nog meer in 1916 hebben wjj met Jklem ons uitgesproken tegen den ongebreidelden uitvoer van zoovele artikelen, die we zelf hard konden gebruiken. Zachtjes aan, maar te laat worden wjj in het geljjk gesteld. loen de distributiewet aan de orde was, hebben wjj er op gewezen, dat de eerste zorg diende te zjjn, dat er genoeg, te distribueeren was. Maanzaad, mosterdzaad en andere producten, die het vorige jaar verbouwd zjjn, kunnen ons het gemis aan levensmiddelan niet ver- goedeu. En nu nog zien we in landbouwbladen dik- wjjls uitgelegd, dat het verplichte verbouwen vaD voedergewassen ons op z'n hoogst 6 of 7 weken langer het noodige kan verstrekken. Maar dit is al eene heele uitkomst 6 of 7 weken langer voedsel beteekent in dezen tjjd heel wat. Begrijpt ieder wel den ernst van den toe stand We moeten het wel betwjjfeleo. t Wordt meer dan tgd, dat er door bet departement van Landbouw eens een frisscbere wind waait. Eer bet te Iaat is. Misschien is het reeds te laat. Hoe is het ter wereld mogeljjk, dat reeds thans met voedingsmiddelen wordt gesukkel! De uitleg van het correspondentie-bureau zal wel niemand bevredigen. DE OORLOG. Terugtocht van de Oultschers aan de Ancre. LONDEN 25 Febr. (Reuter.) Officieel: De vijand is in de laatste vier-en-twintig uur voortgegaan langs de Ancre terrein prjjs te geven. Wjj hebben het dorp Serre en andere belangrjjke punten verder Oostwaarts bezet met kleine afdeelingen, die, zonder veel tegen stand te ondervinden, op een breed front voor waarts gingen. Wij hebben gisteravond met suc ces overvallen gedaan ten Oosten van Verstra ten. Onze troepen bleven een uur in de Duit- scbe loopgraven, brachten den vjjand zware verliezen toe, vernielden schuilbolen en een mjjngaug, en namen 3 mjjnwerpers, 55 ge vangenen en een machinekauon. Des nachts drongen wij ook de vjjandeljjke stellingen ten Oosten van Armentières binnen. Ten Oosten van Yperen drong een vjjandeljjke patrouille vanochtend onder dekking van een zwaar bom bardement in onze loopgraven, maar zjj werd er terstond met verliezen uitgeworpen, Bjj Yperen heeft de vjjand vanochtend een mjjn laten springen. Zoowel ten Zuiden als ten Noorden van de Sornme was er weer hevige werkzaamheid van de artillerie. BERLIJN, 26 Febr. (Wolff.) OfficieelIn verscheiden vakkeu .tusschen Armentières en de Ancre mislukten Engelsche verkennings- aanvallen, die deels na vuurvoorbereiding, deejs bjj verrassing werden ondernomen. 1 en Z. van Cernay in Champagne vielen de Franschen vergeefs aan. Tusschen Maas en Moezel gelukten verkenningen van onze af deelingen. In talrjjke luchtgevechten verloren de vij anden gisteren 8 vliegtuigen, w. o. 2 uit een een vliegeskader dat zonder succes in de Saar- streek bommen naar beneden wierp. LONDEN, 26 Febr. (Reuter.) Een Reuter- correspondeut in het hoofdkwartier in Fran krijk seint dd ZondagavondDe Duitschers ziju weg dat was het nieuws, Zaterdag morgen daar een patrouille gebracht. Bljjk- baar had- de vjjand reeds sinds eenigen tjjd besloten zjjn linie aan de Ancre in te korten, als gevolg van den ondrageljjken druk die de laatste drie, vier dagen door de Engelschen werd geoefend. De aanwjjzing die onze troepen van een beweging jin de vjjandeljjke linie kwam Vrij dagavond, toen in de front-linie des vjjands een aantal branden werden opgemerkt, ten zuiden van Fys. Het bleek dat die branden vrijwillig waren gesticht om ondergrondsche schuilplaatsen te vernielen. Het schjjnt dat de voorwaartsehe beweging van onze patrouilles ten zuidoosten van Serre begon, maar de beweging breidde zich uit, en toen de correspondent 's middags dit deel van het front bezocht, trof hjj daar tooneelen aan die herinnerden aan de drukste dagen van den grooten opmarsch aan de Somme. De verste diepte, waartoe de Duitschers hun terugtocht hadden voortgezet, bedraagt naar gemeld wordt ongeveer vjjf EL M Onze troepen bezetten Miraumont, Miraumont-le-Petit, Pys, en Serre, zonder dat zeer hevige tegenstand werd geboden. Het is waar, dat de onzen, toen zjj Miraumont binnenkwamen, zjj op een Duitsche patrouille stootten en dat een minuut of wat later in het midden van de hoofdstraat een mjjn ontploftemaar daardoo-r werden geen slachtoffers gemaakt. De Duitschers brach ten een obstructie-tactiek in toepassing, zonder achterhoedegevechten te leveren. Zjj hadden machine-geweren en scherpschutters opgesteld op verschillende domineerende punten langs de lijn van onzen opmarsch, maar slechts op één punt, n. 1. op den heuvel die het Boom- ravjjn beheerscht, werd een bepaalde tegenstand geboden. Gisteren was het den heelen dag mistig weer, maar de Britsche opmarsch werd voortgezet. Gisteravond kwamen onze troepen vooruit in de richting van Warlencourt, Irles en Mirau mont, daarbjj den vjjand op den voet volgend. Voor zoover uit de spaarzame berichten, die voortdurend binnen loopen van deze linie van opmarsch, kon worden vastgesteld, maakt de slikkerige toestand van den doorgroefden grond onze troepenbewegingen nog moeiljjker dan anders. Daar staat tegenover, dat wjj met bjj na te verwaarloozen verliezen een groote strook lands hebben vermeesterd. Menschen-" levens zjjn daarbjj niet verloren gegaan. Gaan wjj verder vooruit, dan komen wjj op een on gerept terrein, dat niet doorploegd is door een maandenlang granaatvuur, en waar wij de slag kunnen voortzetten. Bij Bapaune zjjn in den loop van den dag een aantal ontploffingen en branden waarge nomen. Het gerucht gaat dat de Duitschers bezig zjjn de stad te ontruimen. In Vlaanderen. Soms is de hertog van Wurtemberg, de op» perbevelhebber van het Yser-Ieger, met eenige officieren aivrezig geweest, waardoor dan het MEM VOLKSBLAD De Burgemeester van TER NEUZEN lirengt ter kennis van logement-, koffie- en bier huishouders en verdere ondernemers van voor het publiek toegankelijke bedrjjven, dut van af heden op het Gemeentehuis op de gowone kantooruren GRATIS verkrijgbaar rijn

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1