Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Zelandia op het oorlogspad. LANDSTORM. zï£, -•» iZi iütjïïs °°d"lo- - BROODKAARTEN. No. 2751. Woensdag 14 Februari 1917. 28e Jaargang. JAAHKLASSE 1909. Oproeping voor den werkelijken dienst. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 oent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 oent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen by alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15 ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 oent; elke regel meer 10 oent. Bij abonnement aanmerkelyk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. De Burgemeester voornoemd, J, HÜIZINGA, Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter openbare kennis lo dat alle broodkaarten gemerkt 2e week, met de niet gebruikte bons of zonder bons Maandag a. s. voor 's middags 12 uur moeten worden bezorgd in daarvoor be stemde bussen aan het Gemeente huis, in de nabijheid van het Wacht lokaal voor de Rijks-Ambtenaren aan de W stkolkstraat, aan bet bureau voor het Leven* middelenbed'ijf op Java, in de Ylooswijkstraat, te Driewegen en te Sluiskil dat de kaarten gemerkt 3e week den volgenden Maandag op dezelfde wjjze moeten worden ingeleverd dat de kaarten, welke worden ingeleverd, moeten worden bijeengevoegd, b.v. door een omslag of touwtje dat vóór de inlevering de kaarten aan de achterzijde worden voorzien van den naam van het hoofd van het gezin aan wiea zij zjjn afgegeven aan nalatigen worden geen nieuwe broodkaarten uitgereikt. De houders van broodkaarten, worden gewaarschuwd er op toe te zien, dat door de bakkers niet meer bons worden afgescheurd, dan geoorloofd is, in ver band met de hoeveelheid gekocht brood. Ter Neuzen, 13 Februari 1917. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. 4ö Zaterdag eene week geleden reisde onze Koningin naar Frieslands hoofdstad. *8 Zondagmorgens bezocht ze de kerk, na den middag bracht ze een bezoek aan den omtrek en aanschouwde hier en daar eene hardrijderij, die men in Friesland met zijne tallooze wateren zooveel houdt. Dat de Koningin een geestdriftig onthaal vond overal, waar ze verscheen, moet geen verwondering baren voor wie de Friezen kent. Maar in de Staten van Friesland zag men stroeve en sombere gezichten bij de rechtsche ledeD. Het ongehoorde is daar gebenrd. In afkeurenden zin is daar gesproken over het bezoek der Koningin op Zondag aaD de hardrijderijen. Door de partijen die het monopolie van gehechtheid aan ons Oranjehuis meenen te bezitten, door hen, die in dagen van politieken strijd de Landsvrouwe alleen onder hunne bescherming veilig achten, die zelfs in 1913 de macht van het Koningsschap wilden ver sterken Omdat de Koningin na haar kerkbezoek haren middag naar eigen keuze en inzicht wenschte te besteden. De Courant spreekt van een vlegelachtige wjjze van optreden door die partijen en breDgtin herinnering de Zondagsviering door Dr. Kuijper te Brussel, die destjjds alle anti-rev. bladen probeerden goed te praten. De coalitiebroeders der anti-revolutionairen, de Roomsch-Katholieken houden bij voorkeur hunne vergaderingen en feestvieringen op Zondag. Ds. Talma werd intertjjd te Tilburg op Zondag gehuldigd. Dat hij zelf niet tegenwoordig was, doet aan het feit niet af. Er zou nog veel meer te noemen zjjn, om te laten zien hoe beneden alle critiek de han delwijze der rechterzijde in Frieslands Staten wa». In Den Haag is men weinig gesticht over dit optreden, zelfs bij rechtsche personen. Het is ons bekend, hoe in anti- rev. kringen gepaste genoegens op Zondag worden afge keurd, terwijl men in de week gerustelijk de moraal een beetje op zij kan zetten. Maar dit openlijk optreden in een pupliek college grenst toch aan bet ongelooflijke. De Vaderlander» schrijft onder het opschrift H. M. de Koningin onder censuur: H. M. de Koningin, die in de moeilijke dagen, die wij doorleven, meer dan ooit de uitspraak tot waarheid heeft gemaakt, dat Nederland en Oranje één zjjn, heeft de oude liefde voor Friesland niet verloochend, en een bezoek gebracht aan de ijsbaan te Leeuwarden, welk bezoek daar natuurlijk op den hoogsten prijs is gesteld. Er zijn daar in Friesland echter eenigeheeren, die het afkeuren, dat dit bezoek op Zondag heeft plaats gehad, en die afkeuring openlijk hebben uitgesproken, te weten de Rechtsche Statenleden van die provincie. Natuurlijk zouden wij niets over deze zaak zeggen, als dit aan alle opvoeding gespeende stelletje zijn afkeuring voor zich gehouden had, en zich tevreden gesteld met bet Farizeesch gebedO, Heer. wij danken U, dat wij niet zijn als deze Maar nu deze mannen niet alleen de persoonlijke vrjjheid van H. M. de Koningin te na zijn gekomen, maar tevens de allereerste hoffelijkheid onzer geëerbiedigde Landsvrouwe met voeten hebben getreden, mag men zjjne meening daarover niet onuitgesproken laten. De tijden zijn ge lukkig voorbij, dat een John Knov in Maria Stuarts woonvertrekken kan binnen dringen, om haar voor te schrijven wat ze gelooven moest. De voorzitter van deze Rechtsche Staten- club is de heer Pollema, lid van Gedeputeer den van Friesland, oud-lid van de Tweede Kamer, die dus in fatsoenlijk gezelschap heeft verkeerd, en wien men zijne grofheid dubbel mag aanrekenen. In het beginsel-program van de anti-revolutionairen staat te lezeD, dat de anti-revolutionaire partij de Souverei- niteit van Oranje eert, als onder de leiding Gods in onze geschie de nis geworteld. Dit schjjnt echter niet met zich te brengen, dat men er tegen opziet zich tegenover H. M. de Koningin te gedragen als vul zelf maar in, lezer. Wij wezen er in een vorig nummer van ons blad op, hoe, na de verscherping van den Duitschen duikbootoorlog (den duikboot oorlog zonder genade) de Amerikaansche pre sident niets anders doen kan, dan hjj deed. Na het verbreken der belofte, het vorige jaar door Duitschland aan Amerika afgelegd inzake den duikbootoorlog moest het hoofd der Vereenigde Staten wel de diplomatieke betrekkingen met dat land verbreken. Tevens stipten wij er bij aan, dat de neu trale staten niet op de uitnoodiging van Wilson konden ingaan, om denzelfden weg als Amerika te bewandelen. Zjj waren niet gebonden door Amerika's onderhandelingen van het vorige jaarde nabijheid van den niets ontzienden machtigen buurman legde hun bovendien de noodige voorzichtigheid op. Kon men dus practisch niet de Amerikaan sche stappen drukken, moreel stond men aan de zijde van president Wilson. Dat blijkt wel uit het scherpe protest door Spanje aan de Duitsche en Oostenrjjksche re geeringen gericht. Ook het protest van onze regeering is krachtig en werpt alle verantwoordelijkheid voor het verlies van schepen en menschen- levens op de Duitsche regeering. Andere neutrale staten in Europa dedeo evenzeer hunne afkeuring hooren, TER MIZENSCH VOLKSBLAD. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter openbare kennis, dat de in de registers van den landstorm ingeschreven personen der jaarklasse 1909, bij dozen worden opgeroepen om op de na te melden tijdstippen en plaats, hieronder vermeld, aanwezig te zijn teneinde, in werkelijken dienst te worden gesteld. ZIJ DIE ZIJN TOEGEWEZEN AAN: DATUM EN UUR VAN OPKOMST. PLAATS VAN OPKOMST. A 1. AANMER KINGEN. de Infanterie, (hieronder begrepen grenadiers, jagers, hospitaalsoldaten en zieken dragers) wier geslachtsnamen beginnen met een der letters A tot en met Q. de Infanterie, (hieronder begrepen grenadiers, jagers, hospitaalsoldaten en zieken dragers) wier geslachtsnamen beginnen met een der letters H tot en met Z. de Zeemacht 14 Maart 1917 des na middags te 1,30 uur 18 April 1917 des namid dags te 2 uur 30 Mei 1917 des namid dags 1,30 uur Middelburg, in het gym nastieklokaal aan de Qroen- markt. idem Middelburg, in de kazerne in de Korte Noordstraat. Waar hierboven wordt gesproken van Infanterie, moeten daartoe behalve de Grenadiers en Jagers ook worden gerekend de Hospitaalsoldaten en de Ziekendragers. Voor zoover zich onder de groep van opgeroepenen, zooals die groep hierboven is omschroven, personen bevinden, die behooren tot hulppersoneel voor ziekenverzorging, deel uitmakende van een transportcolonne der Vereeniging tot Vrijwillige Hulp „Het Nederlandsche Roode Kruis", of van een andere erkende bij de vereeniging „Het Nederlandsche Roode Kruis'1 aangesloten vereeniging tot verzorging van zieke of gewonde militairen, moeten ook die personen oj den aangegeven tijd in werkelijken dienst komen, met uitzondering alleen van hen, die per soonlijk tot nader order van opkomst zijn vrijgesteld. Ook de vrijwilligers van den landstorm der aangeduide troepenbehoorende tot lands tor maf deelingenvoor zoover deze vrijwilligers zonder de aangegane verbintenis lundstormplichtig zouden zijn, zijn in deze oproeping begrepen-, ae door hen aangegane vrijwillige verbintenis zal vóór den vastge'stelden datum van opkomst worden verbroken. Aan eiken landstormplichtige, die ingevolge de bovenstaande oproeping in werkelijken dienst moet komen en wiens adres ter gemeente-secretarie bekend is, zal een brief van oproeping worden bezorgd, uitgereikt of toegezonden. Aan de oproeping behoeven NIET of VOORLOOPKJ NIET te voldoen volge van een hun als militieplichtige verleende vrijstelling wegens persoonlijke onmisbaarheid, als bedoeld in art. 34, eerste lid der Militiewet, voor zoover de vrijstelling niet reeds vóór 1 Ja- nnnri 1 Q1 B r/i/ii'/f.u a a.,1 aa» J o. zij, die gediend hebben bij de zeemacht het korps mariniers en de marine-reserve daaronder begrepen bij het leger hier te lande het reserve-personeel bij de landmacht hieronder be grepen bij do landmacht hieronder begrepen bij de gouvernement8-marine in Nederlandsch- Indië of bij de koloniale troepen b. zij die gevestigd zijn elders dan in Nederland, Duitschland of België c. zij, die van opkomst uitdrukkelijk zijn vrijgesteld, als dienende op particuliere stoomvaarttuigen, welke wegens mobilisatie van de vloot ter be schikking zijn van het Departement van Marine, dan wel als behoorende tot een der groepen van personen, in dienst van den Staat, een provincie of gemeente enz. zij, die landstormplichtig zijn geworden ten ge volge van een hun als militieplichtige verleende vrijstelling wegens kostwinnerschap, voowzoover de vrijstelling nog niet voorgoed is verleend en niet is gevolgd door vrijstelling wegens broeder- dienst zij, die landstormplichtig zijn geworden ten ge el. nuari 1916 voorgoed is verleend en niet is ge- volgd door vrijstelling wegens broederdienst f. zij, die als geestelijke, bedienaar van den gods dienst of student in de godsgeleerdheid, enz., ontslag van den dienstplicht hebben gevraagd, doch op jwier aanvraag om ontslag nog niet is beslist g. zij, van wie bij den keuringsraad is gebleken, dat zij kleiner zijn <'an 1,55 M., h. zij, die op grond van een verdrag met een vreemden Staat ontslag van den dienstplicht bij den landstorm hebben gevraagd doch op wier aanvraag om ontslag nog niet is beslist De landstormplichtige die vermeent te verkeeren in een der hiervoren onder ah omschreven gevallenwelke aanspraak geven op vrijstelling of voorloopige vrijstel ling van opkomstkan zich desgewenscht om inlichting vervoegen ter gemeente secretarie op een werkdag tusschen 2 en 4 uur namiddags. Zij die voornemens zijn zich in de Nederlandsche koloniën te vestigen en daarvan tijdiff een deu-deliik he ■wijsstuk aan het Departement van Oorlog inzenden, zullen door den Minister van Oorlog voorloouig- worden vrijgesteld van de verplichting om aan de oproeping te voldoen. "OP'S worden Aan de oproeping mogen VOORLOOPIQ NIET voldoen: Zij, die verblijf houden in een gemeente, waar een der ziekten, vermeld in de wet, houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten, epidemisch heerschende is verklaard doet, stelt er zich aan bloot als deserteur te worden behandeld. lo. 2o. VERVOER. De landstormplichtige, die. ten einde aan deze oproeping te voldoen, gebruik moet maken van spoor, tram of stoomboot, dan wel op zijn reis naar de plaats van opkomst van één of meer veren moet gebruik maken, kan, om voor Rijksrekening te worden vervoerd, op den laat- sten werkdag vóór het vertrek zich vervoegen ter gemeente-secretarie. Alsdan «al hem inlichtine aangaande de reis kunnen worden gegeven en desgewenscht een daggeld van ƒ0,25 worden uit betaald, indien hij daarop recht heeft. ZIEKTE. Ingeval ziekte of gebreken de opkomst mochten verhinderen, dient de landstormplichtige hiervan zoodra doenlijk door overlegging van een gelegaliseerde geneeskundige verklaring ter gemeente-secretarie te doen blijken. DESERTIE. Hij die zonder geldige reden aan deze oproeping voor den werkelijken dienst niet vol ler Neuzen, 12 Februari 1917, KOSTWINNERSCHAP. Indien ten gevolge van het verblijf in werkelijken dienst van den opge roepen landstormplichtige voldoende middelen tot levensonderhoud ontbreken of zouden komen te ontbreken aan zijn gezin of aan dat, waartoe hij behoort of waarin hij als pleegkind i3 opge nomen, dan wel aan personen, die hem iu den eersten of den tw eden graad van bloed- of aan verwantschap bestaan, dan kunnen belanghebben den zich wenden tot den Burgemeester met een ongezegeld door den landstormplichtige mede- onderteekend verzoekschrift, tot het ontvangeu eener gel de 1 ij k e vergoeding. NIET-OPKOMST. Wie wegens een geldige reden niet aan de oproeping voldoet, moet. zoodra deze reden ophoudt te bestaan, daarvan ter gemeente secretarie kennis geven. 2o 3o 5o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1