Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, DisiribiitUwet. Bekendmaking. Maximum Prijzen. Melk- en Zeepkaarten. Maximum Prij zen D« huidig; toestand- Van het Westelijk oorlogstooneei. No. 2750. Zaterdag 10 Februari 1917. 28e Jaargang. BROODKAARTEN. Spliterwten. MELKBRQOD. AB0NNEMENT8PRIJH Por 8 ma&nden 75 cent Toor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren. Brievengaarders en den Uitgevfr. Telef. Interc. No 15 ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 aent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver rr.inderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Tar Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij don Uitgever M DS JONGE, te Tor Neuzen. De Burgemeester van TER NEUZEN, maakt be kend, dat bij hem is ingekomen eene aanschrijving van de regeering met het verzoek tot het besparen van brandstoffen en er bij de inwoners op aan te dringen zoo weinig mogelijk electrisch licht te ge bruiken. Hij hoopt dat een ieder naar vermogen daaraan zal voldoen, opdat het niet noodig zal zijn, den Raad voorstellen te doen tot het maken eener verordening ter besparing van licht. Ter Neuzen, 5 Februari 1917. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HtJIZJNGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend, dat door Z. Esc. den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is bepaald, dat met ingang van heden de navolgende prijzen zijn vastgesteld: Groot- Klein- handelprijzen handelprijzen per 100 K.G. per K.G. a. Tarwebloem (gebuild in- landsch uitsluitend één soort f 26,25 0,33 b. Tarwewaterbrood (gebuild) 0,30 gebakken onder rabbinaal toezicht0,31 d. Wittebrood per 0,80 K.G. 0,22 0,40 0,11 e. Bruinbrood 0.80 0,10 .i 0,40 0,05 Ter Neuzen, 5 Februari 1917. De Burgemeester voornoemd, J. H UIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengeD ter openbare kennis lo dat de broodkaarten gemerkt le week, met de niet gebruikte bons Maandag a.s. voor 's middags 12 uur moeten worden bezorgd in daarvoor bcsteiuilo bussen aan het Gemeentehuis, het Wacht lokaal vcor de Bijks-Ambtenaren aan de Westkulkstraat, aan het bureau-* voor het LevensmidcCelenbedrijf op Java, in de Vlooswijkstraatte Drie wegen en te Sluiskil 2o dat de kaarten gemerkt 2e week den vol genden Maandag op dezelfde wijze moeten worden ingeleverd 3o dat de kaarten, welke worden ingeleverd, moeten worden bijeengevoegd, b.v. door een omslag of touwtje; 4o dat vóór de inlevering de kaarten aan de achterzijde worden voorzien van de naam van het hoofd van het gezin aan wien zij zijn afgegeven 5o aan nalatigen worden geen nieuwe broodkaarten uitgereikt Ter Neuzen, 7 Februari 1917. Burgemeester en Wethouders vau Ter Neuzen, J. HUJZ1NGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Hoofdcontroleur-Boekhouder van het Levensmiddelenbureau maakt bekend dat de aanvraag om een n.eikboekje uitsluitend kan geschieden iederen Maandag van 9 12 uur op bet Levensmiddelenbureau, en voor een zeepkaart voor de maand Maart, op 27 en 28 Februari a.s. De Hoofdcontroleur-Boekhouder voornoemd, 1. W. RIJNBERG. De Burgemeester van TER NECZEN maakt bekend De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, gezien artikel 6 en artikel 8 der Dis- tributiewet 1916, Heeft goedgevonden te bepalen lo dat het niet geoorloofd is erwten te ver werken tot spliterwten 2o dat de bij beschikking d.d. 22 Januari jl. no. 7610, afdeeling Handel, voor groene erwten vastgestelde maximum prijzen ook zullen gelden voor de aanwezige voor raden spliterwten. Ter Neuzen, 7 Februari 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA- De Burgemeester van TER NEUZEN maakt bekend De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel gezien artikel 6 der Distributiewet 1916, heeft goedgevonden te bepalen, dat inet ingang van heden tot nader vast te stellen datum geen melk, melkbe9tanddeelen of melk producten zullen mogen worden gebezigd bjj de bereiding van brood. De Burgemeester voornoemd, J. HU1ZINGA. Toen den 12en December van het vorige jaar het geruchtmakende Duitsche vredesaan bod verscheen, hebben wij onmiddellijk in ons (blad gezegd, dat wij ons geene illusie's maakten over een' spoedigen toekomstigen vrede. Er was te veel gebeurd om een ingaan van de Entente op dit vage aanbod mogelijk te maken. Vaag hebben wij het genoemd, omdat het aanbod geen enkele voorwaarde bevatte, noch zelfs in hoofdlijnen de oorlogsdoeleinden der Centralen aangaf. Bovendien was het in den overwinnaarstoon gesteld. Dit gevoegd bij de vroegere open bare uitlatingen van den Rijkskanselier, die maar steeds naar de oorlogskaart verwees, die het telkens had over het staan der Duitsche legers »ins feindlichen lande, moest bij ieder eerlijk beoordeelaar de hoop op onderhande lingen nihil doen zijn. Niet alleen in de oorlogvoerende landen der Entente, maar ook in de neutrale staten vroe gen velen zich af: »Wat is de bedoeling van dit vage vredesaanbod Wil men de 9temmiDg in de neutrale lauden doen keeren ten gunste van Duitschland Wil men de democratische elementen in de landen der Entente trachten over te halen tot een sterken drang op hunne regeeringen om in ieder geval viede le sluiten Of vindt men het noodig bij het eigen volk in geval van weigering de oorlogsvlam weer aan te wakkeren Dat zulke veronderstellingen werden geuit, lag aan de inkleeding van het vredesaanbod zelf. De krachtigste vredesvrienden in de neutrale landen moesten erkennen, dat die inkleeding zoo ongelukkig mogelijk was. Het antwoord der Entente was eene afwij zing, die trouwens ieder verwachtte. Geene botte afwijzing evenwel, maar een breed genotiveerd antwoord, dat een achterdeur voor een meer concreet aanbod overliet. Toen kwam de Amerikaansche president Wilson met zjjne vredesbemiddeling, door en kele andere neutrale Staten sympathiek begroet. De Entente noemde voorwaarden, waarop alleen een vrede mogelijk was. Die voorwaarden waren ongetwijfeld over dreven, maar ze boden een houvast. Duitschland noemde zijne voorwaarden niet. Ware dit gebeurd, misschien ware er verder te spreken geweest. Duitschland achtte evenwel thans de gele genheid gunstig den onbeperkten duikboot- oorlog af te kondigen. Het kende zich het recht toe schepen van vijanden en van neutralen in den grond te boren, zonder zich ergens aan te storen, daar mede hen in het gplijk stellend, die reeds in December beweerden, dat het vredesaanbod eene voorbereiding kon wezen tot een' ver scherpten duikbootoorlog, Amerika kon zich na dp ondeihandelingen in bet voorjaar van 1916 bierbij niet neder- leggen. Het houdt vast aan de belofte, toen door Duitschland afgelegd. Het is zoo ver gekomen, dat de diploma tieke betrekkingen tusschen Duitschland en Amerika zijn verbroken. D:t beteekent nog geen oorlog. In zijn rede voor het eongres toonde de president zich een voorstander van den vrede, maar hij zou ook krachtig waken voor de rechten zijner onderdanen. De neutrale staten in Europa, die we mogen wel zeggen algemeen-moreel het stand punt van Amerika's president zijn toegedaan, kunnen in de practijk niet optreden als hij. Onze regeering heeft dat wijselijk ingezien en volgt ook in deze voor ons land zoo bange kwestie haar eigen weg. Zij heeft nadrukkelijk bij de Duitsche re geering tegen den verscherpten duikbootoorlog geprotesteerd, zich beroepende op de interna tionale wetten van recht en menschelijkheid. Ook de andere neutrale staten zullen wel in denzelfden geest handelen. Als Duitschland zich nog iets gelegen laat liggen aan het oordeel der geheele wereld, dan zal ze haar gedragslijn wijzigen. Zoo niet, dan kunnen ook ons zeer moeilijke dagen staan te wachten. Met vertrouwen blijven wij evenwel onze regeering volgen in de behandeling onzer buiteulandscbe politiek. En daarom meenen wij, dat we ons niet al te ongerust behoeven te maken voor de toekomst. Met flinkheid en kalmte dient ieder den toestand onder de oogen te zien. Wij gelooven, dat Duitschland na Amerika's optreden en na ons en anderer protesten nog wel tot bezinning zal komen en zal bedenken, dat niemand zich ongestraft bezondigd aan de schending der eenvoudigste moraal. Uit eene circulaire van den Minister Post- huma heeft men vernomen, als men bet nog niet wist, dat de in de verschillende gemeenten gemaakte bepalingen, om 'n gelijkmatige ver deeling van goederen over alle inwoners te bezorgen, niet steeds het gewenschte resultaat hebben gehad. Dit is al zeer euphemistisch uitgedrukt, waar zelfs bet geval zich heeft voorgedaan, dat een gemeentebestuur zijn plicht om Minister Posthuma in zijn moeilijke taak te steunen, aldus opvatte, dat het de toege zonden regeeringsgoederen onder elkaar ver deelde, om tegen een mogelijken kwaden dag gevrijwaard te zijn. Daarnaast staan de vele trucs van hen, die over ruime beurs beschik ken, om niet alleen eigen competente portie, maar ook het aan den anderen toekomende deel machtig te worden. Er zal nu eene verordening worden gemaakt, waardoor al die knoeiergen moeten worden voorkomende Regeering zal daarvan het concept aan de gemeentebesturen toezenden, en de gemeente, die na 17 Febrnari zulk eene verordening niet heeft gemaakt, zaljreen re geeringsgoederen ineer krijgen, Een uitste kende maatregel, die bewijst dat de Regeering doet wat ze kan. Wat ze kan, zeggen wij met allen nadruk, want wij zijn ook over dezen maatregel hoogst sceptisch gestemd. De doel treffendheid van de noodmaatregelen hangt toch in de eerste plaats af van den gemeen schapszin van hen, die ze hebben uit te voe ren, van hun ernstigen wil, om het doel, dat daarmee beoogd wordt, te bereiken. En die wil ontbreekt bij velen ten eenenmale. Het gaat daarmee als het smokkelen, waartegen alweer strenger wettelijke maatregelen ont worpen zijn, en die niet noodig waren ge weest, als al wier taak het is tegen smok kelen te waken, dit ook deden, in plaats dat sommigen van dezen tot devies hebben loo- den pijpen samen deelen. Het is wel treurig, dat men deze dingen moet zeggen, maar het helpt niets voor de waarheid daarvoor de oogen te sluiten, en de controle, of eene bevolking van zes millioen inwoners zich aan de bepalingen van de Distribotiewet-TerordeningeD houdt, kan naar onze bescheiden meening nooit afdoende wezen. Men kan nu eenmaal geen egoïsten door de wet tot altruïsten maken. Toen wij de suiker- schaarschte hadden, om eens een voorbeeld te noemen, en de winkeliers niet meer afgaven dan één pond tegeljjk, waren er huishoudens, waarvan man, vrouw en kinderen iederen dag een pond haalden, totdat zij een voorraad bijeen hadden, die eigen ik bevredigde. En als de Regeering zich zou willen over tuigen hoe groot de levensmiddelenvoorraad in ons land is, zou ze alle particuliere wo ningen ook moeten onderzoeken, wat natuur lijk ondoenlijk is. Men zou even goed kun nen gaan zoeken naar al het verdwenen zilver, waardoor telkens nieuwe aanmaak van zilver bons noodzakelijk werd. Eene distributiewet is een mooi gedacht iets, maar met ander menschenmateriaal dan in ons vaderland beschikbaar is. DE OORLOG. Officieele communique's. PARIJS, 8 Febr. (Havas). Officieel: Aan het front van Verdun granaatgevechten. Tamelijk levendige artilleriestrijd in de streek van hoogte 304 en bij het bosch van Avocourt. De Franschen namen een Duitsche patroelje bij Bonze gevangen. In den Elzas patroeljeschermutselingen in de sectoren van Metzeral, Aspach en Sepois. Aan het overige front bleef het 's nachts kalm. In den nacht, die voorafging aan den 7den Febr., heeft eep Fransch vliegtuig op mili taire inrichtingen van Lahr (groothertogdom Baden)geworpen In denzelfden nacht bom bardeerde een Fransch luchtsmaldeel het Duitsche vliegkamp te Mariakerke. BERLIJN, 8 Februari. (Wolff). Officieel avondberichtIn bet Somme-gebied nu en dan sterk vuur. Bjj Sailly ziju plaatseljjke gevechten gaande. (Van de andere fronten niets van belang). PARIJS, 8 Februari. (Havas.) Het succes van da dageljjkscfae plaatselijke operaties der Engelschen op deu linkeroever van de Ancra vormt een rechtstreeksche bedreiging voor de Dnitscb8 stellingen op den rechteroever. De laatste overvallen hebben den vijand zware verliezen gekost terwjjl de Engelschen bjjoa geen verliezen hebben geleden. Een en ai der beeft een slechten invloed op het moreel der Duitschers en voorspelt een gelukkigen uitslag van de belangrjjke krijgsverrichtingen die de geallieerden voorbereiden. TER NEIIZEM VOLKSBLAD

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1