Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Assistent-Boekhouder. #(t stc«bnsac(oord. &n rootiVerbod? MILITIE. No. 2749. Woensdag 7 Februari 1917. 28e Jaargang. Oproeping ter Inlijving'. Is Aanwijzing goederen volgens art 1 Distrubutiewet 1916. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiteD Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievengaarders on den Uitgever. Telef. Interc. No 15 ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 oent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. Bij het 4e Regt. Vest.-Artie. II Bat. 3e Compie. Bij het 14e Regt. Infanterie, III Bat. 4e Compie. ,22 .SP E "5 I Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN roepen sollicitanten op, naar de vacante betrekking van Assistent-Boek houder bij het Levensmiddelen-Bureau. Sollicitatiën in te zenden vóór of op 10 Februari e. k. Ter Neuzen, 5 Februari 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat Z Exc. den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, ingevolge circulaire no. 6950. HEEFT GOEDGEVONDEN: Ter aanvulling van zijne beschikking dd. 9 Sept. 1916, no. 72235, afd. Handel, overeenkomstig artikel 1 der Distributie- wet 1916, alsnog aan te wijzen no. 18bis Spiering. Ter Neuzen, 5 Februari 1917. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. JPrfls verhoogingen voor afwijkende maat, lengte, kwaliteit en geringe hoeveelheid mogen niet hooger worden berekend dan aangegeven in de lijst van prijsverhoogingen no, 1 bedoeld by beschikking van 11 December 1916 no. 104936, Afd. Handel, (Staats courant van 14 December 1916, no. 294, eerste en tweede by voegsel). Vorengenoemde prijzen en prysverhoogingen gel den voor levering uit den voorraad, by betaling op 3 maanden netto, franco vérvoermiddel voor bet leverend magazynby afwykende voorwaarden met by- of afrekening van rente, als in den han del gebruikelyk is, en eventueel van de transport kosten naar billyken maatstaf. Voor den tusschen- en kleinhandel verminderd met de gebruikelyke reducties, die door den groot handel worden gegeven. Ter Neuzen, 31 Jan. 1917. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. Zullen de verkiezingen voor de Tweede Ka mer dit jaar zonder strjjd afloopen Met het oog op de Grondwetsherziening, waarin rechts en links tot overeenstemming gekomen zijn, wil men strijd vermijden. De politieke partijen, die in de Tweede Ka mer vertegenwoordigd zijn, hebben zich bereid verklaard. De S. D. P. evenwel, niet in de Kamer door een lid vertegenwoordigd, is van plan candidaten te stellen. Ook de christen-socialisten zijn dit voor nemens. De liberale kiesvereeniging te Hoorn gaat niet met het accoord der hoofdmannen mede. Zij acht het zuiverder, dat wel gestreden wordt. De katholieke kiesvereeniging te Zutfen behoudt zich hare beslissing nog voor. Zij heeft bezwaar tegen het zittend lid voor Zutfen, den heer Lieftinck, den nester der Tweede Kamer, die als eenige tegen de grond wetsherziening stemde, omdat hij zich niet kon vereenigeu met de voorgestelde wjjziging vau art. 192. Groot is in het algemeen de tegenkanting tegen het accoord in den lande nog niet. Wij willen wel zeggen, dat ons de samen koppeling van art. 80 (Alg. Kiesrecht) en art. 192 (onderwijs) van den beginne af tegen de borst stuitte. En vooral met het oog op art. 192 hadden wij den strjjd volgaarne gestreden. Dan ware het volk in al zjjne geledingen bekend 'geraakt met de groote bezwareD, die de voorstanders van goed onderwijs moeten hebben tegen de voorgestelde wijziging van het onderwijsartikel. Toch is het, nu de zaak eenmaal zoo ge- loopen is, misschien practischer den strijd te voeren bij de artikels gewijze behandeling. Dan dienen alle viijzinnigen op de bres te staan bij de verdediging van het openbaar onderwijs, het onmisbaar element voor ons volksbestaan. In N-Brabant gaan, naar de bladen melden, de gemeenten over tot het maken van veror deningen tegen het rooken door kinderen. In vele gemeenten in ons vaderland bestaat reeds zoo'n rookverbod. In Amersfoort werd pas eene dergelijke verordening in het leven geroepen. De leeftijdsgrens werd daar op 14 jaar bepaald, met ingang van 1 Januari 1918 op 15 en met 1 Januari 1919 op 16 jaar (de visscherijwet zoo'n beetje gevolgd). In Ter Neuzen werd door de afdeeling van het N. O. G. (Nederlandsch Onderwijzersge nootschap) aan den Raad een adres gezonden met verzoek bepalingen in het leven te roe pen tegen het rooken door kinderen. Wij erkennen, dat het kwaad ook in onze omgeving groote afmetingen heeft aangenomen. Wij zijn tegen het rooken of pruimen door kinderen. Het is op jeugdigen leeftjjd zeer schadelijk voor de gezondheid Ook staat het oude-mannetjes-achtig. In lichamelijk en zedelijk opzicht is het dus te veroordeelen. Middelen om dit tegen te gaan zijn Het inlichten der ouders over het nadeel, dat de gezondheid bedreigt. Het tegengaan door de onderwijzers, dat in de nabjjheid der school door schoolgaande kin deren gerookt of gepruimd wordt, dat zulke kinderen pijpjes of tabak bij zich hebben. Het verbieden aan kinderen op den open baren weg te rooken of te pruimen. Een leeftijdsgrens tot 14 jaar achten wjj hoog genoeg. Wij verwachten om het kwaad te beteuge len meer van zedelijke middelen dan4van straf verordeningen. Vooral de medewerking der ouders is on misbaar. Ten strengste zouden wij het afkeuren, als aan sigaren- en tabaksverkoopers werd ver boden aan kinderen te verkoopen. De kinderen doen dikwijls een boodschap voor vader of oudere broers. Door dergelijke bepaling, die helaas in verschillende gemeenten bestaat plaagt men èn de winkeliers èn de ouders, zonder dat men een stap nader tot zija doel komt. Bij dwangbepalingen zij voorzichtigheid geboden. Mogen onze vroede vaderen dit terdege be seffen. Want de meerderheid in ons college toont eene ware liefhebberjj voor verschillende dwang maatregelen. Daarbij komt het eigenaardig menschelijk ge brek van sommigen, om niet op een besluit terug te willen komen, ook als ze moeten voelen, gedwaald te hebben. De gulden spreuk Beter ten halve gekeerd dan ten heele gedwaald vindt weinig genade in hunne oogen. DE OORLOG. De algemeene toestand. Spoediger dan men verwachtte heeft presi dent Wilson zjjn houding bepaald. Een hou ding zooals er wel nooit eeq in de wereldge- De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat de ingeschrevenen voor de lichting 1917 in den hieronder staanden staat vermeld, hij de militie moeten worden ingoljjfd. Nummer in HET ALPHABETISCH REGISTER. NAMEN EN VOORNAMEN. 8 20 28 31 32 58 59 61 65 66 67 68 69 71 73 81 86 89 91 94 96 98 103 104 105 108 Been Albert de Blaeij Adriaan Dieleman Cornelis Jan van Doezelaar Abraham van Drongelen Cornelis van Bijke Pieter Willem Nicolaas DATUM EN PLAATS VAN INLIJVING. AANMERKINGEN. 2 Maart 1917, des na middags 12 uur 30 minu ten te Middelburg, in de Kazernein de Korte Noord straat. Koch Hendrik Francisous de Koeijer Pieter Kolijn Johannes Joris Leunis Martinus Cornelis Loof Pieter Loof Willem Rokus Los Freerik Meijer Franciscus Michiel Mielen Samuel Johannes Notté Polidor Riemens Adriaan Abraham Rouw Johannes Salomé Jan Philip Scheele Nicolaas Smies Cornelis van Tatenhove Francois Vaal Pieter ConBtantmus de Waele Dominicus Johannes Witte Jacobus Cornelis Wolfert Job IJsebaert Eduardus Jacobus 13 Maart 191?, des na middags 1 uur 30 mimi- en te Middelburg, in het gymnastieklokaal aan de Groenmarkt. E fa ■g o o N O* tUD S3 Ti o. O Q >-® ,2 w T 3 1) M-S TE O O. b. e. d. Genoemde dienstplichtigen zijn verplicht op genoemden dag en uur op de aangewezen plaats aanwezig te zijn. Deze verplichting vervalt evenwel voor den dienstplichtige, die alsdan eene verbintenis tot vrij willigen dienst heef aangegaan uitstel van eerste oefening heeft verkregen vrijstelling van den dienst heeft gevraagd wegens het bekloedpn van een geestelijk of een godsdienstig- menschlievend ambt of wegens liet opgeleid worden tot zoodanig ambt, ingeval op de aanvraag nog niet is beslist; blijkt verblijf te houden in eene gemeente, waar eene der ziekten vermeld in de wet. houdende voorzie ningen tegen besmettelijke ziekten, epidemisch heerschende is verklaard e. bljjkt verblijf te honden in een gezin, waar eene der onder d vermelde ziekten heerscht of waar eene dier ziekten heett geheersclit en het gevaar voor besmetting nog niet is geweken. In de gevallen, omschreven onder a—e, wordt de dienstplichtige ingelijfd buiten zjjne tegenwoordigheid. Doet zich een geval voor als bedoeld ouder d of e, dan behoort de dienstplichtige daarvan tijdig kennis te geven ter secretarie dezer gemeente, alwaar zoo noodig ook inlichtingen kunnen worden verkregen omtrent het vervoer naar de plaats van inlijving. r.Mefa-- h.e1ch'e"is! ,Va1 ten hoogste EEN MAAND of geldboete van ten hoogste DRIE HONDERD GULDEN wordt j','. !"J die t.®r inlijving moet opkomen en niet verschijnt op tijd en plaats, voor zijne inlijving bepaald, tenzij Blijkt, dat voor zijne niet-verschijning eene geldige reden bestond. Met gevangenisstraf van ten hoogste TIEN MAANDEN of geldboete van ten hoogste DRIE DUIZEND GULDEN wordt gestraft hij, die opzettelijk bedoeld feit pleegd Ter Neuzen, 1 Februari 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. ÏJö4E?~* BnrgemeeBt&r van TER NEUZEN Sfwg? mankt bekend, dat Z.Exc. de Minister van Landbonw, Nijverheid en Handel, gezien art. 8 van de Distribntiewet 1916, HEEFT GOEDGEVONDEN onder intrekking van zijne beschikking van 11 Decem ber 1916, no. 104986, Afd. Handel, vast te stellen de Davolgende maximumprijzen voor handelsmaterialen in ijzer en staal: Vloei ijzer, plat, rond en vierkant en balk en U-ijzer beneden 80 m.M. V 11 11 buogteƒ27,per 100 K G. Vloei-ijzer, L en T27,— Hoef-ijzer en wielheslag .,98,— Wei-ijzer, Dnitsch en Belgisch „27, Hoef-, W. U. Nnchrodt en P. L. H. Kroon 30,— Wei-ijzer Zweedsch P. P. S. 37,50 j» S. P. 4o, Band-ijzer, halfrond en ovaal-ijzer „29, DnitS'-he platen onder 3 in.M. dik(e 32,50 htaal; laten, 2 tot order 5 m.M. 32,'0 vlak en geruit, 5 m.M. o.n dikker30, Strippen 150 m.M. en breeder, 8-3U m.M. dik.27,- Gegalvaniseerde staalplaten no. JO en dikker,41,- Gegalvaniseerde staalplaten ge golfd no. 20 48, Gegalvaniseerde staalplaten ge golfd no. 22 52,-,, Gegalvaniseerde staalplaten ge golfd no. 24 „55— Gagalvauiseerde handijzer 35, Gepolijste staalplaten Nos 14 16 „40, >i 17 20 „45, 21 26 62,60 (houtskool) „55,- Veercnstaal Dnitsch lste kwaliteit 34, i' 'de 2s, Engelseh lste „46,— Balk en U-ijzer, 80 m.M. en hooger (behalve Greybalken) 18, Greybalken1°, - De hiervoren voor de verschillende materiaien ge ste de prijzeu zijn grondpiijzeu, geldende voor de normale afmetingen, kwaliteit cn boeveelheden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1