Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Pc nieuwe Voorzitter Van de Tweede Kamer. Vilei eens ie weinig waardeering. Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2748. Zaterdag 3 Februari 1917. 28e Jaargang. Opgave ingevolge art. 5 Distributiewet 1916. hï vólgen026" düS d™"' ABONNEMENTSPRIJS: Por 8 maanden 7 6 cent voor binnen en buiteD Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden, aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. luiere, No 15 ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. Bjj abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuten. Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. De Burgemeester der gemeente TER NEU ZEN brengt ter kennis van de ingezetenen, dat ingevolge circulaire van Z. E den Minis ter van Landbouw, Nijverheid en Handel van 25 Januari 1917 ingevolge art. 5 der Distri butiewet 1916 een ieder, die ua te noemen levensmiddelen of grondstoffen van levens middelen anders dan voor gebruik door hem zelf of zijn gezia in voorraad heeft, te weten a. aardappelen (afzondeilijk op te geven klei-aardappelen en zand- of veenaard- appelen) b. bruine boonen en groene erwten (af zonderlijk op te geven) C. bak- en braadvet d. rijst (afzonderlijk op te geven Voor loop Rangoon of Bassein eenerzijds en andere soorten, (anderzijds) e. gort gehouden is vóór of op 5 Februari 1917 aan den Burgemeester, ter gemeentesecretarie gedurende de uren waarop deze geopend is, schriftelijk opgave te doen van de hoeveelheid en den aard van bovengenoemde goederen, welke hij in voorraad heeft op 3 Februari 1917. liet nalaten dezer verplichting, of het doen van onware opgaven, is strafbaar volgens de distributiewet 1916. Ter Neuzen, 31 Januari 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HU1ZINGA. Mr. D. Fock, de voorzitter van de Libe rale 1 nie. is met overgroote meerderheid door de I weede Kamer als no. 1 op de voordracht voor voorzitter gebracht, en daarop door H. M. de Koningin als zoodanig benoemd Hij was de candidaat van de L. U.-fractie, aan 'welke de beide andere vrijzinnige fracties de aanwij zing welwillend hadden overgelaten, en hij werd dat nadat de heer De Meester, aan wien uit den aard der zaak door zijne Kamerclub in de eerste plaats de candidatuur was aange boden daarvoor bad bedankt. Ook anderen de L. U.-fractie had het voordeel, of, als men wil, het nadeel, dat ze over meerdere geschikte candidaten beschikte hadden verklaard zich voor eene eventueele candidatuur niet beschik baar te kunnen stellen Wij achten de keuze van de Kamer eene zeer gelukkigeFock's bekwaamheden zijn bekend, en hij is met het leiden van groote vergaderingen vertrouwdBorgesius zal in hem een waardig opvolger vinden. De eenige schaduwzijde, voor ons aan die keuze ver bonden, is, dat wij hem nu zullen moeten missen als voorzitter van de L. U welke pu- aliteit wij hem, en wij waren daarvoor in e es e gelegenheid hebben leeren kennen als uitnemend en energiek leider. wpliohT 'eZe,rs zuHen zeker gaarne nader in gelicht worden omtrent den levensloop van Fock werd geboren op 19 Juni 1858 te Wijk bij Duurstede, waar zijn vader, die later r,fn commissaris van de Koningin in Zuid-Holland is geweest, burgemeester was. til) studeerde te Leiden van 1875 1880 en promoveerde aldaar op 23 Mei 1880 zoowel in de Staats- als Rechtswetenschappen, wat weinigen bekend is, daar hij niet aan de ijdel- heid meedoet om zich Mr Dr. te noemen. yne dissertatie was er eene over de gemeen schappelijke waterstaatsbelangen van twee provinciën. In Juni 1880 naar Indië vertrokken, werd hjj advocaat te Semarang, maar reeds een jaar later verplaatste- hij zich als zoodanig naar Batavia, waar hij tot 1898 verbleef, Hij keerde over China, Japan en Amerika naar ons vaderland terug, en vestigde zich toen te Rotterdam als rechtskundig adviseur in ln. dische zaken, waar hij weldra een zeer be- laugrijk aandeel nam in het publieke leven. In October 1900 werd hij gekozen tot lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland door het kiesdistrict Rotterdam III, en in 1901 tot lid van de Tweede Kamer door Rotterdam I. In 1903 werd hij tevens gekozen tot lid van den Rotterdamschen gemeenteraad, maar bij moest voor zijn zetel bedanken in Febru ari 1905, toen hij tot lid van Gedeputeerde Staten van zijne provincie werd gekozen. Op 17 Augustus 1905 moest hij al deze betrek kingen opgeven, omdat hij als Minister van Koloniën optrad in het Kabinet-De Meester en wat bij in deze qualiteit voor het inlandsch onderwijs gedaan heeft, zal niet licht worden vergeten. Na den val van het ministerie, waarin hij zitting had, werd bij door het Kabinet Heems kerk benoemd tot gouverneur van Suriname in 1911 keerde hij in het vaderland terug, en reeds zeer spoedig daarop werd hij door Haar* leen aangezocht voor eene Kamercandidatuur, en bjj behaalde aldaar in 1913 de overwinning. In de Kamer teruggekeerd, trad hij in de eerste plaats op voor de Indische en Suri- naaoische belangen. Zoo bracht hij in 1914 een advies uit over de middelen en maatre gelen in bet belang van de inlandsche bevol king in Indië te nemen. Dit advies werd tegelijk met de desbetreffende adviezen van mr. en Deventer en Kielstra gepubliceerd en aan de Kamerleden toegezonden. Zooals men ziet, heeft de nieuwbenoemde voorzitter van de Tweede Kamer eene buiten gewoon eervolle carrière achter zich. Moge ook het hem thans opgedrongen ambt hem die satisfactie geven, die zyne vrienden ver wachten, dat hij daarvan zal hebben. Het was -een reiziger uit een onzer groote steden. De melkkaarten en zeepkaarten waren juist uitgegeven. Hij zag ze tot zijne verbazing. En hjj uitte in krachtige termen zyne ver wondering en bewondering, dat hier in dit >nest« (zooals hjj zich eenigszins uitdrukte) op verschillend gebied zooveel gedaan werd en bereikt was, wat men in zijne groote woonplaats nog niet had. Hij complimenteerde de Neuzenaars, met wie hij in gesprek was en mocht van hen vernemen voor welke artikelen hier reeds ge zorgd was. Waarom wij mededeeling doen van; -dit gesprek Niet om tot zelfgenoegzaamheid te vervallen. Volstrekt niet. Wij weten, dat nog veel gedaan zal moeten worden dat nog in veel moet voorzien worden. fe. Maar men hoort zoo vaak critiek zonder waardeering, men verneemt zoo dikwjjls een laatdunkend oordeel over werk, dat reeds ver licht werd. Eu dan is het wel eens de overdenking waard al^ men een woord van hulde hoort van een vreemdeling,'die in slaat is met on bevangen blik, zonder vooringenomenheid den toestand te beschouwen. Critiek is goed, maar vaak was ze iy en over onze plaats zeer on bill jj k en soms mis plaatst. DE OORLOG. De algemeene toestand. Volgens een meededeeling van den corres pondent van de »Dailv Chronicle* te Was hington werden daar, in een nieuwe Duitsche nota vredesvoorstellen verwacht, in zulk een aanlokkeljjken vorm, dat de regeering der Vereenigde staten er door zou worden ge bracht tot nieuwe onderhandelingen met de geallieerden, om den spoedigen vrede, die door Duitschlands hachelijken ec 'nomischen toe stand noodig wordt geacht, te verkrijgen. De nota der Vereenigde Staten is verzonden. Maar een nieuw vredesaanbod bevat zij niet. Wel een uiteenzetting van het Duitsche standpunt, en een mededeeling van leedwe zen, dat de weigering der Entente om over vrede te spreken, de voortzetting van den strjjd noodig maakt. En de ontboezeming, dat »iedere dag dien de vreeselijke strijd voortduurt, nieuwe verwoestingen, nieuwen nood, nieuwen dood eischt, dat iederen dag, met welken de oorlog bekort wordt, aan beide zijden duizenden strijders behouden worden". Maar tevens de mededeeling, dat Duitsch- land, represaille-maatregelen overwegend tegen de plannen der Engelsehe regeeringom Duitsch- land uit te hongeren, den strijd met alle wapens zal voortzetten, de beperking zal op geven, die het zich tot dusverre in het ge bruik van zijn strijdmiddelen heeft opgelegd, en dus den srücksichtslosen* duikbooten-oorlog zal voeren, in de hoop, dat die nader tot den vrede zal brengen, dan de tot dusver gevoerde oorlog ter zee. Zou 't waar zijn? Zou de krachtige, niets ontziende duikboo ten-oorlog, de afgekondigde gebeele blokkade van Engeland, den vrede nader brengen Zou niet, integendeel, de oorlog worden uitgebreid? Zou niet Ameiika, dat zoo krach tig is opgetreden om dien duikbooten oorlog tegen te gaan, worden meegesleept in de oorlogsherrie Zouden daardoor niet alle be letselen tegen de deelneming van de groote Republiek aan den wereldstrijd worden weg genomen, en de vredelievende Wilson, na al zijn verklaringen, genoodzaakt zijn ook zijn zwaard eo dat van de Ver. Staten in de weeg schaal te werpen tegen de Duitsche oorlog voering De strijd zou dan nog bloediger, nog he viger, nog onmenschelijker worden, de geva ren voor alle landen, vooral voor de zeevarende natiën, dus ook voor ons, zouden toenemen, en de toestand nog onhoudbaarder worden, dan hij nu reeds is. Het einde, het vurig verlangde einde, is dus nog lang niet nabij, integendeel, het schijnt steeds verder weg te wijken. Eerst moet ailes vernietigd, alles vernield, alles verwoest zijn, voordat eindelijk de vrede zal wederkeeren op deze aarde. Te land en ter zee worden nu maatregelen genomen, om den strijd voort te zetten. Elkaar dooden is niet voldoende, elkaar uithongeren, de aanvoeren van levensmiddelen, van voedsel en brandstof beletten, om zoo doende bet einde te verhaasten, is thans van alle zijden de leus. Tegenover deze verscherping der oorlogs psychose staat het bericht, dat- Wilson zjjn pogingen om tot vrede te komen, niet heeft opgegeven, maar ze zal voortzetten. Hij wijdt, zegt de »New-\ork World*, al zijn aandacht aan de vredesquaestie en zal nieuwe stappen •doen, zoodra hij een goed resultaat daarvan verwacht. Wanneer Wilson dan blijft op zjjn stand punt, dat ook door Massingham in de »Na- ti°n« als het eenig juiste werd gekenschetst, dat er nameljjk geen overwinnaars noch over wonnenen mogen zijn, en dat geen angel mag achterblijven, die den wereldvrede opnieuw iu gevaar kan brengen, mag hij 'niet alleen zijn aandacht wijden aan deze nieuwe bepalingen omtrent den zeeoorlog, door Duitschland uit gevaardigd, maar ook aan de plannen en voor nemens, die in Engeland lujde en officieel worden uitgesproken door Walter Long, den minister van koloniën, die gisteren verklaarde »dat geen der door Engeland veroverde Duit sche koloniën ooit aau Duitschland zullen worden teruggegeven*, geheel in overeenstem ming met de verklaring van den Nieuw-Zee- landschen premier, Ward, dat Duitschland zijn koloniën niet moet terugkrijgen, in geen geval de eilanden in den Stillen Oceaan. Het vooruitzicht, door Bethmann-Hollweg in zijn visie van de toekomst geschetst, en de mededeeling, dat Duitschland in elk geval zonder koloniaal bezit uit den strijd zal te voorschijn komen, moet in het Duitsche ryk ook bij den meest vrtdelievenden rnensch het voornemen doen opkomen, dat eens door Vondel aan zjjn Gijsbreglit in den mond werd gelegd ,,'k En schei er zoo niet af, wij zullen er- om vechten." Wat voor den vrede, voor de toekomst van Europa, voor de toekomst der wereld een zeer ernstig, een zeer betreurenswaardig besluit wezen zou. Offlcieele communique's. LONDEN, 31 Jan. (Reuter.) Veldmaarschalk Haig berichtHedenochtend in de vroegte overviel de vijand eenige voorgeschoven En gelsehe posten in de buurt van Beaucourt en ten westen van Serre. De aanvallen werden afgeslagen. De vijandelijke artillerie betoonde vrij groote activiteit in de buurt van Morval. De Engel sehe beantwoordde het krachtdadig. PARIJS, 1 Februari. (Havas.) OfficieelOp verschillende punten van bet front zijn patroel- jes slaags geweest, voornamelijk beoosten Reims en in de streek benoorden Altkirch. Ovrral elders was de nachf kalm. Adjudant Maden heeft gisteren zijn vijfde Duit sche vliegtuig geveld. Een Fransch iucbtsmal- deel heeft vannacht de siations en Duitsche opslagplaatsen vau Curchy, Voyannes en bivaks ten OosteG van Nesles gebombardeerd. Een bewapend Fransch vliegtuig heeft een vijftig tal projectielen afgevuurd op de Duitsche kan- tonnementen van Mesnil, St. Nicaire en Herby (Soaime). Monsterkannonuen. De Duitschers- hebben, naar de N. Tilb. Ut. uit goede bron verneemt, over de lijn Hoey Leuven naar het front getransporteerd drie nieuwe, buitengewone zware kanonnen, die aan bet oog onttrokken waren door groote zeilen. Voor het vervoer worden zeer lange platte wagentjes gebruikt, die elk meer dan 30 assen en 60 wielen hebben. Twee locomotieven trek ken elk kanon, dat geweldige afmetingen heeft. Het transport Hoey—Leuven duurde alleen acht dagen. De slavenjacht in België. De volgende bijzonderheden worden bekend gemaakt omtrent de tragische gebeurtenissen, waartoe de deportaties in de gemeenten onder den rook van Antwerpen, aanleiding gaven. Daar zoowel als elders waren de meests mannen, die voor deportatie waren aangewe zen, landbouwers of arbeiders, die geregeld hun brood verdienden. Een groot aantal dezer ongelukkigen, hevig verschrikt door de ge dachte aan de slavernij, waaraan zij onder worpen zouden worden, namen de vlucht en bereikten een bosch, waarin zjj zich ver borgen. Ds Duitschers organiseerden klopjachten, zonder succes evenwel. Daarop namen de verbitterde autoriteiten draconische maatrege- TER MEASC VOLKSBLAD. aéfv Wafc VV,v; -

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1