Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Yau hst Westelijk oorlogstooneel. Op Zee No. 2747. Woensdag 31 Januari 1917. 28e Jaargang. Gemeenteraad van Ter Neuzen. ABONNEMENTSPRIJS Per 8 maanden 76 eent voor binnen-en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 oent by vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaarder!? en den Uitgever. Telef. Intere. No IS ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver mind6rd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. DE OORLOG. De algemeene toestand. De Engelsche Labour Party beeft verleden week te Manchester vergaderd. Een zeer be langrijke vergadering, waarin ruim twee mil- lioen stemmen werden uitgebracht door de vertegenwoordigers der afdeelingen. Eu in die bijeenkomst werden een paar zeer belangrijke besluiten genomen. Met 1.498 000 stemmen tegen 696.000 werd besloten geen internationaal socialis tisch congres te houden, tegelijk met de vre desconferentie. Met 1.697.000 tegen 802.000 stemmen werd een motie verworpen, waarin onmiddellijke vredesvoorstellen werden verlangd. En met een eveneens groote meerderheid werd besloten aan te dringen op de krach tige voortzetting van den oorlog tot de over winning is behaald. De vWest. Gazette* wees er op, dat dit een ondubbelzinnig bewijs is, dat de houding van de Engelsche regeering en van de ge allieerden door de werklieden wordt goedge keurd. »Het spreekt van zelf*, zegt dit blad, »dat wij in zeker opzicht allen den vrede wenschen maar de vrede, dien wij willen, dat onze regeeriug voor ons zal verkrijgen, moet een vrede zijn, als onze vijanden zullen zijn verslagen en het Pruisische militarisme met meer zal aanwezig zijn*. En het blad wees er op, dat de besluiten der arbeidersconferen tie Duitschland zullen overtuigen, dat de be sluiten der Engelsche regeeritig ook door het volk, .door de arbeiders worden goedgekeurd, zoodat van een ontstemming in Engeland geen sprake kan wezen. De stemming en de besluiten der Labour Party zjjn wel merkwaardig. Op het oogenblik, dat er in de socialistische partijen van de oorlogvoerende lauden een kentering is waar te nemen, de vredeswenschen meer op den voorgrond treden, en het Fran- sche congresbestuur met slechts twee stemmen meerderheid weigerde, om met de Duitsche en neutrale socialisten samen te komen, en den toestand te bespreken, besluit in Enge land de grootste groep georganiseerde arbeiders tot voortzetting van den norlog, wat er ook van moge komen. Voor de Duitsche sociaal-democraten is dit een ontgoocheling. Reeds sedert geruimen tijd meende men in Duitschland, vooral in de kringen der af gescheiden Haase-Liebknecht-groepen, dat in Engeland onder de arbeiders een neiging tot vrede bestond, zoo Duitschland slechts met aannemelijke voorstellen kwam. Het besluit te Manchester genomen slaat aan die ver wachting den bodem in. De Engelsche ar beiders willen de oorlog voortzetten, en hebben door hun besluit het standpunt der regeering, van het kabinet-Lloyd George, krachtig ver sterkt. Wel betoogt de »Westm. Gaz.«, dat de arbeiderspartij in Engeland zich niet aan een regeering heeft gebonden, alleen maar den oorlog wil voortzetten doch dit is een qu- aestie van binnenlandsche staatkunde. Tegen over het buitenland, vooral tegenover de Cen- tralen, wordt de positie van Lloyd George zeer krachtig, als hjj weet, ook de overgroote meer derheid der arbeiderspartij aan zijn zijde te hebben. Het heldere, vriezende weder heeft op het westelijk front geleid tot eenige acties, die aan de Somme tot een succes voor de En- gelschen zijn geworden. Het Engelsche leger- bericht meldt daarover, dat de JJngelsche linie bij Gueudecourt is vooruitgebracht in de rich ting van Le 1 ransloy. Een deel der Duitsche stelling werd genomen en een 300-tal gevan genen werden gemaakt. De Duitsche mede- deeling erkent, dat na een hevige beschieting in het gebied ten n. van de Somme de En- gelschen in een deel'der Duitsche linie konden binnendringen, en dat het nog niet gelukt is hen daaruit weder te verdrijven. Krachtige aanvallen zouden daartoe ondernomen zijn, die echter met zware verliezen werden afgeslagen. De strijd om de hoogte 304 aan den lin- ker-Maasoever wordt voortgezet Het schijnt, dat de Franschen er nog niet geslaagd zijn die stellingen te heroveren. Het Fransche be richt spreekt van gevechten met handgranaten, het Duitsche van vergeefsche pogingen der Franschen om de stellingen te hernemen. Tussch,en Les Eparges en de Tranchée de Calonne, aan den rechter-Maasoever, werd een Fransche aa*ival gedaan die naar luid der Fransche berichten, in zooverre succes had, dat een aantal Duitschers werden gedood, doch de 'oopgraven konden niet worden behouden de Franschen keerden naar hun stellingen terug.. f Voorts hadden nog kleine gevechten plaats bij Neuville-St.-Vaast en bij Festubert. Aan het oostelijk front worden de gevechten aan de rivier de Aa en ten w. van Riga voortgezet. De verhalen daarover loopen nogal uiteen, maar het schijnt wel zeker te zijn, dat de Duitsche troepen eenige terreinwinst hebben behaald, en dat een deel der Russische stellingen in handen der aanvallers bleef. In Roemenië is niets belangrijks voorge vallen. Doch bij den strijd in het Moldavische grensgebergte, aan den Gouden Bystritza, moes ten Oostenrijksch-Hongaarsche troepen voor krachtige Russische aanvallen terugwijken en hunne stellingen in den Poetna pas opgeven, om meer achterwaarts gelegen posities in te nemen. Aan den Donau en in het Soelina kanaal wordt eenig artillerie-gevecht geleverd in Macedonië staat de strijd, en hebben slechts artillerie- en infanterie-beschietingen plaats. Een complot ontdekt. PARIJS, 20 Jan. (HavasDe Petit Parisien* verneemt uit Stockholm Men heeft in Zweden een Duitsch complot ont dekt, ten doel hebbende treinen in de lucht te laten viiegen, welke Russische munitie naar het front brengen, ontscheept in een haven aan de IJszee, op het oogenblik, dat daar treinen door Noora-Finland rijden. Eenigen tijd geleden kwamen drie Zweden en een Duitscher in het dorp Vittangi bij de Russisch-Zweedsche grens, aan. Zij hadden als bagage een groote hoeveelheid doozen bij zich. De Zweedsche politie, die argwaan had gekregen, trachtte hen te arresteeren, maar zij ontkwamen met achterlating van de bagage welke bij opening 200 K.G. explosiestoffen bleek te bevatten, blijkbaar bestemd om mu- nitietreinen te vernielen. De Duitscher, die ee leiding had, is een ingenieur, Mohero ge naamd, die -vóór den oorlog in Finland woonde. De „V 69". Naar uit Berlijn aan de »Köln. Ztg.« wordt gemeld, geniet de Duitsche torpedoboot V 69, die met averjj de haven van IJ muiden is bin- nengeloopen, aldaar asylreeht. De Nederland- sche regeering handelt daarmede in overeen stemming, zegt de »Köln. Ztg.«, met haar neu- traliteits verklaring van 27 Augustus 1914, volgens welke verklaring een in nood verkee- rend oorlogsschip zoolang in een neutrale ha ven mag verbljjven, tot de oorzaak van onzee waardigheid is verdwenen en het schip derhalve weder zeewaardig is. Nederland heeft zich met deze ueutraliteitsverklaring gesteld op den grondslag van de 13e Haagsche overeenkomst. Geljjk vanzelf spreekt mogen verliezen, de scheepsartillerie beteffende niet worden her steld. Het betreffende artikel van de Haagsche overeenkomst is reeds verschillende malen toe- gepast^ zoo bijv. na den zeeslag van Corenel, toen de Britsche kruiser »Glasgow« zeven dagen met verlof van de Braziliaansche regee ring te Rio de Janeiro binnenliep. Bij een andere gelegenheid vertoefde een Engelsch oorlogsschip, dat op een rif was geloopen, 26 dagen te Rio de Janeiro in het dok. Wij zelf hebben gebruik gemaakt van het asylreeht' in het geval der stoomschepen »Prins Eitel en »Krönprinz Friedrich Wilhelm» in Amerika. Beide schepen hadden veel van hun zeewaar digheid verloren en kregen daarop behoorlijk tijd voor de reparaties, doch konden van het recht om weer uit te loopen niet gebruik maken daar een groot aantal Engelsche en Fansche kruisers de wacht hield en de Duitsche schepen slechts zwak bewapend waren. S (H. N.) (Vervolg). Naar aanleiding van een door den Ge meenteraad gestelde vraag of het bouwterrein dat door het Domein aan de Woningbouw- vereeniging was ter beschikking gesteld en waaromtrent de Raad heeft geweigerd de onteigening uit te spreken, ook voor de ge meente te verkrijgen was. is namens den Minister van Financiën bericht, dat de ge meente dat terrein kan koopen voor 2,15 per M2, evenwel onder voorwaarde, dat het zal gebruikt worden in het belang der volks huisvesting. De Minister wenschte binnen 2 maanden te weten of de Raad voornemens is, op dat aanbod in te gaan en de brief was reeds gedateerd van 21 December. Veel tijd is er dus, zooals de heer Van Hasselt terecht opmerkte reeds verloopen, en hij meende dat er maar terstond over beslist moest worden. Nu, we gelooven ook, dat uitstel of een nader rapport van Burgemeester en Wethouders over deze zaak, ook weinig nieuwe gezichts punten zou hebben opgeleverd. Het was er ditmaal toch meer om te doen, zooals de Voorz. te kennen gaf, om de neuzen ten opzichte .van het beginsel der zaak eens te tellen. Dhr Nolson stelde voor, op het aanbod in te gaan-; hij meent, dat, als de gemeente voor den aangegeven prijs grond kan koopen, om dien beschikbaar te stellen voor volkswoningen, dat men dan deze gelegenheid niet mag laten voorbijgaan. Eerst wenscht hij dus te weten, of ook de eisch gesteld wordt, dat het bouw terrein terstond met woningen moet worden bezet. Dhr. D. Scheele ziet er tegen op, onder de huidige omstandigheden dat geheele terrein voor de gemeente te nemen. Dat wordt dan niet terstond geheel bebouwd en men moet toch voor de geheele koopsom rente betalen. Al is de prijs nu niet duur te noemen, dan wordt het door de betaling der rente toch wel duur. Dhr. Van Hasselt wenscht op de zaak in te gaan, omdat hij meent, dat er iets behoort gedaan te worden op het gebied der volkshuisvesting, daar er woninggebrek bestaat, wat ook blijkt uit het adres van Elve, met betrekking tot diens onbewoonbaar verklaarde woning. De tijden zijn nu wel juist niet zoo gunstig, maar te verwachten is, dat de bouw materialen ook na den oorlog nog niet terstond tot het normale peil zullen dalen. Althans zou hjj zeker over een deel van den grond wenschen te beschikken. Dhr. Nolson herinnert er nog aan, dat de vorige maal over de hooge huren is gesproken, die de te bouwen wonin gen zouden moeten opbrengen. Hjj meent echter, dat daarvoor in dezen abnormalen tjjd ook voor Ter Neuzen wel steun te krjjgen is van rjjkswege, zuoals die in andere gPmeenten verleend wordt. Hjj wil thans koopen, omdat misschien later de gelegenheid er niet meer zal zjjn, daar Domein den grond als er lief hebber jj voor komt, aan anderen zal verkoopen. Dhr. D. Scheele voerde hiertegen aan, dat die grootere steun van het Rijk weer te niet gedaan wordt door de hoogere rente, is de oorlog voorbjj dan vervalt die toeslag en de gemeente zit toch voor den gebeelen duur der exploitatie met die dure rente. Dhr. Dees was het eens met den heer Scheele, en acht het gewaagd nu op zoo'd onderneming in te gaan. Hjj denkt, dat ook later de gelegen heid om dien grond te koopen nog wel zal bestaan, een particulier zal daar nu geen bouwondernemer gaan spelen. De Voorz. meende ten laatste1 de zaak wat te moeten scheiden en beduidde den heeren, dat ze niet tegeljjk over het koopen van den grond en over bouwen moesten praten. Hij acht de gestelde voorwaarden niet zoo bezwarend, ziet daar niet in, dat gevorderd wordt, dat de grond terstond zal worden bebouwd, maar dat men er geen andere gebouwen dan wonin gen zal mogen zetten, b. v. geen schouwburgen, scholen of wat dies meer zjj. Hjj acht ook den gestelden prijs aanlokkeljjk en raadt aan er op in te gaan. Hjj ontkent niet, dat er bezwaren zjjn verbonden aau het bouwen van woningen en stelde in het licht, dat er dan, zooals hjj vroeger voor de voorgestelde 14 woningen voorrekende een f 500 op de huur zoude moeten worden bijgepast, waarvan hej Rijk de* helft zou betalen, doch het andere deel voor de gemeente zou bljjven. Hjj wilde de zaak niet mooier voorstellen dan ze is. In Groningen zijn, deelde hjj mede, door de gemeente onder zulke omstandigheden 400 woningen gebouwd. Dhr. Dees opperde tegen bouwen van woningen ook het bezwaar van de wet tegen huur-opdrjjving en toen de Voorz. hem erop wees, dat die wet alleen op oude woningen van toepassing is, bleef hjj er toch tegen, omdat hjj de tijden te gewaagd acht, om nu die risico te loopen. De Voorz. stelde nog in het verschiet al is daarvan met zeker heid niets te zeggen dat misschien een particulier al heel spoedig een groote opper vlakte van de gemeente zou afkoopen, al valt daaromtrent met eenige zekerheid niets te zeggen. Toen ging men over tot het tellen der neuzen. 6 wezen naar voortgaan met de zaak, nl. dhrn. Van Nes, Nolson, Van Hasselt, Geelhoedt, Visser en Ejjke en de neuzen van dhrn. D. Scheele, Dees, De Jager, R. Scheele en De Brujjne, wezen naar den anderen, voor- zichtigen kant. Burg en Weth. kunnen dus verder gaan onderhandelen en dan komt de zaak in orde. De meerderheid heeft nu een besluit genomen, en zooals later bljjken zal, hebben verschillende leden te veel eerbied voor een eenmaal genomen besluit, dan dat ze er aan zouden willen tomen, om dat nog ongedaan te maken, ook al zjjn ze het er dan niet mede eens. (Wie zou meenen, dat in het verleden voorbeelden van het tegendeel zouden aan te halen zjjn, b. v. in zake de H. B S. e. a. wordt misschien door zjjn geheugen be drogen). Ingevolge het in de vorige vergadering aan genomen beginsel besluit, werd nu door B. -en W. eene verordening voorgesteld, waarin op verzoek van de afd. Ter Neuzen van den Volksbond tegen Drankmisbruik wordt be paald, dat aan de Scheldekade, de Axelsche straat en verder nieuw aan te leggen straten, geen vergunningen voor den verkoop van sterken drank in het klein voor gebruik ter plaatse van verkoop mogen worden verleend. Het nieuwe Ter Neuzen moet dus droog blijven Er was nu hjj den Raad een adres vau de afdeeling Ter Neuzen van de vereeni- ging Vergunning* ingekomen, waarin deze heeren verschillende bezwaren van algtmeen belang en practischen aard, waaronder vele ook reeds vroeger door ons opgesomd, aan voerden, en waaruit duideljjk bleek, dat zj| i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1