Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, Verbod verkoop Bloem en Meel. SinMijK itts geleerd? 0 LANDSTORM. GEMEENTERAAD. Oproeping voor den werkelijken dienst. Distributieregeling van Meel en Bloem. Yan tiet Westelijk oorlogstooneel. Van het Oostelijk oorlogstooneel. No. 2745. Woensdag 24 Januari 1917. 28e Jaargang, ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 96 oent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen b\j alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15 ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 «ent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. A. Bij het depót Ille I nfanterie-Brigade B. Bij het depót Regiment Genietroepen D'bert Gustaaf Franciacus 1917 2 1 Februari C. Bij het depót van het korps Wielrijders D. Bij het korps Pontonniers E Bij het depót 3e Regiment Veld-Artiilerie n 1 S F. Bij de Zeemacht De landstormplichtigen genoemd onder A, B, C en D moeten zich op den dag van aanmelding des voormiddag 10 uur bevinden voor het gemeentehuis. De landstormplichtigen genoemd onder E en F, moeten zich resp. 2 April en 20 Februari aanmelden ter Gemeente-Secretarie tot het in ontvangst nemen van ver- voerbe wijzen. De Burgemeester van TER NEUZEN maakt ingevolge circulaire No. 140 van Z. E. den Minister van Landbouw, Nyverheid en Handel, d.d. 20 Januari 1917, bekend de volgende Artikel 1. Verkoop zoowel als aflevering van meel en bloem is van af heden verboden. Artikel 2. Van het verbod, gesteld in art. 1, is uit gezonderd de verkoop en de aflevering van meel en bloem aan hen, die meel en bloem voor de uitoefening van hun bedrjjf behoeven. Artikel 3. Deze regeling houdt op van kracht te zj.jn by de inwerkingtreding van de distributiere geling van brood, bloem, meel en rogge, d.d. 27 December 1916, No. 109441, afd. Handel. Ter Neuzen, 22 Januari 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Door de Eerste Kamer is thans de successie belasting ook aangenomen. Er waren rechtsche sprekers, die de wijzi gingen door den Minister aangebracht, onvol doende vonden. Maar de tegenstanders konden thans geene meerderheid vinden. Eigenaardig, dat nu meerderen tegen de nieuwe successiewet spraken, terwijl deze thans aangenomen werd en in den herfst slechts één coalitieman (de Katholieke heer Van Lanschot) zich deed hooren en vervolgens door de rechtsche partijen de zaak zonder meer verworpen werd. De bekwame en krachtige minister Van Gijn vroeg toen zijn ontslag. Op verzoek van de Koningin bleef hij aan en diende zijn wet eenigszins gewijzigd, op nieuw in. Het aftreden van den heer Van Gijn werd algemeen met leedwezen gezien en de ver ontwaardiging tegen de handeling der Eerste Kamer was groot in het geheele land. Zoo sterk werd die verontwaardiging gevoeld dat een anti-rev. blad begin November ver klaarde, dat de Katholieken de schuld droegen. Zoo viel dus de eene coalitieparty de andere af, omdat zij niet de verantwoordelijkheid wou helpen dragen. De anti-rev. heer Colijn, die met nog eenigen de vorige maal vóór de stemming verdween, verklaarde nu voor te zullen stemmen. Minister Van Gijn maakte thans de vol doening zijn wet aangenomen te zien. Een deel der coalitieleden in de Eerste Kamer scheen iets geleerd te hebben en te beseffen, dat men niet telkens praten moest over, maar wel handelen naar de tijdsomstan digheden. Een mooi figuur heeft de Eerste Kamer gedurende den geheelen mobilisatietijd niet geslagen. Moge de laatste kentering iets ten goede voor de toekomst beloven. DE OORLOG. De algemeene toestand. Op het westelijk en oostelijk oorlogstooneel blijven de krijgsverrichtingen nog tot plaat selijke actie beperkt in afwachting van de hervatting van grootere offensieve onderne mingen, waarvaü deze plaatselyke acties, die zwakke punten in de wapenrusting van den tegenstander moeten doen kennen, ten deele een inleiding zullen kunnen zijn. Ten deele, want uit de verhalen van de correspondenten, die van tijd tot tijd het front bezoeken, blykt toch ook wel, dat een plaatselyke actie vaak wordt ondernomen zonder eenig bepaald ver band met een voorgenomen beweging van groo- ter omvang, maar alleen met de bedoeling om de strijdvaardigheid der troepen, die door de afmattende waakzaamheid in de loopgraven zouden kunnen worden ontzenuwd, levendig te houden. Zelfs aan het Rigafront schijnt het wat rustig te zyn geworden en voor'oopig blijft dus nog steeds alleen de stryd op het Roemeensche oorlogstooneel van beteekenis. Hier wordt nog voortdurend met groote ver bittering en hevigheid gevochten, en aan den snellen en voorspoedigen opmarsch van de legers der centrale bondgenooten is hier voor loopig een einde gekomen. De Russen, het gevaar dat hun geheele positie aan het oos telijk front door een flankbedreiging uit het zuiden liep inziende, hebben blykbaar aan zienlyke versterkingen aangetrokken en span nen zich tot het forceeren van de Sereth-linie te voorkomen. De krygskausen wisselen hier. De Turksche troepen de Bulgaarsche troe pen, die aan de zuivering van de Dobroedsja medêdaden, zyn, naar onlangs werd meege deeld, voor den dienst elders teruggetrokken hebben Vadeni tusschen Braila en Galatz, weder moeten ontruimen, maar ter vergoeding van dezen tegenslag, zijn de Duitsc'aers er in ge slaagd zich meester te maken van het dorp Nanesti, dat gelegen is ten westen van No- moleala in de streek van Foendeni, het cent rum van de zuidelijke Serethlinie, waarvan Galatz het oostelijk, Focsani het noordweste lijk steunpunt is. De verovering van een deel der bruggeboofdstellicg in het centrum der linie brengt dus het gevaar dat in deze linie een wig zal worden gedreven. Maar het suc ces door de Russen, zuidoostelyker ten zuiden van Galatz behaald, doet verwachten, dat de troepen van Mackensen nog harden arbeid zullen hebben te verrichten, om hun tot dusver behaald succes voert te zetten. Intusschen trachten de troepen van aartshertog Joseph uit het Moldavische bergland naar de Sereth- vlakte af te dalen. Ook hun opmarsch langs de valleien der zijrivieren wordt door de Russen duchtig bewist. Maar al gaat bet langzaam, naar de uitvoerige Duitsche berichten te oor- deelen, worden hier door de troepen der cen- tralen toch vorderingen gemaakt. Intusschen de behaalde successen zyn niet van beslissen- den aard en volkomen in tegenstelling met de snelle verovering van Walachije is nu de strijd in Moldavië, welke toont dat de Russen thans een gelijkwaardige strijdmacht tegenover der. vijand hebben kunnen stellen. Officieele communiqué's. PARIJS, 21 Jan. (Havas.) OiScieelNa een hevige beschieting hebben de Duitschers gisteren tegen den avond op den rechteroever van de Maas onze schansen ten noorden van het Caunères-bosch tweemaal aangevallen. Ons geschut- en machinegeweervuur heeft die aanvallen gebroken. Onze linies zijn ongerept gebleven. De geschutstrijd is vannacht hevig geweest in het vak van den Peperheuvel. In Lotharingen en Elzas patroeljegevechten. Op de rest van het front is de nacht rustig voorbij gegaan. LONDEN, 22 Jan. (Reuter.) Officieel: De poging, gisteravond door den vijand gedaan, om benoorden Atrecht een overval te bewerk stelligen, is met verliezen mislukt zonder dat hij in onze schansen kwam. Een andere poging, tegen onze loopgraven ten noordoosten van Ploegsteert en Wieltje ondernomen, is evenmin geslaagd. Wij maak ten eenige gevangenen ten gevolge van pa- troeljeschermutselingen, waarbij bommen wer den geworpen. Het geschut was over en weer noordelijk van de Somme en in de buurt van Serre en Ploegsteert in de weer. Tegenover Atrecht heeft ons grof geschut een ontploffing in de vijandelyke linies bewerkt. WEENEN, 22 Jan. (Korr.-bureau Offi cieel Beoosten Niolnisa in Wolhynië zijn afdeelingen van het infanterie-regiment nr. 8 uit Briinn bij verrassing in Russische schan sen binnengedrongen. Ze leverden als gevan genen een officier en 109 man, een machine geweer en een mijnwerper als huitin. Goed gericht geschutvuur berokkende de tegenpartij zware bloedige verliezen. ST. PETERSBURG, 22 Jan. (P. T. A.) OfficieelGisternacht om 3 uur zijn 2 Duitsche compagnieën, die ten zuiden van Barot, aan de Sjtara, ten Z.O. van Baranowitsji, onze stellingen genaderd, doch door ons vuur te ruggedreven. In de richting van Kowel heeft de vyand met geschut- en mynvuur onze stellingen op het front Rudka Mirinika— Welitsk zwaar be- De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter openbare kennis, dat de in de landstormregisters dezer ge meente ingeschreven landstormplichtigen, hieronder vermeid, bij dezen worden opgeroepen om op den dag, het uur en de plaats, mede hieronder vermeld, aanwezig te zijn, ten einde bij het leger in werkelijken dienst fa u/nrdpn O-Pcfpld GESLACHTS- EN VOORNAMEN. JAAR KLASSE Volgnummer, WAARONDER INGESCHREVEN. DAG VAN AANMELDING. Uur van AANMELDING PLAATS VAN AANMELDING. 1917. de Peijter Jan Schelfant Midadns 1917 1916 6 21 1 Februari id. Harte Krijn id. 9 id. van den Bulck Cornelis Petius 1917 1 1 Februari Janaon Abraham id. 10 id. Laffort Leonardua JohaDDea id. 13 id. Meijer Gerardna Johannea id. 14 id. van Wijck Jan id. 22 id. Frederikaen Abraham 1917 7 1 Februari Hamelink Pieter id. w id. de Jonge Joziaa id. 11 ld. de Ridder Jan Cornelia id. 16 id. Visser Reinier id. 20 id. de Vnijat Jan id. 21 id. 2 uur 80 min. id. 2 uur 3min. id. 2 nur 30 min. id. id. id. id. 2 nur 30 min. id. id. id. id. id. O a B B =0 SO O van Ooteghem Henri Remij Rnzalie 1917 16 3 April 19 nar 30 min. Klaassen Joost 1917 12 21 Febrosri 1 nur 30 min. MIDDEL BURG, in kazer ne in de Korte Noordstraat. ZIEKTE. Ingeval ziekte of gebreken de opkomBt mochien verhinderen, dient de landstormplichtige hiervan zoodra doenlijk door overlegging van een gelegaliseerde geneeskundige verklaring ter gemeente-secretarie te doen blijken. Houdt de opgeroepen landstormplichtige ver blijf in een gezin, waarin een ziekte heerscht, als vermeld in de wet, houdende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten, of in een gezin, waarin zulk een ziekte heeft geheerscht en het gevaar voor besmetting nog niet is geweken, dan mag hij aan de oproeping voorloopig niet voldoen. Van deze omstandigheid behoort de dienstplichtige onverwijld kennis te geven ter gemeente secretarie. DESERTIE. Hij die zonder geldige reden aan deze oproeping voor den werkelijken dienst niet vol doet, stelt er zich aan bloot als deserteur te worden behandeld. KOSTWINNERSCHAP. Indien ten gevolge van het verblijf in werkelijken dienst van den opge roepen landstormplichtige voldoende middelen tot levensonderhoud ontbreken of zouden komen te ontbreken aan zijn gezin of aan dat, waartoe hij behoort of waarin hij ais pleegkind is opge nomen, dan wel aan personen, die hem io den eersten of den tw eden graad van bloed- of aan verwantschap bestaan, dan kunnen belanghebben den zich wenden tot den Burgemeester met een ongezegeld door den landstormplichtige mede- onderteekend verzoekschrift, tot het ontvangeu eener geldelijk e vergoeding. NIET-OPKOMST. Wie wegens een geldige reden niet aan de oproeping voldoet, moet. zoodra deze reden ophoudt te bestaan, daarvan ter gemeente secretarie kennis geven. Ter Neuzen, 20 Januari 1917 De Burgemeester voornoemd. J. HUIZINGA. Do Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad zal worden gehouden op Donderdag den 25 Jan. 1917 des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 20 Januari 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1