Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Zeepdistributie. Ml Pr. Coeman Borgesius t Van bet Westelijk oorlogstooneel. No. 2744. Zaterdag 20 Januari 1917. 28e Jaargang. HEGEERIitfGSEIEREN Maximumprijzen ConsumptiemelK- ABONNEMENTSPRIJS Per B maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bi,) vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Intere, No 15 ADVERT E N T I E PR IJ S: Van 1 tot en met 6 regels 50 oent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen. Deze Courant verschijnt eiken W oensdag - en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. De P RIJ S der is deze week 11^ cent per stuk. De Burgemeester van Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat met de distri butie van regeeringszeep zal worden aan gevangen op 1 Febr. a.s en zal deze verkrijg baar zijn op daartoe ingerichte Zeepkaarten. Deze kaarten zijn voor belanghebbenden te bekomen op nader aan te wijzen tijd en plaats. De winkeliers, die hun zeep bij een grossier besteld hebben, kunnen dit opgeven ten kan tore van het Levensmiddelenbureau a. S. Zaterdag 20 dezer, van 9—12 uur. Ter Neuzen, 19 Jan. 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken aan de ingezetenen bekend dat de maximumprijzen voor con- 8umptiemelk met ingang van beden be dragen II cent per Liter en 5'/, cent per Liter voor verkoop aan de verbruikers, terwijl die voor de melkslijters bedraagt 8 cent per Liter bij inkoop. Ter Neuzen, 17 Januari 1917. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Het onafwendbare is geschied. In een vorig artikel hebben wij iets aan gestipt uit het vruchtbare, zegenrijke leven van een onzer beste staatslieden, van Mr. Goeman Borgesius. Het was naar aanleiding van zijn 70en jaardag, die hem op het ziekbed vond uitge strekt. Het is helaas zijn sterfbed geworden. Zeldzaam hebben wij in ons kalme land de spanning gezien, waarmede iederen dag naar het dagblad gegrepen werd, om te zien of nog geen gunstige keer gekomen was in den toestand van den voorzitter der Tweede Kamer. Toestand onveranderd, luidde bet steeds. Toen volgde Toestand zorgeljjk. Ondanks die weinig hoopvolle berichten, klemde bet volk zich aan een stroohalm vast. Zoolang er leven is, is er hoop. En men bleef hoopen, omdat men zoo graag gelooft in wat men wenscht. Een schok voer door de natie, toen de tijding kwam, dat zijn vrouw was gestorven. Maar hoe treurig dit nieuws ook "klonk, hoe groot ook het medegevoel van allen was er bleef één troostleefde nog. Maar twee dagen na zijne echlgenoote moest ook bij den strijd opgeven. Treft het uit menschelyk oogpunt reeds diep, als twee innig verbonden menschen el kander zoo spoedig in den dood volgen, te algemeener en dieper treft het, als bet een persoon betreft, wiens naam de laatste tijden op ieders lippen was. Mr. Borgesius is een man van beteekenis geweest, als staatsman en als politiek leider. In de laatste hoedanigheid beeft hij de toorn der tegenpartij op zijn hoofd doen neerkomen. In deze tijden gevoelt ieder, ook van wie zijn felste tegenstanders waren, dat ons land door zijn dood een verlies lijdt, dat niet zoo gemakkelijk is aan te vullen. Vandaar de groote belangstelling van iedere partij en richting gedurende zijne ziekte. Ons volk gevoelt als bij intuïtie, dat, hoe verschillend de denkwijzen mogen zijn, wij allen prijs moeten stellen op mannen met eene parlementaire ervaring, eene bekwaam heid en eene werkkracht als Mr. Borgesius bezat. Het verlies van zoo iemand maakt immer indruk, onder de huidige omstandigheden treft het meer dan ooit. De onverbiddelijke dood beeft een eind ge maakt aan een rijk en vol menscheDleven. Borgesius heeft gewaakt en hard gewerkt, zoolang bet dag was. DE OORLOG. De algemeene toestand. In de verhouding der wederzijdsche krachten aan de Sereth (aan de Zuidelijke grens van Moldavië) is een merkwaardige verandering ingetreden. Reeds eenmaal hadden de Russen krachtige tegenaanvallen gedaan. Aanvankelijk hadden zij daarmee eenig voordeel behaald, maar het lag niet in hun bedoeling, dat voordeel te be houden. De voorwaartsche beweging diende slechts om verder terugtrekken te vergemak kelijken, in het bizonder om de ontruiming van de vesting Focsani zonder verliezen mo gelijk te maken. Ditmaal is het anders. De voornaamste steunpunten van de linie achter de Sereth, die de Russen thans inne men, zjjn Galatz en destellingen van Fundeni. Het driehoekige stuk land, dat daardoor wordt afgebakend, is versterkt door een reeks forten, dje zich ongeveer uitstrekt van Namolosa tot Kameni, Nu begon, door het opdringen van de cen- tralen benoorden Braila, de stelling van Galatz langzamerhand in een bedreigde positie te geraaen, en de tegenaanvallen der Russen van b undeni uit, konden dus allereerst als een afleidingsoffensief worden opgevat Wel verre dat de tegenaanval weer diende als voorbereiding van een spoedigen terugtocht, heeft hij ditmaal niet alleen op de plaats, waarop hij is begonnen, succes gehad, maar is hij daarna ook uitgebreid op de stellingen voor Galatz en zijn daar de centralen terug gedrongen uit de plaatsen, die zij daar onlangs hadden veroverd. Vadeni hebben de Russen stormenderhand heroverd. Alles bgeengenomen, zijn de centralen zoowel bij Galatz en Fuüdeni, als in het gebergte, in de dalen van de zijbeken der Punta, van den aanval in de verdediging gedrongen. Een zoodanige verandering van den stand van zaken, ook al mocht zij achteraf blijken van tij del ij ken aard te zijn, duidt op een wij ziging in de verhouding van de beiderzijdsche strijdkrachten. De Russen hebben versterkingen gekregen, dat is alleszins waarschijnlijk. Mis schien hebben tevens de centralen strijdkrach ten weggevoerd (voor Macedonië). Dat zal men dan vrij spoedig kunnen zien, want verster kingen aan het Macedonisch front zouden wel spoedig iets van zich laten bemerken. Gaan deze daar inderdaad heen, dan is het om er een slag te slaan, voor Sarrail nut zal heb ben weten te trekken van den nieuwen toe stand in Griekenland. Want, niettegenstaande de berichten van den heer Prince, heeft Grie kenland ook in den nieuwen eisch van de entente (duidelijker aanvaarding van het ul- mitatum) toegestemd. Naar men reeds meldde, heeft Zwitserland het geraden geacht, zich in militair opzicht in alle opzichten ten volle op alle gebeurlijk heden gereed te maken. Dit staat natuurlijk in verband met de troepenbewegingen, die aan de onderscheiden Zwitsersche grenzen zijn waargenomen en die wellicht zeer goed met den algemeenen militairen toestand in over eenstemming kunnen worden geacht, maar die toch zeker Zwitserland op zijn hoede moeten doen zijn. Wel krijgt de Zwitsersche regeering van beide oorlogvoerende partijen verzekeringen, dat zij ieder voor zich de neu traliteit van het land strikt zullen ontzien, maar er is reden om aan te nemen, dat zij geen van beiden de ander in dit opzicht vol komen vertrouwen, wat een gevaarlijke toe stand is. Immers, wordt die verdenking van den tegenstander tot overtuiging, dan zijn po gingen om hem voor te zijn niet onmogelijk, zelf niet onwaarschijnlijk, ook al is die over tuiging misschien voorbarig. In het algemeen ligt aan het besluit van Zwitserland ook stellig de overweging ten grondslag, dat het nu meer dan ooit op leven en dood gaat, waarbij de omstanders, die er buiten willen blij'ven op eigen veligheid wel bedacht moeten zijn. In frankrijk heeft men nu ook alweer tot een herkeuring van de vrijgestelden en afge- keurden besloten, en de maatregelen ten op zichte vun de fabrieken van oorlogsmateriaal wijzen er op, dat men ook in dat land, gelijk in Engeland, Duitschlaud en elders, alle krach ten, die nog over zijn, voor den laatsten strijd gaat inzetten. De oproep van den Poolschen Raad van btate aan het Poolsche volk is een vrij om zichtig gesteld stuk, waarvan de quintessens is, dat de Raad er aanspraak op maakt, den Poolschen staat te vertegenwoordigen en zich mitsdien, als voorloopige Poolsche regeering, de bevoegdheid toekent, de Polen tot dienst neming op te roepen. Men mag benieuwd zijn in hoeverre dezen zelf op den duur door dienstneming zullen toonen dit standpunt te deelen. De Raad van State is nog maar voor- loopig, een soort van constituante. Officieele communiqué's. PARIJS, 18 Jan. (Havas.) OfficieelDe nacht is op het geheele front rustig voorbij gegaan. Gisteravond hebben de Duitschers, na een beschieting van drie uur, een aantal ver kenningen in het Chevaliersbosch gedaan, welke door ons machinegeweer- en geschutvuur zijn afgeslagen. PA RIJ a, 18 Jan. (Reuter.) Officieel avond- bericht. In eenige sectoren over en weer ge schutvuur. Overigens was het kalm aan het front. BERLIJN, 18 Jan. (Wolff) OfficieelAvond- bericht De dag is zonder gevechten van be teekenis voorbjj gegaan. Een Engelsche overwinning, LONDEN, 17 Jan. (Reuter). Officieel. anochtend hebben wjj na een zwaar bom bardement een linie van vijandelijke posten ten Noorden van Beaucourt aan de Ancre bezet. Ons oogmerk werd op eeD front van 540 meter breed ten voile bereikt en met geringe verliezen. De vermeesterde stelling verbetert in dit vak aanmerkelijk onze obser vatie. Vanmiddag in een tegenaanval des vijands door afsluitingsvuur van onze artillerie met zware verliezen voor hem gelnuikt. Wij zjjn bezig de nieuwe stelling te bevestigen. In de buurt van Lens hebben wjj gisteren en vandaag met volkomen succes belangrjjke overvallen uitgevoerd. Gisteren zjjn onze troe pen onder dekking van zwaar geschutvuur de Duitsche loopgiaven ten Zuiden van Cité Colonne (ten Westen van Lens) binnengedron gen. Zjj bereikten de dwarsloopgraven van den vijand, bombardeerden en vernielden zjjn uitgravingen en brachten hem aanzienlijke verliezen toe. Vanochtend hebben de Canadeesche troepen een overval uitgevoerd ten Noordoosten van Cité Collonne. De aanvalspatrouilles drongen de vijandelijke loopgraven binnen op een front van 63G meter breed en drongen tot een diepte van 273 meter in de stellingen door, te weten tot de tweede loopgraaflinie. Den vijand wer den zware verliezen toegebracht. Ai zijn uit- gravingen werden verwoest, 98 officieren en minderen werden gevangen genomen, twee machinekanonnen en een schansmortier ver- meesterd. Onze artillerie en machinekanonnen werkten met succes samen met de infanterie. Onze verliezen zijn gering. Op verschillende andere plaatsen van het front duurt de wederzjjdsche werkzaamheid van de artillerie voort. Een geslaagde aanval der Canadeezen. LONDEN, 18 Jan. (Reuter, part.) De cor respondent van Reuter in het Engelsche hoofd kwartier in Frankrijk geeft in een telegram van Woensdagavond een beschrijving van een schitterenden aanval in de sneeuw door de Canadeezen. Woensdagmorgen, zegt hij, ver wachtten de Duitschers een aanval en daarom kan hun tegenstand als een juiste maatstaf van huD defensief vermogen beschouwd worden. Er was om het terrein nooit gevochten door een der beide partjjen sinds de twee tegen overgestelde linies zich hier in October 1914 ingroeven. Ongeveer de tien laatste dagen had onze zware artillerie een langzaam bom bardement van het vijandelijke front gaande gehouden, met het gevolg, dat alle draadver sperringen geheel uit elkaar geschoten waren. De grond was met sneeuw bedekt, toen de manschappen tot den aanval werden opgesteld. De zware rook van het bombardement, dat van beide flanken van ons aanvalfront werd voortgezet, een gunstige wind en de mistige atmosfeer begunstigden de operatie zeer. De Duitschers hadden kort na het aanbreken van den dag verkenningspatroeljes uitgezonden, die spoedig gedwongen werden terug te trekken én het feit, dat hun loopgraven sterk bezet waren, wijst er op, dat zij den aanval ver wachten. Er is fel gevochten aan de eerste Duitsche linie, waar een aantal krijgsgevan genen gemaakt werd De Canadeezen bleven een half uur aan de tweede Duitsche linie. Aan de linkerzijde bood de vijand eenigen tegenstand, maar hij werd teruggeslagen. El ders gaven de Duitschers in de loopgraven zich vrijwillig over. Er werden in een loop graaf acht-en-twintig krijgsgevangenen ge maakt. Onze verliezen zijn zeer licht. De Canadeezen brachten al hun gekwetsten terug. Er zijn honderd gevangenen gemaakt van de 11de reserve-divisie, die uit Sileziërs en Polen bestond. Een Duitsch bericht, BERLIJN, 18 Jan. (Wolff.) De kortheid van de dagen, de mist en het slechte uitzicht beperken de militaire bedrijvigheid aan het Westelijke front, al zwijgt het artillerie-vuur ook geen minuut en bereikt het vooral in het Ancre-vak soms een groote hevigheid. De Duitsche troepen hebben twee geslaagde patrouille-tochten gedaan, twee in het Somme- vak en een ten Z. van Verdun. Een groote gevechtsactie van de Engelsehen in den boog van Yperen mislukte. Een krachtig artillerie vuur, dat den aanval van de Engelschen voor bereidde, werd door de Duitsche kanonnen krachtdadig beantwoord. Een andere voorge nomen aanval van den vijand werd door goed- gericht vuur uit het front en op beide flanken verstikt, zoodat hij niet tot ontplooiing kwam. De verliezen van de Engelschen waren onge twijfeld zwaar. Slechts zwakke Engelsche Patrouilles durfden nog de loopgraaf te ver« laten en werden gemakkelijk afgeslagen. TER \WZE\SIH VOLKSBLAD. Hij is heengegaan ondanks de wenschen van eene gansche natie, die hem zoo graag, vooral in deze tijden, bad willen behouden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1