Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Setic Vwntdc benoeming. Jhr. V. jfispea tot $e<tnaen Jfog «n zeventigjarige. DRANKWET. No. 2742. Zaterdag 13 Januari 1917. 28e Jaargang. REGEERIitfGSEIEREN aankondigingen van den Provincialen Stoombootdienst op de Wester-Schelde, Bekendmaking. Vergadering Broodbakkers. DE OORLOG. ABONNEMENTSPRIJS. Per 3 maanden 76 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. In tere, No 15 ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 cent; elke regel meer 10 cent. Bjj abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen by den Uitgever M, DE JONGE, te Ter Neuzen. De PRIJS der is deze week \\l/2 cent per stuk. De Burgemeester van Ter Neuzen. van 15 Januari 11)17 tot nadere aankon diging. Ter Neuzen, den 12 Januari 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis der ingezetenen dat, door de politie, met alle gestrengheid zal gelet worden op het neder- werpen van mosselschelpen, op of aan wegen of straten, of op particulier terrein zonder vergun ning. Ter Neuzen, 12 Januari 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HÜ1ZINOA. De broodbakkers in deze gemeente worden opgeroepen tot het bijwonen eener vergade ring op Dinsdag 16 Januari 1917, des avonds te 7 uren in de raadzaal, ten einde te worden ingelicht omtrent de nieuwe voorschriften voor de broodvoorziening Opkomst zeer gewenscht. Ter Neuzen, d<m 12 Januari 1917. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. „Wie niet uit alles leeren wil, Wil in 't geheel niet leeren", Toen wijlen Nicolaas Beets dit neerschreef, dacht hij zeker wel in de laatste plaats aan de politiek. Bet is naar aanleiding van een klein po litiek bedrijf in onze gemeente, dat wij boven staande regels neerschrijven. Er zat jaren in de commissie tot wering van schoolverzuim de heer J. v. Aerde als vader van schoolgaande kinderen. Toen deze geene leerlingen ter schole meer had bedankte hij, om plaats te maken voor iemand, van wien nog wel leerlingen op school waren. Volkomen ad rem. De heer v. d. Ouden sterft. Nu was er goede gelegenheid, om den heer van Aerde, die een trouw en jjverig lid ge weest was, weer op zijn post terug te brengen. Hjj werd als no. 1 op de voordracht ge plaatst en, daar de voordracht uit 2 personen moet bestaan, werd als no. 2 genomen P. de Bakker. Het is eene vaste gewoonte geworden nc. 1 te benoemen. En in dit bijzondere geval achtte men iedere aüdere mogelijkheid uitgesloten. Edoch, het politieke duiveltje, waarvan velen in onze plaats het bestaan willen ontkennen, kwam om den hoek kijken. De heer Lensen kon niet ter vergadering zijn, de heer Waalkes was wegens zijne zaken iets te laat. Zoodoende wareD er 5 liberale en 5 kerke lijke leden. 5 stemmen waren op den beer v. Aerde, 5 op den heer P. de Bakker. De heer Dr. v. Nes, die eerlijk voor zijne meening uitkomt, maar nog niet politiek on derlegd is, had geen erg in het kleine poli tieke gedoe dei rechtschen. Hij neemt een kordaat besluit en om den knoop door te hakken, stemt hij ook den heer P. de Bakker, niet beseffend, hoe hij in de kaart der kleine politiekers speelde. Zoo kwam het dat no. 1 van de voordracht moest vallen. Deze jammerlijke vertooning moge een les zijn voor ons allen. Onze liberale leden zijn gewoonlijk te ruim van blik, om aan zulke kleinzieligheid mede te doen. Maar juist, om zulk kleinzielig gepeuter aan de kaak te stellen en onmogelijk te ma ken, zullen zij ook bij de kleinste zaken op zulke minderwaardige verrassingen moeten bedacht zijn. Uit zelfverdediging zullen zij verplicht zijn maatregelen te nemen tegen de kleine middelen der tegenpartij. Wie reeds meer dan 20 jaren het politieke leven in onze goede plaats medemaakt, weet, dat wij immer op onze hoede moeten zijn. Laat ons deze les tot eene heilzame waar schuwing strekken. Op pas 55-jarigen leeftijd stierf het lid der Tweede Kamer Jhr. v. Nispen tot Sevenaer. Ofschoon hij in de Kamer niet vaak op den voorgrond trad, heeft hij niettemin een zeer werkzaam leven achter den rug. Door zijn wijze van optreden genoot dit Katholieke Kamerlid de sympathie van velen. Hij was ook directeur-hoofdredacteur vau de R.-K Residentieboden In journalistieke kringen was 'uij eene ge ziene persoonlijkheid. Hij wist ook in tijden van politieken harts tocht te zorgen, dat zijn blad binnen de perken van het redelijke bleef. Met hem is een figuur heengegaan, die het sNoblesse oblige* in eere hield. Hij zal begraven worden te Zevenaar in Gelderland. Bij het heengaan van dit Kamerlid denken wij om het verscheiden van anderen als Mr. v. Deventer, Dr. Bos, we herinneren ons de ziekte van Mr. Troelstra en het trekt onze aandacht, dat behalve Mr. Goeman Borgesuis nog vier andere kamerleden door ziekte ver hinderd zijn de vergaderingen bij te wonen. Het komt ons voor, dat eene richtige vervul ling van het kamerlidmaatschap in deze tijden hooge eischen stelt. Vooral van de voormannen van iedere partjj wordt in deze dagen veel gevorderd. De vele gevallen van overlüden en ziekten zjjn o. i. aan deze zware taak niet vreemd. Het is ontegenzeggeljjk waar, dat onze volks vertegenwoordiging aan hooge eischen moet voldoen en hun, die zich bejjveren, hun taak naar behooren te vervullen mogen wjj onze dankbaarheid niet onthouden. In het laatst van December konden wij vernemen, dat verschillende groepen uit de Tweede Kamer het voornemen hadden den voorzitter der Kamer Mr. Goeman Borgesius bij zijn 70en verjaardag op 11 Januari te huldigen Mr. Goeman Borgesius, ondanks zjjne hooge positie een eenvoudig man, heeft voor die openbare eerbetooging meenen te moeten be danken, wegens de droevige tijdsomstandig heden. Weinig heeft hij toen kunnen vermoeden, dat ook zijn gezondsheidstoestanfi het in ontvangst nemen der welgemeende en talrijke hulde betuigingen zou verhinderd hebben. De Voorzitter der Tweede Kamer is de vorige week ziek geworden. Zijn toestand is ernstig. Met spanning zien zjjn talrijke vrienden en vereerders (die hij ook onder zjjne politieke tegenstanders vele telt) eiken dag uit naar berichten over het verloop van zijne ziekte. Steeds blijven helaas nog de berichten luiden Toestand onveranderd. Nog geene beterschap is ingetreden. Juist onder de Jtegenwoordige omstandig heden treft de ziekte van dezen bekenden staatsman dubbel zwaar. Vandaar, dat van uit ons gansche land eene warme belangstelling uitgaat naar zijn ziekbed en dat men vurig hoopt, dat een spoedig her stel mag volgen. Want Mr. Dr. Goeman Borgesius is niet de eerste de beste. Bijna veertig- jaren is hij onafgebroken kamerlid geweest. Als minister heeft hij grooten en vrucht baren arbeid verricht, belangrjjke sociale wetten zijn tot stand gebracht. Zelfs was hij de meerderheid van het Ne- derlandsche volk hierbij in zjjne ideëen ver vooruit, zoodat pas de latere jaren hem de waardeering voor zijn zegenrijken arbeid brachten. Hij is voorzitter der Liberale Unie, is her haaldelijk als adviseur bij kabinetsformatie door de Koningin gevraagd, was jaren in het bestuur van de vereeniging Volksonderwijs, waar hij verleden jaar in Mei bij het 50jarig bestaan dier vereeniging nog eene zeer toe gejuichte rede hield. llij had zitting in tal van commissies. Nu was hij sinds 1913 voorzitter der Tweede Kamer, welke zware taak hij met toewijding vervulde. Zijne groote verdiensten zijn herhaaldeljjk door de Kroon erkend. Geen wonder, dat ieder hoopt, dat dit werk zame lezen nog niet wordt afgesneden. Wij drukken bjj zijn 70en jaardag den har- telijken wensch uit dat een spoedige verbe tering kome in den toestand van den grijzen, maar energieken staatsman. Ons land en volk mogen nog veel van zijne uitmuntende gaven van hart en geest ver wachten. He tijden zijn er Diet naar, dat we onze bekwaamste mannen thans kunnen missen. De algemeene toestand. Het antwoord der Entente op de nota van Wilson Woensdag door Briand, namens de regeeringen der Entente, aan den Ameri- kaanschen gezant te Parijs overhandigd. De teks der nota zal worden gepubliceerd 48 uur nadat bericht is ontvangen, dat Wilson het stuk in handen gekregen heeft. Vermoedelijk bevat het in algemeene trekken de voorwaarden, waarop de geallieerden bereid zijn vredes onderhandelingen te beginnen. Dus niet de vredesvoorwaarden, in algemeene trekken, maar prealabele (jnasties, b.v, de eisch, in Engelsche bladen herhaaldelijk gesteld, dat Duitsehland eerst Frankrijk en België moeten ontruimen, voordat de onderhandelingen kunnen begin nen, fs dat het geval, dan is de hoop niet groot, dan het antwoord der Entente tot vre desbesprekingen leiden zal. Voordat een vaste grondslag is verkregen, waarop met kans op succes onderhandelingen kunnen worden ge voerd, kan geen der partijen haar verkregen posities opgeven, haar voordeeleu uit de hand geven. De eisch, tot ontruiming van Fran krijk en België, zou kunnen worden beant woord met den eisch tot ontruiming van de Duitsche kolonies en opheffing der Engelsche blokkade, als voorwaarde voor het openen der vredesonderhandelingen. De publicatie van de Entente-nota zal ons op deze en andere vragen, die rijzen kunnen, wel het antwoord brengen. Het ultimatum door de Entente aan Grie kenland gesteld in door de Grieksche regeeriüg aanvaard. Het werd in den ochtend van den 9en Januari door de gezanten der Entente aan de regeering te Athene overhandigd en gaf 48 uur tijd voor het inwilligen der ge stelde eischen. Die eischen strekken tot het inwilligen van de vorderingen, in de nota van 31 December gesteld, naar aanleiding van de gebeurtenissen op 1 December, toen een botsing ontstond tusschen de Grieksche en troepen en de ma trozen van het Fransche landings-detachement, en toen een aantal als Venizelistisch bekend staaade personen werden gevangen genomen en mishandeld. De gezanten der Entente- mogendheden eischten toen waarborgen tegen een herhaling van zulke voorvallen, waarvoor wel vrees bestond. Want de »Times« corres pondent te Athene schreef in de laatste dagen van December: »Ieder, die zijn leven niet op het spel wil zetten, moet zich trouw aan den Koning verklaren, welke meeningen hij overi gens ook heeft. De vrees voor een nieuwe uitbarsting der reservisten-beweging bebeerscht ieder, en men kan niet zeggen, dat die vrees ongegrond is Daarom eischte de Entente, dat alle troe pen, die buiten den Peloponesus zijn, naar dit schiereiland zullen worden teruggezonden, behalve dan de afdeelingen, die beslist noodig zijn voor den orde- en den politiedienst. Alle wapens en ammunitie-voorraden moeten naar den Peloponesus worden overgebracht. Het dragen van wapenen door de burgerbevolking en het houden van reservisten-vergaderingen zal moeten worden verboden. Alle Grieken, die bij de gebeurtenissen van 1 December te Athene gevangen zijn genomen, moeten worden in vrijheid gesteld, de generaal die voor de gebeurtenissen op 1 December verantwoorde lijk is, moet worden afgezet, olficieele ver ontschuldiging moeten worden aangeboden en de vlaggen van de Entente officieel en openljjk worden gegroet. Deze eischen die de vrijheid van handelen van Griekenland in het eigen land nog wat meer beperken, zijn door de Grieksche re geering aanvaard. Zij kon eenvoudig niet anders. »Contre la force il n'y a pas de re sistance*. Steeds duidelijker worden de pogingen, aan het Russische front om door krachtige aan vallen in het noordeljjk deel, tusschen de zee en het Narotsj-meer, de Duitschers te nood zaken troepen uit het zuiden, van het Roe- meensche front naar het noordeD te zenden. Er is in de laatste dagen hevig gevochten ten w. van Riga, bij Dunaburg, om het eilandje Glaudon in de Dwina, bij het Babit-meer. Het is natuurljjk mogelijk, dat tengevolge van herhaalde aanvallen door de Russen, troepenversterking in den sector van Riga noodig zal wezen, hoewel een eigen bericht uit Petrograd ons méldt, dat de Duitschers iD het Riga-front over een aanzienlijk aantal troepen beschikken, zoodat zjj hier in de TER MMSCB VOLKSBLAD. D® Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van logement-, koffie- en bier- huishouders en verdere ondernemers van voor het publiek toegankelijke bedrijven, dat van af heden op liet Gemeentehuis op de gewone kantooruren GRATIS verkrijgbaar zijn Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ingevolge artikel 12, le lid der Drankwet, ter openbare kennis dat bij ben is ingekomen een verzoekschrift ora vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein van JACOBUS FRANS YERLINDE, herbergier, wonende te l'er Neuzen, voor de beneden lokaliteit van het perceel kadastraal bekend gemeente Ter Neuzen sectie L no. 1623, plaatselijk gemerkt 40/42 en gelegen aan de Nieuwstraat. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van de ver gunning schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, den 9 Januari 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1