Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. j)e wacht Van het tyeiu bij tegenwerking. Van het Westelijk oorlogstooneel. Van het Oostelijk oorlogstooneel. Van het Italiaansch-Oostenrjjksche gevechtsterrein Van het Roemesnsche gevechtsterrein. No. 2741. Woensdag 10 Januari 1917. 28e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen. Voor België 95 cent bij Tooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15 ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 rogels 50 sent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootar8 letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M. DE JONGE, te Ter Neuzen. In Den Hang waren de verschillende poli tieke partijen overeengekomen den zetel van Mr. Dolk onbestreden te laten en hem door een geestverwant van dezen te doen bezetten. Mr. IJzerman had bij enkele candidaatstelling kunnen gekozen zijn. De S. D. P. (de partij, die zich afgescheiden heeft van de S. L). A. P.) kwam met een candidaat voor den dag, zoodat toch eene stemming moest gehouden worden. Zij was volgens de Middelb. Courant de fee, die vergeten was, maar op het eind verscheen, evenals als in het bekende sprookje. Natuurlijk werd Mr. IJzerman (unie- lib.) gekozen, maar niettemin was al de romps lomp van eene stemming noodig geweest. Dit voorbeeld haalt de Middelb. Courant aan als inleiding tot eene beschouwing over de a. s. Juniverkiezingen. Nu de politieke partijen het over de Grond wetsherziening tamelijk eens zijn geworden, wordt er overleg gepleegd om stemming dezen zomer onnoodig te maken, omdat kort daarna toch weer gekozen moet worden volgens het Algemeen Kiesrecht. Alle zittende kamerleden zouden dan bij enkele candidaats-stelling gekozen worden. Dat zou de kosten en moeiten van stemming en herstemming sparen. De Middelb. Courant wijst erop, dat wel rekening mag gehouden worden met de S. D. P., die roet in het eten zou kunnen gooien en onder deze omstandigheden eene beteekenis verkrijgt verre gaande boven de kleinheid harer partij. Wij zijn het in dezen met de Middelb. Courant volkomen eens. Hoe klein de S. D. P. ook zij, ze kan door hare tegenwerking iedere afspraak, hoe ge- wenscht ook voor,de natie, onmogelijk maken. Al zouden 8000 kiezers in een district het anders willen, 50 kiezers van de S. D. P. kunnen hun zin doordrijven en eene stemming noodig maken. Het is noodzakelijk, dat da politieke par tij 3D dit beseffen en bijtijds maatregelen nemen, om dit als het kan, te voorkomen. DE OORLOG. De algemeene toestand. Ook de Oostenrijksche Keizer heeft thans een legerbevel uitgegeven, waarin hij, nu de vijanden, »zonder zelfs onze voorwaarden te kennen* de hun aangeboden hand afwijzen, op zijn troepen een beroep doet verder met den vijand af te rekenen, en waarin hij op den vijand de verantwoordelijkheid legt voor de nieuwe offers, die zullen worden gevraagd. Ongetwijfeld zal het afwijzen van het vre desaanbod der centralen door de geallieerden den strijdlust der centrale legers opnieuw aan wakkeren en niet onwaarschijnlijk is het ook dat deze afwijzing, die bij de volkeren dei- centrale mogendheden en haar bondgenooten, den indruk zal vestigen, dat het op de inte griteit en het bestaan van hun landen is toe- gelegd, deze volken bereid zal maken tot nieuwe en zware opofferingen. De oorlog duurt voort, zet de sKöln. Ztg* boven eeD klein artikeltje, waarin het blad opmerkt, dat weekhartige lieden hebben ge tracht, in het antwoord van het tienvoudig verbond op de Duitsche vredesnota, nog een achterdeurtje te vinden, waarduor men toch nog misschien tot vredesonderhandelingen kon komen. Zulke lieden vergeten, zegt de Köln. Ztg., »dat het niet overeenkomt met de waar digheid van het Duitsche volk en de recht vaardigheid van onze zaak, om achterdeurtjes op te zoeken. Wij hebben, niet uit zwakheid, maar in het belang van de ljjdende menscb- heid en de bedreigde beschaving, openlijk en voor de geheele wereld een vredesaanbod ge daan en dit aanbod is onder smaad en laster afgewezen. Onze poging, ons en de wereld den vrede te hergeven, is gekendschets als een oorlogsmanoeuvre, waarmee de centralen nieuwe misdaden wilden rechtvaardigen en ons zijn onder de gemeenplaatsen voldoening, herstel en waarborgen vredesvoorwaarden gesteld, gelijk alleen een triomfeerend overwinnaar ze den geheel terneergeworpen tegenstander kan opleggen Daarop is slechts één antwoord, dat de Keizer in zijn legerorder heeft gegeven. De machthonger der vijanden wil Duitsch- lands vernietiging dus duurt de oorlog voort.* En de »Köln. Ztg.« dreigt dat de Duit- schers nu wel voor een volkomen Duitschen vrede zullen zorgen. Intusschen blijkt uit de redevoeringen van de Engelsche ministers Henderson en Barnes iets duidelijker de bedoeling, die de Entente had met de weigering van het Duitsche vre desaanbod. De geallieerden achten het noodig Duitschland de nederlaag toe de brengen, niet omdat ze Duitschland willen vernieiigen, maar omdat ze meenen dat alleen door Duitschlands erkenning van een nederlaag de kracht van de militaire kaste in dat land kan worden gebroken, hetgeen voorwaarde is voor een duurzamen vrede Maar zij willen die neder laag van Duitschland ook omdat ze van oor deel zijn, dat een vrede, die Duitschland het behoud van zijn invloed op zijn bondgenooten zou waarborgen, een te groot gevaar voor de toekomst in zich zou bergen, daar dan in Midden- en Zuidoost-Europa een zoo gewel dige aaneen gesloten militaire macht onder leiding van Duitschland zou blijven bestaan, dat men zich nog steeds op nieuwe agres sieve pogingen voorbereid zou moeten houden. Uit de redevoering van den Engelschen mi nister Barnes kan worden opgemaakt, dat de geallieerden de erkenning van Duitschlands nederlaag hierin zouden zien, dat Duitschland voor de opening van vredesonderhandelingen België en de bezette landen van de andere kleine volken zou ontruimen. Indien werkelijk de geallieerden de opening van vredesonderhandelingen van de inwilliging van deze eiseh afhankelijk willen stellen, zul len deze onderhandelingen zich nog zeker lang laten wachten Tenzij men geloof zou moeten hechten aan de talrijke berichten, die in den laatsten tijd in de pers der geallieer den voorkomen en waarin de toestand in Duitsch land en vooral ook die in Oostenrijk als zoo ernstig wordt afgeschilderd, dat een nog lang aangehouden weerstand der centralen niet meer te verwachten zou zijn. Ongetwijfeld is die economische toestand zeer ernstig, maar in de pers der Entente heeft men reeds eerder hierop berekeningen gebouwd, die tot dusver niet zijn uitgekomen en voor volken, die werkelijk meenen dat hun bestaan op het spel staat, zijn zeker nog wel meer offers te brengen, dan tot dusver al zijn gebracht. De toekomst zal leeren, in hoeverre de ver wachtingen der Entente over den invloed van den economischen druk gerechtvaardigd zijn. Wat de militaire actie betreft, in hoofdzaak bepaalt de strijd zich tot Roemenië, waar thans een nieuwe groote slag te wachten is aan de Serethlinie, die van drie zijden door de legers der centralen wordt bedreigd, n.l. bij Galatz, vervolgens in het centrum bij Foendeni en eindelijk in het westen bij de vesting Foesani. Het forceeren van deze linie zou de flank der Russen bedreigen en hen kunnen dwingen ook meer noordelijk zich achterwaarts te con- eentreeren. Op de overige oorlogstooneelen, waar, ge lijk in het westen vooral, de weers- en bo demgesteldheid thans geen groote actie schjjnt toe te laten, bljjft men zich tot kleine plaat selijke gevechten bepalen. Toch verdient het de aandacht dat in den laatsten tjjd weer krachtiger actie wordt gemeld van het noor delijkste Russische front, het front aan de Dwina. Het is immers te verwachten, dat Hindenburg niet den Russen gelegenheid zal laten, gelijk dat het vorige jaar geschiedde, om zich rustig voor een nieuw offensief voor te bereiden, en onwaarschijnlijk is het niet dat de gevechten aan het Dwinafront de in leiding zullen zijn tot een krachtiger offensief ook aan den noordelijken vleugel van het Russische front, tegelijk met het offensief, dat na de forceering van de Serethlinie tegen den zuidelijken vleugel van dit front kan worden ingezet Aan Hindeuburg is altijd de bedoeling toe geschreven, dat hij in het Oosten offensief, in hel Westen defensief wilde optreden en de loop van zaken sedert de aanvaarding van het opperbevel door Hindenburg, schijnt ook wel in deze richting te wijzen. Het zal nu moeten blijken of de geallieer den in den te Rome gehouden krijgsraad niet plannen hebben ontworpen, die deze voorne mens van het Duittsche legerbevel zullen door kruisen. Voorloopig is afwachten de boodschap. Officieele ccmmuniqué's. BERLIJN, 8 Jan. (Wolff) OfficieelBij het IJzerfront, in de boog van Yperen en t.u Noorden van de Somme heeft zich bij tijden een levendige artilleriestrijd ontwikkeld. Door geslaagde luchtgevechten en het vuur onzer afweerkannonnen heeft de vijand zes vliegtuigen verloren. PARIJS, 8 Jan. (Havas.) OfficieelDes nachts schermutselingen van patroeljes in de streek van Bouchavesnes en het bosch van Parroy. Van het overige front is niets te melden. BERLIJN, 8 Jan. (Wolff-) OfficieelFront Leopold van Beieren Ten Westen van den weg Riga Mitau hebben de Russen gisteren met sterke strijdkrachten aan een breed front den aanval herhaald. Aan de rivier de Aa wisteren zij de op 5 Januari verkregen ter reinwinst een stuk te vergrooten. Op alle an dere punten zijn zij bloedig afgeweerd. BERLIJN, 8 Jan. (Wolff) Officieel avond- berichtBij Riga hevige geschutstijd. ST. PETERSBURG, 8 Jan. (P. T. A.) Officieel Afdeelingen van ons hebben het dorp.(de naam ontbreekt, Red.) bij den Noordwestelijken hoek van het Tiroel moeras vermeesterd. Na een hardnekkig gevecht hebben zij vijan delijke loopgraven bezuiden de westelijken uit- looper vaD het Babit-meer benoorden het dorp Kaïntoen genomen. Zij namen vijanden gevan gen bemachtigden machinegeweren, loopgraaf werktuigen en een battery grof geschut Alle wanhopige tegenaanvallen van den vijand zijn afgeslagen. In den loop van den strijd bezui den het Babit-meer hebben wij sinds het be gin van de krijgsverrichtingsn van 5 Januari af niet minder dan 16 kaunonen buit gemaakt en ongeveer 800 vijanden gevangen genomen. Volgens het rapport van den daar bevel voerenden chef hebben onze troepen een bui tengewone volharding en weergaloozen moed betoond. On«e vliegers hebben bommen geworpen op Kowel, het dorp Holoby (30 werst ten zuid oosten van Kowel), op het station Zablotsj ten westen van Brody, alsmede op het dorp Jassenow ten zuidwesten van Brody. Een vjjandeljjke compagnie heeft na vuur- voorbereiding op onze ten oosten van Pere- pelniki (20 werst ten noorden van Zborof) gekantonneerde troepen tweemaal een aanval ondernomen, die telkens door ons vuur is gestuit. Vannacht hebben de Duitschers een gas aanval gedaan tegen een vak bij 't dorp No- wosiol, ten zuiden van Krowo. De drie gas wolken gingen gepaard met geschut- en mijn- vuur tegen onze schansen. Daar de aanval verwacht was, waren tevoren alle maatregelen genomen. Na de derde gaswolk daagden vij andelijke kolonnes op, die aanstonds door ons vuur zijn teruggedreven. ROME, 8 Jan. (Stefani.) OfficieelLangs het geheele front wisseÜDg van hevig geschut- t vuur. In Trentino gevechten tusschen verkennings- afdeelingen en tusschen vliegtuigen. Gisternacht is een orzer vliehtuigen, na boven Triëst te zijn geweest, langs de kust terugge keerd en heeft 200 pond ontplofbare stoffen op het spoorwegstation Nabresina en in de streek van Mont Quercito (Hermada) geworpen. Ondanks een hevige beschieting door de vijandeljjke batterijen is bet vliegtuig on gedeerd naar zijn uitgangpunt teruggekeerd. BERLIJN, 8 Jan. (Wolff) Officieel. Front aartshertog Jozel In weerwil van den sneeuw storm en de nijpende koude hebben wij den vijand tusschen de dalen van Putna en de Oitoz opnieuw terruggedrongen. Legergroed Mackensen De zevende Januari heett het negende leger, meer bepaaldelijk den zegevierenden Duitschen enOostenrijksch- Hongaarschen troepen van de generaals Krafft von Delmensingen en von MorgeD, een nieuw groet succes bezorgd. Ze wierpen de Roeme- niërs en de Russen uit het stevig versterkte gebergte van Odobesci op de Putna terug. Verder zuidwaarts is de reeds in October aan gelegde, nu nog verdedigde Milcovul-stelling stormenderhand genomen. In een scherpe ver volging werd den vijand niet de tijd gelaten om zich in zijn tweede linie aan het kanaal tusschen Foesani en Jarestea vast te zetten. Ook deze stelling werd doorbroken. Verder voortdringend, hebben wij deo weg Foesani Bolotesci overschreden. Vanmorgen vroeg is Foesani genomen. Uit de vermeesterde versterkingen zijn 3910 ge vangenen, drie kanonneu en verscheiden ma chinegeweren gehaald. BERLIJN, 7 Januari (Wolff) He groote boofdkwatier meldtDe Russisch-Roemeensche stelling Odobesci-Milcovu en de tweede linie tusschen Foesani en Jarestea zijn gisteien genomeD. Vandaag is Foesani ingenomen. Er werden 3900 gevangenen gemaakt. BERLIJN, 8 Jan. (Wolff.) Officieel avond- bericht De bij Foesani verslagen Russen wor den vervolgd. WEENEN, 8 Jan. (Korr. Bureau). Officieel. Legergroep Mackensen De vijand is gisteren bij Foesani opnieuw verslagen Terwijl Duitsche regimenten ten Zuiden en Zuidwesten van de stad de vijandelijke linies doorbraken, bestorm den de troepen van luitenant-veldmaarschalk Ludwig Goiginges in de streek van Odobesci twee achter elkaar gelegen vijandeljjde stellin gen. Tegelijk is de vijand ook in het bergland van de mgr Odobesci teruggeworpen. De Rus sen weken over het geheele front. Focani is sinds vanochtend acht uur in handen van de bondgenooten. Ze hebben 3210 man gevangen genomen en drie stukken geschut buit gemaakt. Front aartshertog Jozef: In de dalen van de Putna en de Susita hebben wij wederom vijandelijk gebied vermeesterd. Ook aan de boven Casinu zijn vorderingen gemaakt, die de vjjand ons door tegenaanvallen tevergeefs trachtte te ontrukken. TER HEMl VOLKSBLAD.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1