Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. LANDSTORM. Regeeringseieren. Melkvoorziening. Melkkaarten. Bekendmaking. Landstorm-Keuring. zeventigjarige. No. 2740. Zaterdag 6 Januari 1917. 28e Jaargang. Inschrijving in de registers voor den Landstorm. REGEERINGSEIEREN ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 maanden 75 cent voor binnen en buiteD Ter NeuzeD. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren. Brievengaarders en den Uitgever. Teler. Intere, No 15 ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 60 eent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken W O e U 8 (i a en Zaterdag m O r g e n by den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. B B s: De PRIJS der is deze week 11^ cent per stuk. De Burgemeester van Ter Neuzen. REKENINGEN ten laste der gemeente. Jaarklassen 1907 en 1906. TER NEIMSCH VOLKSBLAD. De Burgen-eester der Gemeente TER NEUZEN, brengt bij deze ter kennis van de in onderstaanden staat genoemde personen, dat zij ingevolge de Landstormwet in deze gemeente voor den dienst bij den landstorm zijn ingeschreven op den datum, in het register, voor de jaarklasBe eo onder het volgnummer, aehier ieders naam aangegbven. GESLACHT- EN VOORNAMEN. DATUM VAN GEBOORTE. DATUM VAN IN SCHRIJVING. Abrahamse Leunis de Blaaij Jacob David Bootsgezel Adriaan Reinier Bossinga Hidde Butler lzaak de Coninck Petrus Josepbns Dees Antbeunis Donze Jacob Dooms Frans Drabbe Adriaan Harmsen Willem Jacobus Heudrikus van Hecke Ludovicus Petrus Herrebout Josiaz van Houte Joannes Baptiste Petras Lan»en Jacobus Abraham Jannis Meensen Jan OoBtdijk Willem de Pauw FranciBcus Levimis Provoost Adriaan Retel Alex. Paul Federik de Ridder Jan van Riet Johannes de Smit Leopoldus Tollenaar Antbeunis Verdnin Pieter Verhelst Marinus Verlinde Cornelia Andries van Waes Levinus Jacobus Wagenaar Marinus van vVijek Daniel de VisBer Cornelia van der Bept Joost van Boven Adriaan Cornelia Cortvriendt Canaille FranciBcus Dees Albertns Dekker David den Dikken Aart de Doelder Leunis Dung Heinrich Carl Elsinga Anthonie Cbristiaau Abraham van Es Jacobus Willem Faas Arie de Feijter Francois de Fouw Jan van der Gouwe Johannes Hoek Arie van den Hoek Cornelis Hnijssen Jan Jacobus Kaan FraDjois van Kolk Cbirstiaan Loof Jan Willem Moes Pieter van der Peijl Florns van der Peijl Frederik Hendrik de Rijke Cornelis Daniel vod de SaDde lzaak Schelfhout Aloysius Schieman Jan de Smidt Jan Stoffels Pieter van der Straeten Franeiscns Johannes van der Velden Edemond Franciseus Stehanns Verheul Pieter Marie Vermeulen Cornelis Hendrik Albertns Vinke Jan Pieter van Wijck Jan van de Hor Jan de Krijger Alexander Jacobus de L-moée Betrancouit Henri Louis Corneille Nnytinck Emiel 1886 20 Maart 9 Augustus 31 Mei 1 April 19 November 3 October 5 September 30 October 15 November 24 Februari 24 Januari 9 September 9 Juni 6 Augostns 13 November 28 April 28 October 5 Juli 22 Augustus 2 Juui 3 Juni 12 Augustus 27 Frebuari 5 Januari 3 October 19 December 3 April 12 Januari 20 Juli 29 October 9 Januari 1887 5 October 16 Augustus '8 Maart 30 December 19 April 13 Mei 25 November 23 Juli 6 Februari 28 December 6 Juni 25 November 2 Februari 19 Juni 7 Januari 27 September 29 Mairt 12 Juni I9 Juli 17 April 15 Februari 12 September 8 Mei 7 November 10 Augustus 14 Februari 25 April 15 Augustus 27 Juli 16 November 29 Maart 10 November 2 Juli 9 Mei 14 Juli 23 September 6 December 2 Juni 31 Juni DE INCHRIJVING IS GESCHIED IN HET REGISTER MODEL No VOOR DE JAAR KLASSE. ONDER VOLG NUMMER. CO O O tv o cr <B CO h— OS o CL O CO O lijke kjïïllf"'wtrinT.n11.aDdenvermeld' kunnen ter secretarie dezer gemeente bekomen Kenn'sgeving, waarin hunne verplichtingen ten aanzien van den landstorm zijn vermeld Ter NeuzeD, 30 December 1916. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 81 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1* 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 86 34 35 36 37 38 39 eene persoon- De Burgemeester voornoemd, J. HÜIZIXGA. ESfir*' Burgemeester TER NEUZEN' en Wethouders van maken bekend, dat in hunne vergadering van 4 Jan. jl. besloten is, de navolgende personen uit te sluiten voor den verkoop van regeerings artikelen, wegens het niet nakomen hunner verplichtingen, te weten H. VAN DER BENT-SCHEELE. Wed. R. SCHEELE. P. W. DE FEIJTER. M. LOOF-KIEL. J. DE BREE Cz. Ter Neuzen, 5 Januari 1917. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, De Burgemeester, J. HUIZING A De Secretaris, L. WABEKE. De Hoofdcontroleur-Boekhouder van het Levensmiddelen bureau maakt bekend, dat, tengevolge van bijzondere omstandigheden, regeerings-ieren verkrijgbaar zijn a i/1/, cenl per stuk aan bet Bureau (Java) en bij den heer I. C. IÏOES, Vlooswijkstraat No. 33. Ter Neuzen, 5 Jan. 1917. De Hoofdcontroleur Boekhouder voornoemd, L. W. RIJNBERG. De Hoofdcontroleur-Boekhouder van het Levensmiddelenbureau maakt bekend, dat inge volge besluit van Burgemeester en Wethouders dezer gemeente met ingang van I Januari met de melkvoorziening vanwege de gemeente wordt opgehouden. De maximumprijs voor verkoop aan de verbruikers zal thans vermoedelijk 13 ent per Liter en 6f'/s eent per l/a L. bedragen, terwijl die voor de melkslijters daarmede in verband 10 cent per L. bij inkoop zal zijn. Overtreding van deze bepalingen wordt ge straft overeenkomstig de bepaling bij de Distri- butiewet. Ter Neuzen, 1 Januari 1917. De Hoofdcontroleur-Boekhouder, L. W. RIJNBERG. Houders van melkkaarten over de maand December 1916, worden verzocht deze ten spoedigste in te leveren ten kantore van het Levensmiddelenbureau (Java). Ter Neuzen, 1 Januari 1917. De Hoofdcontroleur-Boekhouder, L. W. RIJNBERG. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis van belanghebbenden dat de geneesmiddelen enz ten behoeve der armen, ge durende hot eerste halfjaar 1917, zullen worden verstrekt door den apothekér A. J. KLAASSEN, alhier. Ter Neuzen, 4 Januari 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN noodigen de ingezetenen uit, om de vorderingen, welke zij ten laste van de gemeente mochten heb ben, zoo spoedig mogelijk in te dienen en daartoe de uitersten termijn niet af te wachten. Ter Neuzen, den 4 Januari 1917. Burgemeester en Wethouders voornoemd» J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, brengt ter algemeens kennis, dat de dienstplichtigen bij den landstorm der jaarklassen 1907 en 1906 ge legenheid hebben zich aan een keuriDg te onder werpen bii den Keuringsraad, die zitting houdt te Ter Neuzen, in het Gemeentehuis op Vrijdag 9 Februari 1917, voormiddags 9.30 uur. Voor de Nos. 1—25 van de jaarklasse 1907, des namiddags 1.30 uur voor de overige Nos. der jaarklasse 1907. Op Zaterdag 10 Februari 1917, des voormiddags 9.30 uur, voor de jaarklasse 1906. Het welbegrepen eigenbelang van de landstorm- plichtigen maakt het zeer wenschelijk, dat zij zich voor deze keuring aanmelden, o.a. omdat zij ingeval zij ongeschikt mochten blijken nadat z(j in werkelijken dienst zijn gekomen en alsdan weder huiswaarts worden gezonden, hiervan moeilijkheden kunnen ondervinden ten aanzien van hun maat schappelijke of stndiebelangen. Onderwerpen zij zich aan een onderzoek bij den keuringsraad en blijkt daarbij voldoende van ongeschiktheid, dan worden zij vah den dienstplicht bij den landstorm terstond ontslagen en staan zij niet meer bloot aan de kans om als landstomplichtige in werke lijken dienst te worden geroepen. Wenscht een landstomplichtige bij een andere keurings raad. het onderzoek te ondergaandan kan de Voor zitter van eerstbedoelden keuringsraad hem daartoe op zijn verzoek toestemming verleenen. De landstormplichtigedie meent ongeschikt voor den dienst te zijn, heeft bovendien de gelegenheid aan den Minister van Oorlog ontslag van den dienstplicht te vragen met overlegging van een door twee geneeskundigen afgegeven verklaringook kunnen worden overgelegd twee afzonderlijke verklaringen, elk geteekend door een genees kundige Van deze gelegenheid kan ook gebruik maken degene, die reeds door den keuringsraad geschikt is verklaard. De handteekening van den geneeskundige op de verklaring moet gelegaliseerd zijn door den Bur gemeester der gemeente, waar de geneeskundige woon plaats heeft. Is de landstormplichtige in het buitenland gevestigd, dan mag de verklaring ook zijn afgegeven door twee personen, bevoegd tot uitoefening van de geneeskunde in het Rijk, waar hij gevestigd is. De ver klaring moet dan evenzeer behoorlijk gelegaliseerd zijn. De tijd, waarop de landstormplichtigen van de jaarklassen 1907 en 1906 in werkelijken dienst zullen moeten komen, kan thans nog niet worden bepaald. Behoudens onvooorziene omstandigheden zal echter hun opkomst in de eerstkomende maan den nog niet plaats hebben. De landstormplichtigen kunnen hun wenschen met betrekking tot hun indeeling, hetzij bij de zee macht, hetzij b\j een bepaald wapen of korps, ken baar maken aan den Voorzitter van den keurings raad Het is evenwel niet zeker dat aan hun wen schen zal kunnen worden voldaan. Ter Neuzen, 3 Januari 1917. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Bij het einde des jaars vierde een der meest bekende persoonlijkheden van ons land zijn 70en verjaardag. Het was de heer Domela Nieuwenhuis, wiens naam jaren terug op ieders lippen lag. In eene drukke bijeenkomst van vrienden en vereerders te Amsterdam is de jarige warm gehuldigd. Hij is de voorman der vrij-socialistische of anarchistische beweging in ons land. Er was een tijd, dat de mannen der S. D. A. P. en der S. D. P. met de vrije socialisten vereenigd waren in den Sociaal-Democratischen Bond. Die tijd ligt reeds verre achter ons. De heer Domela Nieuwenhuis is een der eersten geweest, die de socialistische beginselen in ons land ingang trachtte te doen vinden. leder der ouderen onder ons weet, hoe hg pas uit de gevangenis ontslagen, zitting nam als lid der Tweede Kamer. Hij heeft geen lid willen blijveD. Hij meende, dat het socialistisch beginsel als parlemen tariër in het gedrang kwam. Van dien tjjd af verklaarde hij zich tegen het zitting nemen van socialisten in het par lement. Van dit standpunt is hg nimmer meer af geweken.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1