Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. flinwjaar. der bevolking (e Ter Neuzen. No. 2739. Maandag 1 Januari 1917. 28e Jaargang. UIT ONZE OMGEVING. bWEZe? WljSheH SchiP-Staat bodt êtP53.r«a ZaA.„lV'r Hoogwatergetij te Ter Neuzen. ABONNEMENTSPRIJS: Par 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzen Voor België 95 cent by vooruitbetaling, Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgeven Deze Courant verschijnt eiken W O e U 8 (1 a X a ï-x tt Telef. Interc. No 15 ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 oent; elke regel meer 10 cent. By abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Zoo kwam ook thans weder de laatste maand van een vollen jaarkring. December met zijne lange gezellige avonden, met zijn St. Nicolaas, zijn Kerstfeest en eindelijk als laatste stond daar St. Sylvester om den tijdkring voor goed te sluiten. Hoe snel vlieden de jaren vooit Blaadje voor blaadje neemt men dag aan dag van den lijvigen kalender. Hij wordt dunner, maar men ziet het nauwelijks. En eindelijk toch gaat ook het laatste blaadje er af. J Wat kan er in een enkel uur niet gebeuren En zoon jaar bevat 365 of 366 dagen. Ver deel ze in uren en ge krijgt een eerbiedwaardig getal. En tot het laatste toe rollen die uren voor- bg, die uren weer opgebouwd uit minuten, uit seconden, zooals de grootstê woestijnen ontleed worden tot de nietige zandkorels, waaruit ze ontstonden. De tijd rolt voort, snel, gevoelloos, maar gestadig met nooit wisselenden gang, al schijnt het ons menschen vaak toe, of bij in onze smarte langzaam, in onze vreugde gauwer gaat* Wij hooren den wiekslag der voorbijsnel lende dagen niet. Wij leven voort in ons klein of groot gedoe, in onze dagelijksche werk- zaamheden, in de zorg voor ons huisgezin of voor eigen bestaan. Maar op den laatsten avond des jaars laten we onze gedachten verwijlen in de dagen, die achter ons, liggen. Oudejaarsavond is de avond der stille her denking van veel vreugde of van groote smart. En zooals men in het huisgezin zich zet om onder elkaar te bedenken, wat de welhaast afgesloten tijdkriffg aan familie en Vrienden bracht, om met vreugde te zien hen, die tot het ouderlijk huis terugkeerden of met wee- mopr1 te herdenken die ons lief waren en van ons heengingen, zoo, zetten wij ons ter neder om in het kort aan te stippen, wat dit jaar aan de wereld, aan ons land, aan onze streek en, onze plaats bracht. Het eerst denken wij eraan, hoe wederom met de Kerstdagen de vredesklokken ons schril in de ooren klonken, hoe voor de derde maal reeds er eene schrijnende tegenstelling is tusscheen het s>Vrede op Aarde« in de bede- L^buiten*101 rUm°er Van den bloe(bgen krijg Wij gevoelen dat bij ons, in het land des vredes, dat wel zijn tol te betalen had, hoe Janger hoe meer, in de verschrikkelijke om standigheden, die worden doorworsteld, maar dat toch nog als eene klein, vreedzaam plekje ligt, tusschen de aanbeukende golven rondom. Als uy dat gevoelen, hoe moeten dan op avoTdnTg Ir6" 3lS Kerstdag en Oudejaars avond, de millioenen meDscheu zich gevoelen van die landen (en ze omvatten op enkele eine stukken na ons geheele werelddeel), den nnt WI I'M gf'lwongen deelnemen aan en ontzaglijken worstelstrijd onzer dagen. sten aa, deelnemers aan den reusachtig- gewaagde °0it de geschiedenis we hS voHn°g gr00ter Sarden dan toen brachten J3ar °DZen n,euwjaarsgroet onvaste politiek, i„ ee„ moeras r/ V an alle landen in Europa zijn alleen Spanje Noorden 7 7deIdaDd en d™ 'ijken in liet orden Zweden, Noorwegen en Denemarken °g toe buiten het wereldconflict gebleven Overal woedt de strijd, in Afrika, in Azië land iTde lucht81' W3ter' °Dder W&ter ta daglüLeTntiendlaCht°/ÖrS vermeei'dert iederen milliowea den' de schuldenlast met En nog geen einde V\ ij, die tegen de oorlogvoerende landen aanpalen, wij weten en wij zien het, wat ook ons land ondervindt bij den drang, door de strijdenden op elkaar geoefend. Dok dit jaar zagen wij de Zeppelins en de vliegeniers, de deserteurs en de vluchtelingen uit België, waar de rechtsschennis tot het uiterste gestegen is, waar duizenden bij dui zenden burgers in slavernij werden wegge voerd, om voor den vijand gedwongen arbeid te verrichten. Een ding brengt ons troost. Een lang durige strijd als deze is, verhardt het ge moed. 1 och zijn niet alle betere gevoelens verstikt. In ons land, in Amerika, in alle neutrale landen der wereld 'ging een kreet van afschuw en protest op tegen deze slave- lgke wegvoering van onze buren. Ook ons land heeft bij de Duitsche regee- ïing geprotesteerd tegen dit wegvoeren van burgers. Vele protesten heeft onze regeering dit jaar wederom verzonden, naar Engeland tegen het aanhouden van onze handels- en visschers- schepen, naar Duitschland wegens het on rechtmatig torpedeeren onzer mooie vaar tuigen. Het Oranjeboek licht ons zoo nu en dan in, hoe onze regeering tegen onwettige hande lingen der oorlogvoerenden optreedt. En in het algemeen is ons volk'dankbaar voor wat deze regeering op verschillend ge bied deed. Mij bleven de lasten van den oorlog on dervinden. Wij zien het aan de mobilisatie, wij voelen het aan onze belastingen, aan ver schillende wetten, noodig geworden om de toekomst het hoofd te bieden (de distributie- wet b.v.) Als wij over den hart en zinnen beheer- schenden oorlog spreken, zouden wij andere gebeurtenissen op het wereldtooneel bijna vergeten. J In Mexico blijft het rumoerig, dreigend is een oogenblik de kwestie geweest tusschen Amerika en Mexico, zoodat ieder ook daar oor- og verwachtte, in Portugal was het niet steeds rustig zoomin als in Ierland. In China blijkt de rust ook nog niet voor goed weergekeerd, meer dan eens dreigde conflict tusschen China en Japan. Ontzettend is de indruk van wat in Arme- dan 8nnnooez 1)lrke" gebeurde Niet minder dan 300000 (anderen spreken van een millioen) slachtoffers onder de Armenische Christenen moeten daar ais offers der Turken gevallen Later wij ons thans bepalen tot het eigen and. De visscherij en de buitenlandsche vracht vaart gaven goede uitkomsten, over het geheel ging het ook in de nijverheid niet slecht, al moest wel eens een bedrijf door gebrek aan grondstoffen worden stopgezet. De aanvoer van graan veroorzaakte moei- ijkheden, zoodat een tijdlang het oorlegsbrood hoogtij vierde de aardappelenoogst was uit jaar veel minder en maant tot zuinigheid aan, de duurte der levensmiddelen nam toe, het gebrek aan sommige vergrootte. lij het begin dezes jaars werd in het bij zonder Noord-Holland door eene verscbikke- lijke overstrooming getroffen (merkwaardiger- wyze door eene Fransche dame, Madame de Ihebes voorspeld). Jlji da materiëele schade vielen helaas pok slachtoffers, vooral op Marken zich ide ,7Nede[,land8clie aard verloochende zich niet. Van alle kanten daagde hulp, om den nood zooveel mogelijk te lenigen. als Z7 lndusïriëen ontstonden in ons land fifnni g Van den °°rlog' ook onze streek, uroote winsten werden ook dit jaar door GelukkiS verminderde (men et het in onze plaats) de werkloosheid en stegen op verschillende plaatsen de loon en. Door duurtetoeslag of verhoogiag der sala a 1 e r li a g m o r g e u by dep Uitgever^M^DE JONGE, te Ter Neuzen. rissen kwam men op vele plaatsen den amb tenaren te hulp, om het hoofd boven water te houden. Helaas niet overal en niet steeds voldoende Wie het zelf goed heeft, denkt .zich vaak zoo slecht in de ellende van anderen in! Een evenement was de komst der Koningin naar Zeeuwsch-Vlaanderen. Al gold haar bezoek de inspectie der troe pen, toch wenschte de burgerij uiting te geven, V°^ in deze das:en' van hare aanhankelijkheid. frettende bewijzen werden hiervan gegeven te Ier Neuzen, te Axel, Hulst, Zaamslag, in het land van Cadzand, kortom overal, waar zij als vertegenwoordigster der natie verscheen Al zag men nog geene zeebooten in onze haven toch was ook in Ter Neuzen de werke loosheid minder. Het verkeer werd gemakkelijker, nu een stoombootdienst op Hansweert werd geopend, e tram verbint vele plaatsen met onze stad. Dè spade werd in den grond gezet voor ae nieuwe los- en havenplaatsen. Op politiek gebied zij herinnerd aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten, die wel eene versterking van links brachten, maar met voldoende. De Eerste Kamer toonde nog weimg begrip van den ernstigen toe stand, dien we doorworstelen. De verwerping der successie-belasting craf hmrvan weer een nieuw doorslaand bewijs t'langryk was de Grondwetsherziening op twee punten. H Art. 80 bracht de eindelijke invoering van Algemeen Kiesrecht (nog niet aangenomen). De wijziging van art. 192 (onderwijs) maakte velen beducht voor de volksschool der natie Mannen van beteekenis op politiek gebied, schelden B°" M'' T'de""" In onze plaats had in de laatste maand eene gemeenteraadsverkiezing plaats, waarbij de liberale candidaat met aanzienlijke meer derheid won. Zoo hebben we zeer beknopt aan onze le zers de herinnering verlevendigd aan wat in dit jaar voor merkwaardigst voorviel. Het laatst van dit jaar bracht ons het vre desaanbod van de Centrale Staten, de vredes voorstellen van Wilson, van den Zwitserschen Bondsraad, van Zweden. Het oude jaar ging heen. 1917 staat voor de deur. De twaalf slagen van middernacht doen zich hooren. arnilie, vrienden en bekenden brengen hun nieuwjaarsgroet. Wat zullen wij beter doen ten behoeve van ons land en volk, maar ook n het belang van de oorlogvoerende natiën het zijn immers ook menschen!) zelf, dan de hoop uit te spreken dat 1917 ons den lang verwachten vrede breDge Wij hopen, dat het ons land goed ga, dat Gezegend zij ook deze streek en onze plaats. Wij hebhen voor onze richting onverzwakt Wp li ln u,1916 gedaan' wat we konden. We zullen blijven voortgaan ons mooi be ginsel te verdedigen en te verbreiden. 9 ar'ken voor den steun en waardeering door ons bij dit pogen ondervonden. Bij vernieuwing roepen wij de medewerking staan aan °DZe zlJde behoo'en te In vertrouwen hierop gaan wij met moed het jODge jaar tegen. Aan allen een gelukkig nieuwjaar! In de Donderdagavond gehouden ver gadering van de Kamer van Koophandel en abrieken te Ter Neuzen deelde de voorzitter mededat in het onderhoud dat hij naar aanleiding van een ingekomen klacht, met de rijkshavenmeester had gehad, gebleken was, dat deze zelf ook overtuigd is, dat het moeilijkheden oplevert, als het havenkantoor met op bepaalde tijden geopend is, om hem te spreken. Hij wil gaarne medewerken, om zooveel mogelijk tusschen 9 en 12 uur in den voormiddag aanwezig te zijn, doch kan dit niet garandeeren, aangezien zijn dienst, ie zich uitstrekt tot de grens voorbij Sas van Gent, op alle tijden zijne aanwezigheid elders kan vorderen. Het is hem dus geheel onmogelijk, vaste tijdstippen te stellen, waarop hij jvoor het publiek te spreken is. Hoe dit verder zal gaan met de waarneming der be trekking van adjunct-inspecteur van den havenarbeid door den havenmeester, werd daaromtrent opgemerkt, dat dit nog te nieuw is om daarover reeds een oordeel te vellen en dat zal moeten worden afgewacht hoe dit in de praktijk werkt. De voorzitter verklaarde in deze diligent te zullen blijven. Ingekomen was een schrijven van den heer Dm-.bain, te Brussel, die adressen uoeir voor leveranciers van mosselen, liefst per schip, te Leuven, tegen contante betaling over Hollandsche banken. Bij ministerieel besluit is met ingang van 16 Januari benoemd tot hulpsluismeester aan de sluizen van het kanaal te Ter Neuzen de beer C. Gijsberts, te lJmuiden. - Aan de grens in Zeeuwsch-Vlaanderen is Donderdagnamiddag een gehuwde Nederland- sche korporaal door den electrischen draad gedood, waarmee hij bij ongeluk in aanraking Hp nV7 120_7,26 Dec' ZÜ" ter kennis van den entralen Gezondheidsraad gekomen de navolgende besmettelijke ziekten in Zeeland Roodvonk: 1 geval te 's-H. Arendskerke, Hulst, Cats en Ritthem. Diphteritis 1 geval te Breskens, 5 te Elle- woutsdgk, 1 te St.-Jansteen. In den loop dezer week zijn alhier de volgende personen gevestigd D. Sweepe, waarn. Rijks-ontvanger, Lange Keikstraat 84 van Alkmaar U Koole Vertrokken P. Meeusen, dienstbode, Vlooswjjksfraat 62 knppl f de A> K- Geensen, schippers knecht, aan boord naar Vlissingen P. M Romeijn, dienstbode, Kazernestraat 10 naar Santpoort. DAGEN. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrjjdag Zaterdag Zondag 1 Jan. 2 3 4 5 6 7 Voorin. Nam. 7.21 7.53 8.27 9.4 9.40 10.15 10.52 41.24 11.53 0.19 0.43 i-ö 1.26 1» 1»

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1917 | | pagina 1