Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Nieuwj aarwenschen. Kerstmis cn Vrede. Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2738. Donderdag 28 December 1916. 27e Jaargang. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter NeuzeD. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Intere. No 15 ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 oent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- et» Zaterdagmorgen by den Uitgever M, DE JONGE, te Ter Neuz e n. liet eerstvolgend nummer zal in plaats van Zaterdag morgen op Nieuwjaarsmorgen verschijnen Evenals het vorige jaar zal ook dit jaar de gelegenheid worden openge- gesteld op den Nieuwjaarsdag zijn compliment van den dag te brengen aan Familie, Begunstigers en Vrienden. Voor slechts 30 cent worden deze advertentiën geplaatst. Spoedige opgave worden beleefd verzocht. DE UITGEVER. Voor de derde maal hebben de Kerstklokken geluid, in bet derde jaar hooren wij het »Vrede op aarde", terwijl gansch Europa siddert onder den bloedigsten krijg, dien de geschiedenis heeft te boeken. En weer vraagt de mensch'neid zich af Wanneer zal de vrede komen Nog dondert alom het kanon, nog vraagt iedere dag tallooze bloedige olfers. Maar toch is er meer licht in de harten dan anders. De hoop is levendiger geworden. Men meent, zij het nog in de verte, het einde te zien. Want er is door de machthebbenden van vrede gesproken. Zeker de verwachting is luttel, dat op het vredesaanbod van Duitschland zal worden ingegaan. En ook de vredesbemiddeling door Amerika's president heeft weinig kans op verwezenlijking. Vooral in Frankrijk is mer. slecht over het voorstel van Wilson te spreken. Niet te verwonderen, als men bedenkt, dat dit land de bloedigste offers heeft gebracht. Vooral wordt het in de landen der gealli eerden afgekeurd, dat Wilson in zijn voorstel aanvallers en aangevallenen over ééne kam scheert. Ongetwijfeld zouden de vredespogingen van neutrale staten een gunstiger onthaal vinden, zoo indertijd de neutraliteitsschennis van Bel gië en andere oorlogsmisbruiken door die landen openlijk waren afgekeurd. Maar al verwachten wij op dit oogenblik niet veel van vredespogingen, de tooverklank van het woord vrede heeft geklonken, heeft ontroering gewekt. En reeds dit is iets, dat voor de toekomst hoop geeft. Er is van vrede gesproken, er zal over blijven gesproken worden. En daarom kan men met deze Kerstmis voor het eerst een lichtstip zien tnsschen de donkere wolkenmassa, die over Europa hangt. Officieele communiqué's. PARIJS, 25 Dec. (Reuter.) Communiqué. Aan de Som me werden gisteren drie vijande lijke vliegmachines neergeschoten. Gisteren nacht wierp een onzer luchteskaders bommen op het vijandelijk vliegkamp te Vraignes en op munitiedepots te Athies en Mons. LONDEN, 25 Dec. (Reuter.) Veldmaarschalk Haig berichtGedurende den nacht voerden wij met succes bekroonde raids in da vjjande- ljjke loopgraven ten westen van Augres, ten Suidwesten van Lena en ten oosten van Ar- mentières uit eD maakten daarbjj talrijke ge vangenen. In den loop van den dag van den 25sten heersche er groote arHllerieactie. Wij bom bardeerden systematisch de verdedigingswerken en de hoofdkwartieren van den vijand en richt ten daar groote schade aan. PARIJS, 26 Dec. (Havas.) (Communiqué) Van den afgeloopen nacht valt niets te ver melden behalve vrij groote artillerie-activiteit in de streek van Lihons. Den 25sten Dec. wierpen tien Franse he vliegtuigen bommen op het station en de barakken te Nesles, en de barakken van Cha- pitre en Ours-camp. BERLIJN, 26 Dec. (W. B.) (Officieel.) In eenige sectoren van het front van Yperen aan weerszijden van het kanaal van La Bassée en ten westen van Lens nam de artillerie-actie toe. Verscheiden aanvallen van sterke Engelsche patrouilles zijn afgeslagen. BERLIJN, 26 Dec. 'sav. (W. B.) (Offi cieel.) Aan den noordelijken oever van de Somme nu en dan hevig vuur. Overigens niets belangrijks. De strijd bij Yperen. Gewonden. Aanvallen van aviateurs. VAN DE GRENS, 25 Dee. (Telegraaf.) Voortdurend wordt Yperen in de communi qué's genoemd. Een tweetal weken geleden, toen tot in Zeeland dag en nacht het geweldig bombardement werd gehoord, deden de Duit- schers een poging om bij Yperen een succes te behalen. Nu begrijpen we, dat ze gaarne daarmee hun vredesbetooging hadden gesteund. Men nam maatregelen voor een grooten aan val. Rousselaere, Kortryk en vooral Meeüen waren vol soldaten. Deze troepenmachten zijn er nog en er is geweldig gevochten. In de Leiesstreek spreekt men zelfs van den laatsten grooten slag. De geweldige artillerie-actie der Engelschen verhinderde den Duitschers echter hunne volle kracht te ontplooien, 't Was een allervreselijkst gebulder. Meenen en Kortryk lagen 36 uur achtereen te schokken op hun grondvesten. De Engelschen waren op hun hoede voor elke poging om tot het offensief over te gaan. Alle pogingen werden dan ook verijdeld, echter met zware verliezen voor de Duitschers. Weer hebben deze veel levens voor 't onbereikbare Yperen gelaten. Te Meenen en Kortryk kwamen de gewonden niet alleen met de tram van Geluwe en Dadizeele, maar ook per auto en vooral per wagen aangestroomd. Vele ongelukkigen konden niet bijtijds verzorgd worden en men zag afschuwelijke tooneelen. 't Genakel, de nonnenschool en 't hospitaal te Meenen liggen overvol. Dezelfde toestand heerscht te Kortryk. We meldden reeds, hoe op Zaterdag 16 December van Yperen 1800 gewonden te Gent aankwamen en er niet vol doende lazaret-treinen waren om de minder gekwetsten naar Aken door te zenden. Veel gewonden bezweken. Te Meenen zag men rijen wagens met dooden naar het reeds zeer uit gebreid kerkhof achter 't station rijden. Het station zelf is ook tot hospitaal ingericht. De Duitschers nemen ijverig maatregelen om de streek achter het Ypersche front ge weldig te versterken langs Ten Breelen, Gheluwe en Ledegem leggen ze borstweringen met schuilplaatsen, stands voor geschut en mitiailleurs aan en zelfs de stad Meenen wordt in staat van verdediging gebracht. De groote kelders op de markt en in aangrenzende straten worden tot »Untetstand« ingericht. Eiken dag werpen Engelsche vliegers bom men op allerlei weken. Te Ten Breelen ver nielden ze enkele dagen geleden een barak, waarin een dertigtal Duitschers dood bleven. De aviateurs toonen dikwjjls de grootste stoutmoedigheid. By denzelfden aanval werd het afweerkanon, dat de areoplaan beschoot, door een snel dalenden vlieger met een bom vernield. De twee mannen, die het bedienden, werden gedood. Veel bommen troffen de spoor lijn buiten de Brugstraat te Meenen, waar de sporen voor Rousselaere en Kodrtryk schei den. Het is de verbinding van het Zuidelijk front bij Yperen met KortrykGent. Dat de Duitsche overheid hier ernstige moeilijkheden heeft roet haar eigen soldaten is te Kortryk en Meenen volstrekt geen geheim. Arrestaties van dienstweigeraars en deserteurs hebben dagelijks plaats en onlangs werd uit Meentn een geheele compagnie onder sterk militair geleide weggevoerd. De soldaten snak ken naar het einde, vreezen het bombardement der Engelschen als een hel en klagen over od- voldoende voeding. Van de groote verbetering aan het Westelijk front, waarvan de vredes- proclamatie getuigt, ziet men hier althans niets, tenzij men met verbetering bedoelt het pressen van duizenden burgers tot militairen arbeid, daai, waar deze blootstaan aan gra naten, bommen van aeroplanen en andere gevaren. Fransche persstemmen over Wilson's nota. PARIJS, 24 Dec. (Havas.) De bladen herin neren aan de bewoordingen van het antwoord, hetwelk president Lincoln gaf op het voorstel van Napoleon III, toen deze na 21 maanden oorlogvoering aan de regeering te Washington een regeling voorstelde, welke naar hij meende geschikt was om een hijlegging van den strijd tnsschen Noord en Zuid te vergemakkelijken. President Lincoln sloeg het voorstel af en voegde daaraan toe, dat de regeering er niet over dacht de taak los te laten, haar door de natie plechtig opgedragen. Zelfs al had zij er over gedacht dan zouden er nog machtige redenen genoeg zijn geweest om het niet te doen, daar een dergelijke vrede ten koste van scheiding, dadelijk door het verontwaardigde Amerikaan- sche volk zijn verworpen mochten de Ame- rikaansche regeerders onder een of anderen invloed of wel uit vrees in hun nationalen plicht te kort schieten, dan zouden zij dade lijk op wettige wijze worden afgezet en vervan gen door andere bestuurders met vaderlands lievender en krachtigc-r karakters. PARIJS, 24 Dec. (Havas) De bladen blijven lange commentaren wijden aan den stap van Wilson de persstemmen van alle richting blijven unaniem protesteeren tegen de gelijk stelling tusschen de beide groepen oorlogvoe- redden. Het »Journal des Débats* schrijft Wij hebben geprotesteerd, wij protesteeren en blijven protesteeren met alle kracht, welke geen enkele militaire gebeurtenis zou kunnen ver minderen, dat wij slachtoffers zijn geworden van een afscbuwelijken overal met voorbedach ten rade. Servië, dat tot voorwendsel diende om den oorlog te beginnen België, dat door een overval den Duitschers een bliksemsnel succes moest verzekeren, is vernietigd en tot slavenij gebracht. De meest plechtig bezworen verdragen, en daaronder die mede-onderteekend zijn door Amerika, zijn verscheurd. Hoe kan president Wilson zich in dezelfde bewoordin gen richten tot de slachtoffers en de beulen De neutralen hebben het niet hun plicht geacht de stem te verheffen, toen de oorlog in Europa werd ontketend thans kunnen wij niet dulden uitgenoodigd te worden ons stand punt toe te lichten ten opzichte van het her stel van den vrede onder dezelfde voor waarden als onze aanvallers. Oostenrjjk en Duitschland namen het initiatief tot de vijan delijkheden. Het staat aan hen hun oorlogsdoel en vredesvoorwaarden te doen kennen. Wjj verdedigen ons. Onze voorwaarden vloeien voort uit de omstandigheden, laten zich gemakkelijk gissen en zjjn vele malen genoemd n.l. vol ledige teruggave van de bezette gebieden, volledig herstel van de aangerichte schade, afdoende waarborgen tegen nieuwe aanvallen. De >Liberté« schrijft Waar wil president Wilson, die de zwakke volkeren wil hescber- men, de waarborgen vinden tegen een herha ling van de verplettering van Servië en den aanslag op België? Hoe wil men den keizer, den kroonprins en den kanselier gelooven, wanneer zij het hebben over hun menschlievend- heid, wanneer men ziet, dat Duitschland uit geput is wanneer men denkt aan hun karak ter, het verleden, hun vroegere uitlatingen en alles er op wijst, dat zij slechts een wapen stilstand willen om de straf te ontgaan en een nieuwen oorlog voor te bereiden Deportaties in 't Vlaamsche etappengebied. Als slaven aan 't front. VAN DE GRENS, 25 Dec. (Telegraaf.) Neen, nog is de neutrale wereld of de Bel gische regeering niet volledig ingelicht over de deportatie der burgers in België. We moeten hier bijzonderheden mededeelen, die al 't har telijke van dit Duitsche stelsel aantoonen, bij zonderheden, niet meer uit 't nog eenigszins open generaal gouvernement, maar uit 't strengst afgesloten deel van het etappengebied en wel de zóne Kortrijk-Ledegem-Meeuen-Gheluwe, dus tot op 5 K.M. van het Ypersche front. Hier, waar geen controle is en men zonder pas geen straat verder kan gaan, is de terreur volkomen meester. Welnu, te Rousselare- Kortrijk, Meenen, Wevelgem, Ledegem, Dade- zeele, Gheluwe en in de andere ongelukkige dorpen zijn slechts weinig burgers ongemoeit gelaten. Ook hier verschenen de bekende plak katen, daar ontmoetten de Duitschers ook den bekenden tegenstand. Arrestaties van de on- willigen volgden, die men tol gehoorzaamheid dwong door den honger, opsluiting op water en brood. Men liet geeD enkelen stand onge moeid. Zonen van goeden huize, boeren en vlashandelaars werden zoowel aangehouden als werkloozen. Groote groepen zond men naar Duitschland, ten minste zoo meenen de achter geblevenen, want de bestemmingsplaats kent men nog niet. Toch moest die wegvoering slechts een ander doel maskeeren. De overheid had een hartelijker plan en voerde het uit. Duizenden burgers der genoemde plaatsen wor den als slaven naar het front gevoerd van Meenen bij Zonnebeke en Ten Brielen, dus naar de vuurlinie mogen we zeggen, om er den arbeid te doen van soldaten, van wien er wellicht nu in de Karpathen of Roemenië strijden. We herhalen dus, dat de weerlooze burgers aan het front bij de vuurlinie werken en ook bier is gebeurd, wat we over Gentenaars aan de Somma meldden. Er zijn burgers gedood en gewond. De dwangarbeiders leiden een ellendig leveD. Ze moeten zich tevreden stellen met een brood voor drie dagen en 's middags een schep soep met slappe koffie. Ze slapen in barakken. Zon dags mogen de slaven naar huis, als ze ten minste niet gestraft worden. Welnu, ook iu deze zóne moeten ouder9, vrouwen en kinderen 't zoo schaarsche eten besparen om den zoon of den mun, die zwaren arbeid te verrichten heeft, nog wat te kunnen afstaan en dat noemt men leniging der werkloosheid en vermindering van ondersteuning Van Rousselare, Thorhout en omgeving voert men de arbeiders naar Maarslede, Langemark en Couckelare tot nabij Dixmuiden, maar het eigenaardigst verschijnsel is, dat nimmer de nationale geest zoo levendig was als nu. Nooit klonk in die bezette steedje» en dorpen zoo luid, zóó vrij en frank als thans het »zij zullen hem niet temmen, den fieren Vlaamschen leeuw*. Dat is.'t antwoord op het arresteeren, van bed lichten, opsluiten en naar 't front voeren van vele duizenden Vlaamsche burgers. Als Zaterdags de burgers terugkeeren, moe, besljjkt van top tot teen, ongeschoren, dan vormt dit tooneef een zonderling contrast met het fier gezang.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1