i Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Hieuwjaarwenschen. Bekendmaking. Pc Vrede. Kamer van Koophandel en Fabrieken. Verstrekken Kegeeringsvleescli. Levensmiddelen bureau. Opgaaf Bloem. Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2737. Zaterdag 23 December 1916. 27e Jaargang. REGEERINGSEIEREN ABONNEMENTSPRIJS: Por 3 maanden 76 cent yoor binnen en buiten Ter NeuzeD. Voor België 95 oent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. latere, No 15 ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 50 oent; elke regel meer 10 oent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte- Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. Wegens het Kerstfeest zal de volgende week slechts één noinmer verschijnen en wel op Donderdagmorgen. Evenals het vorige jaar zal ook dit jaar de gelegenheid worden openge- gesteld op den Nieuwjaarsdag zijn compliment van den dag te brengen aan Familie, Begunstigers en Vrienden. Voor slechts 30 cent worden deze advertentiën geplaatst. Spoedige opgave worden beleefd verzocht. DE UITGEVER. De P RIJ S der is deze week 14 cent per stuk. De Burgemeester van Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders der gemeemte TER NEUZEN maken bekend, dat op Vrijdag den 12 Januari 1917, van des voormiddags 11 tot des na middags 1 uur ten Gemeentehuize zal plaats hebben eene herstemming voor de verkiezing van twee leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, tus- schen de heeren VAN D1XIIOORN M. J. VAN ROMPU J. A. RIJNI1FRG F. L. SCUFFLE I». J. Ter Neuzen, 18 December 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De aanvraag voor bloem voor de eerste helft van de maand Januari 1917 moet ge schieden op Woensdag 27 van des morgens 9 12 en Donderdag 28 De cember van des morgens 912 en des namiddags van 24 uur. De Hoofdcontroleur-Boekhouder, L. W. RIJNBERG. Op het vage vredesaanbod der Centraler, (concrete voorstellen blijken er niet te zijn) is een vaag antwoord der geallieerden gevolgd. Frankrijk, Rusland en Italië hadden zich reeds uitgelaten, toen Lloyd George in het Engelsche Lagerhuis zijne historische rede voering hield. Algeheel herstel, algeheele teruggave, deug delijke waarborgen voor de toekomst, ziedaar de 3 zaken, die hij voor een' vruchtbaren vrede noodzakelijk achtte. Wij gelooven niet, dat Duitschland hierop in zal gaan en dus zal de vreeselijke oorlog blijven duren. Al moge dit. vele vredesvrienden teleurstel len, onze verwachtingen waren al dadelijk na het vredesaanbod niet hoog gespannen. Dat zat hem in het vredesaanbod zelf. Duitschland stelde zich voor als de over winnaar. Dan zouden dus de anderen als overwonnenen de vredesonderhandelingen moeten beginnen. Wie zijn gezond verstand liet spreken, be greep, dat dit niet kón. Want noch Engeland, noch Frankrijk, noch Rusland, noch Italië zijn overwonnen, zullen het misschien nimmer worden, evenmin als misschien de ccntralen verslagen zullen worden. Die basis voor vredesonderhandelingen deugde dus absoluut niet. Wy hebben reeds in een vorig artikel onze meening over het vredesaanbod en de waar schijnlijke bedoeling ervan gezegd. 'lhans willen wij ons nog even tot de ge denkwaardige redevoering van Lloyd George bepalen. Hij vergeleek het vredesaanbod met een strop, waarvan Duitschland het einde vast hield. Waar Duitschland zich als overwinnaar opwerpt, voelt men, dat deze vergelijking met geheel mank gaat. Hij herinnerde aan het bekende gezegde van Von Bethmann- Holweg, toen hij in Au gustus 1914 het plechtig onderteekende tractaat om de onzijdigheid van België te waarborgen, een vodje papier noemde. Lloyd George eischte daarom hechter en zekerder waarborgen voor de toekomst. HÜ gispte de passage in de rede van den Duitschen Rijkskanselier over menschelijkheid en herinnerde aan wat in België gebeurd is en nog gebeurt. Hij stelde tegenover de woorden van vrij heid en onafhankelijkheid van den Rijkskan selier de methode van slavernij op hetzelfde oogenblik in België toegepast. Hij kaatste de verantwoordelijkheid voor den oorlog en het voortduren daarvan naar Duitsch land lerug. Lloyd George hield zijne redevoering voor een stampvolle zaal. Ieder kwam onder den indruk door den boogen ernst en de verantwoordelijkheid, die uit de woorden van den premier sprak. Al betreuren wij het, dat de vrede nog niet komt, wy moeten eerlijk toestemmen, dat Lloyd George in zjjne redevoering sterk stond op grond van de gebeurtenissen der laatste jaren. Wat voor ons Nederlanders vooral trelfend is, dat is, dat deze redevoering werd gehouden door den democratischen Lloyd George, die in den oorlog tusschen Engeland en de Boe renrepublieken ronduit en met kracht de party der Boeren koos. En ook hebben wij de stille hoop, dat nu er eenmaal in gezaghebbende en verantwoor delijke kringen over vrede gesproken is, de vredesidee de menscben niet meer zal loslaten en ten slotte zal triomfeeren. Blijven wij dus hopen DE OORLOG. De algemeene toestand. Groot is de hoop, dat de vrede spoedig aan den Europeeschen strijd een einde zal maken, niet meer. Maar toch behoeft die hoop nog niet geheel te worden opgegeven. Naast den bijtenden spot en de heftige woorden, die Lloyd George gebruikte tegen Duitschland, heeft hij in zijn groote redevoering de moge lijkheid voor het aanknoopen van onderhande lingen niet afgesneden. »Het is van groot belang, dat er in deze quaestie, waarmede leven en dood gemoeid is, geen misverstand ontstaat.* Voordat de Britsche regeering in onderhan deling kan treden zou zij moeten weteD, dat Duitschland bereid is, de eenige voorwaarde in te willigen, waarop het mogelijk zou zijn een vrede in Europa te verkrijgen en te be houden volkomen teruggave, algëheele ver goeding, doeltreffende waarborgen.* En Asquith legde daarop nog eens den na druk »lndien zij bereid zijn vergoeding en waarborgen voor de toekomst te geven, laat hen dat dan zeggen Dit is dus slechts een voorwaardelijke af wijzing van het Duitsche voorstel. Het laat de mogelijkheid open, om te antwoorden. Wanneer de nota der geallieerden op de Duit sche nota ongeveer deze zinsneden bevat, is de kans opengelaten, om toch tot besprekingen te komeD. Maar die bespreking kan, naar Lloyd George meent, alleen plaats hebben, wanneer de voor waarden, die Duitschland wil aanbieden, be kend worden gemaakt. »Wij zullen daarom wachten, tot wij hooren, welke voorwaarden en waarborgen de Duitsche regeering aanbiedt, andere en betere dan die, welke zij thans zoo luchthartig verbroken heeft. En intusschen zullen wij meer vertrouwen op ons niet-gebroken leger, dan op een gebroken woord.* Ook al zegt Lloyd George, dat bespreking met Duitschland, zonder de voorstellen te kennen, die Duitschland doet, gelijk staat met onze hoofden te steken in een strop, terwijl Duitschland het einde van het touw in handen heeft, toch weigert hij dus niet beslist, de be sprekingen aan te knoopen. De herinnering aan de oorlogen van Enge land met Napoleon, en aan den vrede van Amiens van 1802, was in dit verband niet te onpas. Napoleon maakte van het tijdperk van vrede gebruik, om een nieuw en krachtig leger bijeen te brengen, en reeds een jaar later, in 1803, brak de oorlog opnieuw uit. Joch is het ook hier, als altoos elke ver gelijking gaat mank. Wat in 1803 geoeurde, zal, kan thans niet herhaald worden. De om standigheden zjjn zoo geheel anders, en de mogelijkheid dat een herhaling van de Napo leontische vredesverstoring zou kunnen plaats hebben, is geheel uitgesloten. Wanneer Lloyd George waarborgen vraagt voor een herhaling, en daarmede bedoelt een algemeene Europeesche overeenkomst, om geen strijd te beginnen, onder welke voorwaarden ook, met de wapenen, maar elk geschil tus schen de volken te onderwerpen aan de uit spraak van den rechter, den internationalen rechter, die de macht en bet gezag hebben moet, om zijn uitspraak te doen eerbiedigen dan zal hij daarop wel de algemeene in stemming vinden ook in Duitschland. Reeds werd in de berichten uit Washington, onder de door Duitschland gestelde voorwaar den, ook de ontwapening genoemd, voorstellen om te komen tot beperking van de militaire lasten, die veor den oorlog als een looden mantel drukten op de wolken van Europa. Van daar tot de aanneming van het denk beeld, om verplichte arbitrage in te voeren, en naar de voorstellen van prof. Van Vollen hoven een internationale politiemacht in te stellen, om de uitspraken van het Hof van Arbitrage door den krachtiger^ arm te kunnen doen eerbiedigen, il n'y a qu'un pas. Voor al die regelingen is echter bespreking, overleg noodig. Voor het tot stand brengen van een vrede, die, naast vergoeding voor het geen geschied is, waarborgen voor de toekomst bevat, is thans zeker elk der strijdende mog3nd- heden te vinden. En juist daarom heeft ook Lloyd George de deur niet gesloten voor bet voortzetten der onderhandelingen. De strijd op de oorlogsterreinen geeft wei nig aanleiding tot bespreking. De opmarsch in Roemenië is feitelijk het eenige belangrijke, maar ook hiervan valt weinig te zeggen. Want de Russisch-Roemeensche troepenmacht trekt terug, de Duitsch-Oostenrijksche vervolgt haar, en waarschijnlijk zal gepoogd worden de posi ties aan de Sereth te gelijk met de terugtrek kende Russen en Roemeniërs te bereiken, om daardoor de verdediging onmogelijk te maken. De lijn van de Boezeoe is overschreden en de opmarsch wordt voortgezet, terwijl de achter hoede van de Roemeniërs nu en dan poogt dien opmarsch tegen te houden, doch zonder succes. En de Russische ontlastingsaanvallen bij Jacobeny en Dorna Watra hebben evenmin het verwachte succes. Wel wordt daar hevig gevochten, doch de Oostenrijksch-Duitsche troepen blijken in staat elke Russische aan- valspoging af te slaan. Officieele communique's. PARIJS, 21 Dec. (Havas.) Officieel: Mid dagcommuniqué. De nacht is aan het geheele front betrekkelijk kalm voorgegaan. Onze vlie gers aan het Sommefront hebben vier Duitsche vliegtuigen naar beneden geschoten. Het eerste viel bij Manancourt, het tweede binnen onze linies in de buurt van Clesy, het derde viel 400 M. van Devise en het laatste werd naar beneden geschoten ten zuiden van Rovy-le- Grand, door onderluitenant Nungesser, die daar mee zijn twintigste vijandelijke vliegtuig op den grond bracht. Een van onze vliegers kwam, bij de ach tervolging van Duitsche vliegtuigen in botsing met een dier vjjandelijke vliegtuigen. De twee toestellen vielen samen. In den loop van den dag werden 8 bommen geworpen op het station van Anczy. In den loop van den avond wierpen vier van onze vlieg tuigen 480 K.G. aan projectielen op de spoor wegstations Biieulle-8urMeuse, Charleville en Mezieres. Denzelfden avond, tusschen kwart over vijf en 20 minuten voor zeven lieten elf van onze vliegtuigen veertig granaten van 120 m.M. op het station en de menschen van Vesles, ook op de Kampeerplaatsen in de buurt en eveneens op een convooi, dat op marsch was, vallen. BERLIJN, 21 December, (Wolff). Officieel, Avondbericht Behalve geschutvuur in enkele vakken geen krygsverichtingen van beteekenis. Oorlogswegen. Een byzondere correspondent van de »Moming Post* beschrijft aldus da verbindingswegen achter het front; VOLK De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, brengt bij dezen ter kennis van belanghebbenden dat volgens de beschikking van Zijne Excellentie den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel van 13 October 1916, No. 26151, 6e Afd. B. voor den verbouw van Geel of Bruin Mosterdzaad, Karwijzaad, Kanariezaad, Blauw Maanzaad, Splnaziezaad, Zaai-ulen, Suikerbieten en Vlas in deze gemeente, aan hem vóór 1 Januari 1917 een vergunningsbewijs moet worden aangevraagd. Aanvraagformulieren tot het bekomen van een ver gunningsbewijs zijn verkrijgbaar ter Gemeente-Secreta rie, alwaar nadere inlichtingen kunnen worden ver kregen. Ter Neuzen, den 20 Decembor 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. N.B. De aandacht wordt er op gevestigd dat het verbouwen van een of meer der hiervoren genoemde gewassen zonder vergunningsbewijs, overeenkomstig art. 7 der Distributiewet wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste Zes Duizend gulden. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis, dat wegens handelingen in strijd met de voorschriften tot het verstrekken van goed koop varkensvleesch, slager J. VAN LUIK van heden gedurende vier weken, is uitgesloten tot het verstrek ken van Regeeringsvarkensvleesoh. Ter Neuzen, den ,1S December 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. JU WABEKE, Secretarii,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1