eene DIENSTBODE, PAKKISTEN. Circulaires en Jfaarten JACs DE KOK, UIT ONZE OMGEVING. Gemengde Berichten. INGEZONDEN STUKKEN. Laatste Berichten. Burgerlijken Stand. Hoogwatergetij te Ter Neuzen^ Advertentiën. Jacs. de KoH- Ter Neuzen. JVI. DE JONGE. TER NEUZEN. De brand in het telegraafkantoor te 's Gravenhage. Een redder verdronken. DAGEN. Voorm. Nam. Woensdag 20 Dec. 9.27 10.1 Donderdag 21 10.33 11.2 Vrjjdag 22 11.30 11.56 Zaterdag 23 0.21 Zondag 24 0.45 1.9 Maandag 25 1.32 1.55 Dinsdag 26 2.19 2.42 in de nieuwste modellen. stoote een der reddingbooten lek. *s Morgens ongeveer 11 uur had men de »Kediri« ver laten en 's namiddags ongeveer 3 uur had men land onder de voeten. Heel de bemanning kreeg op den vuurtoren onderdak. Kapitein Smit is toen vergezeld van een gids, op een ezel gereden naar eea telefoon station een tochtje van 4 uur van waar naar Las Palmas kon worden getelefoneerd. Inmiddels was de »Rindjani« in het zicht van de »Kediri« gekomen. Ook dit stoomschip werd door een Duitsche duikboot aangehouden. Er hielden zich daar ter plaatse toen drie duikbooten op. Het eerst, waarnaar de Duitschers op de »Rindjani«, vioegen, was, of men ook het stoomschip »Lombok« gezien had, met contra bande op weg naar Londen. De »Kediri« is door de Duitschers in den grond geschoten eerst werd er aan stuurboord en toen aan bakboord op geschoten, wat van de ïRindjanit waargenomen werd De »Rindjani« is daarop doorgestoomd naar Las Palmas, van waar een Spaansche sleepboot, met een van de officieren van de »Rindjani« aan boord, op zoek is gegaan naar de schepelingen van de »Kediri«. Den volgenden dag in uen namiddag trof men dezen op den vuurtoren Punta de Mas Palomas aan, waar zij bijna 24 uren door brachten. Dienzelfden dag vervolgde de »Rindjani« de thuisreis. Den nacht voor men te Falmouth binnenliep, werden in de Golf van Biscaye nog twee sloepen opgepikt, waarin zich de uit 24 personen bestaande bemanning van het Spaan sche stoomschip »Gerona« bevond. Dit schip, dat voor Cardiff was bestemd, was ook door een Duitsche duikboot in den grond geboord. De deklast van de »Gerona« bestond uit hout. De bemanning van de »Gerona« verliet te Falmouth de »Rindjani«. De heer J. Risseeuw, hoofd der school te Sluiskil, benoemd tot hoofd der school aan de Nieuwe Sluis, gemeente Breskeus, heeft voor die benoeming bedankt. Toen Zaterdagavond de provinciale boot »Zeeuwsch Vlaanderen« te Hansweert voor vertrek gereed lag naar Ter Neuzen en ge meerd was naast de provinciale boet van de lijn HansweertWalsoorden, is plotseling de loopplank uitgegleden. Er bevonden zich toen juist 2 passagiers en een matroos met een postzak op den rug op de plank. Zij vielen allen te water, doch werden gelukkig spoedig gered, hoewel het frissche bad verre van aan genaam was. Met ingang van 1 Jan. 1917 is benoemd tot onderwijzer in aardrijkskunde aan de voor bereidende klasse der Rijksnormaallessen te Axel de heer A. J. Hol, onderwijzer aan de o. 1. school aldaar. Gedurende de vorige week werden in de haven van Pbillippine gelost ongeveer 1000 balen mosselen om gepeld te worden. De prijs was gemiddeld f 4 per baal. In verband met ongunstige berichten omtrent verzendingen naar Duitschland waren de prijzen in de laatste dagen iets minder. Te Biervliet is door het meerendeel der winkeliers een verzoek tot den gemeenteraad gericht, dat hij bij verordening zou bepalen om des Zondags na 12 uur de winkels te sluiten. De „Koningin Regentes". Uit Vlissingen wordt gemeld dat de »Koningin Regentes«, die door de Duitschers was vrij gelaten, eerst Zondagavond te zes uur te Vlissingen aankwam, daar zij door den mist tusschen Westkapelle en Vlissingen een tijd lang voor anker moest liggen. De bemanning was Vrijdag over Esschen naar Ostende gereisd, van de grens af onder geleide van zes Duitsche militairen. Aan de Telegr. wordt gemeld dat men daar 's nachts aankwam, en dadelijk naar boord gebracht werd. Zaterdagmorgen werd de boot naar buiten gesleept en werd stoom gemaakt. Het was te laat geworden om dien dag te vertrek ken. Zondagmorgen om 8 uur begon de reis. Torpedobooten geleidden de boot tot buiten de Belgische kust. Aan boord was alles wat men er gelaten had, tot de ledige vaten in de ruimen toe. Alleen was de naam op de zijden uitgewischt en waren de Hollandsche kleuren op den schoorsteen met geel overschilderd. Uit de gemeente Susteren ontving de burgemeester der gemeente Rilland-Bath een telegram, aan de familie van Weele in den Zimmermanpolder aldaar, om zich voor te bereiden op het verschrikkelijke bericht dat hun zoon P. van Weele, sergeant te Susteren, was doodgeschoten. Hoewel nadere bijzonder heden ontbreken, vermoedt men dat smokkel handel hier niet vreemd is, te meer, omdat genoemde van Weele buitengewoon kommies was. Wij lezen nader in de Tel Vrjjdagmorgen werd onder Susteren zekere Joseph Huisman, die bij sommatie niet bleef staan, door een soldaatkommies doodgeschoten. Zondagavond kwam het naar aanleiding hiervan in een herberg te Susteren tot een gevecht tusschen soldaten en smokkelaars, waarbij een soldaat door een smokkelaar met een mes in het hoofd werd gestoken. Zjjn toestand is zeer ernstig. De soldaten begonnen toen te vuren. De sergeant Van Weele, die op het schieten was komen toeloopen, werd bij ongeluk door een zijner manschappen meteen kogel in het hoofd getroffen. Hij was op slag dood. De maréchaussee uit Sittard is met spoed naafr Susteren vertrokken om de zaak te onderzoeken. Een brand, die binnen bet uur bedwongen kon zijn heeft het rjjkstelegraatkantoor te 's- Gravenhage in asch gelegd. De brand werd ondekt op de boven de sein- zaal aan de zijde van de Prinsenstraat gelegen zg. oude telefoonzaal, in het rijkstelefoonbureau. Direct sloegen de vlammen uit de 13 vensters van die op de derde verdieping gelegeü zaai, De op slechts eenige tiet tallen meters ver der in denzelfde straat gelegen hoofdkazerne van de brandweer, rukte dadelijk met groot materieel uit. Er werden successievelijk twee motorspuiten, 2 stoombrandspuiten eu 2 slan genwagens naar het brandende gebouw gediri geerd, en al spoedig had de aanvoerder de plekken gevonden, waarlangs de rook- en vlam- menmassa moest worden bevochten. Recht- streeksch van de straat af werd de in vlam men staande verdieping aaugetast met vijf stralen, een zijvleugel werd bestreden met 4 stralen, waarvan de slangen door een bijgebouw in de Nobelstraat werden gelegd, terwijl d» linker vleugel kon bereikt worden over het emplace ment ter zijde van den hoofdingang van het nieuw verbouwde postkantoor, over het kerk plein. Daar werden de slangen over de daken gelegd en werd het vuur met vier stralen aan getast. In bet geheel richtten zich dus dertien stralen op den brand en aan het spoedige en krachtige aanpakken is het ongetwijfeld te dan ken dat de brand, die te 7 uur uitbrak, te ongeveer acht uur bedwongen was en beperkt scheen te zullen blijven tot het aangetade ge deelte. In de eerste oogenblikken werd al dadelijk als oorzaak genoemd het laten vallen vaneen spiritaslaropje door een werkman. Uit den chaos van tegenstrijdige geruchten en mededeeliogen kwam ten slotte het volgen de vrijwel vast te staan, ook door het politie onderzoek dat door den commissaris der recher che weid ingesteld. Ongeveer 7 uur was monteur G. van E. be zig op de dusgenaamde oude telefoonzaal met het la8scben van twee electrische draden die tegen het plafond liepen in die zaal, waar nachtdienst is. Er waren een drietal telefoon juffrouwen op de zaal. Voor de monteur zijn werkzaamheden aanving had hij nog juist, met het oog op het gevaar, een blikken plaat be vestigd ter plaatse waar hij met zijn soldeer- larnp moest werken. Immers, aan het plafond op die zaal is, met het doel de geluiden te dempen, jute aangebracht. Nu schijnt het dat een aanraking met het licht van de lamp en die in een oogwenk natuurlijk brandende jute voorkomen is kunnen worden. Terwijl toch de monteur even van de trapladder ging die hij bij zijn werkzaamheden gebruikte om solutie of een andere laschstof te halen en juist weer da trap op wilde gaan, schreeuwde een der telefoonjuffrouwen dat de zoldering in brand skmd. De vlam, gevoed door de brandbare jute, sloeg zoo fel om zich heen, dat voor de aanwezigen op de zaai, die nog poogden met minimax-brandblusschers wat uit te richten, niets meer te doen viel dan ijlings de brand weer te waarschuwen. Moeilijk te verteeren. Een Duitsch soldaat aan het Russische fror t had in een koortsaanval na ingeënt te zijn, zjjn (kunstmatige) gebit ingeslikt. Het Duitsche medizinische Wochenschnft verhaalt, dat hij dadelijk naar een veldlazaret en vandaar naar Berlijn werd vervoerd. Bij zijn aankomst was hjj erg vermagerd, daar hij alleen vloeibaar voed sel mocht hebben. Een onderzoekt, waarbjj van Röntgenstralen werd gebruik gemaakt, wees uit, dat het ding in den slokdarm was blijven ste ken. Men bracht toen een bronchoskoop, dat is een lange, electrisch bestraalde metalen buis daarin. Daardoor stak men een laDge tang met haak en trok het gebit tegelijk met de buis uit dsu slokdarm. De soldaat, die 22 dagen met het gebid op die verkeerde plaats had roodgeloopen kon na twee dagen alweer allee eten. Van den in IJmuiden aangekomen, Neder- landschen driemastschoener »Friso« is Woens dagmorgen op ongeveer 60 mijlen van IJmui den de kok over boord geslagen. Het gelukte hem zich aan de loglijn vast te klemmen. Het bleek echter onmogelijk hem binDen boord te krijgen, zoodat de ongehuwde ma troos 0. Hartenhof zich liet zakken om hem te pakken en eveneens de logljjn beetpakte. Juist had men den kok binnenboord, toen de edelmoedige redder, vermoedelijk door kramp, de lijn losliet en jammerljjk verdronk. Rijksveldwachter aangeschoten. De onbezoldigde rijksveldwachter W. Joris- seu, te Bavel, is Zondagi acht nabij de kom van het dorp door tot dusver onbekende personen, vermoedelijk stroopers, aangeschoten met een schot hagel. Toen de man 's ochtends werd gevonden, möest hij terstond naar het gasthuis te Ginni- keh worden overgebracht. J. is pas gehuwd met een weduwe, wier eerste man ook op dezelfde wijze het leven heeft verloren. Een snijpartij met doodeiijken afloop. Zondagavond ontstond er in het café Luiken, te Breda een vechtpartij tusschen een aantal burgers eu militairen, met het gevolg, dat eenige burgers en een tiental militairen door messteken bloedend verwond werden. Een der burgers, een zekere J. R fabrieks arbeider, wonende te Beek-Princenhagn, was zoodanig met messteken toegetakeld, dat hij eenige oogenblikken later, nadat de politie ter plaatse was verschenen, aan de gevolgen is overleden. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Mijnheer de Redacteur. Of het helpen zal, weet ik niet, maar nu de Raad onzer gemeente op Donderdag a. s. weer bijeenkomt, roep ik de gastvrijheid van Uw blad in, om te wijzen op eene groote onbillijkheid, begaan door aanneming van de overgangsbepaling, door den heer Van Hasselt ingediend bij de regeling der onderwjjzerssala- rissen. Als gevolg van die overgangsbepaling tellen bij de he.eren Van Dixhoorn, L. J. de Vries, Bierlé, De Kraker en Mej. Do Kraker de toe lagen niet meer mede, die ze vroeger voor taalacten (waarop ze indertijd benoemd waren) genoten. Toen in de vorige raadsvergadering de sa larissen van deze 5 personen werden vastge steld, protesteerde niemand der raadsleden tegen het laten vervallen dier vergoedingen. Zagen ze goed den toestand in Waarschijnlijk niet. Het sterkst springt de achteruitzetting van den heer L. J. de Vries in het oog. Deze heer benoemd met verplichte hoofd- acte en acte Franscb, zal op 1200 gulden bljjven staan, terwijl twee andere collega's 100 guldeD boven hem zullen wezen, waarbij één de acte Fransch niet bezit en minder dienst jaren heeft. Me dunkt, dit sprekende voorbeeld werpt toch wel een hel licht op de bedoelde over gangsbepaling. Mogen de raadsleden alsnog besluiten de onbillijkheid ten opzichte van het genoemde vijftal op te heflen. Veel kost het niet er, voor de drie oudsten vervallen die kosten over enkele jaren geheel. Waar dus zoöder groot bezwaar voor de ge meentekas, eene onbillijkheid kan hersteld wor den hoop ik, dat ieder hiertoe zal willen me dewerken. Met dank voor de plaatsing. Uw dw. ONDERWIJZER. De Tweede Kamer heeft met 39 tegen 16 stemmen het nieuwe wetsoutweip tot wijziging van de Successiewet aangenomen. Naar men verneemt heeft het Kamerlid Duys, bevreesd dat zijn interpellatie omtrent de wegvoering van Belgen naar Duitschland, waarvan de behandeling niet kart plaats hebben alvorens bet antwoord van Duitschland op bet vertoog der Nederl. regeering ontvangen is, op de lange baan zou worden geschoven, zich beden tot den Minister van Buitenlandsche Zaken gewend om te vragen hoe 't met de zaak staat. Hem werd medegedeeld, dat onze regeering het Duitsche antwoord in den loop dezer week verwachte, maar dat de Minister inmiddels nog eens telegrafisch te Berlijn op bespoediging van het antwoord had aange drongen. De raad voor de scheepvaart deed uit spraak inzake het geval van het s.s. Helena* van de reederij A. C. Lensen te Ter Neuzen, welk schip door twee ontploffingen getroffen is en tengevolge daarvan zonk nabij het Cross- landvuurschip. De raad is van oordeel, dat het verlies van het schip moet worden toegeschreven aan ont ploffingen tengevolge van het springen van onderzeescbe mijnen onder het achterschip, waardoor het schip zoodanig lek is geworden d3t het spoedig zonk. In de berichten aan zeevarenden werd de plaats waar het schip zich tijdens de ontploffing bevond niet als verboden of gevaarlijk vaar water aangegeven. Daar er ter plaatse geen loods te verkrijgen was en de kapitein noch door het lichtschip, noch door een der patroelje- booten gewaarschuwd was, dat hij zich op ge vaarlijk terrein bevond, was de kapitein, naar 's raads meening gerechtigd de door hem gevolgde koers te sturen om weder op zijn route, waarvan hjj was afgedreven, terug te komen. LONDEN, 19 Dec. (Part. Tel.) Reuter meldt uit Athene dat de koning een bevel tot inhech tenisneming van Wenizelos heeft uitgevaardigd op grond van hoogverraad. TER NEUZEN. Huwelijks-voltrekkingen. 14 Dec. Francois Johannes Stoffijn, 24 j., jm. en Francina Jacoba Johanna Kolijn, 22 j., jd. Pieter Jacobus Jannis Crince, 22 j., jm. en Johanna Sara van Doe selaar, 22 jjd. Adriaan van Baaien, 29 j., jm. en Janna Jacomina Geertruida Laurens, 22 j., jd. Geboorten. 11 Dec Jacomina Adriana. d. v. Cor nells Levinus Kaan en Krina Barbera de Doelder. 12 Dec. Germaina Magdelena, d. v. Emiel Evaert en Maria Rosalia de Roo. Overlijden. 10 Dec. Jozina van den Ouden, 76 j., wed. v. Michiel Abraham Harte. 12 Dec Maria Corne lia de Vos 48 j., echtg v. Jacobus Jan Bliek 13 Dec. Cornelia Lensen, 75 j.. wed. v. Hendrik Wolfert. Jan van der Sloot, 74 j echtg v. Adriana Waefj- haert. 14 Dec Barbera Pladdet, 81 j. wed v. Pieter Haak en echtg. v. Conelis Vercouteren Pieter Ant- honie van Aalst, 17 j. z v. Hendrik Willem en Francoise Reigel. 16 Dec. Jan BaptistedeKeijser73j., echtg v. Maria Theresia Willems. n w 11 11 ii ii Mevrouw KLA ASSEN WIEL, apotheek, Noordstraat 54, Ter Neuzen, vraagt tegen 15 Januaii niet beneden de 16 jaar. Dank, aan allen die mij blijken van belangstelling gaven bij mijn benoeming tot lid van den Gemeenteraad. L. J. GEELHOEDT. Ter Neuzen, 20 Dec. 1916. Oud-Hollandsche Eiectr. Drukkerij. Noordstraat 1012. HANDKOFFERS". „REISKOFFERS". „REIST ASSCHEN". „JAPAN MAT SUITE-CASES".

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 3