Yan het Oostelijk oorlogstooneel. Yan het Italiaaosch-Oostenrjjksche gevechtsterrein Yan het Roemeensche gevechtsterrein Op Zee De slag bij Verdun. Winter in de loograven. De deportaties uit België. De universiteit te Gent. De Roemeensche Petroleum velden. De toestand te Athene. OOSTENRiJK-HOMGARIJE. De kroning van koning Karl. Transportschip in den grond geboord. De ondergang van het stoomschip „Kediri". zetje over de borstwering geholpen. Wij hebben troosteloos werk te doen en beginnen met ons gezicht aan ons prikkeldraad te krabben. Dan glijden we in een gat, dat er als de ope ning van een put uitziet. Gelukkig voor ons is het dat niet. Ons eerste doel is een vreemdgevormde paal, die volgens sommigen dooi den vijand daar neergezet is om de schootsrichting aan te geven. Welmeenenhe vrienden hebben ons ge waarschuwd, dat het waarschijnlijk een val is, waaraan een bom is vastgemaakt of waardoor een electrische stroom gaat, terwijl op gezette tijden een vastgezet geweer in de richting van den paal vuurt. Allen wachten en luisteren in pijnlijk zwijgen, terwijl wij den paal voorzichtig omzagen. Het kwam ons voor of het atknappen zelfs in Berlijn moest gehoord kunneD worden. Wij kruipen voort naar den een of anderen gevaarlijk uitzienaen aardhoop. Nu en dan schijnt de maan tusschen de wolken door. Haar licht veroorzaakt overal om ons heen verdacht aandoende schaduwen. Dan moeten wij wachten en luisteren en dat doen we voorover in de modder liggend. Onze oogen zijn nu slechts drie paren geworden van de duizenden paren die over het geheele front staren en loeren om iets te ontdekken, iets te hooren, dat nadere gegevens kan opleveren omtrent de geheime nissen aan de andere zijde van Niemandsland. Het is nu ochtend geworden, heerlijk, helder weer. De zon schijnt. Wij kijken nu door mid del van een periscope naar het tooneel van onze nachtelijke verkenning. Al de geheim zinnige gevaren zijn nu verdwenen. Op onze draadversperring zitten twee mooie vogels hunne veeren glad te strijken. Met koele onverschil ligheid vliegen zij naar de vijandelijke linies. Wij gebruiken het paaltje, dat een doelmerk heette te zijn als wandelstok. >Daar hebben we hem, hoor!* zeg ik tot den schildwacht, met iets als triomf in mijn stem. »Ja, sir, maar we zullen er wel spoedig weer een neerzetten. LONDEN, 18 Dec. (Part.) De correspondent van de Times meldt uit het Fransche hoofd kwartier van Zaterdag Toen ik gisterenochtend het terrein van het gevecht bereikte, even voor 10 uur, het tijdstip waarop de opmarsch zou beginnen, daverde de lucht van het aan houdende gebulder van massa's Fransche ka nonnen. De dag was grijs en somber en een dikke wade van drijvende wolken, die de reeks van observatie-ballons voor het gezicht verborg, hing midden in de lucht, laag boven de stad en over de hoogten. Midden in de laagte gaven de twee toiens van de kathedraal van Verdun de plaats van de rivier aan, die vandaar noord waarts naar links tot in de wijde dubbele bocht langs het dorp Bras naar Vacherauville stroomt. Van dit laatste dorp af strekt zich de lange ruggegraal van de Cote de Poivre (Peperbeu- vel) zonder eenige boomen in noordoostelijke richting naar het dorp Louvemont uit. Op het punt waar het eind van dien rug afdaalt tot op het algemeen peil van het terrein, daar begint een reeks van doodelijke ravijnen, die te ingewikkeld zijn om ze in bijzonderheden te beschrijven. Zij slingeren zich tusschen verscheidene lange lijnen van heuvels heer, die zich achter elkaar verheffen tot aan den horizon. Die Imogten zijn tot ruim 1000 voet hoog. Men ziet er de gehanteelde omtrekken van Douamont in het centrum van een quadrant en verder naar rechts de omtrekken van de dichterbij gelegen forten Souville en Tavannes. De kanonnen flitsten in de somberheid sneller dan men de vuurstralen kan tellen. Van ach teren kwam het gebulder van zwaardere pro jectielen die over ons hoofd heen daverden met een geluid als van goederentreinen die aaneengekoppeld worden en het gesnar van twintigtallen observatie- en jachtvliegtuigen, die wegens de wolken heel laag vlogen, voegden een ander, maar typisch krijgshaftig geluid toe aan de hel van lawaai. Tot op dat oogenblik even voor tienen, stortten zich salvo's van Fransche projectielen langs de linies van de Duitsche uit van Vache rauville tot Damloup, en op de batterijen, die daarachter lagen. Plotseling precies op het bepaalde uur be gon de opmarsch langs de geheele linie. Aan den linkerkant tot in Vacherauville verhief zich langzaam een witte wolk, die aldoor in de lucht bleef hangen. Dat was de rook van de handgranaten van de Fransche infanterie, die de Duitschers uit het dorp dreef, ondanks de talrijke machinegeweren, die het verdedig den. Tegelijkertijd zag men een geregelde rij van afzonderlijke witte rookwolkjes langs de helling van de Cote de Poivre losbarsten, met tusschenruimten van enkele meters en niet in een onafgebroken rookwolk, die aan Vache rauville den aanblik van een brandende stad gaf. Dat was het Duitsche gordjjnvuur, dat den opmarsch van de Franschen geruimen tijd moest stuiten. Wij sloegen het gade, zonder spanning, daar de overwinning in de Jacht hing, maar met groote verbazing, over het tempo van den opmarsch die niettemin als iets van zelf sprekends voortging. Het leek alsof de vijand dat afsluitingsvuur veel langer onderhield dan taktisch noodzakelijk was, vermoedelijk omdat hij meer of minder in het wilde vuurde, want den geheelen och tend en middag was er niet een enkel Duitsch vliegtuig boven de Fransche linie zicntbaar. Onze eigen vliegtuigen kwamen en gingen voortdurend, zij scheerden laag over de linies, maar van Taubes of Aviatiks was niets te bespeuren. Ondertusschen werd het Fransche afsluitingsvunr voortdurend onderhouden en schoof het vooruit en dicht op zijn hielen, met buitengewoon onvervaardheid en zonder bekommering voor de verliezen die het in de eigen gelederen kon aanrichten, als zij maar den vijand te pakken konden krijgen, kwamen de manschappen in blauw, dat geen eigenlijk blauw was, omdat het groezelig was geworden door de zeeën van modder en de poelen, waar de aanvallers doorheen moesten. Toch rukten zij voort, onder het zingen van de Marseillaise. »Aux armes, citoxens en »Marchons, mar- chons waren de strijdkreten. De verliezen kunnen nauwelijks zeer groot zijn geweest, omdat het aantal gevangenen, dat zij maakten en die ten minsts 7100 telden, stellig het zesde gedeelte was van de strijdkrachten, die zij aanvielen. Aan de Som me hebben de Franschen en Engelschen beiden gemerkt, dat de Duitsche troepen, die tegenover hen stonden, nog vol moed waren en volop kanonnen hadden, maar bij Verdun, waar de vijand een groote poging gedaan heeft, die den oorlog had moeten doen eindigen, raakt de vijand, te oordeelen naar de gevechten van 24 October en 15 December, snel en zeker gedemoraliseerd. De bijzondere correspondent van de »Mor- ning Post* in Franrijk schrijft »Niet het geheele Engelsche front is een moeras op sommige plaatsen heeft men min der last van de modder dan op andereen naar mate het weder vaster wordt verbetert de toestand zienderwijs. De mannen in de loopgraven worden even goed gevoed als die in de kwartieren. Zij komen vermoeid terug en zien er dan meer als vogelverschrikkers dan als netgekleede soldaten uit als zij naar het rustkamp gaan, maar slechts heel enkelen zien er werkelijk uiterst vermoeid of neergedruikt uit. Na een rustigen slaap en een warm ontbijt zijn zij zoo vroolijk als ooit. Ik zag een de tachement loom een dorp binnenstrompelen aan het einde van eeu bitter koude dag een rij afgematte mannen, die voorover gebogen loopend zware pakken droegen. Eén van ben zag een opvallend aanplakbil jet aan een muur van een ineengeschoten boer derij. Het stelde een Pierrot voor. Bezoekt morgenavond de voorstelling*, las hij. «Loge zeg, morgenavond, Bills, zei hij tot den man die naast hem liep. Vast hoor Het aanplakbiljet werkte opwekkend. De voorstelling zelf natuurlijk nog meer. Het di visie-theater met echte coulissen en echte ac teurs, nu in militairen dienst, gekleed in schit terende costumes, was in een groote schuur opgeslagen, aan de rustkwartieren stonden de motorbussen te wachten om de soldaten naar den schouwburg te brengen. De mannen uit de loopgraven, maar nu ge- Daad, met schoone of nieuwe kleeren aan en goed gevoed, lachten om den echt grappigen komiek, juichten de nieuwste liedjes toe en zaten vergenoegd het programma aan te zien, dat twee uren duurde, onder begeleiding van het regiments muziekkorps. Deze divisie heeft ook een bioscooptheater, dat de nieuwste films vertoont. Zij moeten er een kwartje entree betalen, er zijn zelfs tienstuivers-plaatsen en de ontvangsten worden besteed om den soldaten wat meer gemakken te kunnen verschaffen. De ongemakken en de hardheid van het winterleven in de loopgraven worden op alle mogelijke wijzen verzacht. Warm eten en drinken krijgen de mannen op den weg van en naar de vuurlinie. Ik ken op nog geen kilometer van de Duitsche versperringen een koffiestal, waar voortdurend de hesn en we der trekkende regimenten koffle, chocolade en lekkernijen krijgen. De divisie, die dit stel sel van voedselvoorziening voor de mannen aan het front heeft georganiseerd, koopt overal vleesch en beenderen voor de soepkeuken op, die herhaalde malen per dag den mannen warme soep stuurt. De wintercampagne kan nu juist niet een picnic genoemd worden, maar de mannen ver dragen toch de onvermijdelijke ontberingen dapper en opgewekt.* Twee ontvluchte Waalsche ingenienrs ver tellen ons het volgende In het Walenland, waar alle machines uit de fabrieken naar Duitschland weggevoerd werden, worden dagelijks vele werklieden naar Pruisen gedeportdeerd, zoo b.v. uit Re- becques 900, Quenart 600, Lessines 2000, La Louvieres 3000. Te Charleroi moeten zich 10,000 kolenmij- ners toe het vertrek gereedhouden. Eeu ware jacht wordt gemaakt op spoor beambten en ingenieurs. Zelfs heeft men werk lieden, van meer dan zestig jaar weggevoerd. De klinieken van de hoogeschool te Gent zijn, blijkens een publicatie, opengesteld voor kos- telooze behandeling van zieken en lijdenden. Om leerlingen te verkrijgen, zijn de colleges ook toegankelijk voor vaklieden, kooplui, ambtenaren enz., die een bijzondere afdeeling, nuttig voor hun beroep of ambt, wenscben te volgen. WEENEN, 18 Dec. (Woff) ofBcieel Le- gerfront Leopold v. Beieren Russische aan vallen tegen onze veldpostlinie bij Angustofka zijn mislukt. Zwakke vjjandeljjke aanvallen tegen onze nieuwe stellingen by Bol Porsk hebben even min succes gehad. BERLIJN, 18 Dec. (Wolff) officieel avond- bericht; Niets van belang. ST. PETERSBURG, 18 Dec. (P. T. A.) Officieel Het gisteren door den vjjand bezette loopgraafstuk van eeu onzer compagnieën hij Mali Porsk is door onze troepen hernomen, zoodat de oorspronkelijke toestand is hersteld. In de streek van Boldoery is een vjjandelijke kabelballon door den wind losgeslagen en over onze linies gedreven. Waar hjj is neergeko men is niet bekend. Aan den Narajofka hebben onze verkenners bij Herbutol een sterke Duitsche afdeeling verjaagd en gevangenen gemaakt. WEENEN, 18 Dec. (Wolff) Officieel Niets van belang. ROME. 18 Dec. (Stefani) Officieel Op het front in Trentino is de artillerie in de streek van de Pasubio en op de hoogvlakte van Asia- go bedrijviger geweest dan gewoonlijk. Onze artillerie heeft vijandelijke troepenbewegingen aan boven-Astico belemmerd. Op de Karst heeft een onzer afdeelingen, bij over rompeling een heuvel in de streek van Boscomala (Hudi Log) bezet. WEENEN. 18 Dec. (Wolff.) Officieel Le gergroep Mackensen De toestand is onveran derd. Lergei front aarlsbeitog JozefAan weerzijden van het Uzu-dal hebben de Russen, na hevi ge vuurvoorbereiding, onze stellingen aangeval len. De gevechten zijn nog niet geëindigd. BERLIJN, 18 Dec. (Wolff.) Officieel avond- berichtIn Walachije zijn gevechten van ge ringen omvang te onze gunste geleverd. In het Noorden van de Dobroedzja hebben de verbonden troepen de linie Babadagh Pe- cimeaga (ongeveer evenwijdig met de lijn Tul- ceaBrailla en 25 K.M. ten Zuiden daarvan) overschreden. ST. PETERBURG, 18 Dec (P,T.AOffi cieel In bet Uzu-dal hebben onze troepen een heuvelkam genomen, 3 officieren en 25 soldaten gevangen gemaakt, een machinege weer en veel wapens vernieesterd. Ten Oosten van het dorp Glashütte hebben wjj verscheidene hoogten vermeesterd, 3 offi cieren en 21 soldaten gevangen genomen en een machinegeweer buit gemaakt. Tegenaan vallen hebben wij afgeslagen. In de sireek ten Westen en ten Z.W. van Riumicu Sarat verkenningstochten. In de streek van het station Filipesci en van ht-t dorp Batoyon hebben wij een vij- andeljjken aanval door ons vuur gestuit. BERLIJN, 18 Dec. (W. B.) Over de Roe meensche petroleumvelden wordt uit Weenen gemeld, dat hoewel een derde der technische iurichtingen vernield is, men er toch rekening mee kan houden, dat het hoor- en raffinaderij- bedrijf in grooten omvang spoedig kan worden opgevat en in korten tijd belangrijk kan worden uitgebreid. De plaatselijke, met werk bekende bevolking toont zich zeer gewillig. LONDEN, 18 Dec. (Reuter - Part.) De correspondent van de Daily Chronicle* te Athene scnrjjft d.d. 14 December aan zjju blad Van de meest betrouwbare zyde verneem ik, dat tusschen de 200 en 300 Venizelisten doodgeschoten zyn en dat er ongeveer 3000 in de gevangenis zitten, beschuldigd van hoog verraad. Verscheidene honderden worden beschuldigd van andere vergrijpen als het verkoopen van insignes met het portret van Veuizelos en het uitsteken van de Fransche vlag. Tal van personen zijn in de gevangenis ge worpen alleen omdat zij er van verdacht worden zich vijandig over den koning te hebben uit gelaten. In Athene worden maatregelen gonomen o:n de blokkade door te komen. De bevolking is op bioodrantsoen gesteld en de autoriteiten laten de winkels bewaken, ten einde te beletten, dat men te veel levensmid delen intens koopt. De menu's van de restau rants en hotels zijn heel wat kleiner geworden. In een der grootste hotels, waar het menu anders 20 gerechten bevatte, kon men gisteren niöts krijgen dan soeji, 1 groente, vleesch en fruit. Men gelooft, dat er te Athene, Piraeus en in de omstrekeo voor 14 dagen brood is. Vleescb en groenten zijn rr echter voor- loopig nog genoeg. BOEDAPEST, 18 Dec. (W. B) Minister president graaf Tiza deelde heden in de Kamer van Afgevaardigden mede, dat de kroning den 30sten December zal plaats hebben. Hij stelde voor, dat het Huis daarvoor zekere maatregelen zou treffen en o.a. een paladijn- plaatsvervan ger zou kiezen, die samen met den priuaos den koning de kroon op het hoofd zal zetten. Verder moet een deputatie worden gekozen, die na den plechtigen intocht den koning zal begroeten en hem verzoeken, tot de kro ning over te gaan en .verlof te geven tot de kroning der koningin. Een Duitsche onderzeër bracht den 12den December 65 zeemjjlen O Z O, van Malta aan een Fransch linieschip van de »Patrie«- klasse door een torpedoschot belangrijke schade toe. Een andere onderzeër boorde den llen Decem ber ten Zuid Oosten van het eiland Pantalleria het Fransche troepen-transportschip »Maghelan« (6720 ton) met meer dan 1000 man blanke en kleurlingen-troepen aan boord, door eeu toipedoschot in den grond. Te kwart voor zeven kwam Zaterdagavond te Rotterdam het stoomschip »Rindjani« aan het terrein van den Rotterdamschen Lloyd met de bemanning van het stoomschip Kediri Zooals men zich herinnert, was dit vaartuig van dezelfde maatschappij, op Donderdag 30 November nabij Las Palmas door een Duitsche duikboot tot zir.ken gebracht. Kapitein Smit, van het stoomschip »Kediri«, weigerde pertinent inlichtingen te geven, over het gebeurde. Ook de 43 leden der beman ning hadden strenge orders gekregen, niets te zeggen. Wat opvarenden toch verteld hebben, komt volgens de »N. R. Ct.« op het volgende neer Den 30sten November 's morgens omstreeks 8 uur was het stoomschip »Kediri« van den Rotterdamschen Lloyd nog ongeveer 15 of 20 mijl van Las Palmas af. Zoowat een maand te voren had het schip, afgeladen met coprah, arak, peper, tin, kruidnagelen, enz. Padang verlaten de deklast bestond onder meer uit kisten met gasoline. Dat er ook suiker onder de lading was, daarvan was onzen zegslieden niets bekend. Van Padang ging het rond Kaap de Goede Hoop naar Las Palmas, waar vruchten bijge laden moesten worden. Heel de lading was bestemd voor Marseille en van daar zou men na lossing ip ballast naar Buenos Ayres stoomen om een lading regeeringsgraan te halen. De »Kediri* was niet van draadlooze tele grafie voorzien. Op bovengemeld uur kreeg het schip een schot voor langs den boeg. Dit schot viel van een groote Duitsche duikboot, bewapend met twee kanonnen. De »Kediri« draaide bij, en haar eerste officier begaf zich met vier ma trozen naar de duikboot, van waar zij met een officier en drie manschappen van de duikboot terugkeerden. Aan boord van de »Kediri« werden de papieren onderzochter werd in de ruimen gekeken en na een korte bespreking kregen allen bevel in de booten te gaan. Er werd een kwartier tijd gegeven om de kleeding bijeen te zoeken. In vier reddingbooten verliet de bemanning het schip. De duikboot sleepte deze booten tot op een afstand van ongeveer drie mijl van den vuurtoren van Punta de Mas Palomas van daar roeide de bemanning naar den wal. De zee was kalm. Bjj het op het strand loopen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 2