Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. hersUtnitiitig. Etne Verrassende btfcnttnis. pe Vrede. No. 2735. Zaterdag 16 December 1916. 27e Jaargang. UITSLAG VERKIEZING. BINNENLAND. ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiten Ter Neuzeü. Voor België 95 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekbandelaren. Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15 AD VERTEN TIEPR IJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 oent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tariet. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en L a t e r d a g m 0 r e n bij den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN maken bekend, dat eeri afschrift van het proces-verbaal, vermeldende den uitslag der op 12 dezer gehouden herstemming, ter verkiezing van een lid van den Gemeenteraad, is aangeplakt en voor een ieder ter Gemeente Secretarie ter inzage. Ter Neuzen, 12 December 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De uitslag van de herstemming is boven onze verwachting gunstig geweest. Toen Sluiskil bekend werd, voelde ieder, dat de kansen voor ons goed stonden. 75 stemmen op den heer Geelhoedt, 109 op den heer A. Wieland er waren hier maar 34 stemmen in te halen. De cijfers van de eerste stemming (Geel hoedt 56, de Bakker 60, Wieland 72) haddeu dit niet doen vermoeden. Prachtig kwam ook Java uit de bus 183 stemmen voor den liberalen, 158 stemmen voor den adti-revolutionairen candidaat. Wie dorst op Java eene meerderheid van 25 stemmen voor ons verwachten? Op de raadzaal moesten dus maar 9 stem men worden ingehaald. Maar ook dit district wou zich op zijn best laten zien en gaf eene meerderheid van 139 stemmen. Waren de cijfers in de laatsie jaren wel eens minder gunstig geweest, nu wilde het tot zijn' ouden roem terugkeeren. Reeds vóór 6 uur (zeker iets bijzonders bij de stemmingen in Ter Neuzen) was de eind uitslag bekend. De heer Geelhoedt werd gekozen met 645 stemmen tegen 515 op den heer Wieland, die dus 130 stemmen bij den gekozene ach terbleet. Er is veel en goed werk geleverd. Er is hard gestreden in het bewustzijn, dat het tegen twee verbonden partijen ging. Er blijkt, dat velen onze vaan volgden in de ure des gevaars. Moge dit immer zoo blijven Dan behoeven wij ook in de toekomst niet te vreezen. Wij verheugen ons in de overwinning. Laat ieder zich daarin verbinden zonder uittarting, met gepasten ernst en tevens met rechtmatige fierheid. Ons vermoeden, dat de nieuw opgerichte R-K. kiesvereeniging er toe zou overgaan bij de herstemming den anti-rev. candidaat te steunen, bleek juist, al viel het bij velen niet in den smaak. Wij hebben reeds dadelijk met die gebeur lijkheid rekening gehouden en dienen ook in de toekomst hiermede te rekenen. Eene verrassing was het nochtans, dat de heer Van Rompu op de vergadering van R.-K. kiezers mededeelde, dat de volgende maal door de anti-rev. kiesvereeniging een katholieke candidaat zou aanbevolen worden. Men herinnert zich van vroeger, dat de anti-rev. kiesvereeniging het niet aandurfde dit openlijk t» doen. Nu schijnt het oogenblik voor die vereeni- ging aangebroken, om ook bij de gemeente raadsverkiezingen de coalitievaan te heffen. Of rekening is gehouden met de practische vragen des levens, of men de werkeljjke toestanden in onze plaats volloende in het oog heeft gehouden Dit sta ter beoordeeling van de vereenigingen, die het accoord srroten. Wij constateeren alleen het feit en dit is in ieder geval een verrassing, niet het minst voor de volgelingen dier vereenigingen zelf. Eene verrassing was het ook namen op het zelfde strooibillet te zien, namen van personen, die zoo lang gescheiden waren. Moeten we hierin een beeld van de een heid der natie zien Ook hier wint de schijn het van de werke lijkheid. Het bracht een oogenblik verrassing dat bericht uit Berlijn, dat de Duitsche Keizer eect vredesaanbod gedaan had, al spoedig ge volgd door de mededeeling, dat het aanbod plaats had op den grondslagde toestand vóór den oorlog Schaper ging met het bericht de Kamer rond, Troelstra sprak een geestdriftig woord, verschillende bladen lieten zich uit, of het niet mooier kon, maar andere personen en organen stonden er sceptisch tegenover. Ook wij, die gaarne den vrede wenschen, hebben twijfelmoedig het bericht en de pers stemmen in binnen- en buitenland nagegaan. Onze verwachtingen zijn niet zoo hoog ge spannen, al erkennen wij gaarne, dat het aanbod van Duitschland verder gaat dan vroe gere uitingen in dat land konden doen ver moeden. Ten eerste is het aanbod ons te theatraal. Nog immer wordt de voorstelling gegeven, alsof Duitschland eenen verdedigingsoorlog voert. Het stelt zich als overwinnaar voor en stelt bij verwerping van het aanbod de geallieerden verantwoordelijk, tegelijk de bedreiging uitende, den oorlog dan op meedoogenlooze wijze met gebruik van alle middelen voort te zetten. Ook wenscht het niet geheel herstel van den ouden toestand, maar zondert Polen en Litthauen uit. Op ons maakte dan ook de lezing van het vredesaanbod met commentaar een vreemden indruk. Wat gebeurd is, kan niet met ééne penne- streek worden doorgestreept. Wie zal België en Noord-Frankrijk her stellen Wie vertrouwt nog op beloften en verdragen Wie verschaft de waarborgen tegen eene herhaling van het gruwzame bedrijf? Is het vredesaanbod werkelijk gemeend, dan kunnen ook deze vragen eene oplossing vinden. Of wil men in eigen land de oorlogsvlam nieuwen adem inblazen of de neutralen gun stiger stemmen of wellicht tweedracht onder de tegenpartij teweegbrengen We zjjn twijfelmoedig en we hebben reden het te zijn. Hoe spoediger de oorlog ten einde, hoe liever Maar dan ook een vrede, gegrondvest op een zuivere basis, opdat geen nieuw moordspel ons en ons nageslacht verontruste. EERSTE KAMER. Voor 't eerst, sedert het verwerpen van de Successie wetswijziging, is de Eerste Kamer weder bijeengekomen en de eerste minister met wien zij heeft te beraadslagen is juist weer de heer Van Gijn. De voormalige politieke schijndoode. Dat moest ook wel zoo loopen, want toen het conflict ontstond, waren het statistiekrecht en de bier-accjjns-verhooging onafgedaan gebleven. Het eerste ontwerp kwam nu heden in behandeling. Het lokte slechts een klein debat uit en dit leverde, wat de zaak zelve betrof, als nog 't meest belangrjjke, een verklaring op van den minister dat goud en zilver zeker aan het recht zouden zijn onder worpen maar dat hij wel een aanvullings-ont- werpje zou overwegen waarbij deze materialen zouden worden vrijgesteld. (De heer Van Nierop had nl. gewezen op het onwenschelijke van het betrekken van muntzendingen in het statistiekrecht en wel met het oog op de geld markt.) Maar voorts werd door twee sprekers, een van links en een van rechts, de gelegenheid aangegrepen om reeds nu een woord te zeggen over het gebeurde. De spreker van links was de heer Stork (de heer Van Nierop had zich bepaald tot het uiten van zijn voldoening over het aanblijven van den minister). Deze ver klaarde, steeds zich op het standpunt te heb ben gesteld dat een Eerste-Kamerlid zoo min mogelijk partijman moet zijn zoodat hij alleen dan tegen een ontwerp had gestemd, wanneer hij meende dat groote belangen van algemeenen aard daardoor zouden worden geschaad. En in de tegenwoordige omstandigheden was er nog te meer reden om niet zonder dringende noodzakelijkheid een ontwerp af te stemmen. Daartegenover wilde hij wel erkennen dat, in dezen tijd, de Regeering zich dan ook zooveel mogelijk moet onthouden van het indienen van principieele voorstellen. En Je spreker van rechts was de heer Colijn. Merkwaardig genoeg daar deze de vorige maal geweest is onder degenen die heengingen vóór de stemming Hij verklaarde thans, het te hebben betreurd dat bet toen zoo was geloopen met de Successiewet. Wie daarvan de schuld droeg, wilde hij niet onder zoeken doch slechts zijn dankbaarheid uiten voor de gevonden oplossing en deswegen den Minister en het Kabinet hulde brengen. Voorts sloot de hesr Colijn zich aan bij wat de heer Stork bad gezegd over de ouitenge- wone omstandigheden. Zijnerzijds erkende bij, dat de Eerste Kamer wei nagenoeg alle wets ontwerpen zal hebben aan te nemen, maar daartegenover moest de Regeering haar dit dan ook mogelijk maken. Minister Van Gijn dankte voor de vriende lijke ontvangst en verklaarde gaarne, zijner zijds óók met de omstandigheden te willen rekenen. Maar men moest niet vergeten dat hij nu eenmaal de verantwoordelijkheid voor 's lands financiën draagt. En dat er in dezen tijd veel geld noodig is. Blijkelijk heeft de Eerste Kamer er prijs op gesteld om, door twee sprekers die over en weer de gematigde stroomingen vertegen woordigden, aanstonds het ijs te doen breken tusschen haar en den Minister. En vooral na het woord van den heer Colijn valt er niet meer aan te twijfelen of het gewijzigde ont werp zal een meerderheid vinden in onzen Senaat. Men weet dat die wijzigingen niet groot zjjn en in geen geval de opbrengst be langrijk zullen doen verminderen (slechts een paar ton op de 8 millioen). Ze betreffen echter juist een paar onderdeelen waartegen de heer Van Lanschot bezwaar had. zoodat de Kamer er een bewijs van tegemoetkoming in kan zien. Zoo zal dus worden bereikt wat in dezen tijd een eisch van landsbelang is dat de Minister van Financiën aanblijft en dat de 8 millioen van het aanvankelijk verworpen voorstel na genoeg geheel in de schatkist zullen komen. Had de Regeering gevolg gegeven aan de op welling van gramschap der linkerzijde onder socialistische inblazing, dan zou zij een grooten 3 constitutioneelen strijd tegen ons Hoogerhuis hebben moeten aanbinden. Volgens de Vrij zinnig-Democraat (van veertien dagen geleden zou de eenige aannemelijke »oplossing« (sic) geweest zjju, de Eerste Kamer andermaal voor »betzelfde« voorstel te plaatsen. Gelukkig heeft de Regeering dat niet gedaan. En de heeren die het oorbaar achten, het advies van hard tegen hard in dezen tjjd te geven, kwamen trouwens weldra zeiven tot bezinning. Een week later draaide de V.-D, bjj en bleken, in de bijeenkomst te Amsterdam, ook de heeren Marchant en Troelstra bijgedraaid. Zoodat ook zij nu wel een tevreden gezicht zullen zetten. Eind goed, al goed. Maar aan politici en vooral aan leiders zou men toch wel even het Transvaalsche woord van Prol. Bodenstein willen toeroepen »Koppe koel !c Do vredesvoorwaarden in de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer zeide de heer Troelstra bij de behandeling van de ontwerpen in zake militie en landweer Het aanbod der Centralen om vredesonder handelingen te voeren, is door het geheele Nederlandsche volk met groote ontroering begroet. Er is thans een straal van licht in de duisternis, en groote verantwoordelijkheid drukt op hen, die de onderhandelingen heb ben te voeren. Spreker hoopt, dat de En tente het aanbod zal aanvaarden, waarvan tot dusver niets anders bekend is dan dat de vrijheid van beweging en bestaan der Cen trale Mogendheden zal worden gewaarborgd. Spreker weet zeker, dat bij zijn partij de vredesonderhandelingen instemming zullen vin den, en hij vertrouwt dat onze Regeering, als zij dit kan, tot verlichting van den druk zal overgaan. In zijn antwoord zeide de Minister: Ik kan den heer Troelstra namens de Re geering mededeelen, dat voor alles de Regee ring met buitengewone belangstelling heeft kennis genomen van hetgeen zich Dinsdag beeft afgespeeld in den Rijksdag te Berlijn, en dat zij met buitengewone aandacht en inspanning volgt wat er gebeurd is en nog gebeuren zal. De Regeering heeft doorloopend telkens op nieuw overwogen en zal dit ook in den ver volge doen, of de mogelijkheid bestaat den druk der mobilisatie nog meer te verminde ren dan tot dusverre heeft plaats gehad. Verkiezingen Juni 1917. Naar wij vernemen, wordt het al is daaromtrent uitteraard nog geen enkel be paald besluit genomen in parlementaire kringen hoogstwaarschijnlijk geacht, dat de gewone verkiezingen voor de Tweede Kamer in Juni 1917 niet zullen plaats hebben. Aan gezien deze verkiezing zal samenvallen met die, welke noodig wordt door de ontbinding van de Kamers nadat de nieuwe Grondwet in eerste lezing is aangenomen, stelt men zich voor, dat de partijen onderling zullen afspre ken, om de zittende leden zonder strijd te herkiezen bjj enkele candidaatstelling. De eigenlijke stembusstrijd zal dan eerst plaats hebben bij de verkiezing tot samenstelling van de nieuwe Kamers, welke binnen een jaar na de afkondiging der nieuwe Grondwet moet plaats hebben. De verkiezing geschiedt dan op den grondslag van algemeen kiesrecht, stemplicht en evenredige vertegenwoordiging en zal vermoedelijk in de eerste helft van 1918 gehouden worden. Reeds vroeger hebben over deze aangelegenheid geruchten geloopen, maar thans wordt het zoo goed als zeker geacht, dat er in Juni 1917 geen verkiezings strijd zal zijn. (Telegraaf.) DE OORLOG. De algemeene toestand. De aanvankelijke ontvangst van de Duit» sche vredesdenkbeelden van voorstellen kan men nog niet spreken in Engeland en Frankrijk, is niet schitterend. Wat Reu ter uit de Vereenigde S aten seint is natuui- Ijjk slechts eenzjjdig; er zullen ook in Ame rika, als in andere neutrale landen, stemmen gehoord worden, die anders klinken.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1