Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Opkomst Militie 1917. SCHRIJVER. Regeeringszeep. GEMEENTERAAD. Van het Westelijk oorlogstooneel. No. 2734. Woensdag 13 December 1916. 27e Jaargang. Schrijver ter Secretarie, ABONNEMENTSPRIJS: Per B maanden 76 eent voor binnen en buiteD Ter NeuzeD. Voor België 96 cent bij vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bjj alle Boekbandelaren. Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 6 regels 60 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant veraoh^pt eiken Woensdag- en Z a t e r *1 a m 0 r ge u bg den Uitgever M. DE JQNQE. te Ter Neuzen. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van belanghebbenden dat de indienstelJing van de dienstplichtigen welke zijn toegewezen aan het Ie Bataljon der Regimenten Infanterie of aan de Wielrijders zal plaats hebben op Vrijdag 5 Januari 1917. Ter Neuzen, 11 December 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN roepen sollicitanten op naar de betrekking van op eene jaarwedde van 500,met 5 drie- jaarlyksche verhoogingen van 50,tot een maximum van 750,—. Bijdrage voor pensioen 4°/0. Eigenhandig geschreven verzoekschriften in te zenden vóór 18 December a. s. Ter Neuzen, 7 December 1916. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Hoofdcontroleur-Boekhouder van het Levensmiddelenbureau maakt bekend, dat ingevolge circulaire No. 102088 van Z.Exe. den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, met ingang van heden regee- ringszeep verkrijgbaar is voor winkeliers door tusschenkomst hunner grossiers of door bemiddeling van het bureau. De Hoofdcontroleur-Boekhouder, L. W. RIJNBERG. DE OORLOG. De algemeene toestand. Stelselmatig wordt de veldtocht in Roemenië door de centralen voortgezet en zoo komen dus thans, nu de van het zuiden over den Donau getrokken legermacht in vereeniging met de van de noordelijke passen neerdalende centrale troepen Boecharest heeft genomen cn de flanken dus beveiligd zijn, de berichten omtrent den overtocht van den Donau door de Bulgaren bij Silistria en Tsjernavoda. Gelijk men ook aan de noordgrens van Walachije kon waarnemen, geschiedt geen enkele invasie in het Roemeensehe gebied zonder samenhang met de bewegingen van de reeds op dat gebied zich bevindende legers, Door den overtocht bij Tsjernavoda worden nu ook de Roemeniërs en Russen, die nog aan den Donau tusschen Boecharest en deze rivier stonden, terugge drongen, en wordt nu door de centralen een krachtig Iront gevormd van de bergen tot den Donau over de geheele breedte vau noord- Walachjje. De ten noordoosten van Boecharest ïieh bevindende RuBgiscb-Roemeensche troepen worden thans door de Bulgaren in de flank bedreigd en men mag dus nu ongetwijfeld een snellen terugtocht verwachten van alle in dit gebied nog ageerende Russisch-Roemeensche troepen in de richting van de linie Boezëoe- Braila. Of de Roemeniërs en Russen hier zullen kunnen stand houden, zal nu wel afhangen eeusdeels van de snelheid, waarmede de opmarsch der centralen in noordelijke richting zal kun nen geschieden, anderdeels van de kracht van het Russisch-Roemeensche front aan de west grens van Moldavië, waar een doorbraak der centralen een aanval in den rug der Russisch- Roemeensche legers zou beteekenen. Welke troostgronden men nu ook vaD de zijde der Entente moge aanvoeren en de voornaamste hiervan is zeker wel deze, dat een insluiting van het Roemeensehe leger tot dusver is mis lukt en de hoofdmacht van dit leger zich heeft kunnen redden een feit is het, dat in elk geval Walachije thans verloren is en men nu nog alleen kan trachten Moldavië en daarmee ook den linkervleugel van het groote Russische front te redden. Slaagt men in deze poging dan is zeer zeker een groot gevaar van de Russen afgewend, maar dan hebben de Cen tralen toch in elk geval dit voordeel, afgezien nog van het bezit van het rijke Walachije, dat hun front-linie zoo belangrijk is verkort, dat ze groote troepen massa's vrij krijgen voor actie elders. Want al is bet waar, dat voor de be zetting van het uitgestrekte vijandelijke gebied ook troepen noodig zijn, voor zulk een bezet ting heeft men nu niet juist de physiek-best geschikte troepen noodig en kan men met de oudere reservetroepen volstaan. Door de ver korting van het front komen veldtroepen voor den strijd geschikt, vrij, de bezetting van het veroverde gebied kan in hoofdzaak aan de land- stormers, die al wat stram in de beenen worden, worden overgelaten. Bovendien komt door de verkorting van het front een ontzaggelijke massa artillerie vrij, en wat artillerie in dezen oorlog beteekent hebben de verloopen oorlogs maanden ons nu zeker wel al geleerd. Reden tot optimistische beschouwingen over den toe stand in Roemenië heeft de Entente dus niet. Blijkens berichten van Duitsche en Bul- gaarsche zijde hebben de Ententetroepen Zater dag weder een krachtigen aanval gedaan aan het Macedonische front. Een aanval die echter mislukt zou zijn. Bijzonderheden over deze actie ontbreken nog. Het nieuwe Engelsche ministerie is tot stand gekomen en zal dus in het parlement kunnen verschijnen. Dan zullen we ongetwijfeld ook vernemen, welk program de nieuwe regeering heeft opgesteld om het groote doelde over winning de knock-out, zooals Lloyd George onlangs zeide te bereiken. Blijkens een telegram doet de »Weekly Dispatchal eenige mededeelingen over dit program, waaruit zou blijken dat Lloyd George, niet minder dan dat in Duitschland het geval is, maatregelen be oogt om de geheele kracht der natie op het eene groote doel te concentreeren. Gelijk van een man van f'risschen en koenen geest, als Lloyd George, te wachten was is bij de samenstelling van dit oorlogsministerie met veel oude traditie en sleur gebroken. Het eigenlijke kabinet zooals men weet bestaat in het Engelsche ministerie als kabinet een enger college van ministers dat met den eer sten minister de eigenlijke leidiDg der regeering in handen heeft zal slechts klein zijn en tevens de oorlogsraad zgn. Dat is dus al een belangrijke wijziging in vergelijking met het ministerie-Asquith, waarin uit een zeer om vangrijk kabinet nog weer een kleinere af zonderlijke oorlogsraad was gevormd die echter voor belangrjjke beslissingen toch steeds weer goedkeuring van het kabinet behoefde. De hierdoor onvermijdelijke vertraging wordt nu vermeden, door aan een uit slechts vjjf minis ters bestaand oorlogskabinet de geheele leiding op te dragen en alle andere ministers buiten het kabinet te sluiten. Het oorlogskabinet zal bestaan uit den premier Lloyd George, lord Curzon, Henderson en lord Milner, en Bonar Law. Deze laatste echter, die als leider der re geering in het Lagerhuis zal optreden en den premier dus zal ontheffen van het parlemen taire werk, zal meer in naam lid van het oorlogskahinet zijn. En de werkzaamheden hiervan zullen dus in hoofdzaak berusten bij de vier andere leden, van wie de heer Hen derson die nimmer als een bijzonder krach tige figuur is beschouwd en die wel tot kabi netslid zal zijn benoemd om den steun der arbeiderspartij te verzekeren wellicht meer decoratief lid kan worden beschouwd. De leidiDg van den oorlog zal dus nu in handen komen van Lloyd George en de lords Curzon en Milner, alle dri3 mannen van door zettingsvermogen en doortastendheid. Opdat deze kabinetsministers zich geheel en al aan hun oorlogstaak zullen kunnen wijden, is hun geen speciale portefeuille opgedragen (behalve dan aan Bonar Law, die gelijk gezegd, niet geregeld de zittingen van den oorlogsraad zal bijwonen). Henderson en Milner worden uitdrukkelijk genoemd als ministers zonder portefeuille in het coalitieministerie fun geerde lord Lansdowne als zoodanigterwijl lord Curzon de niet zooveel tijd in beslag nemende leiding in het Hoogeihuis mede aan vaardt en dus feitelijk ook minister zonder portefeuille is. Naast dit oorlogskabinet komt dan het ge wone ministerie, waarbij Lloyd George er in geslaagd is zich de medewerking te verzekeren van tal van mannen van zaken. Uit de samenstelling van het ministerie blijkt, dat de liberale kopstukken zich niet hebben laten vinden, om onder Lloyd George te dienen, maar dat deze er daarentegen wel in geslaagd is de medewerking te verkrijgen van de arbeiderspartij, van welke er drie leden tot het ministerie behooren, n.l. behalve Hen derson, de heeren Hodge, als minister van arbeid en Barnes als minister van financiën. Het is zeker wel een sterk stuk, dat Lloyd George er in slaagde naast de conservatieve werkgevers als bijv. de lords Rhondda en De- vonport, deze arbeidersleiders in één ministe rie te doen zetelen. Aan de oneenigheid over de benoeming van een lord controller is door Lloyd George een einde gemaakt. Lord De- vonport is door hem als zoodanig benoemd en iets nieuws en onverwachts naast den levensmiddelencontroller treed nu ook een shipping controller op. Sir Edward Carson wordt hoofd van de marine als opvolger van Balfour, die de por- teleuille van buitenlandsche zaken aanvaardt en daarbij op den steun kan blijven rekenen van lord Robert Cecil, den blokkade-minister. Ten aanzien der buitenlandsche betrekkingen mag men dus hopen op een niet onbezadigder beleid dan onder het vorige ministerie. Geheel naar den zin van de Northcliffepers, die door haar campagne zooveel heeft bijge dragen tot den val van het ministerie Asquith, schijnt de oplossing van de crisis niet te zjjn. En dat juist vooral wegens de personen, die de leiding der buitenlandsche zaken in handen hebben. Noch de heer Balfour, noch lord Robert Cecil kunnen genade vinden in de oogen van den heer Northcliffe en zijn satel lieten. Maar ook in ander opzicht, dat blijkt al uit een artikeltje in de »Sunday Timest, is de Northcliffe-pers ontrevreden en meent ze dat Lloyd George wat te veel aan de po litiek heeft opgeofferd en verschillende depar tementen onder beheer heeft gesteld van »ama- teursv, die zullen staan tegenover de »vak- mannen* in Duitschland. Deze uitingen van de Northcliffe pers doen vetmoedec, dat nieu we tegenslagen van de Entente ook weldra tegen het ministerie van Lloyd George een nieuwe campagne zullen ontketenen. Officieele communique's. PARIJS, 11 Dec. (Havas.) Communiqué van 's namiddags. Afwisselend geschutvuur ten zuiden van de Somme. De nacht was overal elders kalm. Gisteren zijn twee Duitsche vliegtuigen neergeschoten door Fransche vliegers aan het front van Verdun. Een der vliegtuigen viel brandend bij Brallant sur Meuse, het andere viel verbrijzeld neer bij Hermeville. Dienzelfden dag leverden Fransche vliegers aan het front in Champagne verschil lende gevechten, waarbij de sergeant-vlieger Sauvage zijn zevende vliegtuig neerschoot. Dat vliegtuig kwam brandend neer ten zuiden van Monthois. Een ander Duitsch vliegtuig werd neergeschoten, aan den noordrand van het Sutrybosch. Hedenuacht bombardeerden Fransche vlieg tuigen de Duitsche munitiedepóts indestreek ten noorden van VerduD. Ér werden vele branden en ontploffingen geconstateerd in de cantonnementen- BERLIJN, 11 Dec. (W. B.) Officieel. Leger- front RupprechtAan beide oevers van de Somme nam gisteren de gevechtsactie van de artillerie belangrijk toe. Ook aan het front ten noordwesten van Reims nam van des middags af het vijandelijk vuur in kracht toe. Legerfront KroonprinsDoor omvangrijke mijnontploffingen bij de Butte le Mesnil (Cham pagne) en bij Vauquois (Argonne) verwoestten wij aanzienlijke deelen van de Fransche stel lingen. Aan den oostelijken oever van de Maas beschoten onze zware kanonnen de loopgraven en batterijen van den vijand. Aan het front van Verdun werden door af- weervuur en in luchtgevechten 7 vjjandeljjke vliegtuigen neergeschoten. Gedwongen arbeid in Wesf-Vlaanderen. VAN DE GRENS, 11 Dec. (Telegr.) Iu de provincie West-Vlaanderen hebben de Duit- schers een erustigen toestand geschapen. Fei telijk deporteereo doen ze er niet, maar ze rekwireeren er duizenden burgers om in da provincie zelf aan militaire werken te arbeiden en wel achter 't tront aan de kost en langs de Noordgrens. Wie vrijwillig gaat, mag 's Zon dags naar huis. 't Grootste deel weigert en wordt gedwongen. Uit Brugge arbeiden 2000 maö, uit Ostende 1000, uit Rousselaere, Kort- rjjk, Isegem en Thorhout Daar verhouding. Ook de dorpen moeten hun deel aan deze ar beiders leveren, en 't is alles voor zuiver mi litairen arbeid, loopgraven maken, palen heien versperringen spannen, wegen aanleggen, trans porten, spoorlijnen, onderhouden, enz. Militairen halen de onwilligen uit bun huis of lichten ze van bed en de onwilligeD worden als gevan genen behandeld. Belangrijke verklaringen te wachten De Duitsche Rijksdag is tegen heden bij eengeroepen. Op de agenda staan slechts »verzoekschriften«. Maar buiten de agenda om zal, naar wordt meegedeeld, de rijkskanselier een rede houden over den militairen toestand in Roemenië, waarbij hij, naar de Voss. Ztg. op gezag van betrouwbare inlichtingen meldt, »gewichtige politieke mededeelingen zal doen». Over den inhoud van deze mededeelingen wordt streng stilzwijgen bewaard. De Voss. Ztg. merkt op: »Dat de rijks kanselier niet uitsluitend een overzicht heeft te geven van de militaire vorderingen op het Roemeensehe oorlogstooneel blijkt ook hieruit, dat Maandag alle leidende ministers van de Duitsche bondstaten naar Berlijn ter vertrou welijke bespreking zijn ontboden. Vermoe delijk zou de kanselier later nog, maar ook nog heden, besprekingen hebben met de lei ders der verschillende Ryksdagfracties», Dg Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad zal worden gehouden op Donderdag den 21 Dec. 1916, des voormiddags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 12 December 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZING A

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1