Vrijzinnig Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. SCHRIJVER. Landstorm-Keuring. MILITIE jfiet Vergissen GEELHOEDT L. J. W1ELAND A. GEELHOEDT L. J. WIELAND A. L. J. Geelhoedt. Stemmen, wie «nigszitis |an L. J. QEELHQEDT. Vlaarom de httr Geelhoedt L. J. GEELHOEDT. Krachtig aatipaijt. No. 2733. Zaterdag 9 December 1916. tiiflumo fmh[iwi9v hi 27e Jaargang. Verkiezing van leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Schrijver ter Secretarie, ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 maanden 75 cent voor binnen en buiteD Ter Neuzen. Voor België 95 cent bi] vooruitbetaling. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhandelaren, Brievengaarders en den Uitgever. Telef. Interc. No 15. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 tot en met 5 regels 50 cent; elke regel meer 10 cent. Bij abonnement aanmerkelijk ver minderd tarief. Grootere letters naar plaatsruimte. Redactie-adres: Noordstraat 10, Ter Neuzen Deze Courant verschijnt eiken Woensdag- en Zaterdagmorgen bjj den Uitgever M DE JONGE, te Ter Neuzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN horinneren de kiesgerechtigden voor leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier, aan de op Vrijdag 15 December 1916, van des voormiddags 11 tot des namiddags 1 uur ten gemeentehuize al hier te houden verkiezing ter benoeming van twee leden dier kamer, wegens periodieke aftreding met 1 Januari 1917. Ter Neuzen-, 5 December 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEU ZEN roepen sollicitanten op naar de betrek king van op eene jaarwedde van 500,met 5 drie- jaarlijksche verhoogingen van ƒ50,—tot een maximum van 750, Bijdrage voor persioen 49/0. Eigenhandig geschreven verzoekschriften in te zenden vóór 18 December a. s. Ter Neuzen, 5 December 1916. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Jaarklasse 1917. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, brengt ter algemeene kennis, dat de dienstplichtigen bij den landstorm der jaarklasse 1917 gelegenheid hebben zich aan een keuring te onderwerpen bil den Keuringsraad, die zitting houdt te Ter Neuzen in het Gemeentehuis op Vrijdag 5 Januari 1917, voormiddags 9.30 uur. Hel welbegrepeneigenbelang van de landstorm- pllchtigen maakt het zeer wenschelijk, dat zij zich voor deze keuring aanmelden, o.a. omdat zij ingeval zij ongeschikt mochten blijken nadat zij in werkelijken dienst zijn gekomen en alsdan weder huiswaarts worden gezonden, hiervan moeilijkheden kunnen ondervinden ten aanzien van hun maat schappelijke of studiebelangen. Onderwerpen zij zich aan een onderzoek bij den keuringsraad en blijkt daarbij voldoende van ongeschiktheid, dan worden zij van den dienstplicht bij den landstorm terstond ontslagen en staan zij niet meer bloot aan de kans om als landstomplichtige in werke lijken dienst te worden geroepen. Met de indienststelling van de dienstplichtigen der jaarklasse 1917 zal vermoedelijk in het begin Februari 1917 een aanvang worden gemaakt. De landstormplicbtigen kunnen hun wenschen met betrekking tot hun indeeling kenbaar maken aan den Voorzitter van den keuringsraad Er be staat evenwel geen zekerheid, dat aan deze wen schen zal kunnen worden voldaan. Ter Neuzen, 5 December 1916. De Burgemeester voornoemd J, HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van belanghebbenden dat de inlijving op 19 December a. s. voor de militieplichtigen der lichting 1917, die zijn toegewezen aan het le ba taljon van een der regimenten Infanterie of aan de wierjjders, niet doorgaat, doch dat deze inlij ving eerst zal plaats hebben in het tijdvak 3—6 Januari 1917. Het juiste tijdstip zal nader worden bekend gemaakt. Ter Neuzen, 6 December 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Ook nu nog kwamen bij het stemmen ver gissingen voor. Het ging om één candidaat. Sommigen hadden meer dan één hokje zwart gemaakt. Zoodoende was hun stem waardeloos. Dan waren er, die niet het hokje vóór den naam van hun candidaat hadden gepotlood, maar door een merkteeken achter den naam of soms in den naam van hun uitverkorene, den man hunner keuze aanwezen. Ook bun stem was van onwaarde. Past dus op voor vergissingen. Verkeert ge in twij(el, hoe ge doen moet, vraagt dan aan iemand uwer gezindheid om inlichting. Bij de herstemming ontvangt ge van den voorzitter van het stembureau eene stemkaart, die er aldus uitziet Met deze kaart gaat ge in het stemhokje. Ge wenscht gekozen te zien den candidaat, die de meeste waarborgen biedt voor een goed gemeenteraadslid. Ge wensch dus gekozen te zien deD heer L. J. Geelhoedt. Ge neemt het potlood en maakt het witte kringetje in het vakje vóór den naam van den heer Geelhoedt goed zwart. Uw kaart zal er daarna zóó uitzien Gij vouwt uw stemkaart dicht en werpt die in de op tafel staande bus. Uw taak is afgeloopen. Ge kunt tevreden naar huis gaan. Ge hebt u niet vergist. Ge hebt uwe stem uitgebracht op den heer Als we zoo d<> stemmen vernemen na den eersten strijd, dan hooren we daarbij verschil lende betuigingen van spijt van diegenen, welke niet ter stembus gingen, omdat ze meenden, dat het toch herstemming zou zjjn. Het aantal kiezers, dat zoo redeneerde, is zoo groot, dat zjj alleen reeds een goeden door slag hadden gegeven. De zege had dus reeds de eerste maal be vochten kunnen zjjn. Laat dit tot leering strekken. Laat eene volgende maal ieder reeds bij eerste stemming zijn burgerplicht vervullen. Dat spaart tijd en kracht en moeite. Laat vooral niemand thans redeneeren »Geelhoedt heeft vele stemmen over. Mijne stem zal er niet op aankomen.* Ieder trachte den noodigen tijd te vinden. Dat kan, als men wil. Op de raadzaal toch zeker. Van 8 uur 's morgens tot 5 uur 's middags is de stembus open. Maar men moet niet het laatste uur af wachten. Stemt, zoo ge kunt, in den voormiddag reeds. Zoo helpt ge ook de voormannen en pro pagandisten, die onvermoeid den geheelen dag en ook reeds de dagen daarvoor, in de weer zijn. Gij voelt, dat Ter Neuzen een bestuur in vrijzinnige richting van noode heeft. Weg dan met laksheid en onverschilligheid Verre afstand of ziekte kunnen het ver vullen van hun plicht voor sommigen onmo gelijk maken. Voor het overgroote deel der thuisblijvers geldt deze verontschuldiging niet. Daarom Dinsdag a. s. allen op uw post. Stemt dus zoo vroeg mogelijk. Stemt in het welbegrepen belang onzer plaats den heer Omdat we gerustelijk durven beweren op groud van de geschiedenis der laatste jaren, dat eene vrijzinnige meerderheid voor Ter Neuzen eene noodzakelijkheid, een behoefte is. Omdat we den zetel van den vrijzinnigen heer Donze door een liberaal wenschen bezet te zien. Omdat door de keuze van dezen candidaat het algemeen belang het best gediend wordt. Omdat het voor niemand twijfelachtig kan zijn, wie van beide candidaten het best voldoet aan de eisehen, die meD aan een lid van Ter Neuzens Gemeenteraad mag stellen. Omdat we een man willen hebben, die wer kelijk in staat is zich een eigen, onafhankelijk oordeel te vellen over de belangen van de plaats onzer inwoning. Kiezers de keuze kan niet moeilijk zijn. Stemt den meest aanbevelenswaardigen can didaat, den heer Het anti-rev. blad Luctor et Emergo heeft een artikeltje over de stemming en acht het slagen van den anti-rev. candidaat niet on mogelijk. Betreurde het blad het vóór de stemming reeds, dat de R.-K. kiezers niet onmiddellijk op den heer Wieland stemden, thans spreekt het de verwachting uit, dat rechts »ongedeeld* ten strijde zal trekken m. a. w. dat R.-K. en anti-rev. kiezers samen zullen optrekken. Wij gelooven niet, dat de a.-r. candidatuur bij de R.-K. kiezers erg in den smaak zal vallen. Maar toch zij dat lonkjes geven van het blad OD8 tot waarschuwing. Wjj mogen niets nalaten om de zege te bevechten. Het ongedachte is meer gebeurd. Niemand onzer mag achterbleven. Beter 50 stemmen over, dan 1 stem te kort. De waarschuwing in het vorig nummer van ons blad en de artikelen in Luctor et Emergo moeten ons waakzaam doen zip. Allen als één man ten strijde om den heer Geelhoedt te doen slagen. Als ieder zijne krachten inspant, kan ons de zege zijn. Maar ook dan alleen. DE OORLOG. De algemeene toestand. Wat verwacht werd is gebeurdPloesti, de stad, die in het rijke petroleum-gebied gelegen is, die omringd is door de hooge houten boor torens van de petroleum-mijnen, viel in handen der Duitschers. Er is niets bekend geworden over verwoestin gen, die in dat gebied zjjn aangericht, niets dat wijst op vernieling van de petroleummijnen door de Roemeniërs. Dit wil niet zeggen, dat de Roemeniërs, voordat zij het petroleumgebied, dat zich uitstrekt in de vlakte van Ploesti tot voorbij Boezeoe, de spuitleidingen en de boortorens niet in brand hebben gestoken, en daardoor een der grootste en rijkste industriën van hun land hebben vernield. In dat geval hebben de Duitsch-Oostenrijksche troepen in dit gebied een zware taak, om te pogen dien brand te blusschen. Voor de Duitschers toch is er veel aan gelegen, de petroleummijnen, zoo spoedig mogelgk weder in werking te kun nen stellen, om aan bet nijpende gebrek aan petroleum en vooral aan benzine te kunnen tegemoetkomen. En tegelijk met het bericht van den val van Ploesti kwam dat van Boecharest, de mooie moderne hoofdstad van Roemenië, die dus, ondanks haar prachtigen fortengordel, niet door de Roemeensche legers verdedigd is geworden. Boecharest, de stad der kerken, waar op 83,000 huizen ongeveer 120 kerken zijn, is een schilderachtig gelegen stad in de Walachijnsche vlakte. De stad heeft een groote uitgestrektheidde oppervlakte is 320 vier kante kilometers, binnen den fortenkring, die een omtrek heeft van 75 kilometer. De vesting gordel bestaat uit 18 hoofd- en 18 tusschen- forten, die onderling en met de naar Boecha rest voerende spoorweglipen, door een ring- spoorweg verbonden zijn. De stad wordt door de rivier de Dambowitza, over een lengte van 7 K. M., in twee deelen gesplitst. Over de rivierligge n een spoorwegbrug en tien bruggen. Een sieraad van de stad zijn de prachtige boulevards, die om de oude stad zijn aange legd en de weder daarom heeuloopende 20 K.M. lange ringstraat. De vestingwerken van Boe charest zijn indertjjd aangelegd naar de plannen van den Belgischen vestingbouw kundige, generaal Brialmontde door dezen ontworpen omwalling, die achter de fortenlinie moest komen, is echter nooit uitgevoerd, wijl de Roemeensche staf terecht inzag, dat na de inneming van een deel der fortenlinie, die muur toch geen werkdadigen steun meer aan de stad zou geven, integendeel haar verwoesting, door beschieting, eer in de hand zou werken. En de Roemeniërs hebben hun hoofdstad te lief, zijn te trotsch op hun »Roemeensch Parijs* zooals zij Boecharest zoo gaarne noemen om het in een puinhoop te zien verkeeren. Zij hebben daarom, wetend hoe groot de uitwerking van het Duitsch-Oosten rijksche belegeringsgeschut is, zelfs niet de verdediging der hoofdstad beproefd, maar die verlaten, waardoor zij in de eerste plaats een bombardement van de stad voorkwamen en ook in staat waren, hun leger voor een insluiting en daardoor afsluiting te bewaren. Boecharest was er geheel op gericht, vol gens de plannen van Brialmont, een beves tigd kamp te zijn, een groot leger op te ne men, en dit gelegenheid te geven zich daarin te verdedigen. De fortengordel die door Brialmont volgens het polygonale stelsel werd aangelegd ligt gemiddeld 6 tot 9 ki« Wenscht een landstomplichtige bij een andere keurings raad het onderzoek te ondergaandan kan de Voor zitter van eerstbedoelden keuringsraad hem daartoe op zijn verzoek toestemming verleenen. De landstormplichtige, die meent ongeschikt voor den dienst te zijnheeft bovendien de gelegenheid aan den Minister van Oorlog ontslag van den dienstplicht te vragen met overlegging van een door twee geneeskundigen afgegeven verklaringook kunnen worden overgelegd twee afzonderlijke verklaringen, elk geteekend door een genees kundige. Van deze gelegenheid kan ook gebruik maken degene, die reeds door den keuringsraad geschikt is verklaard. De handteekening van den geneeskundige op de verklaring moet gelegaliseerd zijn door den Bur gemeester der gemeentewaar de geneeskundige woon plaats heeft. Is de landstormplichtige in het buitenland gevestigd, dan mag de verklaring ook zijn afgegeven door twee personen, bevoegd tot uitoefening van de geneeskunde in het Rijk, waar hij gevestigd is. De ver klaring moet dan evenzeer behoorlijk gelegaliseerd zijn.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad. Vrijzinnig nieuws- en advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen / Zeeuwsch Nieuwsblad. Nieuws- en advertentieblad voor Zeeland | 1916 | | pagina 1