gesloten zijn. Liberale Kiesvereeniging „DE VRIJHEID" L. J. GEELHOEDT. Van het Westelijk oorlogstooneel. Van het Oostelijk oorlogstooneel. te Ter Neuzen. .BINNENLAND. UIT ONZE OMGEVDTCr. Rechtszaken. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Burgerlijken Stand. Advertentiën. JACS. DE KOK, Terneuzen Bij de herstemming voor den Gemeenteraad op Dins dag 12 December beveelt genoemde vereeniging krachtig aan den heer De kiezers worden dringend uitgenoodigd hunne stem uit te brengen op dezen candidaat. HET BESTUUR. Offficieele comntuniqué's. De strijd aan de Somme. DAGEN. Voorm. Nam. Woensdag 6 Dec. 11.23 11.50 Donderdag 7 0.13 Vrijdag 8 0.36 0.57 Zaterdag 9 1.17 1.37 Zondag 10 1.55 2.14 Maandag 11 2.32 2.49 Dinsdag 12 3.7 3.24 was afgeschoten. Een der granaten van het Fransche bombardement viel in den tuin van het koninklijk paleis, terwijl de Koning met de Entente-gezanten in conferentie was. De Koning heeft toegestemd in den verkoop van zes bergbatterijen aan de Entente, maar admiraal Fournet is daarmede nu niet meer tevredpn. Hij heeft thans de opdracht van de geallieerde regeeringen om te verklaren, dat de zaak nu heel wat erger geworden is, dan een eenvoudige quaestie van overdracht van oorlogsmateriaal, en dat de Grieksche regeering nu voldoening moet geven, in over eenstemming met den ernst van het vergrijp tegen de geallieerden begaan. Is het niet, of wij de stem van Stejn nog hooren uit het graf»te meer, omdat ik overtuigd was, dat al zou Transvaal ook op dit punt weer hebben toegegeven, nieuwe eischen zouden worden gevorderd* De strijd woedt hevig in de Karpathen en in Roemenië. Het Duitsche bericht, dat de slag aan de Arges, ten n.w. van Boecha- rest door het Duitsche leger is gewonnen, heeft in Duitschland en Oostenrijk groote vreugde gewekt. Een Oostenrijksch bericht meldt nu, dat er vele gevangenen zijn gemaakt en talrijk materiaal is binnengebracht. Klaar blijkelijk heeft dit bericht betiekking op den slag, die aan dë Arges, ten z.o. van Pitesci, werd geleverd, en waarin colonnes uit Kam- poeloeng en Pitesci opdringend, poogden de Roemeensche legers, die daar waren opgesteld, terug te drijven. Het juiste verloop van dit gevecht is hier nog onbekend maar mag men de Duitsche berichten gelooven, dan is hier een Roemeensch leger geslagen, terwijl de Roemeensche berichten zich tot de mede- deeling bepalen, dat de Roemeensche troepen, die bedreigd werden door omvatting door vijandelijke cavalerie, in zuidoostelijke richting terugtrokken, Meer naar het zuiden, zegt het Duitsche legerbericht, werd de Arges overschreden, en een Roemeensch leger, dat over de Arges en de Nealjov was vooruitgedrongen, werd met zware verliezen afgeslagen. Waarschijnlijk werd dit vooruitdringen bedoeld in het Rus sische legerbericht, dat meldde, dat ten zuiden van Boecharest de operaties der Roemeniërs een gunstig verloop nemen. De Russen deden hevige aanvallen op ver schillende plaatsen in de Woud-Karpathen om de Duitschers te nopen tot het terugtrekken van hunne troepen uit Roemenië. Hoewel die aanvallen zeer hevig waren en tot bloedige gevechten aanleiding gaven is het doel, dat er mede beoogd werd, niet bereikt. Op de overige fronten is de strijd nog steeds beperkt tot artillerie-beschieting, zonder be langrijke acties PARIJS, 4 Dec. (Havas.) Communiqué. Ten Z. van de Somme werden twee aarslagen met mijnen van de Duitschers op een Fran- scheu post in de streek van Barleux gemak kelijk afgeweerd. In den Elsas mislukte een Duitsche aanval, na hevige beschieting op de Fransche loop graven bij Hilsenfirst, ten Z O. van Metzeral. Aan de rest van het front was de nacht kalm. LONDEN, 4 Dec. (Reuter.) Offiicieel. Sir Douglas Haig seint: De vjjandelijke artillerie beschoot onze stelling bij Gneudecourt en Fouquevillers. Wij beschoten hevig bet vijan delijke front bij Moncby. BERLIJN, 4 Dec. (W. B.) Officieel. Leger groep prins Albrecht van Wurtemberg: Bij Ypeien en Wytschaete ruk ten Ergelsche patrouil les, nadat zij mijnen hadden doen ontplof fen, tegen onze stellingen op. Enkelen slaag den er in tot in onze voorste loopgravenlinie te komen zij werden echter in het handge meen gevangen gemaakt of verdreven. Van de overige deelen van het front is niets nieuws te melden. BERLIJN, 4 Dec. 's av. (W. B.) (Officieel.) In den loop van den avond mislukte een aan val der Engelschen ten oosten van Le Sars, overigens gebeurde er in het Somme-gebied niets bijzouders. BERLIJN, 4 Dec. (W. B.) Niets karakte riseert beter de wijziging aan het Westfront dan de strijd bij Sallisel en het bosch van St. Pierre Vaast; sedert het begin van Nov. zijn de Franschen niets verder gekomen, on danks hun krachtige aanvallen, die, zonder rekening te houden met het menschenverlies, werden ondernomen. De Duitsche linie staat ongeschokt. Wij slaagden er zelfs in door krachtige tegenaanvallen eenig gebied te ontrukken. Op 15 Nov. werden het westelijk deel van Sailisel en de westrand van het fcfbsch St. Pierre Vaast teruggekomen. Drie-en twintigmaal mislukten de Fransche annvallen tegen den krachtigen weerstand van het regiment Straats burgers. PETROGRAD, 4 Dec. (P. T. A.) Bericht van den Grooten Generalen Stat.) In de Woud- Karpathen duren de gevechten om elke afzon derlijke hoogte voort. De RusSische troepen maakten zich, na een voorbereiding door ar tillerie, door een schitterenden aanval meester van een hoogte drie werst ten zuidwesten van JabloDitza. Ten noorden van de Trotus deed de vijand hardnekkige aanvallen op de Russische atdee- lingen op de hoogten die dezen p88 hadden veroverd. Twee daarvan werden weder ont ruimd. Ten zuiden van de Trotus duren de ver woede gevechten voortde vijand biedt hard- nekkigen tegenstand. In het Oifuz dal sloegen de Roemenen vij andelijke aanvallen af. In de richting van Pitesti en Torgovista wijken de Roemenen onder den voortdurenden druk van den vijand. In de richting van Alexandre en Boucha- rest en meer naar het zuiden worden verwoede gevechten geleverd. De vijand, die zich hier moest verdedigen en terugtrekken, ging, nadat hij versterkingen had gekregen, over tot een aanval en maakte zich meester van het dorp Gragisjezei ten zuiden van Boecharest. Ten zuidwesten van Boecharest weiden Roemeensche troepen, die achter den vijand voorttrokken, aangevallen en genoodzaakt te wijken. Aan de Donau geweervuur. In de üobroedtja werd een aanval van den vijand gestuit door artillerie- en geweervuur. Ongeregeldheden in Griekenland. LONDEN, 3 December. De correspondent van de »Timcs« te Athene beschrijft deD laat stee Vrijdag als een dag van schrik eu geweld. Er waren ongeveer 3000 man troepen der geallieerden aan land gegaan. Zij hadden be vel ontvangen, bepaalde punten te bezetten, maar vonden deze reeds door de Grieken bezet Te Rouffos, in het Zappeion, en op de heuvels rondom de Acropolis, werd geweervuur gewis seld, terwijl op drie punten mitrailleurs werden gebruikt. Twee granaten werden op het Zappeion af gevuurd en een deel van den voorgevel werd beschadigd. Het eerste geluid van het vuren veroorzaak te een pantiek in de stud. Overal werden de winkels gqsloten, en de bevolking stond van de terrassen at door kijkers den strijd gade te slaan. Hier en daar werden van de balkons af en io de straten revolverschoten tusschen Ve- zelisten en anti-Venizelisteri gewisseld. Het gevecht, dat omstreeks half elf in den ochtend begon, eindigde om ongeveer 2 uur 's middags, nadat een wapenstilstand gesloten was. De vloot der geallieerden begon om half zes eenige minuten te vuren, betgeen zijn reden vond in het feit dat er van een Grieksche s elling een kanonschot op het Zappeion werd afgevuurd, terwijl de Fransche admiraal zich daar nog bevend, De geallieerden verloren 27 dooden en bo vendien een aantal gewonden. De Italianen leden de grootste verliezen. Onder hun doo den bevindt zich de jonge schrjjver Fra Cavolo. Men gelqoft, dat er een hondertal FraDsehen gevangen zjjn geootuen. De wanordelijkheden begonnen Zaterdag op nieuw en duurdeo bijna den geheelen dag voort. Er werd op de matrozen van de bal kons van hotels en dagbladbureaux gevuurd. De arrestatie, voornamelijk van VenizelisteD, blijven voortduren. De Atheensche pars beweert, dat er een gra naat viel in den moestuin van het paleis, een tweede in de paleiskeuken en een derde op de binnenplaats. Het Nederlandsch correspondentiebureau meldt Naar wij meenen te weten zullen de moei lijkheden, die geschapen zijn door het votum van de Eerste Kamer nopens de wijziging der successiewet zeer binnenkort een oplossing vinden, waarbij, zijn wij wel ingelicht, het behoud van mr. dr. Van Gyn als minister van financiën mag verwacht worden. Naar het N. v. d. D. verneemt, zal de nieuwe beperking in de diensttegellng der spoorwegen van zeer ingrijpenden aard zijn. De Nederlandsche spoorweg-directies hebben n.l. van de ter zake bevoegde autoriteiten op dracht gekregen, een regeling te ontwerpen, waardoor het mogelijk zal zijn den dienst der personentreinen met ongeveer 25 pCt. te ver minderen. De directies dir spoorwegmaatschappijen hebben ca een nauwgezette studie van de tegenwoordige dienstregeling deze aanmerke lijke beperking in het aantal personentrienen aangebracht, zoodat men gereed is de nieuwe regeling in te voeren. Of dit reeds zal ge schieden met 1 Januari of later, valt nog niet met zekerheid mee te deelen. In den loop dezer maand zal alhier eene vergadering plaats hebben van burgemeesters en leden van de Provinciale Staten in beide deelen van Zeeuwsch-Vlaanderen ter bespre king van plannen tot oprichting van een drink waterleiding maatschappij voor dit deel van Zeeland. Zaterdag is de tweede helft der beman ning van het op een mijn geloopen stoomschip »Helena«, van Ter Neuzen, per stoomschip ^Professor Buys^ te Nieuwediep aangekomen. Onder deze mannen waren 2 inwoners van Ter Neuzen. De St-Nicolaasviering vermindert er niet <*P- Integendeel, men ziet het aan de uitstallin gen in de winkels en de drukte in de straten. Voor den middag kwamen de kinderen uit de laagste klassen der openbare scholen op de bovenzaal van den heer A. de Vrieze waar ieder met een prentenboekje en een paar koek jes bedacht werd. St-Nicolaas bracht een bezoek aan de R.-K. school waar hetzelfde plaats had. Na den middag kwamen verschillende ou ders met kinderen, daartoe genoodigd, op de bovenzaal van het Hotel de Commerce, waar ieder zijn pakje ontving. Ook aan het oud-mannen huis en verschillende zieken werd gedacht. 's Avonds bracht St-Nicolaas voor particulie ren surprises rond. Een en ander verwekte weer veel belang stelling. Men schrijft uit Philippine Wie thans bij het losseu van mosselen aan de haven tegenwoordig is, kan daar iets heel ongewoons zien. Vele werklieden, zelfs bur gers uit de gemeente, verdringen elkander om een baal mossels machtig te worden. Deze wordt gauw op een kruiwagen geladen en dan naar huis gevoerd. Daar gekomen gaat groot en klein aan het werk. De mosselen moeten geknipt, gekookt en uit de schelp gedaan worden. In manden wordt de visch dan weggebracht om inge zouten te worden per kilo wordt dan 30 cent ontvangen, terwijl een baal mosselen, die gemiddeld 18 tot 20 kilo visch oplevert f 3 tot 3.15 koster wordt dan ook een goed daggeld verdiend. De winzucht is zelf zoo groot, dat de leerlingen voor het herha- lingsonderwijs hun lessen gestaakt hebben. Nabij de Vrijstraat tusschen Philippine en Sas van Gent zijn twee Duitschers in bur ger over de grens gekomen. Aan de EUestraat te St. Jansteen bleef de Belgische jongeling G. dood aan de elec- trische grensversperring, toen bij naar Neder land wilde komen. 1 In de Belgische gemeenten Watervliet, Waterland-Oudeman, Sint-Marguerite en Sint- Laurens is fnen begonnen met de opeisching der burgers. Uit elke gemeente zijn er een lOtal vertrokken. Te Oostburg is de prijs van het gas per kub. Meter gebracht op 14 ct. en voor munt- en motorgas op 13 ct. Voor eiken kub. Meter boven de 50 moet Q ct. extra worden betaald. Tot dijkgraaf van het waterschap Groot en Klein Zuiddiepe is benoemd de heer Th. Dusarduijn en tot gezworene de heer A. Hen- drikse, te [Jzendjjke. Arromlisseinents-lteclitbauk te Middelburg In de gehouden zitting van bovengenoemde rechtbank werden de volgende vonnissen uit gesproken A. N., 21 j., arbeider en A. C. N., 47 j., landbouwer, beiden te Koewacht, zjjn ieder wegens mishandeling veroordeeld tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis. R. D., 61 j., expediteur te Ter Neuzen, wegens beleediging, tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis. A. v. d. V., 35 j., vrouw van G. L. B., te St. Jan«teen, wegens mi .handeliDg, tot f 7 of 7 dagen hechtenis. L. B. E., 22 j., fabrieksarbeider te Sas van Gent, wegens ontucht, tot 14 dagen ge vangenisstraf. A. v. D 72 jaar, zonder beroep te Graauw, beklaagd van mishandeling is vrijgesproken. 11 11 11 11 11 11 TER NEUZEN. Huwelijksaangiften. 30 Nov. Francois Johannes Stoffijn, 24 j., jm. en Francina Jacoba Johanna Kofijn, 22 j., jd. Pieter Jacobus Jannis Crince, 22 j., jm. en Johanna Sara van Doe selaar, 22 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 29 Nov. Johannes Hen drik Adriaansen, 22 jjm. en Maria Martina Wie- land, 27 j., jd. Pieter Abraham Vroegop, 29j.,jm. en Anna Elisabeth Balkenstein, 30 jjd. 30 Nov. Jan Schieman, 29 jwed. en Wilhelmina Adriana van der Hooft, 32 j., jd Corneiis Martinus Hui- zenga, 30 j., jm. en Jacomina Cornelia Wolfert, 25 j., jd. Geboorten. 27 Nov. Neeltje, d. van Leopoldus Geers en Sara Cornelia de Jonge. Emma, d. van Charles Louis Obrie en Selina Sophia Grootaert. 28 Nov. Johanna Laurina Wilhelmina, d. van Johannes L-imbertus van Wel en Wilhelmina Noten. Bertha Maria, d. van Emanuel Franciscus Willems en Maria Smet. 29 Nov. Maria Geertruida, d. van Ant- honius Constantinus Volkerijk en Elisa Maria Ma thilda van der Steen. Paulus, z. van Jacob Donze en Dingena Geense. 30 Nov. Pieter Abraham, z. van Jacobus van den Heuvel en Pieternella Janna Provoost. Marie Ebrina, d. van Jan Hamelink en Suzanna de Bokx. 1 Dec. Pieter, z. van Corneiis Romeijn en Vrouwtje de Bruin. 2 Dec. Jozina d. van Francois Eekman en Jacoba Dieieman. Overlijden 27 Nov. Elisabeth Jacoba de Zeeuw, 41 j., d. van Guillaam en Elisabeth Jacoba Bautz. 30 Nov. Pieternella Neeltje Kooman, 23 j„ d. van Adriaan en Maria Smies. 2 Dec. Jacob Vermeu len, 64 jwedn. van Maria Wisse. ZAAMSLAG. Huwelijks-aangiften. 30 Nov. Jacob Christiaan Dieieman (van Poortugaal), 35 j., jm. en Adriana Paulina de Graaf 40 j., jd. Geboorten. 1 Nov Paulina Augusta, d van Jan Frans Meijsmans en Maria Willox. Jacoba Corne lia, d. van Maarten Leendert de Regt en Elizabeth Adriana de Kraker. 6 Nov. Jacobus, z. van Pieter Roose en Elizabeth Maas. 10 Nov. Maria Paulina Frangoise. d. van Ludovicus Leonardus de Hondt en Magdalena Angela Dina Joanna Mees. 11 Nov. Leijntje, d. van Hermanus Jan Riemens en Leijntje Scheele. 13 Nov. Jozina, d. van Corneiis Bareman en Metje Riekwel. 22 Nov. Macharuis, z. van Au- guslinus Freijzer en Eliza Maria Apolonia kroes. 24 Nov. Antje, d. van Corneiis Abraham Dees en en Cornelia Janna Dieieman 30 Nov Maatje, d, van Jacob Klaassen en Cornelia Tamper. Overlijden. 9 Nov. Anthonia Willemina Hamelink. 33 j., d. van Jan en Catharina Dieieman. 19 Nov. Sara Riemens 54 jechtg van Hermanus de Putter. Wegens huwelijk zal de zaak a.s. Vrijdag 8 December Firma L. J. JURR1J-HOEBÉ. ST/NICOLAAS 11)16! in Speelgoederen. Veel nieuws. li 1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | 1916 | | pagina 3